پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی زوجهای دارای خیانت اینترنتی و زوج های عادی

پایان نامه
۱۰ بهمن
0

پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی زوجهای دارای خیانت اینترنتی و زوج های عادی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی زوجهای دارای خیانت اینترنتی و زوج های عادی می باشد . نوع مطالعه این پژوهش از نوع توصیفی بوده است و روش پژوهش پیمایشی است و جامعه آماری این پژوهش شامل جمعیت افراد متاهل ۲۰تا ۳۰سال شهر بندرگز می باشد و روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده می باشد و نمونه گیری با استفاده از جدول کرجسی – مورگان ۱۵۰ نفر بعنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده پنج عاملی نئو فرم کوتاه از ۶۰ گویه که شامل(برونگرایی، مقبولیت، وظیفه شناسی، روان آزرده خویی و گشودگی ) می باشد پایایی پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی که از طریق آلفای کرونباخ بررسی و مقدار آن (۷۷/۰)محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها آمار استنباطی ازآزمونT دو گروه مستقل با بهره گیری از نرم افزار Spss استفاده شده است .تجزیه و تحلیل داده ها یافته های این تحقیق نشان می دهدکه از نظر ویژگی های مقبولیت، وظیفه شناسی، روان آزرده خویی و گشودگی در بین زوجهای دارای خیانت اینترنتی و زوج های عادی تفاوت معناداری وجود ندارد ولی ویژگی روان‌آزرده‌ گرایی در بین زوجهای دارای خیانت اینترنتی و زوج های عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
۱-۲-بیان مساله
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴-اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی
۱-۴-۲-اهداف جزیی
۱-۵-فرضیات تحقیق
۱-۵-۱-فرضیه اصلی
۱-۵-۲- فرضیات فرعی
۱-۶-سوالات تحقیق
۱-۶-۱-سوال اصلی
۱-۶-۲-سوالات فرعی
۱-۷-متغیر های پژوهش
۱-۸-تعارف واژه ها و اصطلاحات
۱-۸-۱-تعاریف مفهومی
۱-۷-۲-تعریف عملیاتی
فصل دوم :ادبیات و پیشینه ی تحقیق
۲-۱-پیشینه نظری تحقیق
۲-۱-۱-اینترنت
۲-۱-۲- ویژگی های کارکردی اینترنت
۲-۱-۳- کارکرداینترنت
۲-۱-۴- کارکرد مثبت اینترنت
۲-۱-۵- کارکرد منفی اینترنت
۲-۱-۵-۱-بعد اجتماعی
۲-۱-۵-۲-بعد خانوادگی
۲-۱-۶-تعریف خیانت
۲-۱-۷-انواع خیانت زناشوئی
۲-۱-۸-ابعاد خیانت زناشوئی
۲-۱-۸-۱-بعدخیانت در عالم خیال
۲-۱-۸-۲-بعد خیانت در عالم واقع
۲-۱-۹-پیامد خیانت زناشویی
۲-۱-۱۰-انگیزه‌ها و زمینه‌های خیانت
۲-۱-۱۰-۱-بنیان خیانت
۲-۱-۱۰-۲-زمینه‌های خیانت
۲-۱-۱۱-راه‌کارهای ایمن‌سازی در برابر خیانت
۲-۱-۱۲-شخصیت
۲-۱-۱۳-تعاریف شخصیت
۲-۱-۱۴-ماهیت شخصیت
۲-۱-۱۵-هسته و پوسته شخصیت
۲-۱-۱۶-رویکردهای موجود در باب شخصیت
۲-۱-۱۷-ویژگی های شخصیت
۲-۱-۱۸-سطوح شخصیت
۲-۱-۱۹-تیپ‌های شخصیت
۲-۱-۲۰-مراحل تکوین شخصیت
۲-۱-۲۱-رشد شخصیّت
۲-۱-۲۲- عوامل به وجود آورنده شخصیت
۲-۱-۲۳-سنجش شخصیت
۲-۱-۲۳-۱-آزمون های عینی
۲-۱-۲۳-۲-آزمون های فرافکن
۲-۱-۲۴-نظریه های شخصیّت
۲-۱-۲۴-۱-نظریه شناختی
۲-۱-۲۴-۲-نظریه تیپ شناختی
۲-۱-۲۴-۳-نظریه انسان گرایانه
۲-۱-۲۴-۴-نظریه پنج عامل شخصیت نئو
۲-۲-پیشینه عملی تحقیق
۲-۲-۱-پیشینه تحقیقات داخلی کشور
۲-۲-۲- پیشینه تحقیقات خارج از کشور
فصل سوم :روش شناسی تحقیق
۳-۱- روش تحقیق
۳-۲-جامعه آماری
۳-۳- نمونه آماری
۳-۴-ابزار تحقیق
۳-۵-روش های تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده¬ها
۴-۱- تحلیل توصیفی داده ها
۴-۲- تحلیل استنباطی داده ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱-مقدمه
۵-۲- بحث و نتیجه گیری کلی
۵-۳- پیشنهادات تحقیق
۵-۳-۱-پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق
۵-۳-۲-پیشنهادهای مبتنی بر تجربه محقق
۵-۴-محدودیتهای تحقیق
۵-۵-منابع و ماخذ
پیوست
پرسشنامه

 

 

برای دریافت لینک دانلود این پایان نامه ی آماده چاپ لطفا ابتدا مبلغ ۳۱۰۰۰ تومان را از طریق لینک زیر پرداخت کنید تا سپس لینک دانلود برای شما نمایش داده شود:

فرمت: docx

حجم:۲٫۳ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۱۱

آماده چاپ: بله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code