معنای لغوی و اصطلاحی اخلاق

اخلاق
۰۱ مرداد
29+

اخلاق در لغت جمع «خُلق» (بر وزن فُغل) و «خُلُق» (بر وزن اُفُف) می باشد به گفته راغب در کتاب «مفردات» این دو واژه در اصل به یک ریشه باز می گردد، خَلق به معنای هیئت و شکل و صورتی است که انسان با چشم می بیند و خُلق به معنی قوا و سجایا و صفات درونی است که با چشم دل دیده می شود. بنابراین می توان گفت: در اخلاق مجموعه صات روحی و باطنی انسان است و به گفته ی بعضی از دانشمندان، گاه به بعضی از اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می شود نیز اخلاق گفته می شود (اولی اخلاق صفاتی است و دومی اخلاق رفتاری).
«اخلاف» را از طریق آثارش نیز می توان تعریف کرد، و آن این که «گاه فعلی از انسان سر می زند شکل مستمری ندارد، ولی هنگامی که کاری به طور مستمر از کسی سر می زند (مانند امساک در بذل و بخشش و کمک به دیگران) دلیل به این است که یک ریشه درونی دارد . در اعمال جان و روح او آن ریشه را خلق و اخلاق می گویند.
اینجاست که «ابن مسکویه» در کتاب «تهذیب الاخلاق و نظیر الاعراق» می گوید: « خُلق همان حالت نفسانی است که انسان را به انجام کارهایی دعوت می کند بی آنکه نیاز به تفکر و اندیشه داشته باشد.»
همین معنی را مرحوم فیض کاشانی در کتاب «حقایق» آورده است آنچه که می گوید: «بدان که خوی عبارت از هیئتی استوار با نفس که افعال به آسانی و بدون نیاز به فکر و اندیشه از آن صادر می شود» و به همین دلیل اخلاق را به دو بخش تقسیم می کند: «ملکاتی که سرچشمه پدید آمدن کارهای نیکوست و اخلاق خوب و ملکات فضیله نامیده می شود و آنها که منشا اعمال بد است و به آن اخلاق بد و ملکات رذیله می گویند.

فایل آماده ی چاپ این مقاله + رفرنس ها را می توانید از طریق پایین صفحه دانلود کنید

و نیز از همین جا می توان علم اخلاق را چنین تعریف کرد: «اخلاق علمی است که از ملکات و صفات خوب و بد و ریشه ها و اثار آن سخن می گوید، و به تعبیر دیگر «سرچشمه های اکتساب این صفات نیک و مبارزه با صفات بد و آثار هر یک را در فرد و جامعه مورد برسی قرار می دهد»
البته همان طور که گفته شد، گاه به آثار علمی و افعال ناشی از این صفات نیز واژه «اخلاق» اطلاق می شود مثلا کسی پیوسته آثار خشم و عصبانیت نشان می دهد به او می گویند: این اخلاق بدی است و به عکس هنگامی که بذل و بخشش می کنند می گویند: این اخلاق خوبی است که فلان کس دارد؛ در واقع این دو «علت و معلول» یکدیگرند که نام یکی بر دیگری اطلاق می شود. در کتاب «فلسفه اخلاق» از یکی از فلاسفه غرب به نام «ژکس» می خوانیم که می گوید: علم اخلاق عبارت از تحقیق در رفتار آدمی به آن گونه که باید باشد» در حالیکه بعضی دیگر که بینشهای متفاوتی دارند در تعریف علم اخلاق می گویند: مجموع قوانین رفتار که انسان به واسطه مراعات آن می تواند به هدفش برسد. علم اخلاق است.
و به عبارت دیگر اخلاق از نظر لغوی به مجموعه فضائل و رذایلی که در انسان به صورت ملکه در آمده اند اطلاق می شود و لذا گفته می شود اخلاق دو بخش است. اخلاق فاضله و اخلاق رذیله.
و اما در اصطلاح ، اخلاق در چند معنای زیر بکار می رود:
الف)صفت نفسانی پایدار: گاهی مراد از واژه اخلاق یا اخلاقی همان معنای لغوی است یعنی صفتی که در نفس بصورت ملکه در آمده است. مثلا وقتی می گوییم فلان شخص متخلق به اخلاق فاضله است، یعنی فضائل در نفس او بصورت ملکه در آمده اند.
ب) صفت ناپایدار و زودگذر: گاهی مراد از واژه اخلاق یا اخلاقی این است که بیان شود فلان کار و رفتار، مناسب با فضایل است یا متناسب با رذایل است، ولو اینکه آن رفتار ، برخاسته از ملکه نفسانی نبوده، بلکه یک رفتار موقتی و گذرا باشد. مثلا وقتی که شخصی – ولو برای یکبار – پولی به فقیر می دهد، می گوییم این عمل، کار اخلاقی مثبت است. در اینجا منظورمان از واژه «اخلاقی» اشاره به ملکه نیست، بلکه مرادمان همان صفت زودگذر و ناپایدار است که منشا این عمل شده و اصطلاحا به آن «حال» گفته می شود و جمع آن ، «احوال» یا «حالات» است. «حال» نیز اعم از خوب و بد است و بنابراین اخلاق به اصطلاح دوم، هم در مورد حالات خوب بکار می رود و هم در مورد حالات بد.
ج) مراد از اصطلاح سوم در واژه اخلاق یا اخلاقی، صرفا حالات یا ملکات خوب و پسندیده است. مثل اینکه می گوییم: دروغ گفتن ضد اخلاق است. در اینجا اخلاق را صرفا شامل امور پسندیده دانسته ایم. در این اصطلاح سوم، فرقی بین حال و ملکه نیست، و واژه اخلاق به معنای اخلاق فاضله شامل حالات و ملکات پسندیده – هر دو – می شود.
پس از آشنایی با معنای لغوی و اصطلاحی اخلاق، بجاست که علم اخلاق را بشناسیم.

علم اخلاق
همانطور که جسم انسان گاهی سالم است و گاهی مریض، روح انسان نیز دارای دو حالت سلامت و مرض است. و همانطور که بهداشت جسم انسان متوقف بر علمی است که علائم سلامتی و مرض و راههای حفظ سلامتی و دفع و رفع امراض را بیان کند، بهداشت روح و روان انسان نیز محتاج علمی است که بیماری های روح آدمی را معرفی کند و راههای دفع و رفع این بیماریها را آموزش دهد و همچنین علائم و نشانه های سلامتی روح و روان بشر را مشخص سازد و طرق حفظ سلامت روحی را بیان نماید، و این علم، علم اخلاق است.
پس علم اخلاق علمی است که رذائل و فضایل را بر می شمارد و راههای کسب فضایل و دفع رذائل را به ما می آموزد. البته باید توجه داشت که علم اخلاق در فضایل و رذایلی بحث می کند که کسب یا ترک آنها برای انسان اختیاری است و اما صفات غیر اختیاری انسان در علم اخلاق مورد بحث نمی باشند و اصولا غیر اختیاری متصف به فضیلت و رذیلت نمی شوند.
سوال: ممکن است سوال شود که اگر اخلاق مورد نظر به معنای ملکات است، بایستی در علم اخلاق فقط از ملکات پسندیده و ناپسند بحث شود، نه از حالات، و حال آنکه در کتب اخلاقی از حالات نیز بحث شده و می شود؟
جواب: ملکات نیز نخست بصورت «حال» پیدا می شوند و بنابراین «حال» مقدمه ملکه است و در کتب اخلاقی اگر بحثی از حال بمیان می آیداز همین جهت است که «حال» زمینه پیدایش ملکه است.

۸- جایگاه علم اخلاق:
چنان که گذشت، هر علم ، به شرافت موضوع آن بستگی دارد؛ پس از اصول عقاید که موضوع آن ، خداشناسی است، از نظر شرافت، اخلاق و تربیت اسلامی در صدر علوم و فنون قرار دارد؛ زیرا موضوع آن، نفس انسانی است؛ یعنی نفخه ای آسمانی که در کالبدی خاکی دمیده شده و او را شایسته حمل بار امانت، و عهده دار مقام خلیفه اللهی در پرتور اتصاف به صفات خدایی و پالایش از آلودگی ها قرار داده است؛ از این جهت، برخی محققان ، علم اخلاق را «علم اکبر» یا «طب روحانی» نامیده اند.
۹- اقسام و گستره تربیت و اخلاق:
اخلاق به طور کلی به دو قسم تقسیم می شود: اکتسابی و طبیعی
اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود:
«اخلاق هدیه ای ای است که خداوند به مخلوق داده؛ اخلاق برخی از مردم، ذاتی و برخی دیگر اکتسابی است».
اسحاق می گوید: گفتم: کدام یک بتر است؟ امام فرمود:
«صاحب اخلاق ذاتی، مجبور است و توان تغییر آن را ندارد، ولی صاحب اخلاق اکتسابی ، خود را وادار به اطاعت می کند؛ بنابراین دومی بهتر است».
تقسیم دیگری که از اخلاق می توان ارائه نمود، دسته بندی آن با توجه به قرار گرفتن فرد در موقعیتهای مختلف می باشد که به عنوان مثال، به چند مورد اشاره می شود: اخلاق فردی، اجتماعی، اقتصادی ، خانوادگی، سیاسی ، پزشکی، پرستاری ، جنسی ، بازاری و …
تربیت اسلامی گستره ای فراگیر دارد، به نحوی که تمام ابعاد مادی، معنوی ، عقلی ، عاطفی ، عرفانی ، فردی و اجتماعی انسان را در بر می گیرد.
امام صادق (ع) فرمود:
«همه رفتارهای انسانی به چهار اصل بازگشت دارد: ۱- رفتار با خدا ۲- رفتار با خود و خانواده ۳- رفتار با مردم ۴- رفتار با طبیعت ؛ که هر کدام از این موارد شاخه هایی دارد».
انسان، در رابطه با خدا باید جنبه های بندگی ، خضوع ، خشوع، اخلاص و شکر را مورد نظر قرار دهد.
در رابطه با خود و خانواده، باید آراستگی ، احترام به یکدیگر ، مشاوره و… را و در سخن گفتن، صراحت، صداقت، فروتنی و ملایمت را مراعات نماید.
و در رابطه با مردم، باید اصل احسان، محبت ، عدالت ، تواضع ، ایثار ، انصاف و آداب معاشرت را مورد توجه قرار دهد.

۱۰- معیار درستی و نادرستی اخلاق:
در حکمت علمی ، معیاری منطقی برای درستی یا نادرستی نظریه ها وجود ندارد؛ اگر استدلال مطابق با قواعد منطق بود و در آن از اصول بدیهی یا محسوس و تجربی استفاده شده بود، این یک استدلال قیاسی و صحیح است و اگر استدلال تجربی بود، همان آزمون تجربی، درستی یا نادرستی نظریه را تبیین می کند، ولی در حکمت علمی چطور؟ حکمت علمی که از دو طریق فوق قابل اثبات نیست؛ زیرا حکمت علمی مربوط به مفهوم خوب و بد و باید و نبایدهاست و باید و نباید، تابع دوست داشتن و نداشتن است و دوست داشتن و نداشتن در افراد ، یکسان نیست؛ مردم به حسب وضع و منافع شخصی، هر کدام و هر دسته و هر ملت ، خواسته های متفاوتی دارند، پس بایدها و نبایدها کاملا امور نسبی می باشد و لذا امور اخلاقی، یک سلسله امور عینی قابل تجربه و اثبات منطقی نیست.

کلیات علم اخلاق
رابطه اخلاق و فلسفه
فلسفه در یک مفهوم کلی به معنی آگاهی بر تمام جهان هستی است به مقدار توان انسانی؛ و به همین دلیل، تمام علوم می تواند در این مفهوم کلی و جامع داخل باشد؛ و روی همین جهت، در اعصار گذشته که علوم محدود و معدود بود، علم فلسفه از همه آنها بحث می کرد، و فیلسوف کسی بود که در رشته های مختلف علمی آگاهی داشت. در آن روزها فلسفه را به دو شاخه تقسیم می کردند:
الف- اموری که از قدرت و اختیار انسان بیرون است که شامل تمام جهان هستی بجز افعال انسان ، می شود.
ب- اموری که در اختیار انسان و تحت قدرت او قرار دارد؛ یعنی ، افعال انسان.
بخش اول را حکمت نظری می نامیدند، و آن را به سه شاخه تقسیم می کردند.
۱- فلسفه اولی یا حکمت الهی که درباره احکام کلی وجود و موجود و مبدا و معاد صحبت می کرد.
۲- طبیعیات که آن هم رشته های فراوانی داشت.
۳- ریاضیات که آن هم شاخه های متعددی را در بر می گرفت.
اما قسمتی که مربوط به افعال انسان است آن را حکمت عملی می دانستند و آن نیز به سه شاخه تقسیم می شد.
۱- اخلاق و افعالی که مایه سعادت یا بدبختی انسان می شود و همچنین ریشه های آن در درون نفس آدمی.
۲- تدبیر منزل است که مربوط است به اداره امور خانوادگی و آنچه تحت این عنوان می گنجد.
۳- سیاست و تدبیر مدن که درباره روشهای اداره جوامع بشری سخن می گوید.
و به این ترتیب آنها به اخلاق شکل فردی داده ، آن را در برابر «تدبیر منزل» و «سیاست مدن» قرار می دادند.
بنابراین «علم اخلاق» شاخه ای از «فلسفه عملی» یا «حکمت عملی» است.

۳- رابطه اخلاق و عرفان
اما در مورد رابطه «اخلاق» و «عرفان» و اخلاق و «سیر و سلوک الی الله» نیز می توان گفت: «عرفان» بیشتر به معارف الهی می نگرد، آن هم نه از طریق علم و استدلال، بلکه از طریق شهود باطنی و درونی، یعنی قلب انسان آنچنان نورانی و صاف گردد و دیده حقیقت بین او گشوده شود و حجابها برطرف گردد که با چشم دل ذات پاک خدا و اسماء و صفات او را ببیند و به او عشق ورزد.
بدیهی است علم اخلاق چون می تواند به برطرف شدن رذایل اخلاقی که حجابهایی است در برابر چشم دل، کمک کند؛ یکی از پای های عرفان الهی و مقدمات آن خواهد بود.
و اما «سیر و سلوک الی الله» که هدف نهایی آن، رسیدن به «معرفه الله» و قرب جوار او است، آن هم در حقیقت مجموعه ای از «عرفان» و «اخلاق» است . سر و سلوک درونی، نوعی عرفان است که انسان را روز به روز به ذات پاک او نزدیکتر می کند، حجابها را کنار می زند و راه را برای وصول به حق هموار می سازد؛ و سیر و سلوک بیرون همان اخلاق است، منتها اخلاقی که هدفش را تهذیب نفوس تشکیل می دهد نه فقط بهتر زیستن از نظر مادی.
۴- رابطه «علم » و «اخلاق»
قرآن مجید کرارا تعلیم کتاب و حکمت را در کنار تزکیه و پاکسازی اخلاقی قرار می دهد؛ گاه «تزکیه» را بر «تعلیم» مقدم می دارد، و گاه «تعلیم» و بر «تزکیه» و این نشان می دهد که میان این دو رابطه عمیقی است.
یعنی هنگامی که انسان از خوبی و بدی اعمال و صفات اخلاقی آگاه گردد را آثار و پیامدهای هر یک از صفات «فضیلت» و «رذیلت» را بداند، بی شک در تربیت و پرورش او موثر است؛ به طوری که می توان گفت بسیاری از زشتیهای عمل و اخلاق ، از نا آگاهیها سرچشمه می گیرد. به همین دلیل، اگر علم و آگاهی جای جهل و نادانی را بگیرد، و به تعبیر دیگر، سطح فرهنگ بالا برود، بسیاری از زشتیها جای خود را به زیباییها، و بسیاری از مفاسد اخلاقی جای خود را به محاسن اخلاقی می دهد؛ ولی باید توجه داشت این مساله کلیت ندارد.
و متاسفانه گاه در این مساله مبالغه شده، گروهی راه افراط را پیش گرفته ، و گروهی راه تفریط را.
گروهی به پیروی از گفتار معروف سقراط، فیلسوف یونانی، که معتقد بود علم و حکمت سرچشمه اخلاق حمیده است، و رذایل اخلاقی معلول جهل و نادانی است، عقیده دارند که تنها راه برای مبارزه با رذایل اخلاقی و پیدایش فضایل اخلاقی گسترش علم و دانش و بالا بردن سطح افکار جامعه است، و به این ترتیب «فضیلت» مساوی با «معرفت» می شود.
آنها می گویند هیچ کس آگاهانه به دنبال بدی و شر نمی رود، و اگر خوبی را تشخیص دهد آن را رها نمی سازد، پس وظیفه ی ما آن است که هم برای خود و هم دیگران کسب آگاهی کنیم، و نتایج خیر و شر، و بد و نیکو را بدانیم، تا جوانه های فضایل اخلاقی بر شاخسار وجود م ظاهر شود!
در مقابل شاید کسانی هستند که مایلند رابطه این دو را بکلی نفی کنند، و بگویند که دانش و هوشیاری در افراد آلوده، سبب می شود که جنایات را هوشیارانه تر انجام دهند، و طبق مثل معروف :«دزدانی که با چراغ می آیند، کالاهای گزیده تر می برند!»
ولی انصاف این است که رابطه علم و اخلاق را نه می توان بکلی انکار کرد و نه می توان به طور کامل، اخلاق را معلول علم دانست.
شاد این سخن تجارت زنده ای است که از جامعه کسب کرده ایم؛ افراد آلوده ای بودند که وقتی آنها را به حسن و قبح اعمالشان آگاه کرده ایم، و به نتایج سوء اعمال و افعال بد آشنا شده اند، دست از کار خود برداشته، و گرایش به خوبیها پیدا کرده اند، حتی در خودمان نیز این تجربه را داشته ایم.
در مقابل افرادی را می شناسیم که آگاهی کافی به نیک و بد اعمال و نتایج و آثار آن دارند ولی همچنان به بدی ادامه می دهند، و اخلاق سوء بر وجود آنها حاکم است.
اینها همه به خاطر آن است که انسان موجودی است دو بعدی، یک بعد وجود او را علم و ادراک و آگاهی تشکیل می دهد و یک بعد وجود او را امیال و غرایز و شهوات؛ به همین دلیل، گاه با میل و اختیار خود بعد اول را ترجیح می دهد و گاه دوم را.
از اینجا روشن می شود ، آنها که یکی از دو قول بالا را پذیرفته اند انسان را یک بعدی فرض کرده، و توجه به بعد دیگر وجود انسان نداشته اند.
از آیات دیگر قرآن نیز بخوبی می توان آنچه را که گفتیم استفاده کرد.
قرآن مجید در چدین آیه به رابطه ای میان جهل و اعمال سوء اشاره کرده است؛ مثلا می فرماید: «اَنّهُ مَن عَمِلَ مِنکُم سُوءً بجهالَهٍ ثُمَّ ثابَ مِن بعدِهِ وَ اَصلَحَ فَاِنهُ غَفورٌ رَحیمٌ؛ هر کس از شما کار بدی از روی نادانی انجام دهد، سپس توبه و اصلاح و جبران نماید، خداوند آمرزنده و مهربان است». (سوره انعام،آیه ۵۶)
شبیه همین معنی در سوره نساء ، آیه ۱۷ و سوره نحل، آیه ۱۱۹ نیز آمده است. بدیهی است منظور در اینجا جهل مطلق نیست که با توبه سازگار نباشد بلکه مرتبه ای از مراتب جهل است که اگر برطرف گردد انسان به راه حق روی می آورد.
در جلد اول از دوره اول پیام قرآن در آنجا که بحث درباره معرفت و شناخت آمده، آیات بسیاری نقل کرده ایم که از آنها استفاده می شد، جهل سرچشمه کفر است، جهل سرچشمه اشاعه فساد، تعصب و لجاجت، بهانه جویی، تقلید کورکورانه ، اختلاف و پراکندگی ، سوء ظن و بدبینی، جسارت و بی ادبی و در یک جمله مایه دگرگون شدن بسیاری از ارزشهاست!
از سوی دیگر، در بعضی از آیات صریحا می گوید: «کسانی هستند که با علم و آگاهی، راه غلط را می پیمایند؛ مثلا، درباره آل فرعون می فرماید: «وَ جَحَدوا بِها وَاستَیقَنتُها اَنفُسهُم ظلما و عُلُوّاً : آنها آیات ما را از روی ظلم و سرکشی انکر کردند در حالی که در دل به آن یقین داشتند.»
و درباره گروهی از اهل کتاب می فرماید: و یقولون علی الله الکذب و هم یعملون؛ آنها بر خدا دروغ می بندند در حالیکه می دانند.» (سوره آل عمران، آیه۷۵)
شبیه همین معنی در چند آیه بعد از آن نیز آمده است (سوره آل عمران، آیه ۷۸)
علم و آگاهی در این آیه ممکن است اشاره به آگاهی بر موضوع دروغ باشد، ولی باز هم شاهد مدعای ما است، چرا که حکم عقل و شرع درباره دروغ و زشتی آن، چیزی نیست که بر کسی مکتوم باشد.
تجربیات روزمره نیز این واقعیت را نشان می دهد که آگاهی بر زیانهای اخلاق رذیله در بسیاری از موارد می تواند باز دارنده باشد، و در عین حال موارد زیادی هم دیده می شود که افراد آگاه ، دست به اعمال سوء زده ، و اخلاق رذیله را برای خود ترجیح می دهند. و به این ترتیب ، مکتب واسطه در اینجا با واقعیت ها منطبق تر است. (دقت کنید).
۵- آیا اخلاق قابل تغییر است؟
سرنوشت علم و اخلاق و تمام بحث های اخلاقی و تربیتی به این مسئله بستگی دارد، زیرا اگر اخلاق قابل تغییر نباشد نه تنها علم اخلاق بیهوده خواهد بود، بلکه تمام برنامه های تربیتی انبیا و کتابهای آسمانی لغو خواهد شد، تغریزات و تمام مجازاتهای بازدارنده نیز بی معنی خواهد بود.
بنابراین وجود آن همه برنامه های اخلاقی و تربیتی در تعالیم انبیا و کتب آسمانی و نیز وجود برنامه های تربیتی در تمام جهان بشریت و همچنین مجازاتهای بازدارنده در همه مکاتب جزائی، بهترین دلیل بر این است که قابلیت تغییر اخلاق، و روشهای اخلاقی نه تنها از سوی تمام پیامبران که از سوی همه عقلای جهان پذیرفته شده است. اما با این همه ، عجیب است که فلاسفه و علمای اخلاق بحثهای فراوانی درباره این که « آیا اخلاق قابل تغییر است یا نه ؟»مطرح کرده اند!
بعضی می گویند : اخلاق قابل تغییر نیست! و آنها که بد گوهرند و طینتی نا پاک داند عوض نمی شوند ، و به فرض که تغییر یابند ، سطحی و ناپایدار است و به زودی به حال اول باز می گردند!
آنها برای خود دلائلی دارند از جمله این که ساختمان جسم و جان رابطه نزدیکی با اخلاق دارد، و در واقع اخلاق هر کس تابع چگونگی آفرینش روح و جسم اوست، و چون روح و جسم آدمی عوض نمی شود، اخلاق او نیز قابل تغییر نیست.
دلیل دیگری که برای این امر ذکر کرده اند این است که دگرگون شدن اخلاق به واسطه عوامل خارجی از قبیل تأدیب و نصیحت و اندرز است، و هنگامی که این عوامل زایل گردد، انسان به اخلاق اصلی خود باز خواهد گشت درست مانند سردی آب که به وسیله عوامل حرارت زا از بین می رود و هنگامی که آن عوامل از بین برود، حرارت را پس داده ، به حال اول باز می گردد!
این طرز فکر و این گونه استدلالات همه مایه تاسف و سبب انحطاط جوامع بشری است!
طرفداران «قابلیت تغییر» در امور اخلاقی از دو دلیل فوق چنین پاسخ می گویند:
۱- ارتباط اخلاق با ساختمان روح و جسم انسان قابل انکار نیست، ولی این ارتباط به اصطلاح در حد «مقتضی» است نه « علت تامه» یعنی می تواند زمینه ساز باشد نه این که الزاما و اجبارا تأثیر قطعی بگذارد ، همان گونه که بسیاری از افرادی که از پدران و مادران مبتلا به پاره ای از بیماریها متولد می شوند زمینه آلودگی به آن بیماری ها را دارند ، ولی با این حال می توان با پیشگیری های مخصوص جلو تاثیر عامل وراثت را گرفت.
افراد ضعیف البته از نظر جسمانی با استفاده از بهداشت و ورزش، افراد نیرومندی می شوند و بعکس، افراد قوی البنیه بر اثر ترک این دو، ضعیف و ناتوان خواهند شد.
افزون بر این ، روح و جسم انسان نیز قابل تغییر است تا چه رسد به اخلاق زاییده از آن!
می دانیم تمام «حیوانات اهلی امروز» یک روز در زمره حیوانات وحشی بودند، انسان آنها را گرفت و رام کرد، و به صورت حیوانات اهلی در آورد؛ بسیاری از گیاهان و درختان میوه نیز چنین بوده اند. جایی که با تربیت بتوان خلق و خوی یک حیوان و ویژگیهای یک گیاه یا درخت را تغییر داد چگونه نمی توان اخلاق انسان را به فرض که اخلاق ذاتی باشد تغییر داد؟
هم اکنون نیز بسیاری از حیوانات را برای کارهایی که بر خلاف طبیعت آن ها است تربیت می کنند و آن ها این کارها را به خوبی انجام می دهند.
۲- از آنچه در بالا گفته شد پاسخ استدلال دیگر آنان نیز روشن می شود زیرا گاه عوامل بیرونی آنقدر تاثیر قوی دارد که ویژگیهای ذاتی را به کلی دگرگون می سازد، و حتی ویژگیهای جدید به وراثت به نسل های آینده می رسد همان گونه که در حیوانات اهلی مثال زده شد.
تاریخ، انسان های بسیاری را نشان می دهد که بر اثر تربیت به کلی خلق و خوی خود را تغییر دادند، و به اصطلاح یکصد و هشتاد درجه چرخش کردند، افرادی که یک روز مثلا در صف دزدان قهار جای داشتند به زاهدان و عابدان مشهوری مبدل گشتند.
توجه به طرز به وجود آمدن یک ملکه اخلاقی به ما این قدرت را می دهد که راه از میان بردن آن را نیز پیدا کنیم؛ مساله چنین است که هر عمل خوب یا بد اثر موافق خود را در روح انسان باقی می گذارد، و روح را تدریجا به سوی خود جلب می کند، تکرار این عمل آن اثر را بیشتر و قوی تر می سازد، و کم کم کیفیتی به نام «عادت» حاصل می شود، و هرگاه عادت استمرار یابد به صورت «ملکه» در می آید.
بنابراین، همان گونه که عادات و ملکات اخلاقی زشت در سایه تکرار عمل تشکیل می گردد،از همین طریق قابل زوال است؛ البته، اثر تلقین، تفکر، تعلیمات صحیح و محیط سالم در فراهم کردن زمینه های روحی برای پذیرش و تشکیل ملکات خوب را نمی توان نادیده گرفت.
در اینجا قول سومی نیز وجود دارد و آن این که بعضی از صفات اخلاقی قابل تغییر است، و بعضی غیر قابل تغییر، آن صفاتی که طبیعی و فطری است، قابل تغییر نمی باشد، ولی آن صفاتی که عوامل خارجی دارد قابل تغییر است.
این قول نیز فاقد هر گونه دلیل است، زیرا این تفصیل و تفاوت گذاری، بین صفات فرع، بر قبول اخلاق طبیعی و فطری است، در حالی که چنین چیزی ثابت نیست؛ و به فرض که چنین باشد چه کسی می تواند ادعا کند که صفات فطری قابل تغییر نیست؟مگر حیوانات وحشی را نمی توان اهلی کرد؟ مگر تعلیم و تربیت نمی تواند آن قدر ریشه دار شود که اعماق وجود انسان را دگرگون سازد؟
آیات و روایات دلیل بر قابلیت تغییر اخلاق است
۱- نفس مساله بعثت انبیا و ارسال رسل و انزوال کتب آسمانی و به طور کلی ماموریتی که آن ها برای هدایت و تربیت همه انسان ها داشتند، محکم ترین دلیل بر امکان تربیت و پرورش فضایل اخلاقی در تمام افراد بشر است.
آیاتی مانند: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین(سوره جمعه آیه ۲) و آیات مشابه به خوبی نشان می دهد که هدف از ماموریت پیامبر اسلام(ص) هدایت و تربیت و تعلیم و تزکیه همه کسانی بود که در «ضلال مبین» و گمراهی آشکار بودند.
۲- تمام آیاتی که خطاب به همه انسان ها به عنوان «یا بنی آدم» و «یا ایها الناس» و «یا ایها الانسان» و «یا عبادی» می باشد و مشتمل بر اوامر و نواهی و مسائل مربوط به تهذیب نفس و کسب فضائل اخلاقی است، بهترین دلیل بر امکان تغییر «اخلاق رذیله» و اصلاح صفات ناپسند است، در غیر این صورت، عمومیت این خطاب ها لغو و بیهوده خواهد بود.
ممکن است گفته شود: این آیات غالبا مشتمل بر احکام است، و احکام مربوط به جنبه های عملی است، در حالی که اخلاق ناظر به صفات درونی است.
ولی نباید فراموش کرد که «اخلاق» و «عمل» لازم و ملزوم یکدیگرند و به منزله علت و معلولند، و در یکدیگر تاثیر متقابل دارند؛ هر اخلاق خوبی سرچشمه اعمال خوب است، همان گونه که اخلاق رذیله، اعمال زشت را به دنبال دارد؛ و در مقابل، اعمال نیک و بد نیز اگر تکرار شود تدریجا تبدیل به خلق و خوی خوب و بد می شود.
۳- اعتقاد به عدم امکان تغییر اخلاق سر از اعتقاد به جبر در می آورد؛ زیرا مفهومش این است که صاحبان اخلاق خوب و بد قادر به تغییر آن نیستند و چون اعمال آنها بازتاب اخلاق آن ها است، پس در انجام کار خوب یا بد مجبورند، و در عین حال مکلف به انجام خوبیها و ترک بدی ها هستند، این عین جبر است، و تمام مفاسدی را که مذهب جبر دارد بر آن مترتب می شود.
۴- آیاتی که با صراحت تشویق به تهذیب اخلاق می کند و از رذایل اخلاقی بر حذر می دارد نیز دلیل محکمی است بر امکان تغییر صفات اخلاقی، مانند «قد افلح من زکیها و قد خاب من دسیها؛ هرکس نفس خود را تزکیه کند رستگار شده، و آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده سازد نومید و محروم گشته است.» (سوره شمس آیه ۹و۱۰)
تعبیر به «دسیها» از ماده «دسّ» و «دسیسه» در اصل به معنی آمیختن شی ناپسندی با چیز دیگر است؛ مثل این که گفته می شود: «دس الحنطه بالتراب؛ گندم را با خاک مخلوط کرده»، این تعبیر نشان می دهد که طبیعت انسان بر پاکی و تقوا است و آلودگیها و رذائل اخلاقی از خارج بر انسان نفوذ می کند و هر دو قابل تغییر و تبدیل است.
در آیه ۳۴ سوره فصلت می خوانیم : «ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم؛ بدی را با نیکی دفع کن ناگهان(خواهی دید) همان کسی که میان تو و او دشمن است گویی دوست گرم و صمیمی(و قدیمی تو) است!»
این آیه به خوبی نشان می دهد که عداوت و دشمنی های عمیق که در خلق و خوی انسان ریشه دوانده باشد، با محبت و رفتار شایسته ممکن است تبدیل به دوستیهای داغ و ریشه دار شود؛ اگر اخلاق، قابل تغییر نبود، این امر امکان نداشت.
در روایات اسلامی نیز تعبیرات روشنی در این زمینه دیده می شود مانند احادیث زیر:
۱- حدیث معروف انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، دلیل واضحی بر امکان تغییر اخلاقی است.
۲- روایات فراوانی که تشویق به حسن خلق می کند، مانند: حدیث نبوی: «لو یعلم العبد ما فی حسن الخلق لعلم انه یحتاج ان یکون له خلق حسن؛ اگر بندگان می دانستند که حسن خلق چه منافعی دارد، یقین پیدا می کردند که محتاج به اخلاق نیکند!»، نشانه دیگر است.
۳- در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم:« الخلق الحسن نصف الدین؛ اخلاق خوب، نیمی از دین است.»
۴- و در حدیثی از امیر مومنان علی (ع) می خوانیم: «الخلق المحمود من ثمار العقل، الخلق المذموم من ثمار الجهل؛ اخلاق خوب از میوه های عقل و آگاهی است و اخلاق بد از ثمرات جهل و نادانی است.»
و از آن جا که «علم» و «جهل» قابل تغییر است، اخلاق هم به تبع آن قابل تغییر می باشد.
۵- در حدیث دیگری از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «ان العبد لیبلغ بحسن خلقه عظیم درجات الاخره و شرف المنازل و انه لضعیف العباده؛ بنده خدا به وسیله حسن اخلاق به درجات عالی آخرت و بهترین مقامات می رسد، در حالی که ممکن است از نظر عبادت ضعیف باشد!»
در این حدیث اولا مقایسه حسن اخلاق به عبادت، و ثانیا ذکر درجات بالای اخروی که حتما مربوط به اعمال اختیاری است، و ثالثا تشویق به تحصیل حسن خلق، همگی نشان می دهد که اخلاق یک امر اکتسابی است، نه اجباری و الزامی و خارج از اختیار!(دقت کنید)
این گونه روایات و تعبیرات گویا و پر معنی در کلمات معصومین(ع) زیاد دیده می شود و همه آن ها نشان می دهد که صفات اخلاقی قابل تغییر است، وگرنه این تعبیرات و تشویق ها لغو و بیهوده بود.
۶- در حدیث دیگری از رسول خدا(ص) می خوانیم که به یکی از یارانش به نام «جریر بن عبدالله» فرمود: «انک امرء قد احسن الله خلقک فاحسن خلقک؛ خداوند به تو چهره زیبا داده، اخلاق خود را نیز زیبا کن!»
کوتاه سخن این که: کتب روایی ما پر از روایاتی است که همگی دلالت بر امکان تغییر اخلاق آدمی دارد.
این بحث را با حدیثی از امیر مومنان علی (ع) که تشویق به فضائل اخلاقی می کند پایان می دهیم، فرمود: «الکرم حسن السجیه و اجتناب الدنیه؛ ارزش و کیفیت انسان به اخلاق پسندیده و اجتناب و دوری از اخلاق پست است!»
دلائل طرفداران عدم تغییر اخلاق
۱- در حدیث معروفی از پیامبر(ص) آمده است که فرمود:
«الناس معادن کمعادن الذهب و الفضه، خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام؛ مردم همچون معدنهای طلا و نقره اند، بهترین آن ها در زمان جاهلیت بهترین آن ها در اسلامند.»
۲- در حدیث دیگری از همان حضرت(ص) آمده است: «اذا سمعتم ان جبلا زال عن مکانه فصد قوه، و اذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصد قوه! فانه سیعود الی ما جبل علیه! هرگاه بشنوید کوهی از جایش حرکت کرده، تصدیق کنید، اما اگر بشنوید کسی اخلاقش را رها نموده تصدیق نکنید! چرا که بزودی به همان فطرت خویش بازمی گردد!»
پاسخ
تفسیر این گونه روایات به قرینه دلائل روشن سابق و روایاتی که صراحت در امکان تغییر اخلاق دارد، چندان مشکل نیست.
زیرا این نکته قابل قبول است که روحیات مردم ذاتا متفاوت است، بعضی همچون معدن طلا هستند و بعضی نقره، ولی اینها دلیل بر این نمی شود که این روجیات قابل تغییر نباشند؛ و به تعبیر دیگر ، این گونه صفات روحی در حد مقتضی است نه علت تامه، لذا با تجربه دیده ایم که این افراد بر اثر تعلیم و تربیت به کلی عوض می شوند.
اضافه بر این، اگر بخواهیم مطابق این حدیث حکم کنیم باید بگوییم که همه مردم دارای اخلاق نیکند، بعضی خوبند و بعضی خوبتر، (همانند نقره و طلا) ، بنابراین، جایی برای اخلاق رذیله طبیعی وجود نخواهد داشت. (دقت کنید)
در مورد حدیث دوم نیز مساله جنبه مقتضی دارد نه علت تامه، و یا به تعبیر دیگر ناظر به غالب مردم است نه همه مردم؛ وگرنه مضمون حدیث ، مخالف صریح تواریخی است که در دست است و نشان می دهد افرادی اخلاق خود را تغییر داده اند، و تا پایان عمر بر همان روش باقی ماندند.

تاریخچه علم اخلاق
بحث فوق را با فشرده ای از «تاریخچه علم اخلاق» پایان می دهیم:
بی شک بحثهای اخلاقی از زمانی که انسان گام بر روی زمین گذارد آغاز شد، زیرا ما معتقدیم که حضرت آدم (ع) پیامبر خدا بود ، نه تنها فرزندانش را با دستورهای اخلاقی آشنا ساخت بلکه خداوند از همان زمانی که او را آفرید و ساکن بهشت ساخت مسائل اخلاقی را با اوامر و نواهی اش به او آموخت.
سایر پیامبران الهی یکی پس از دیگری به تهذیب نفوس و تکمیل اخلاق که خمیر مایه سعادت انسانها است پرداختند، تا نوبت به حضرت مسیح (ع) رسید که بخش عظیمی از دستوراتش را مباحث اخلاقی تشکیل می دهد، و همه پیروان و علاقه مندان او، وی را به عنوان معلم بزرگ اخلاق می شناسند.
اما بزرگترین معلم اخلاق پیامبر اسلام (ص) بود که با شعار «اِنّما بُعِثتُ لِاُتَمِّمَ مَکارِمَ الاَخلاقِ» مبعوث شد و خداوند درباره خود او فرموده است:«وَ اِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیمٍ؛ اخلاق تو بسیار عظیم و شایسته است!».
در میان فلاسفه نیز بزرگانی بودند که به عنوان معلم اخلاق از قدیم الایام شمرده می شدند، مانند: افلاطون ، ارسطو، سقراط و جمعی دیگر از فلاسفه یونان.
به هر حال بعد از پیامبر اسلام (ص) امام معصوم (ع) به گواهی روایات اخلاقی گسترده ای که از آنان نقل شده، بزرگترین معلمان اخلاق بودند؛ و در مکتب آنها مردان برجسته ای که هر کدام از آن را می توان یکی از معلمان عصر خود شمرد، پرورش یافتند.
زندگانی پیشوایان معصوم (ع) و یاران با فضیلت آنان، گواه روشنی بر موقعیت اخلاقی و فضائل آنها می باشد.

۷- فایده اخلاق
ارزشهای اخلاقی، قطع نظر از جنبه های مذهبی و دینی از ضروریات و ارکان سعادت بشر است؛ چنان که امام علی (ع) فرمودند:
«اگر فرضا نه به بهشت امیدوار باشیم و نه از آتش جهنم هراسناک؛ نه به ثوابی معتقد باشیم و نه عقابی را باور داشته باشیم، باز شایسته است که به دنبال فضایل اخلاقی برویم؛ زیرا اخلاق پسندیده ، ما را در زندگی، به راه رستگاری هدایت می کند».
علم اخلاق دو بال نیرومندی هستند که جامعه را به پرواز در آورده و به سعادت می رسانند، جایی که علم باشد و تقوا نباشد، به جای حکومت عقل و ایمان، حکومت خودخواهی و جاه طلبی پدیدار گردیده و حرص و طمع بر مردم چیره می شود و به جای وحدت ، دل سوزی و محبت، دشمنی، ستیز و تجاوز خواهد نشست.
عربستان در قبل از اسلام، گرفتار انواع زشتیها بود و ترس و زبونی در سراسر وجودشان ریشه دوانیده بود ولی پس از ظهور اسلام ، رسول اکرم (ع) به کمک اخلاق و صبر و شیوه تربیتی خویش، آتش سوزان صفات ناپسند را در وجودشان خاموش و آنان را به ارزشهای انسانی آگاه ساخت، نتیجه آن شد که از همین مردم زبون و ترسو که از لشکریان ابرهه به کوههای مگه گریخته بودند، چنان مردمی ساخت که در برابر بزرگترین قدرتهای آن روز (ایران و روم) ایستادند و در خطرناکترین جنگها شرکت کرده و حماسه آفریدند، در سایه ایثار و کمالات افراد خودساخته ای بود که اخلاق اسلامی را در دل و جانشان نشاندند.
فرهنگ قرآن، از اقوام بت پرست، بیابان گرد، خشن، کینه توز و بی فرهنگ، انسانهایی پاک باز، ایثارگر، ساده زیست ، صاحب دل، علم جو، خوش خو، راست گفتار، میانه رو، قوی پیکار، بی آزار و کم توقع و پرکار ساخت.
افراط و تفریط فرهنگ غربی:
آنچه در غرب نمود دارد، مردابهای فساد است، خودکشی، ارتباط جنسی، بیماری روانی، سست باوری، رشد بینش اقتصادی سودجویانه و سوداگرانه، استثمار ملل محروم، عیاشی ، گرایشهای افراطی به سکس و قمار، فرزندان نامشروع، سقوط پیوندهای عاطفی، سرمایه گذاری در تولید سلاح های کشتار جمعی و نفوذهای جاسوسی ، همگی نمادهایی از زندگی غربی است.
تعادل گرایی فرهنگ اسلامی:
در مقابل آن ، نفوذ قرآن در انسان، وی را از این گنداب ها و مردابها نجات می دهد؛ فرهنگ اسلامی، انسانی می سازد که ارزشهای اخلاقی اش از کهکشان ها شکوه مندتر است. سیمای مسلمانان راستین همگام با رسول خدا را قرآن چنین به تصویر کشیده است:
«محمد(ص) فرستاده ی خداست، و کسانی که با او هستند در برابر کفار، سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند، پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می بینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند؛ نشانه ی آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است.»

نقش اخلاق در پرورش جوامع:
آنچه از دوران گذشته به دست می آید، این است که کاربرد اخلاق در زمینه رشد ملتها بیش از عقاید و احکام بوده است و در مقابل نقش ویران گری اخلاق و روشهای سوء، در از بین بردن تمدنها و انسانها بسی موثر بوده است؛ چه بسا ملتهایی که در اوج تمدن بودند، اما وقتی به مفاسد اخلاقی آلوده شدند، سقوط کردند؛ نمونه بارز آن، تمدن مسلمانان در اندلس بوده است.
روزگاری مسلمانان در جنوب اروپا – از اسپانیا تا جنوب فرانسه – کشوری اسلامی به وجود آوردند و این کشور مهد تمدن شد، علم در اروپا از همان تمدن اندلس رونق گرفت. اروپایی ها وقتی خواستند اندلس را از مسلمانان بگیرند، اقدامی بلند مدت کردند، یکی از کارها این بود که تاکستانهایی را در نظر گرفتند که شراب آنها را به طور مجانی در اختیار جوانان قرار دهند و آنها را به سمت زنان و دختران ناپاک سوق دادند و به شعوت آلوده ساختند، سپس دین و حکومت را از دست آنها گرفتند.
گذشت زمان، راههای اصلی برای فاسد یا آباد کردن یک ملت را عوض نمی کند؛ امروز هم آنها همین کار را می کنند؛ سیاست آنها اندلسی کردن ایران است.
اخلاق در جامعه، حکم روغن در یک دستگاه صنعتی را دارد که وقتی روغن نباشد، بین اجزای دستگاه اصطکاک ایجاد می شود و آن دستگاه را از کار می اندازد.

جنبه های گوناگون اهمیت اخلاق:
بی تردید؛ اخلاق در اسلام دارای اهمیت فراوانی است. این امر به لحاظ جنبه های زیر است: نخست، علاوه بر آنکه اخلاق از ارکان اسلام در ردیف عقاید و احکام به شمار می آید، عامل پیوند انسان به پروردگار بزرگش می باشد و همانان این پیوند مقصود اصلی در ایجاد انسان است. زیرا که آن بزرگترین کمال آدمی است و تمامیت کمالات انسان وابسته به آن است و همانگونه که بر قلم تقدیم رفته است، آدمی کامل نگردد مگر آنکه در مسیری گام بردارد که خدای متعال در شریعت بزرگش برای او ترسیم نموده است و راهی را بپیماید که پیامبران و جانشینان و پیروان آنها در ارایه آن جهد تبلیغ نموده اند.
دیگر آنکه آیین مقدس اسلامی در تمامی زمینه ها، چه در مسایل اجتماعی (اعم از نظام خانوادگی و احوال فردی) و چه در مسایل اقتصادی و سیاسی و غیر آن، جز با شیوه اخلاقی که این دین پاینده بر آن استوار استف تمام و کامل نمی گردد.
درک این مطلب از این سخن رسول اکرم (ص) و موارد مشابه آن برای ما میسر است که فرمود: «همانان برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را به کمال رسانم.»
همچنین اگر نزد خداوند ویژگی یی برتر از اخلاق وجود داشت، هر آینه خدای متعال در قرآن کریم، در ستایش پیامبر گرامیش که سرور کائنات و اشرف مخلوقات است، بدان اشاره می فرمود. اهمیت و ارج و بهای آن از این امر ظهور و بروز یافت که خداوند متعال بر فرستاده بزرگوارش منت نهاد و فرمود: «همانا تو دارای خلقی بزرگ هستی».
دیگر آنکه علم اخلاق از دانشهایی است که به انسان و حالات گوناگون آن و سایر علوم و معارف انسانی اهتمام می ورزد. علم اخلاق از فضیلتها و مکارم انسانی، چگونگی به دست آوردن آنها و نحوه آراستن نفس به آن صفات نیک سخن می گوید. همچنین از رذیلت ها و صفات ناپسند و چگونگی دوری جستن از آنها و بازداشتن نفس از آلوده شدن به آن صفات و نیز آثار گوناگون اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی آنها بحث و گفتگو می کند. از این رو اخلاق در آیین اصیل اسلام اهمیتی والا می یابد به ویژه آنکه پیامبر گرامی اسلام نخستین معلم اخلاق و الگوی نمونه آن شمرده می شود. خداوند متعال در حق آن حضرت فرموده است: «برای شما اگر به خدا و روز قیامت امید می دارید و خدا را فراوان یاد می کنید، شخص رسول الله، مقتدای پسندیده ای است.»

اهمیت اخلاق
اهمیت اخلاق از دیدگاه اسلام
در میان همه ادیان و در دیار همه مربیان الهی، اخلاق دارای جایگاه ویژه ای است، در اسلام نیز اخلاق از اهمیت خاصی برخوردار است و اهمیت اخلاق ، از دیدگاه اسلام را در جلوه های مختلف می توان به تماشا نشست از جمله:
۱- لازم ترین دانش:
«علم اخلاق» با توجه به ضرورت وجود اخلاق در جامعه بشری، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و بعد از دانش و معرفت نسبت به خدا و دین، بر تمام علوم و دانشها تقدم دارد.
امام موسی بن جعفر(ع) می فرماید:
الزم العلم ما دلّک علی صلاح قلبک و اظهرلک فساده.
لازم ترین دانشها؛ دانشی است که تو را به اصلاح قلب (خودسازی و تهذیب نفس) رهنمون گردد و فساد و بیماریهای باطنی (رذایل اخلاقی) را برای تو آشکار نماید.
۲- فریضه عادله
در کتاب شریف اصول کافی می خوانیم؛ امام هفتم (ع) فرمود: هنگامی که پیامبر اکرم (ص) داخل مسجد شد، جمعی را دید که در اطراف مردی جمع شده بودند، پرسید «ما هذا؛ این چیست؟»
پاسخ دادند این مرد علامه است.
پیامبر (ص) فرمود: «وَمَا العلّامه؛ علامه چیست؟»
پاسخ دادند او داناترین شخص است نسبت به انساب عرب و اشعار جاهلیت و وقایع گذشته.
پیامبر (ص) فرمود:
ذاک علم لایضرّ من جهله و لاینفع من علمه
این دانشی که در او سراغ دارید، دانشی است که نیاموختنش ، زیانی را به بار نمی آورد، و آموختنش نیز سودی نمی بخشد.
و افزوده: «اِنّما العِلمُ ثَلاثه: آیهٌ محکمه اوفریضه عادلهه اوسئه فائِمهٌ و ما خَلاهن فَهو فَضلٌ.
این کلام را امام امت – رضوان الله تعالی علیه – این چنین ترجمه کرده اند:
البته علم بر سه گونه است, علوم عقلیه، عقاید حقه و معارف الهیّه، فریضه عادله ، علم اخلاق و تصفیه قلوب و سنت قائمه ، علم ظاهر و علوم آداب قالبیه»
و ملاحظه شد که:
در بیان رسول خدا(ص) از اهمیت «علم اخلاق» بگونه ای روشن، با تعبیر «فریضه عادله» سخن به میان آمده است.
۳- درس پیامبر
پیامبر اسلام (ص) امیرالمومنین (ع) را بیش از دیگران، از حیث ساختار اخلاقی، زیر نظر داشته است و در این رابطه امیر المومنین (ع) می فرماید:
وَ لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثرامّه یرفع لی کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به.
یعنی:
مثل بچه شتری که با مادرش همراهی می کند، پیوسته همراه رسول خدا (ص) بودم و او هر روز فرازی از اخلاق را به من آموخت، و به من امر می فرمود تا به او در اخلاق اقتدا کنم»
(و این مسئله اهمیت اخلاق، را به روشنی خاطرنشان می سازد.)
۴- معیار ازدواج
ازدواج و اقدام به زناشویی از دیدگاه اسلام، دارای اهمیت ویژه ای است، حسین بشار می گوید: «در نامه ای به امام هشتم (ع) نوشتن که یکی از بستگان من به خواستگاری دخترم فرستاده، نظر شما چیست؟
امام در پاسخ نوشت:
لا تزوجه ان کان سنئی الخلق.
اگر بد اخلاق است به ازدواج با او اقدام مکن.
و نیز ابراهیم بن محمد بن همدانی می گوید: « به امام باقر (ع) درباره مساله ازدواج مکاتبه کردم، اما با خط خود در پاسخ من نوشت: «اذا جائکم مَن تَرضون خُلقَه و دیه فروجوه. با کسانی که اخلاق و دینداری او را پسنیدید ازدواج کنید» در حجدیثی دیگر، در این باره، دین داری مقدم بر اخلاق، ذکر شده است.
۵- اخلاق حسنه مورد درخواست همیشگی
اهمیت اخلاق از نظر اسلام را می توان در تفسیر این آیه معروف جویا شد که انسان مسلمان، بویژه در قنوت نماز خود، همواره این آیه را تلاوت می کند:
ربّنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه و قنا غذاب النّار.
امام صادق (ع) در ذیل تبیین آیه فوق فرمود:
رضوان الله و الجنه فی الآخره و السعه فی الرزق و المعاش و حسن الخلق فی الدّنیا.
حسنه عبارت است از رضوان الهی و جنت در آخرت و نیز فراوانی ارزاق و گشایش در زندگی و «اخلاق نیک» در دنیا.
اهمیت اخلاق در قرآن
این بحث مهم ترین مباحث قرانی است و از یک نظر مهم ترین هدف انبیای الهی را تشکیل می دهد ، زیرا بدون اخلاق نه دین برا مردم مفهومی دارد و نه دنیای آنها سامان می یابد ؛ همان گونه که گفته اند:
اقوام روزگار به اخلاق زنده اند قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است!
اصولا زمانی انسان شایسته ی نام انسان است که دارای اخلاق انسانی باشد و در غیر اینصورت حیوان خطرناکی است که با استفاده از هوش سرشار انسانی همه چیز را ویران می کند و به آتش می کشد؛ برای رسین به منافع نامشروع مادی جنگ به پا می کند و برای فروش جنگ افزارهای ویرانگر تخم تفرقه و نفاق می پاشد و بی گناهان را به خاک و خون می کشد!
آری!! او ممکن است به ظاهر متمدن باشد ولی در این حال حیوان خوش علفی است ، که نه حلال را می شناسد و نه حرام را ! نه فرقی میان ظلم و عدالت قائل است و نه تفاوتی در میان ظالم و مظلوم!
با این اشاره به سراغ قرآن می رویم و این حقیقت را از زبان قرآن می شنویم؛ در آیات زیر دقت کنید:
۱- هُوَ الَذی بَعَثَ فِی الاُمیینَ رَسولاً مِنهُم یَتلُوا عَلَیهِم آیاتِهِ وَ یُزَکّیهِم وَ یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَ الحِکمَهَ وَ اِن کانُوا مِن قَبلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ (سوره جمعه آیه ۲)
۲- لَقَد مَنَّ اللهَ عَلَی المُومِنینَ اِذ بَعَثَ فیهَم رَسولاً مِن اَنفُسِهِم عَلَیهِم آیاتِهِ وَ یُزَکّیهِم وَ یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَ الحِکمَهَ وَ اِن کانُوا مِن قَبلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ (سوره آل عمران آیه۱۶۴)
۳- کَما اَرسَلنا فیکُم رَسولاً مِنکُم یَتلُوا عَلَیکُم آیاتِنا وَ یُزَکّیکُم وُ یُعَلِّمُکُمُ الکِتابَ وَ الحِکمَهَ وَ یُعَلِّمُکُم ما لَم تَکُونُوا تَعلَمُونَ (سوره بقره آیه ۱۵۱)
۴- رَبَّنا وَ اَبعَثَ فیهِم رَسُولاً مِنهُم یَتلُوا عَلَیهِم آیاتِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَ الحِکمَهَ وَ یُزَِکّیهِم اِنَّکَ اَنتَ العَزیزُ الحَکیمُ
(سوره بقره آیه ۱۲۹)
۵- قَد اَفلَحَ مَن زَکّیها وَ قَد خابَ مَن دَسّیها (سوره شمس آیات ۹و۱۰)
۶- قَد اَفلَحَ مَن تَزَکّی وَ ذَکَرَ اسمّ رَبِّهِ فَصَلّی (سوره اعلی آیات ۱۴و۱۵)
۷- وَ لَقَد آتَینا لُقمانَ الحِکمَهَ اَنِ اشکُر لِلّهِ (سوره لقمان آیه ۱۲)
ترجمه:
۱- او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان بر انگیخت که آیاتش را بر آنها می خواند و آنها را تزکیه می کند و به آنان کتاب و حکمت می آموزد هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند!
۲- خداوند بر مومنان منت نهاد( و نعمت بزرگی بخشید ) هنگامی که در میان آنها پیامبری از خودشان بر انگیخت که آیات او را بر آنها بخواند و آنان را پاک کند و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد، هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.
۳- همان گونه (که با تغییر قبله نعمت خود را بر شما ارزانی داشتیم ) رسولی از خودتان در میانتان فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند و شما را پاک کند و کتاب و حکمت آموزد و آنچه را نمی دانستید به شما یاد دهد.
۴- پروردگارا! در میان آنها پیامبری از خودشان بر انگیز! تا آیات تو را بر آنان بخواند و آنها را کتاب و حکمت آموزد و پاکیزه کند ؛ زیرا تو توانا و حکیمی ( و بر این کار قادری )!
۵- هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرد، رستگار شد ـ و آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخت، نومید و محروم گشت!
۶- به یقین کسی که پاکی جست( و خود را تزکیه کرد) رستگار شد ـ و آن کس نام پروردگارش را یاد کرد سپس نماز خواند!
۷- ما به لقمان حکمت (ایمان و اخلاق ) آموختیم و به او گفتیم شکر خا را به جا آور!
چهار آیه نخستین در واقع یک حقیقت را دنبال می کند و آن این که یکی از اهداف اصلی بعثت پیامبر اسلام (ص) تزکیه نفوس و تربیت انسانها و پرورش اخلاق حسنه بوده است؛حتی می توان گفت تلاوت آیات الهی و تعلیم کتاب و حکمت که در نخستین آیه آمده، مقدمه ای است برای مسئله تزکیه نفوس و تربیت انسانها همان چیزی که هدف اصلی علم اخلاق را تشکیل می دهد.
شاید به همین دلیل «تزکیه» در سه آیه بر «تعلیم» پیشی گرفته است، چرا که هدف اصلی و نهائی «تزکیه» است هر چند در عمل «تعلیم» مقدم بر آن می باشد.
و اگر در یک آیه دیگر( آیه دوم و سوم و چهارم از آیات مورد بحث «تعلیم» بر «تزکیه اخلاق» پیشی گرفته و ناظر به ترتیب طبیعی و خارجی آن است که معمولا «تعلیم» مقدمه ای است برای «تربیت و تزکیه» ؛ بنابراین آیه اول و آیه سه گانه اخیر هر کدام به یکی از ابعاد این مسئله می نگرد.(دقت کنید)
این احتمال در تفسیر آیات چهار گانه فوق نیز دور نیست که منظور از این تقدیم و تاخیر این است که این دو (تعلیم و تربیت) در یکدیگر تاثیر متقابل دارند؛ یعنی ، همان گونه که آموزشهای صحیح سبب بالا بردن سطح اخلاق و تزکیه نفوس می شود، وجود فضایل اخلاقی در انسان نیز سبب بالا بردن سطح علم و دانش اوست؛ چرا که انسان وقتی می تواند به حقیقت علم برسد که از «لجاجت» و «کبر» و «خودپرستی » و «تعصب کورکورانه» که سد راه پیشرفتهای علمی است خالی باشد، در غیر این صورت این گونه مفاسد اخلاقی حجابی بر چشم و دل او می افکند که نتواند چهره حق را آن چنان که هست مشاهده کند و طبعا از قبول آن وا می ماند.
این نکات نیز در آیات چهار گانه فوق قابل دقت است:
اولین آیه، قیام پیغمبری که معلم اخلاق است به عنوان یکی از نشانه های خداوند ذکر شده، و نقطه مقابل «تعلیم و تربیت » را «ضلال مبین» و گمراهی آشکار شمرده است (وَ اِن کانُوا مِن قَبلُ لَفی ضَلالٍ مُبین» و این نهایت اهتمام قرآن را به اخلاق نشان می دهد.
در دومین آیه، بعثت پیامبری که مربی اخلاقی و معلم کتاب و حکمت است به عنوان منتی بزرگ و نعمتی عظیم از ناحیه خداوند شمرده است؛ این نیز دلیل دیگری بر اهمیت اخلاق است.
در سومین آیه که بعد از آیات تغییر قبله (از بیت المقدس به کعبه) آمده و این تحول را یک نعمت بزرگ الهی می شمرد، می فرماید: این نعمت همانند اصل نعمت قیام پیامبر اسلام (ص) است که با هدف تعلیم و تربیت و تهذیب نفوس و آموزش اموری که وصول انسان به آن از طرق عادی امکان پذیر نبود انجام گرفته است.
نکته دیگری که در چهارمین آیه قابل دقت است، این است که در این جا با تقاضای ابراهیم و دعای او در پیشگاه خدا رو به رو می شویم؛ او بعد از بنای کعبه و فراغت از این امر مهم الهی ، دعاهایی می کند که یکی از مهمترین آنها تقاضای به وجود آمدن امت مسلمانی از «ذریه» اوست، و بعثت پیامبری که کار او تعلیم کتاب و حکمت و تربیت و تزکیه نفوس باشد.
این نکته نیز در پنجمین آیه جلب توجه می کند که قرآن پس از ذکر طولانی ترین سوگندها که مجموعه ای از یازده سوگند مهم به خالق و مخلوق و زمین و آسمان و ماه و خورشدی و نفوس انسانی است، می گوید: «آن کس که نفس خویش را تزکیه کند رستگار شده، و آن کس که آن را آلوده سازد مایوس و نا امید گشته است ! (قَد اَفلَحَ مَن زَکّاها وَ قَد خابَ مَن دَسّاها».
این تاکیدهای پی در پی و بی نظیر دلیل روشنی است بر اهمیتی که قرآن مجید برای پرورش اخلاق و تزکیه نفوس قائل است، و گویی همه ارزشها را در این ارزش بزرگ خلاصه می کند، و فلاح و رستگاری و نجات را در آن می شمرد.
همین معنی با مختصر تفاوتی در آیه ششم آمده و جالب این که «تزکیه اخلاق» در آن مقدم بر نماز و یاد خدا ذکر شده که اگر تزکیه نفس و پاکی دل و صفای روح در پرتو فضائل اخلاقی نباشد ، نه ذکر خدا به جایی می رسد، و نه نماز روحانیتی به بار می آورد.
و بالاخره در آخرین آیه، از معلم بزرگ اخلاق یعنی لقمان سخن می گوید و از علم اخلاق به «حکمت» تعبیر می کند و می گوید: «ما (موهبت بزرگ) حکمت را به لقمان دادیم، سپس به او دستور دادیم که شکر خدا را در برابر این نعمت بزرگ به جا آورد! (وَ لَقد آتَینا لُقمانَ الحِکمَه اَنِ اشکُر للهِ)»
با توجه به این ویژگی «لقمان حکیم» آن چنان که از آیات سوره لقمان استفاده می شود تربیت نفوس و پرورش اخلاق بوده است بخوبی روشن می شود که منظور از «حکمت» در این جا همان «حکمت علمی» و آموزشهایی است که منتهی به آن می شود یعنی «تعلیم» برای «تربیت»!
از آیاتی که اهمیت و ارزش اخلاق را از دیدگاه قرآن بیان می کند آیه «وَ ما خَلَقتُ الجُنَّ وَالاِنسَ الّا لِیَعبُدونِ» می باشد. که هدف از خلقت جن و انس، عبادت و بندگی شمرده شده است. مراد از بندگی و عبادت ، رفتار، کردار ، و گفتار و عقایدی است که مطلوب خداوند است و این همان است که در اخلاقیات اسلامی مورد نظر است. اخلاق اسلامی به معنای عام، شامل حالات ، ملکات رفتار کردار درونی و بیرونی است و بندگی خداوند نیز وقتی صورت می گیرد که انسان را از درون و برون، صیغه الهی پیدا کند، بنابراین اخلاق الهی و بندگی و عبادت مرادف هم هستن و طبق آیه مورد نظر، می توان گفت که هدف از خلقت جن و انس ، اخلاق الهی و تخلق به آن است.
نیاز به تهذیب اخلاق ، آثار و اهمیت آن در روایات اسلامی
پیامبر گرامی (ص) فرمود:
مبعوث شدم تا خصلتهای کریمانه را کامل گردانم.
بی شک چنین است، زیرا امر دنیا و آخرت جز با خلق و خوی کریمانه سامان نیابد و برای خواهان آن گوارا نگردد. گمان مبر که عمل صالح ، هر قدر هم فروان، بدون پیراستن اخلاق و رفع کژیهای آن سود می بخشد! خوی بد با عمل نیک آن می کند که سرکه با عسل.
(براستی) چه نفعی است در آنچه سر انجامش تباهی است. گمان مبر که دانش فراوان بدون اصلاح و پالایش درون بهره ای می دهد، حاشا و کلاً. پیشوایان ما فرمودند:
دانشمند ستمگر نباشید که باطل (و بدیهای) شما حق (و خوبیهای ) شما را از میان خواهد برد.
و نیز گمان مبر که انسان بد خلق بتواند از معاشرت با پدر، همسر ، دوست، استاد و یا شاگرد لذت ببرد. هرگز! بلکه همگی آزرده شده و از وی دور می شوند؛ و چنین شخصی چگونه می تواند کمالات پراکنده در میان مردم را کسب کند. حال آنکه اهل کمال از او گریزانند.
با دقت در طریق اهل بیت (ع) و تتبع در آثارشان، در می یابیم که آن بزرگواران تنها با اخلاق کریمه خویش مردم را هدایت نموده و مجذوب دین ساخته اند و پیروان خود را نیز به همین امر دعوت کرده و فرمودند: «مردم را با غیر زبانهای خود بخوانید» یعنی با اخلاق خوب و رفتار نیکوی خود برای آنها الگو و نمونه باشید. اینک که آشکار شد امر دنیا و آخرت تنها با اخلاق کریمانه سامان می یابد، و به کمال رساندن این اخلاق، هدف بعثتی است که هستی جز با آن صلاح نیابد، روشن می شود که تهذیب اخلاق بر هر واجبی مقدم و از هر امر لازمی مهمتر می باشد؛ با این وجود کلید هر خیر و منبع هر نیکی و موجب جلب هر ثمر و مبدا تمام اهداف، تهذیب اخلاق است.
در روایات آمده است که کافران به خاطر خصلتهای نیکوی خود به پاداش می رسند؛ و چه بسا انسانی که بنایش بر مخالفت با هواهای نفسانی بوده و همین باعث گردیده که ایمان بیاورد. همچنین در روایات داریم که جبرئیل امر خداوند متعال را بر پیامبر اکرم (ص) نازل نمود که : اسیری را که در نزد خود داری به خاطر سخاوتش مجازات نکن؛ یعنی خلق نیکوی سخاوت در وی به رهایی از (کیفر) قتل در دنیا، و به نیل به بهشت در آخرت انجامید.
پس از این مقدمه – که صحت و درستی اش بر هر کسی که آن را فرا گرفته و به کار بسته باشد آشکار است – باید دانست که اهل بیت (ع) در اخلاق دارای اصول و ضوابطی هستند که رعایت آنها ما را یاری می دهد تا خصلتهای نیک را به راحتی و آسانی بدست آوریم. نه با سختی و دشواری همانند رهنمودهای دانشمندان علم اخلاق.
پیامبر گرامی (ص) در ناجیه شریعت، دین سهل و آسانی برای ما آورد، همانگونه که خداوند متعال فرمود: «یُریدُ اللهُ بِکُم الیُسرَ وَ لا یُریدُ بِکُم العُسرَ» و نیز فرمود: « ما جَعَلَ عَلَیکُم فی الدّین مِن حَرَجٍ» ، همانگونه نیز در طریقت راههای آسان را به روی ما گشود و راههای دشوار را بر ما بست؛ پس مبادا شیطان با این بهانه که «اصلاح اخلاق امری است دشوار و نیاز به پیکار با نفس و ریاضتهای طاقت فرسا دارد» تو را از بهره گیری از علم اخلاق بی نصیب سازد.

اهمیت اخلاق در روایات اسلامی
این مساله در احادیثی که از شخص پیامبر اکرم (ص) و همچنین از سایر پیشوایان معصوم رسیده است با اهمیت فوق العاده ای تعقیب شده ، که به عنوان نمونه چند حدیث پر معنای زیر را از نظر می گذرانیم:
۱- در حدیث معروفی از پیامبر اکرم (ص) می خوانیم:
«اِنّما بُعِثتُ لِاتَمِّمَ مَکارمَ الاَخلاقِ؛ من تنها برای تکمیل فضایل اخلاقی مبعوث شده ام.»
و در تعبیر دیگری:«اِنّما بعثتُ لِاُتَمّمَ حُسنَ الاخلاقِ» آمده است.
و در تغبیر دیگری: «بُعِثتُ بِمَکارِمِ الاخلاقِ وَ محاسِنِها» آمده است.
تعبیر به «انّما» که به اصطلاح برای حصر است نشان می دهد که تمام اهداف بعثت پیامبر (ص) در همین امر یعنی تکامل اخلاقی انسانها خلاصه می شود.
۲- در حدیث دیگری از امیر مومنان علی (ع) میخوانیم که فرمود: «لَو کُنا لانَرجُو جنّهً وَ لا نَخشی ناراً وَ لا ثَواباً وَ لا عِقاباً لَکانَ یَنبَغی لَنا اَن نُطالِبَ بِمَکارِمِ الاخلاقِ فَاِنّها مِمّا تَدلُّ عَلی سبیلِ النَّجاح؛ اگر ما امید و ایمانی به بهشت و ترس و وحشتی از دوزخ، و انتظار ثواب و عقابی نمی داشتیم، شایسته بود به سراغ فضائل اخلاقی برویم، چرا که آنها راهنمای نجات و پیروزی و موفقیت هستند.»
این حدیث بخوبی نشان میدهد که فضایل اخلاقی نه تنها سبب نجات در قیامت است بلکه زندگی دنیا نیز بدون آن سامان نمی یابد !( در این باره در آینده به خواست خدا بحثهای مشروح تری خواهیم داشت)
۳- در حدیث دیگری از رسول خدا (ص) آمده است که فرمود: «جَعَلَ اللهُ سُبحانَهُ مَکارِمَ الاَخلاقِ صِلَهً بَینَهُ و بین عِبادِهِ فَحَسَبُ اَحَدِکُم اَن یَتَمَسک بخلُقٍ مُتَّصلٍ بِاللهِ؛ خداوند سیحان فضایل اخلاقی را وسیله ارتباط میان خودش و بندگانش قرار داده، همین بس که هر یک از شما دست به اخلاقی بزند که او را به خدا مربوط سازد.»
به تعبیر دیگر، خداوند بزرگترین معلم اخلاق و مربی نفوس انسانی و منبع تمام فضایل است، و قرب و نزدیکی به خدا جز از طریق تخلق به اخلاق الهی امکان پذیر نیست!
بنابراین، هر فضیلت اخلاقی رابطه ای میان انسان و خدا ایجاد می کند و او را گام به گام به ذات مقدسش نزدیکتر می سازد.
زندگی پیشوایان دینی نیز سرتاسر بیانگر همین مساله است که آنها در همه جا به فضایل اخلاقی دعوت می کردند، و خود الگوی زنده و اسوه حسنه ای در این راه بودند و به خواست خدا در مباحث آینده در هر بحثی با نمونه های اخلاقی آنها آشنا خواهیم شد؛ و همین بس که قرآن مجید به هنگام بیان مقام والای پیامبر اسلام (ع) می فرماید: «وَ اِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیمٍ: تو اخلاق عظیم و برجسته ای داری!».

اهمیت اخلاق از منظر امام علی (ع):
خوش اخلاقی و خوشرویی با مردم
رمز است هر چه هست و حقیقت جز این نیست
ای نور چشم، این دو بود عین مردمی
یا راه خیر خلق، سپردن به حسن خلق
یا راه خیر خویش سپردن به خرمی
(محمدتقی بهار)
علامه محمد مهدی نرافی در جامع السعادات، در معنای خوش اخلاقی و حسن خلق می گوید:
حسن خلق به معنی وسیع آن این است که برخوردت با مردم نرم و سخنت پاکیزه باشد و برادرت را با چهره گشاده ملاقات کنی؛ در مقابل سوء خلق است که عبارت از ترش رویی ، بد زبانی ، آزار دیگران و امثال آن است. حسن خلق به معنی محدود از نتیجه های بردباری، و سوء خلق از نتیجه های خشم و غضب است.
این تعریف، از این روایت امام جعفر صادق (ع) نشئت گرفته است که در تعریف حسن خلق فرمود:
تلین جانبک و تطیب کلامک و تلقی أخاکَ بِبشرٍ حَسن.
خوش اخلاقی آن است که با مردم، نرمخو باشی، کلامت پاکیزه باشد. و با برادر دینی خود ، با گشاده رویی برخورد کنی.
خوش اخلاقی ، سیمای باطنی انسان است که به زیبایی ها آراسته و به کمالات پیوسته است. خوش اخلاقی، نشانه ایمان و تقوا ، بلکه نشانه کمال ایمان است. و موجب نفوذ در مردم ، بخشش گناهان و خلود در بهشت است. گشاده رویی، پرچم خوش اخلاقی و نشانه کرامت و بزرگواری است.

اهمیت خوش اخلاقی و گشاده رویی
به حسن خلق، توان کرد صید اهل نظر
به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را
اقوام روزگار به خلاق زنده اند
قومی که گشت فاقد اخلاق، مردنی است
(حافظ شیرازی)
حضرت علی (ع) خوش اخلاقی را همچون اصل و حسبی می داند که از همه آنها گرامی تر و با اصالت تر است:
أکرم الحسب حسن الخلق.
گرامی ترین حَسَب، خوش اخلاقی است.
در حکمتی دیگر، چنین می فرماید:
کفی … و بحُسن الخُلق نَعیماً.
ادمی را … خوش خلقی برای فزونی نعمتها کافی است.
و در جای دیگر می فرماید:
لا قرین کحُسن الخُلق.
همنشینی چون اخلاق خوش نیست.
در گلستان جهان چون غنچه های صبحدم
با درون پر ز خون، در حال لبخندیم ما
(فرخی یزدی)
از منظر علی (ع) ، بندگان مومن خدا، در همه حال با چهره باز و بشاش با مردم برخورد می کنند، زیرا همواره در پی خوشنود کردن مردم و بخشیدن روحیه نشاط به جامعه هستند. در نتیجه، هر چه غم و اندوه است، در درون خویش قرار داده، با سیمایی گشاده و خندان با همه برخورد می کنند، چنان که حضرت در حکمتی، مومنان را چنین توصیف می نماید:
المومن بشرُهُ فی وجهه، و حُزنه فی قلبه.
شادی مومن در چهره او، و اندوه وی در دلش پنهان است.

سفارش به گشاده رویی
علی (ع) از آنجا که حسن خلق را از کمالات می دانست، مکررا به کارگزارانش سفارش می کرد تا چهره باطن خود را به آن بیارایید.
و احفض للرّعیه جناحک وابسط لهم و جهک و ألن لهم جانبک.
پر و بالت را برابر مردم بگستران و با مردم ، گساده روی و نرمخو باش.
همچنین در خطبه ۱۹۲ در این زمینه می فرماید:
فإن کان لابُدّمِن العصبیه فَلیکن تعصّبکم لِمکارم الخصال، و محامد الافعال و محاسن الامور، التی تفاضلت فیها المُجَداء و النّجداء مِن بیوتات العرب و یعاسیب القبایل بالاخلاق الرغیبه والاحلام العظیمه، و الاخطار الجلیله و الآثار المحموده.
پس اگر در تعصب ورزیدن ناچارید، برای اخلاق پسندیده، افعال نیکو، و کارهای خوب ، تعصب داشته باشید؛ همان افعال و کرداری که انسانهای باشخصیت و شجاعان خاندان عرب و سران قبایل در آنها از یکدیگر پیشی می گرفتند، یعنی اخلاق پسندیده، بردباری به هنگام خشم فراوان، و کردار و رفتار زیبا و درست، و خصلتهای نیکو.
و در خطبه دیگری می فرماید:
ثمّ ایّاکم و تهزیع الاخلاق تضریفها. و اجعلو اللسان واحداً. وَلیحزن الرّجل لسانه، فإن هذا اللسان جَموخَ بِصاحبهِ
سپس مواظب باشید که اخلاق نیکو را در هم نشکنید و به رفتار ناپسند ، مبدل نسازید. زبان و دل را هماهنگ کنید. انسان باید زبانش را حفظ کند ؛ زیرا همانا این زبان سرکش ، صاحب خود را به هلاکت می اندازد.

مدارا با مردم
یکی از اصول مهم و اساسی در اخلاق اسلامی، نرمخویی و مدارا با مردم است. مدارا به معنای نرمخویی ، ملایمت ، خوش برخوردی با مردم و تحمل ناگواری و آزار آنها، و در مقابل خشونت سختگیری و غلیظ القلب بودن است.
مدارا در فرهنگ والای اسلامی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که مایه زیبایی اخلاق می شود و نشانه حسن خلق، و بیان کننده کمال ایمان است، چنان که پیامبر اکرم فرمود:
مداراه النّاس نصف الایمان.
مدارا با مردم، نصف ایمان است.
حضرت علی (ع) در خطبه متقین، یکی از اوصافی را که برای متقی ذکر می فرماید، مدار و نرمخویی با مردم است:
فمِن علامه أحدهم أنّک تَرَی له قوّه فی دینٍ. و حزماًً فی لین … الخیر منه مأمولٌ، و الشرّ منه مأمونٌ… یعفو عمّن ظلمه، و یعطی من حرمه، و یصل من قطعه، بعیداً فُحشه، لیّنا قوله، غائباً منکره، حاضراً معروفه، مقبلا خیره. مدبراً شرُّهُ.
از نشانه های هر یک از متفقین این است که او را این گونه می بینی: در دینداری نیرومند، و نرمخو و دور اندیش است،… مردم به خیرش امیدوار، و از آزارش در امانند، … ستمکار خود را عفو می کند؛ به آن که محرومش ساخته می بخشد، به آن کس که با او بریده می پیوندد، از سخن زشت دور، و گفتارش نرم، بدی های او پنهان، و کار نیکش
فلسفه علم اخلاق
فلسفه علم اخلاق از تاریخچه این علم، متد، موضوع ، جایگاه آن در طبقه بندی علوم، فایده و دیگر مشخصات این علم بحث می کند . فلسفه علم اخلاق به تغییر قدما بحث از رئوس ثمانیه این علم است. امروزه در مجامع علمی به چنین بحث هایی درباره یک علم فلسفه آن علم گفته می شود. مانند فلسفه علم فیزیک ، فلسفه علم ریاضی و…
در فلسفه علم اخلاق در حقیقت خود علم اخلاق به عنوان موضوع قرار می گیرد و از عوارض و اوصاف آن بحث می شود.
فرق علم اخلاق و فلسفه علم اخلاق در این است که در علم اخلاق ، موضوع ، رذائل و فضائل است ولی در فلسفه علم اخلاق ـ چنانکه گذشت ـ خود علم اخلاق به عنوان موضوع لحاظ می گردد.
تعریف فلسفه اخلاق ـ مبادی تصوریه و تصدیقیه علم اخلاق
در تعریف فلسفه اخلاق گفته می شود که این علم از مبادی تصوریه و تصدیقیه علم اخلاق بحث می کند پس باید دید منظور از مبادی تصوریه و تصدیقیه اخلاق چیست ؟
مبادی تصوریه به طور کلی به مفاهیمی گفته می شود که پیش از ورود در یک علم می بایست به صورت تصور ارائه شوند، مثلا مفهوم جسم از مبادی تصوریه علم فیزیک است و مفهوم وجود از مبادی تصوریه فلسفه است.
و اما مبادی تصدیقیه به طور کلی به قضایایی گفته می شود که پیش از ورود در یک علم می بایست مورد اذعان واقع شوند تا مسائل آن علم بر آنها مبتنی گردد.
برای علم اخلاق همچون سایر شاخه های علمی ، یک سری مفاهیم وتعاریف پیشینی و یک دسته قضایای قبلی مطرح است که باید پیش از ورود در این علم مورد تصور و مورد قبول قرار گیرند.
مفاهیمی مثل سعادت ، کمال، مسئولیت، الزام ، ضرورت، حسن، قبح، خیر و شر و … از مبادی تصوریه علم اخلاق به شمار می روند که در فلسفه اخلاق تبیین می شوند.
همینطور قضایایی مثل اینکه :انسان طالب کمال است ـ انسان دارای مسئولیت است ـ عقل قادر به درک حسن و قبح اخلاقی می باشد و …از مبادی تصدیقیه علم اخلاق به شمار می روند که در فلسفه اخلاق مورد بررسی و اثبات قرار می گیرند.
با توجه به آنچه گفتیم برخی در تعریف فلسفه اخلاق گفته اند: فلسفه اخلاق علمی است که از مبادی تصوریه و تصدیقیه علم اخلاق بحث می کند. در مورد فلسفه اخلاق ، دو اصطلاح اخلاق تحلیلی و اخلاق نقدی نیز به کار می رود.
و اما فرق فلسفه اخلاق با فلسفه علم اخلاق در این است که اولا: متد فلسفه اخلاق ، متد فلسفی است ولی متد فلسفه اخلاق نقل و مشاهده می باشد . ثانیا: موضوع فلسفه اخلاق ، مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق است ، ولی موضع فلسفه علم اخلاق ، خود علم اخلاق است.
اهمیت اخلاق و فلسفه اخلاق
همه فیلسوفان و مکتبدان تاریخ بشر ، همواره درصدد بوده اند که برنامه و دستورالعملی برای رفتار انسانها عرضه کنند تا آنان را به سر منزل سعادت و خوشبختی هدایت نمایند. این خود بیانگر این نکته است که اخلاق همیشه مورد توجه متفکران و اندیشمندان جامعه بشری بوده و هست. اصولا فلسفه ها، افکار و اندیشه ها برای این ظهور کرده و می کنند که رفتار و کردار آدمیان را تنظیم کنند و نحوه سلوک او را مشخص سازند و لذاست که بسیاری از بزرگان ، حکمت نظری را مقدمه حکمت عملی دانسته اند و ارج و مرتبه حکمت عملی را بالاتر از حکمت نظری شمرده اند.
اهمیت اخلاق تا آنجاست که پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز اهمیت دارد.
عصر ما عصر چون و چراست. انسان امروز می خواهد که در حد توان خویش ، فلسفه رفتار خود را بداند و با منطق و استدلال و تعقل تا آنجا که می تواند ، چرائی اعمال و رفتار خود را درک نماید . انسانی که با تعقل و اندیشه یک نظام رفتاری را می پذیرد و به آن عمل می کند، همواره با شوق و انگیزه عمل می کند و هیچگاه در رفتار خود دچار تردید و دو دلی نمی شود . از این رو برای ما مسلمانان نیز بسیار مهم و ضروری است که مبانی عقلی و استدلالی نظام اخلاقی دیگر که بشریت امروز را به سوی خود دعوت می کنند ، با برهان و احتجاج استوار و متین ، از نظام رفتاری خود دفاع کنیم و محاسن و امتیازات آن را نسبت به سایر نظام ها بیان نماییم . و این مهم در فلسفه اخلاق تأمین می گردد.
فلسفه و فلسفه اخلاق
قانون اخلاقی که در طی قرن ها مسلم فرض می شده است به نحو فزاینده ای مورد تردید واقع شده است. این قانون تا وقتی که به صورت قطعی پذیرفته شده بود به ندرت کسی در قانون مطلق بودن آن ، شک می کرد؛ هر کسی معتقد بود که قانون اخلاقی یا بخشی از اراده خداوند است، یا بدیهی و مستغنی از غیر و بنابراین از توجیه بیشتر بی نیاز است. ولی به نظر می رسد که این اطلاق غیر قابل قبول گشته است. در واقع بهترین کار این است که این مفهوم را منحصرا به گذشته اختصاص دهیم ، زیرا در تفکر امروزین اخلاق به نحو فزاینده ای ( حداقل در خارج از الهیات ) نتیجه عوامل زیست شناختی ، روان شناختی یا جامعه شناختی محسوب می شوند. با این همه هنوز این فرایند متکی ساختن کل اخلاق به واقعیت های ظاهرا بنیادی تر خالی از اشکال نیست . برای نمونه معدودی از انسانها ـ اگر اصلا چنین انسانی وجود داشته باشند ـ می توانند نسبت به هر تعلیمی که به کاهش احساس مسئولیت شخصی مستلزم است، کاملا خشنود باشند. مثالی دیگر: علیرغم تبیین های علمی از رفتار بشر، هنوز مسئله خیر و شر به نظر منسوخ نمی آید. بنابراین ادعای وجود قانون اخلاقی ای را که ضمانت اجرایی نهایی به اخلاق می دهد، یعنی اساسی که به دلیل استقلال از هر سبب دیگر، مطلق است، بدون تحقیق جامع نمی توان – یا نباید – انکار کرد.
استفاده ما از خود کلمه «اخلاق» پاره ای از مشکلات موقعیت کنونی را نشان می دهد. گاهی این کلمه فقط با رسوم متداول اجتماعی معادل است، شاید غالبا موقعی که سر و کار با مسایل شخصی است، این کلمه استعمال می شود و آنگاه برای متنوع ترین مسایل به کار می رود، از قبیل انتخاب بین طرق متفاوت پول در آوردن، تنبیه کودکان یا مجرمین، یا عفاف و ازدواج، این کاربرد به یک معنا موجه است. زیرا معدودی مشکلات شخصی هست که لوازم اخلاقی ندارند. اما بدیهی است که برای اینکه به کلمه «اخلاق» معنای مخصوص این کلمه داده شود باید این لوازم را بوضوح بیان کرد.
اما همین که سعی می کنیم تا استعمال این کلمه را محدود سازیم با مشکل دیگری مواجه می شویم – این مشکل ضرورت تمایز بین قانون اخلاقی بنیادین یا اخلاق مبنایی و اطلاق آن در اوضاع و احوال خاص است، که عموما از آن غفلت شده است. برای مثال اغلب از ازدواج به نحو نقادانه و بدون ارجاع به جنبه های شخصی آن گفتگو می شود، گویی این واقعیت که ازدواج در جوامع مختلف اشکال مختلفی به خود میگیرد یکی از مسایل ضروری است که مدعیان وجود یک قانون اخلاقی با آن مواجه اند. در این صورت ، استدلال می کنند که، چون برای یک مسیحی فقط تک همسری اخلاقی است و حال آنکه در پاره ای از ادیان دیگر چند همسری مجاز است، بدیهی است که اخلاق تماما به اوضاع و احوال خارجی وابسته است. در واقع اشکال ازدواج مشکلی است که فقط در صورت اطلاق در درون چارچوب جامعه پدیدار می شود؛ سوال بنیادی اخلاق در ازدواج (مانند هر جایدیگر) با ارتباط انسانی میان اشخاص درگیر با انگیزه ها، طرز تلقی ها و افعال آنان و با محبت و اطمینان سر و کار دارد.
«قوانین اخلاقی ممکن است در این باب که آیا مرد می تواند یک همسر یا چهار همسر داشته باشد متفاوت باشند، همه توافق دارند که مرد نمی تواند هر زنی را که دوست دارد و هرگاه که دوست دارد در اختیار داشته باشد. باز ممکن است قوانین اخلاقی در این که در کجا دروغگویی شر اقل است متفاوت باشند اما همه موافق اند که معمولا گفتن حقیقت ، راه درست است. چنین تنوعی در قوانین اخلاقی را اغلب می توان با این حقیقت تبیین کرد که این قوانین بیان اصول نهایی اخلاقی نیستند بلکه اطلاق این اصول بر شرایط بالفعل یک جامعه خاص اند… عواملی خاص وجود دارند که ما را از دیدن شباهتهای بنیادی در قوانین اخلاقی متفاوت باز می دارند.»
درست است که ملاحظات اخلاقی ممکن است ما را متقاعد سازد که تک همسری روشی مناسب تر برای عمل بر طبق اصول اخلاقی است . این که چنین است یا نه، باید مطلب اساسی در هر بحثی درباره ارزش اخلاقی تک همسری در جامعه ما باشد. اما علیرغم اهمیت غیر قابل انکار قوانین و رسوم موجود، و هر چند تبیین صحیحی از اینها می تواند ما را در رسیدن به تصمیم اخلاقی کمک کند. فقط خود اصول را باید اخلاقی نامید.
شاید بتوان تعریف زیر را برای رسیدن به استنباط روشنی از این اخلاق اساسی اتخاذ کرد: اخلاق اساسی الگوی رفتار مبتنی بر ارزش مطلق امر خیر است. اما حتی این تعریف هم مسایلی که به بار می آورد بیش از مسایلی است که حل می کند. معنای لفظ «خیر» چیست؟ آیا چیزی وجود دارد که بحق بتوانیم آن را «ارزش مطلق» بنامیم و آیا چیزی کاملا قابل اعتماد وجود دارد که رفتار خود را بر اساس آن قرار دهیم؟ معنای دقیق لفظ «مطلق» چیست؟ قبل از آنکه بتوان تعریفی را پذیرفت، باید همه مسایل را بتفصیل مورد بحث قرار داد.
فلسفه اخلاق، اخلاق را در بر می گیرد، لکن حوزه اش وسیع تر از این است و علاوه بر مبانی و لوازم اخلاق ، بر این مسئله نیز مشتمل است که تا کجا میتوانیم به یقین یک ارزش مطلق را اصلا بشناسیم و در مورد آن سخن بگوییم، یعنی تحقیق معرفت شناختی در محدودیتهای معرفت جزو وظایف آن است. بنابراین پیش فرضهای یک تعریف را مورد تحقیق قرار خواهیم داد.
موضوع بحث فلسفه اخلاق معمولا از طریق سه سوال زیر محدود و مشخص شده است:
۱- چه باید بکنیم؟
۲- معنای «خیر» چیست؟
۳- آیا می توانیم آنچه را که باید انجام داد، انجام دهیم؟
دو پرسش نخست پرسشهایی اخلاقی است. لیکن این دو پرسش در معنای فلسفه اخلاقی خود به پژوهشی مودی می شوند درباره این که چگونه می توان به یک پاسخ دست یافت. چرا یک پاسخ، پاسخی معتبر است، و اگر چنین است بر اساس چه ادله ای مکلف هستیم قواعد یا قوانینی را که مکشوف می داریم، مراعات نماییم. سوال سوم به آزادی اراده ، که می باید اساس تکلیفی از این دست باشد، می پردازد، زیرا اگر ما قادر به اطاعت نباشیم، فرمانها بی معنا هستند.

اهمیت تربیت اخلاقی در اسلام:
مقامی که تربیت اخلاقی در اسلام دارد، بس رفیع و ارجمند است.
دلیل مطلب آن است که دانشمندان اسلامی، تربیت اخلاقی را در کنار تربیت دینی، هدف اصلی خود قرار داده اند.
غزالی می گوید: «ای فرزند! چه بسیار از اوقات که به تکرار علم و مطالعه ی کتب، شب زنده داری کردی، و خواب را بر خود حرام ساختی، و نفهمیدی باعث و انگیزه این کار چه بود؟ اگر وصول به غرض دنیوی و تحصیل مقام، و جلب حطام و مادیات، و تحصیل مقام و مباهات بر اقران و امثال آنها بود ، پس وای بر تو و سپس وای بر تو، و اگر منظور تو، احیاء شریعت پیامبر (ص) و تهذیب اخلاق خویشتن و در هم کوبیدن نفس اماره باشد، پس خوشبحال تو ، سپس خوشبحال تو .»
همین دانشمند در جای دیگر می گوید: یکی از وظایف شاگرد، آن است که منظور او در حال، آراستن باطن به صفات کمال، و متخلق شدن به فضایل و درمآن تقرب به خدا و ترق به جوار ملأ اعلی: بالاتر از مقام فرشتگاه و مقربان درگاه پروردگار باشد.
غزالی در این مورد تنها نیست. بلکه بسیاری از مربیان اسلامی پیش از او و بعد از او با وی در این نظریه همراهند. زیرا همه آنها می گفتند که «یکی از مهمترین وظایف معلم و مربی آن است که از هیچگونه نصیحت نصیحت به شاگردان دریغ ننمایند، و آنانرا از نظر اخلاق تهذیب نمود، و به حق، ارشادشان نمایند. و نظر آنها را به هدف علم و دانش که تقرب به خدا است جلب کنند » و این عبارت غابلا زبانزد دانشمندان اسلامی بوده است:
«طلبنا العلم لغیر الله فابی العلم ان یکون الا الله »
ما دانش را برای غیر خدا خواستیم ، اما خود علم جز خدا را نخواست .
عقیده برخی از مربیان اسلامی آن است که تطهیر نفس از عیوب، شرط اساسی تلقی علوم دانشها است. و لذا یکی از وظایف اساسی معلم آن است که هیچ دانشجویی را نپذیرد جز آنکه اخلاق او را بیازماید. اگر اخلاق او را پاکیزه یافت ، به تعلیم او اشتغال ورزد. والا، جدا از تعلیم او امتناع نماید. زیرا برای فساد، از علم کمک گرفتن، آسان است. و زیان آن عائد کسی می گردد که او را تعلیم داده است.
فارابی در این بار می گوید: صاحبان سرشتهای بد و پست ، می خواهندذ علم را برای استفاده از آن در شر و بدی فراگیرند. پس سزا است معلم آنانرا به تهذیب اخلاق وادارد، و علومیکه ممکن است شاگردان، از آن سوء استفاده نمایند به آنها تعلیم ندهد.
همچنانکه نماز بدون تطهیر از حدث و خبث، صحیح نیست ، عبادت دل – بوسیله فراگرفتن علم و دانش – جز پس از طهارت از خباثت اخلاقی و پلیدیهای صفات ، درست نیست. و دانش با کثرت تکرار و گفتگو بدست نیاید، بلکه علم نوری است که در قلبها پیدا می شود.
از مجموع این آراء و نظریات ، بخوبی ظاهر می شود، که تربیت اخلاقی مقامی بس ارجمند در تعلیم و تربیت اسلامی دارد. و برای نمونه، شمه ای از آراء دانشمندان تعلیم و تربیت اسلامی را متذکر شدیم.
و مربی بزرگ عالم بشریت – یعنی پیامبر اسلام (ص) – هدف بعثت خود را تکمیل اخلاق مردم دانسته است و فرمود:
« انما بعث لاتمم مکارم الاخلاق »
همانا من برای تکمیل اخلاق بشر مبعوث گشتم.

تاثیر تربیت در اخلاق یا امکان تهذیب اخلاق:
علما تعلیم و تربیت اسلامی درباره امکان تهذیب اخلاق و تاثیر تربیت در آن، آرایی را اظهار کرده اند مبنی بر اینکه آیا اخلاق قابل تغییر است؟ و آیا عوامل محیطی در ایجاد سلیقه و سلوک و رفتار موثر است یا نه؟ به همین جهت سخت خود را در پاسخ به این سوالها ادامه می دهیم:
قابلیت انعطاف و تغییر اخلاق کودک:
برخی از دانشندان تعلیم و تربیت اسلامی تا جای دوردستی تحت تاثیر فلاسفه یونانی قرار داشتند. و بخصوص درمورد تربیت اخلاقی، از آن متاثرند، نمونه آن کتاب «تهذیب الاخلاق» ابن مسکویه و امثال آن است. و لذا مشاهده می کنیم که همگام با فلاسفه یونان معتقد بودند که اخلاق انسانی قابل تغییر است، و نفس قابل تأدب می باشد. غزالی – که شدیدا به تاثیر محیط در اخلاق معتقد بود – دانشمندانی را که عقیده داشتند : خلق و اخلاق مانند خلقت و طرز آفرینش قابل تغییر نمی باشد، نکوهش کرده و آنانرا به علت همین اعتقاد سرزنش می کند.
دانشمندان تعلیم و تربیت اسلامی دو نظر اساسی درباره امکان تغییر اخلاق اظهار نموده اند، که یکی از آنها نظریه سجیه ها و استعدادهای مخفی و پنهان است. و دیگری، نظریه صفحه پاکیزه از نقش ذهن انسانی است.

نظریه سجیه های مخفی و پنهان:
این نظریه می گوید: که کودک انسانی دارای سجایا و صفاتی است که بالقوه، قابل رشد و نمود و به فعلیت رسیدن است . و این امر در صورتی است که شرایط تربیت فراهم باشد. صفات مخفی را در عقل و نهاد کودک به پدری تشبیه کرده اند که در زمین نهان است، استعدادی که در مغز انسان است و بذری که در دل زمین نهفته است زمانی رشد و نمو می نماید که محیط مناسبی برای آنها فراهم شود.
«غزالی» می گوید:
«آنچه را که خداوند آفریده است به دو قسم تقسیم می شود: قسمی که ما بشر نمی توانیم در آن تصرفی نماییم. و تغییر در آن ایجاد کنیم. مانند آسمان و ستاره و… و قسم دیگر، اخلاق است و در آن قوه و قابلیتی وجود دارد که می تواند کمال بعدی را بپذیرد البته در صورتیکه شرایط تربیت، فراهم باشد. و اینگونه تربیت اختیاری است. زیرا یک بذر، سیب یا خرما نیست. ولی بوسیله تربیت باغبان ، هسته خرما، خرما می شود. و هسته ی سیب، سیب.
«ابن المقفع» نیز مانند «غزالی» می گوید: برای عقلها ، سجایا و غرائزی است که به وسیله آنها عقل، ادب را می پذیرد، و به وسیله ادب، عقلا رشد کرده و تزکیه می شود، چنانکه بذر نهفته در زمین توانایی ندارد نیروی خود را ظاهر سازد و از زمین سر در آورده و شاخه و ساقه و شکوفه و سبزی و خرمی خود را نشان دهد مگر به کمک آبی که به او میرسد تا خشکی و مردگی را از زمین زایل می کند. و قوه خدایی برای آن بذر، نیرو و حیاتی ایجاد می کند. همچنین عقل در مرکز خود که قلب است پنهان می باشد، و نیرو و حیاتی از خود ظاهر نمی سازد مگر پس از آنکه تربیت ، میوه و شاخ و برگ آن را نمودار کند.
۲- نظریه صفحه پاکیزه از نقش:
مربیان اسلامی این نظریه را اینگونه تفسیر نموده اند: که کودک دارای هیچ نقشی نیست، و بنابراین قابل است هرگونه نقشی را بپذیرد.

تربیت اخلاقی و اهمیت آن در آیات و روایات
مفهوم تربیت اخلاقی
تعریف اصطلاحی تربیت
«تربیت» از ریشه «روبو» در فرهنگهای مختلف عربی به معنی «زیادت» آمده است. چنانکه «ربا» نیز به معنی زیادتی و نمو است. «ربوه» به تپه و بلندی هم گفته شده است.پس «تربیت» هم ب معنی رشد و نمو می شود که تنها جنبه مادی و جسمانی دارد چنانکه در قرآن چنین آمده است:
وَقُل رَبِّ ارحَمُها کَما رَبَّیانی صَغیراً
و بگو پروردگارا به پدر و مادرم رحمت فرست که مرا در کوچکی بزرگ کردند.
«رَبُیانی» از «ربو» به معنی زیادت دادن و بزرگ کردن است..
همچنین در آیه ای که «فرعون» ، مدعی تربیت «موسی(ع)» می شود، منظور «تربیت» جسمی است.
قالَ اَلَم نُربّکَ فینا وَلیداً وَلَبِعتَ فنا مِن عمرِکَ سِنینَ
آیا تو را در نزد خود بزرگ نکردیم.
و «موسی» این را نفی نمی کند پس معلوم می شود منظور تنها «تربیت» جسمی بوده است و نه روحی و شخصیتی.
اما اگر به دنبال کلمه ای باشیم که همه ابعاد «تربیت» را شامل شود «ربّ» را می یابیم. در کتاب «مفردات راغب اصفهانی» آمده است: «رب» در اصل به معنی تربیت است … و بر فاعل به طور استعاره گفته می شود و «رب» به طور مطلق فقط بر خداوند اطلاق می گردد که متکفل به اصلاح موجودات است.
در «قاموس قرآن» نیز «رب» چنین معنا شده است:
«رب» : تربیت کردن «ربّ الصَّبی رَبّاً» : «ربّاهُ حَتِّ اَدرکَ» یعنی (بچه را تربیت کرد تا به رشد رسید). (اقرب) وقتی در وصف خدا گفته می شود : «رب العالمین» مراد پرورش دادن و تربیت کردن تمام موجودات است.
همان طوری که یک نفر، طفل را تربیت می کند و پیوسته مواظب اوست و از نان و آب و لباس و اخلاق و تحصیل علم او غفلت ندارد. همچنین اطلاق کلمه «رب» بر خداوند سبحان مبین این معنی است.
چنین است که بعضی از صاحب نظران، کلمه «تربیت» را دارای معنایی نارسا برای آنچه مقصود ما از تربیت است می دانند و کلماتی چون ربوبیت یا تزکیه را پیشنهاد می کنند.
با وجود اینها ، کلمه «تربیت» کاملا جا افتاده است چنانکه در «معجم الوسیط» ذیل «ربی» از همان ریشه «ربو» علاوه بر تربیت جسمی ، تربیت عقلی و اخلاقی نیز ذکر شده است.
در فرهنگهای فارسی از جمله «فرهنگ دهخدا و معین» ، تربیت به معنای «پروردن، پروراندن، آداب و اخلاق را به کسی آموختن، پرورش ، نشو و نما» آمده است.

تعریف «تربیت» و مفهوم آن از دیدگاه صاحبنظران غرب
«تربیت» از جمله اموری است که همه افراد با آن سر و کار دارند از این رو ممکن است هر فرد خود را در این زمینه صاحبنظر بداند و طبق دیدگاه خود تربیت را تعریف کند. اما باید توجه نمود که تربیت چون دیگر علوم دارای قواعد و ضوابطی است که هر تعریفی باید با توجه به آن بیان شود. البته بدین معنی نیست که تنها متخصصان علم تربیت هستند که می توانند راجع به تربیت نظر بدهند چه بسا افراد غیر متخصص در علوم تربیتی از طریق عملی به ابعاد ظریف و تازه ای در امر تربیت برسند که هرگز تئوری پردازان موفق نشوند، اما این نظریات نیز باید بر اساس قواعد و چهارچوب شخصی مطرح شود. اما مفهوم تربیت از دید فلاسفه و صاحبنظران امر تربیت ، بستگی به نوع بینش و تفکر فلسفی آنها دارد. اینکه آنها فردگرا هستند یا جامعه گرا، معتقد به ماوراء الطبیعه هستند یا مادی نگر، دیدگاه ترتیبی آنها را مشخص می کند. هر چند تاکنون تربیتی که ارائه شده نقاط اشتراکی دیده می شود که بیانگر اتفاق نظر نسبی آنهاست.
«افلاطون» که از اولین صاحب نظران تعلیم و تربیت است تربیت را عبارت از حاکمیت قوه عاقله و تعدیل دو قوه شهویه و غضبیه می داند.
شاگرد او ارسطو چون به جامعه و یا مدینه فاضله عنایتی خاص دارد تربیت را تعلیم فضیلت به افراد جهت خیر مدینه می داند.
«کمونیوس» ، تربیت را به فعل درآوردن نیروی بالقوه عقل و روح الهی در انسان و رساندن او به تقوا و سعادتمندی می داند. از نظر او هدف تربیت تقوا است، این تقوا از سه طریق ایجاد می شود:
۱- تأمل و تفکر در امور.
۲- نماز و نیاز به معنی عبادت و درک عجز خود در مقابل عظمت پروردگار و درک قدر و جایگاه خود.
۳- رسیدگی به باطن و سیر درونی.
از نظر «اشنایدر» تربیت موضوع خاصی دارد و آن موضوع عبارت است از چگونگی فرهنگ آموزی و تعالی انسان از ارزشهای مشروط به سوی ارزشهای مطلق.
«دیویی»، هدف تربیت را رشد می داند و منظور از رشد آمادگی برای تجربه های بیشتر است. پس هدف و فرایند تربیت یکی است.
چنانکه ملاحظه می شود، تمام این تعاریف و مفاهیم دارای نقاط اشتراکی اند مانند اینکه همه آنها تربیت را امری جهت دار می دانند، ارادی بودن امر تربیت نیز در تمام این مفاهیم مستتر است.
همچنین همانطور که از این معنا بر می آید تربیت امری چند جانبه است و دارای ابعاد مختلف عقلانی، اجتماعی، عاطفی، اخلاقی و بدنی است. این ابعاد جزء لاینفک تربیت است. اما در بین این جوانب، آنچه بیش از همه و در اغلب این تعاریف و معانی مطرح شد بعد اخلاقی و معنوی قضیه است.
تربیت اخلاقی جایگاه ویژه ای در امر تربیت دارد. متفکرین و صاحبنظرانی چون «پستالزی» ، «روسو» ، «کانت» و «هربارت» نیز در نظریات خویش اهمیت اصی برای تربیت اخلاقی قائلند و بر این جنبه آثارشان تاکید زیادی می نمایند.
رابطه اخلاق و تربیت
با توجه به تعاریفی که از تربیت شد از یک نظر می توان اخلاق را یکی از ارکان اساسی تربیت دانست یعنی وصول به هدف تربیت بدون اخلاق اجتناب ناپذیر است. کسی را می توان تربیت شده نامیده که از رذایل دور و متصف به فضایل اخلاقی باشد. گرچه این اصل شرط کافی برای تربیت نیست اما شرط لازم هست؛ یعنی درست است که تربیت آنها با داشتن فضایل اخلاقی تکمیل نمی شود اما بی اخلاق نیز تربیت معنایی ندارد.
از دید دیگر می توان اخلاق را ثمره و نتیجه تربیت دانست. پس کسی که تربیت شده طبیعتا رعایت اخلاق را نیز می کند، اما باز هم نمی توان اخلاق را تنها ثمره تربیت دانست، رشد ابعاد دیگر تربیت؛ مانند: فکر، عاطفه و غیره هرچند با اخلاق بی ارتباط نیست اما به طور مستقیم امری اخلاقی به حساب نمی آیند؛ بنابراین تربیت از اخلاق کلی تر است و اخلاق زیر مجموعه تربیت قرار می گیرد.
برای تربیت و اخلاق تفاوتهای دیگری ذکر می کنند مانند اینکه اخلاق خاص انسان است و تربیت حیوان را هم شامل می شود. اخلاق تقدس دارد اما در تربیت قداستی نیست که با توجه به تعاریفی که ما از تربیت داشتیم، این مباحث مصداقی ندارد.
تربیت اخلاقی
تعریف تربیت اخلاقی
تربیت اخلاقی عبارت از ایجاد شناخت و برانگیختن احساس، جهت تضعیف و انهدام صفات منفی و مراقبت و پرورش هماهنگ صفات مثبت تا این صفات ملکه انسان گردند.
طبق این تعریف برای تربیت اخلاقی، ابتدا باید به پرورش قوای ادراکی و عقلانی پرداخت تا خوب از بد تشخیص داده شود و سپس به ایجاد انگیزه و تمایل پرداخت تا برای عمل به خوبی ، گرایش ایجاد گردد. و بدین ترتیب زمینه عمل که از بین بردن رذایل و اتصاف به فضایل است فراهم اید.
البته باید توجه نمود که نحوه کاربرد این تعریف بنا به شرایط و موفقیت های مختلف فرق می کند. چنانکه در دوره کودکی نمی توان انتظار شناخت دقیق و عمیق داشت؛ زیرا کودک قادر به تفکر انتزاعی نیست. پس بهتر است از بعد احساسی او بهره گرفت. برانگیختن احساس نسبت به امور اخلاقی نیز باید بنا به شرایط فرد انجام گیرد. همچنین نحوه عمل نیز متفاوت است یعنی برای کودک که هنوز مبتلا به اخلاق سوء نیست انهدام لزومی ندارد تنها باید سعی در جلوگیری و منع کودک از برخورد با بدیها نمود. همچنین کودک آسانتر و زودتر از بزرگسال به صفات نیکو آراسته می گردد.
نکته دیگری که در این تعریف مطرح شده، پرورش هماهنگ فضایل است، یعنی ما، کسی را دارای تریت اخلاقی می دانیم که فضایل و کمالات در او همانگ و موزون رشد یافته باشد و به تمام ارزشهای انسانی متخلق باشد. بدین معنی که چنین نباشد که فرد تنها بعضی از فضایل را داشته و از بقیه بوئی نبرده باشد؛ بلکه باید تجلی تمام ارزشهای انسانی باشد. منتهی میزان کمال یافتگی را شدت و درجه فضایل وجودی فرد تعیین می کند.
«ابن مسکویه» معتقد است کسی که همت خود را بر تهذیب بعضی از قوا می گذارد و بعضی دیگر را مهمل رها می کند یا گاهی برای تهذیب اخلاق، تلاش می نماید و گاهی مسامحه می کند، مانند کسی است که می خواهد مملکتی را اداره کند اما بعضی امور مملکتی را اجرا می کند و باقی را مهمل می گذارد. مسلما مملکت را اجرا می کند و باقی را مهمل می گذارد. مسلما مملکت او آباد نمی گردد یا کسی که می خواهد منزلش را مرتب کند اما تنها به بعضی از قسمتهای خانه می رسد، هرگز دارای خانه مرتبی ، نخواهد بود، خانه دل و مملکت نفس انسان نیز چنین است اگر کسی به طور کامل به آن نرسد و در پی اصلاح آن نباشد فایده چندانی نمی برد.
«ابن مسکویه» از قول «ارسطو» ، مثالی می زند که: « با یک پرستو، فصل بهار پدیدار نمی شود یا هوای معتدل یک روز دلیل زمان اعتدال هوا نیست.»

• اهمیت تربیت اخلاقی در آیات و روایات
هرچند اخلاق و عناصر اخلاقی امری فطری هستند چنانکه «قرآن» ، این نکته را بیان می کند:
و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقواها.
(شمس/۹)
سوگند به نفس ناطقه (انسان) و آنکه او را بیافرید و به او شر و خیر را الهام کرد.
اما ین که اخلاق منبعث از فطرت است کافی نیست بلکه باید به پرورش و هدایت آن پرداخت. چرا که مسائل مختلف زندگی ممکن است از رشد صحیح این ودیعه الهی ممانعت به عمل آورد. چنین است که خداوند رسولانش را به سوی مردم فرستاد تا غبار از روی فطرت بزدایند. همچنانکه پیامبر (ص) می فرماید:
بعثت لا تمم مکارم الاخلاق.
برای تکمیل کرامتهای اخلاقی برانگیخته شدم.
اگر بشر در تمام ابعاد تربیت موفق باشد مثلا دارای تربیت عقلی و بدنی خوبی باشد اما در زمینه اخلاقی دچار عدم توازن در فضایل و غفلت از اصلاح نفس باشد، دچار مشکلات عدیده ای خواهد شد و چه بسا، اثر مثبت دیگر ابعاد را هم زایل نماید.
انسان امروز شخصیت دو گانه ای دارد هم فرمانروا است و هم غلام و برده. او با استیلا بر طبیعت و تسلط بر علوم و فنون فرمانروایی می کند. اما از آن طرف برده ای بیش نیست، او بنده تمایلات خویش است و به دنبال آنها به هر طرف کشیده می شود.
در نتیجه در زندگی فردی و اجتماعی دچار مشکل است.
«آنکه بنده شهوت خویش است به مراتب از غلامان و بردگان ، زبون تر و ذلیل تر است.»
«ویل دورانت» می گوید: انگیزه ها و دواعی ما، مانند بادی است که برای راندن کشتی سودمند است اما نباید بادبان را به حال خود بگذاریم، که در آن صورت ما را مانند بردگان و غلامان با خود خواهد کشانید. بنابراین برای رسیدن به تکامل و رشد همه جانبه، از تهذیب نفس گریزی نیست. پس به قول خواجه، صناعتی که ثمره او اکمال اشرف موجودات این عالم بود، اشرف صناعات اهل عالم است.

• اهمیت تربیت اخلاقی از دید روایات
هر چند روایاتی که از اخلاق و تربیت اخلاقی می گویند، دریای بیکرانی، است، ولی ما به قصد تبرک و تیمن به نقل سخنانی چند از ائمه معصوم سلام الله علیهم می پردازیم.
ارزش تربیت اخلاقی
امیر المومنین علی (ع) : اگر فرضاً نه امیدی به بهشت و نه بیمی از دوزخ داشته باشیم و اگر به فرض، پاداش و کیفری در رستاخیز نباشد باز هم لازم است که فضایل اخلاقی و سجایای انسانی را از خود درخواست و مطالبه کنیم.
بیان اما شاید اشاره ای باشد بر این که ارزش اخلاق و تربیت اخلاقی در خود آن نهفته و اینکه تاثیر تحصیل فضایل اخلاقی در زندگی دنیوی نیز قابل توجه است. همچنین فرمود: «سرلوحه کتاب سعادت بشر، ملکات پاک و سجایای اخلاقی اوست.»
خشنودی خدا
امام صادق (ع) : «مومن بعد از انجام واجبات پیش خدای عزو وجل عملی محبوبتر از این نیاورد که مردم از لحاظ خلقش راحت باشند.»
با این بیان شکی نمی ماند که از اهم امور برای انسان تربیت اخلاقی است.
چرا که چیزی بالاتر از خشنودی و رضای خدا، وجود ندارد و پیامبر، خشنودی او را در متصف شدن به کرامتهای اخلاقی می داند.
نافع ترین علم
امام موسی کاظم (ع) : لازم ترین علم آن است که ترا به پاکسازی دل و تهذیب باطن رهبری کند و تباهی و فساد دل را بر تو آشکار سازد.
هر گاه بشر به تهذیب نفس بپردازد و از نتایج آن علم بهره بجوید می تواند به سعادت واقعی نایل گردد.
توشه آخرت
امام صادق(ع) : اگر به تو اعلام شد که از عمرت بیش از دو روز باقی نمانده است روز اول را به اخلاق و ادبت اختصاص بده تا از آن برای روز مرگت کمک بگیری.
همچنین فرمود: خدای تبارک و تعالی ثوابی را که بر حسن خلق بنده می دهد مانند ثوابی کسی است که هر صبح و شام در راه خداجهاد کند.
پیامبر (ص۹ فرمود: روز قیامت در ترازوی اعمال مردم چیزی بهتر از حسن خلق گذاشته نمی شود.
همچنین فرمود: بیشترین چیزی که امتم را به بهشت می برد تقوای خدا و حسن خلق است.
بنابراین رسیدن به کمالات معنوی که موجب پاداش الاهی می گردد تربیت اخلاقی و متصف شدن به اخلاق نیکو است.
دین و اخلاق
امام باقر(ع) فرمود: کاملترین مردم از لحاظ ایمان خوش خلق ترین آنهاست.
امام صادق (ع) فرمود: اخلاق بد ایمان را از بین می برد همانگونه که سرکه عسل را فاسد می کند.
این روایات نشانگر رابطه مستقیم دین و اخلاق است چنانکه یکی از ملاکهای تشخیص ایمان فرد اخلاق است.
امام علی (ع) نیز می فرماید: سرآمد تمام وظایف برای افراد با ایمان آن ست که خود را به صفات حمیده و اخلاق پسندیده متخلق سازند.
با این بیانات اهمیت تربیت اخلاق نزد ائمه معصوم (س) مشخص می شود. و شاید رمز گریه های شبانه حضرت رسول (ص) در درگاه پروردگار که می نالید: «الهی لا تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا» کشف گردد. و اینکه چرا امام سجاد (ع) از شر نفس درگاه الهی شکایت می برد که:
الهی الیک اشکو نفسا بالسوء اماره و الی الخطیئه.
خدایا ، از نفس فرمان دهنده به بدی و گناه به تو شکایت می کنم.

• اهمیت تربیت اخلاقی از لحاظ فردی و اجتماعی
امروزه انسان چرا دچار پریشانی و سردرگمی است؟ چرا احساس آرامش نمی کند؟ چرا به (پوچ گرایی) می رسد؟ این احساس بیهودگی از چیست؟ اضطراب، افسردگی وسواس او به چه بر می گردد؟ بیماریهای روانی امروزه از شایع ترین بیماریهاست. آمار خودکشی به میزان خیلی زیاد بالا رفته اینها ناشی از چیست؟
«اگر مطالعه بیشتری به عمل آید و علت اصل پسیکو نوروزها ( بیماریهای روانی) در نظر گرفته شود به خوبی واضح می شود که اغلب آنها با مسایل اخلاقی ارتباط دارند. در درمان پسیکونوروزها پزشک باید با مسائل اخلاقی که ریشه اصلی آن را تشکیل می دهند آشنا شود.»
اگر چه برای جواب به سوالات بالا باید ابعاد و عوامل مختلفی را در نظر داشت و بررسی نمود اما ریشه بسیاری از عوامل نیز به مسایل اخلاقی بر می گردد.
انسان موجودی است با امیال و کششهای نفسانی بی شمار که گاهی نیز از دست او خارج می شوند و در حقیقت بر انسان مسلط گشته و او را به دنبال خود می کشانند. برای مبارزه با این نیروهای طوفان زا راهی جز مهار آنان از طریق اصولی و صحیح نیست که تنها با تربیت اخلاقی افراد ممکن است.
جوامع بشری نیز دچار نابسامانیها و گرفتاریهای بی شماری است. بارزترین شکل آن ظلم و جنایتهایی است که از سوی قدرتمندان در مورد ملتهای ضعیف تر اعمال می گردد. قدرتمندان صنعتی و اقتصادی دنیا که نبض سیاست را نیز در دست دارند به راحتی به خود اجازه می دهند تا به حقوق ملت ها تجاوز نمایند و به چپاول اقتصادی و فرهنگی آنها بپردازند. این مسائل به مرگ وسقوط ارزشهای اخلاقی در این جوامع بر می گردد. انحطاط اخلاق تنها در رابطه کشورها با هم مشهود نیست، بلکه در داخل جوامع نیز بارز است. در جوامع پیشرفته تر از لحاظ مادی، به مقیاس وسیع تار و دیگر جوامع به نسبت خود قابل مشاهده است.
علیرغم ترقی و پیشرفتی که بشر در علوم طبیعی و مادی داشته و توانسته مشکلاتی را از سر راه بردارد و زندگی راحتی برای خود فراهم نماید، موفق نشده است بسیاری از معضلات جامعه خود راحل کند. زیرا به اسم آزادی تمام قیدهای اخلاقی را زیر پا گذاشته، غافل از اینکه این عین اسارت بوده، و او را دچار لطمات و خسارات زیادی گردانیده است. جامعه امروز دچار بی تعادلی گشته چون از یک طرف صعود داشته و از آن طرف نزول، پس تنها راه برگرداندن تعادل و سلامت به جامعه، بازگشت به ارزشهای اخلاقی و معنوی و پرداختن به تربیت اخلاقی جامعه است.
پس همان قدر که جسم برای پرورش و رشد خود محتاج غذاست، نفس و روح انسانی نیز برای رشد و کمال خویش به تربیت اخلاقی نیاز دارد.

• امکان تربیت اخلاقی
از زمان گذشته تاکنون همواره عده ای بوده اند که منکر تغییر و تبدیل اخلاق بوده اند آنها معتقدند که : «اخلاق صورت باطنی است، چنان که خلقت صورت ظاهری است و همانطوری که آفرینش ظاهری قابل تغییر نیست، اخلاق هم که خلقت باطنی است قابل تغییر نمی باشد.» همچنین آنها می گویند: برای تربیت اخلاقی ابتدا باید اخلاق رذیله را که ریشه در قوای غضبیه و شهویه دارد ریشه کن نمود، در حالیکه این قوا را نمی توان از بین برد. عده ای از آنها برای تایید گفتار خود به این حدیث پیامبر(ص) استناد می کنند: «هرگاه شنیدید که کوهی از جایش کنده شده باور کنید، ولی اگر شنیدید مردی اخلاقش تغییر کرده باور نکنید. چون بزودی آن مرد به طبیعت خود باز می گردد.»
در جواب منکران تربیت اخلاقی قبل از هر بحث دیگری بهتر است به بحث پیرامون حدیث بپردازیم.
کسانی که این حدیث را حجت می گیرند راجع به بسیاری احادیث دیگر چه می گویند؟ از جمله این حدیث از پیامبر (ص) که : «اخلاق خود را نیکو گردانید.» این حدیث و امثال آن صراحتا دعوت به تربیت اخلاقی می نماید. دیگر اینکه اگر در همان حدیث دقت شود می بینیم اشاره به تغییر اخلاق دارد منتهی چون صفت تغییر یافته ملکه وجود فرد نشده، فرد به طبیعت ائلیه خود رجعت می کند و همچنین شاید حضرت رسول اکرم (ص) خواسته اند دشواری تغییر خلق را یاد آور شوند.
دلایل عقلی و نقلی در امکان تربیت اخلاقی ، بسیار است. قرآن مجید در آیات مختلفی این مطلب را گوشزد می نماید مانند: «قد افلح من زکیها» (رستگار شد آنکه نفس خود را تزکیه نمود.) (شمس/۹و۱۰) همچنین روایات زیادی که پیرامون تربیت اخلاقی داریم که تعدادی از آنها قبلا مطرح گردید همه حکایت از امکان تربیت اخلاقی دارد.
در تمام دوره ها دانشمندان زیادی پیرامون تربیت اخلاقی اندرزها و رهنمودها داده اند. آیا تمام اینها به عبث سخن گفته اند؟!
«غزالی» به منکران تربیت، خرده می گیرد و معتقد است خلق و خوی هر موجود زنده قابل تغییر است. «غزالی» با اشکال آنها مبنی بر عدم امکان از بین بردن صفات زذیله جواب می گوید: «منظور از تغییر اخلاق (برخلاف تصور برخی) ریشه کن نمودن اخلاق نکوهیده نیست، بلکه هدف این است که می توان از راه تمرین و ممارست اخلاق را پرورش داد و آن را رهبری کرد. به این دلیل که تمام صفات اخلاقی به حال انسان مفید است.
شهوت و تمایلات برای فایده ای آفریده شده و برای انسان ضرورت دارد.
«خواجه نصیر طوسی» نیز از قول «ارسطو» می گوید: اشرار به تادیب، اخیار شوند. منتهی بعضی زودتر قبول آداب (تربیت) کنند و عده ای بطیءتر.
خواجه، سپس این نکته را یاد آوری می کند که اگر خلق طبیعی بود عقلا به تربیت کودکان و تهذیب جوانان و شکل دادن به اخلاق سفارش نکرده و اقدام نمی نمودند.

• ابعاد تربیت اخلاقی
تربیت اخلاقی دارای سه بعد است این ابعاد عبارتند از: بعد شناختی، بعد عاطفی و بعد عملی. به عبارتی در تربیت اخلاقی لازم است فرد از لحاظ فکری و احساسی و رفتاری تحول یابد والا تربیت اخلاقی ، انجام نپذیرفته است.
منظور از بعد شناختی تشخیص خوب و بد و درست از نادرست است که مستلزم به کاربردن قوای عقلانی و ادراکی است.
بعد عاطفی، بیانگر احساس عاطفی و تمایل فرد به بدی و خوبی است. و بعد عملی نیز در رفتار و عمل فرد تجلی می یابد. ما درباره هر کدام از این ابعاد جداگانه بحث خواهیم کرد.
این جنبه ها از یکدیگر، اثر می پذیرند. اصولا شناخت در ایجاد احساس و اراده و عمل موثر است؛ زیرا اغلب پس از تشخیص خوب و بد است که فرد بر انگیخته می شود و اقدام به عمل می نماید. اما همیشه چنین نیست گاهی احساس و گرایش به امری موجب می شود که به دنبال شناخت برویم.
البته قابل توجه است که شناخت ، احساس و عمل همیشه با هم مطابقت ندارند چه بسا انسان به شناخت صحیح برسد اما نسبت به آن بی تفاوت باشد. و بعد احساسی او، پرورش نیافته باشد و یا اینکه در آن دو بعد موفق باشد. اما در عمل دچار احتیاط شود و یا به هر دلیل دیگر درست عمل نکند و بالعکس آن نیز ممکن است مثلا عمل را به تقلید یا تلقین انجام دهد اما به شناخت صحیح نرسیده باشد.
بنابراین روش شد که در تربیت اخلاقی نمی توان تنها به یک یا دو جنبه پرداخت بلکه باید به پرورش هماهنگ هر سه بعد پرداخت ؛ یعنی فرد درست فکر کند و خوب و بد را تشخیص دهد، نسبت به خوبی احساس مثبت و گرایش داشته باشد و بر اساس آنچه خوب است عمل نماید.

• بعد شناختی یا معرفت
یکی از عوامل مهم و سازنده در تربیت انسان، عقل و تفکر است. در اسلام به این بعد، عنایت خاصی شده است. چنانکه اولین آیات وحی از علم و دانش ، سخن می گوید:
اقرا بالسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم.
بخوان به نام پروردگارت که انسان را از خون بسته آفرید، بخوان پروردگارت از همه کریمان کریمتر است او کسی است که نوشتن با قلم را بیاموخت.
امام علی(ع) ، خطاب به «کمیل» می فرمایند: «ای کمیل هیچ حرکتی نیست جز اینکه در آن نیازمند معرفتی هستی.»
پیامبر (ص) فرمود: «هرگاه به کاری دست می بری با علم و عقل دست ببر.»
«غزالی» در «کیمیای سعادت» در شرح روایت معروف حضرت رسول (ص) که : یک ساعت تفکر بهتر از یکسال عبادت است» می گوید: «تفکر برای سه چیز است: معرفتی، حالتی و عملی. عمل ، تبع حالت است، حالت، تبع معرفت است، و معرفت، تبع تفکر اصل و کلید همه خیر است و فضیلت وی بدین پیدا شود.
محدوه و دامنه تفکر
منظور از تفکر و تعقل تنها به دست آوردن علم و آگاهی سطحی نیست زیرا این چنین اطلاعاتی نمی تواند چندان مثمر ثمر باشد و گاهی اثرات مخربش بیش از ثمرات مطلوب آن است. دعوت اسلام به تفکر ، دعوت به آن گونه مطالعه ای است که بتواند برای انسان نقش روشنگری داشته باشد و باعث شود او بتواند خود را بشناسد، اهداف خلقت را بداند، راه و عمل درست را از نادرست تشخیص دهد و خلاصه آنکه او را به خدایش نزدیک سازد.
همچنین دامنه تفکر به عالم ظاهری و بیرونی محدود نمی شود بلکه شامل مطالعه در عالم باطن نیز می شود؛ یعنی تفکر، مطالعه از طریق درون و راجع به عالم درون را نیز شامل می شود.
«آیا در درون خود نیندیشده اید که خدا ، آسمانها و زمین و آنچه را که ما بین آنهاست جز بر مبنای حق و برای مدت معینی نیافریده است و البته بسیاری از مردم به دیدار خدایشان کافرند.»
لازمه هر اموری در ابتدا تفکر است، از جمله تربیت اخلاقی که برای انسان دارای اهمیتی خاص است. بعد فکری تربیت اخلاقی می تواند در زمینه های مختلف باشد، مانند امور درست از نادرست، عواقب این امور و اثرات آن و چگونگی مبارزه با هواهای نفسانی و اصلاح خود.
پیامبر(ص) می فرماید: «همانا هر خیری با خرد، فهم شود و دینی ندارد آنکه خرد ندارد.»
همچنین فرمود: «آنکه بدون علم به عمل برخیزد بیش از آنکه اصلاح کندسبب تباهی می شود.»
علی (ع) فرمود: «بدانید که همراهی با دانش و پیروی از آن دینی است که برای خدا با آن دینداری شود و طاعت آن موجب کسب کردارهای نیک گردد، و بدکرداریها را از میان ببرد و ذخیره مومنان است و موجب سربلندی آنان در زندگی».
بدون شناخت و ادراک کافی نه تنها نمی توان ریشه رذایل را از وجود بر کند و خود را به فضایل آراست، بلکه بنابر روایات بالا عمل بی شناخت به گراهی و تباهی، منجر می شود. خداوند در «قرآن» نیز صریحا امر می کند که بدون شناخت اقدام نکنیم. «و لا تقف ما لیس لک به علم» (هرگز آنچه را که علم و اطمینان نداری، دنبال مکن.) (اسرا/۳۶) یا در مورد کسانی که درست فکر نمی کنند در «قرآن کریم» داریم که:
یعلمون ظاهرا من الحیوهالدنیا و هم من الخره هم غافلون.
(روم/۷)
اکثر مردم به امور ظاهری زندگی دنیا آکاهند و از عالم آخرت به کلی بی خبر هستند. فرد بدون شناخت گرفتار نفاق می گردد، یعنی وقتی فرد با وضع متعرضی روبرو شود منافق می شود. «اگر قضیه یک طرفی است: شعار «همرنگ جماعت شو»را می گوید و اگر جامعه دو طرف بود. آن وقت دو چهره و منافق می شود. در طول تاریخ، بسیاری از مردم این چنین بوده اند و با توجه به اینکه نفاق مراتبی دارد. (حتی بین مومنین هم بعضی ها هستند که مراتبی از نفاق را دارند.) وقتی مسایلی مطرح می شود در صدد نیستند ببینند کدام حق است و کدام باطل.»
گر چه معرفت به طور کلی دارای اهمیت زیادی است اما در زمینه اخلاقی دارای برجستگی خاصی است چنانکه «سقراط» منشا اخلاق خمیده را بینش و دانش می داند و معتقد است انحرافهای اخلاقی همه معلول جهل و نادانی است.
او می گوید: «با گسترش علم و بالا رفتن سطح معلومات جامعه مردم فضایل و رذایل را از هم تشخیص می دهند و به خاطر اطلاع یافتن از عواقب مطلوب و نامطلوب فضایل و رذایل صفات بد و ناپسند را از خود دور کرده و به فضایل آراسته می شوند.»
او می گوید: «مردمان از روی علم و عمد به دنبال شر نمی روند و اگر خیر و نیکی را تشخیص دهند البته آن را اختیار می کنند، پس باید در تشخیص خیر کوشید؛ مثلا باید دید شجاعت چیست؟ عدالت کدام است؟ پرهیزکاری یعنی چه؟»

رابطه تفکر اخلاقی و رفتار
گر چه ضمن بحث پیرامون شناخت، رابطه آن را با عمل نیز بررسی کردیم. اما لازم است اشاره ای نیز به تحقیقاتی که «کلبرگ» در این زمینه دارد بشود.
«کلبرگ»، همانطور که در فصل اول بیان گردید، اساس نظریه خود را بر «رشد شناختی» می گذارد و معتقد است یکی از مهمترین ابعاد رشد، درک ارزشهای جامعه و انبطاق رفتارهای فرد با این ارزشهاست.
او معتقد است هر چه بر سن کودک افزوده شود درک او از درست و نادرست بیشتر می شود. در ابتدا دروغ گویی برای کودک مفهومی ندارد. و نمی تواند دزدی یعنی چه؟ اما به تدریج این مفاهیم برای او معنا می یابد. بنابراین قضاوت اخلاقی به «رشد شناختی» بستگی دارد؛ و بر همین اساس رفتار فرد تعیین می شود.
«کلبرگ» رابطه تفکر اخلاقی و رفتار اخلاقی را مطلق و خلل ناپذیر می داند.گرچه موارد زیادی این رابطه را نشان می دهد. اما نباید این عامل باعث نادیده گرفتن عوامل دیگر شود.
حکما نیز این روابط را چنین مطرح می کنند:
«علم علت شوق است. اما نه علت تامه، چون شوق از مقوله دیگری است و منشا دیگری دارد. اما شوق بدون علم نمی شود. آدم باید یک چیزی را بداند بعد به آن شوق یابد و سپس به مرحله عمل برسد.»
در اهمیت «معرفت در اخلاق» روایاتی از علی (ع) نقل شده است که نه تنها شناخت به عیوب را امری لازم و ضروری می دانند بلکه معرفت فرد به فضایلش نیز در اخلاق او نقش موثر و مهم دارد این روایات چنین اند:
«جهل و بی خبری انسان از عیوب اخلاقی اش در ردیف بزرگترین گناهان او است.»
«جهل آدمی به فضایل اخلاقی خود از قبیح ترین صفات رذیله است.»
بعد عاطفی
«آیا وقت آن نرسیده که دلهای مومنان با یاد خدا و آنچه به حق فرستاده رام و خاشع گردد. و همچون کسانی نباشد که پیش از این صاحب کتاب بودند که دوره طولانی بر آنها گذشته، دلهایشان رنگ قساوت گرفت و بیشتر آنها گنهکارانند.»
(حدید/۱۶)
«عاطفه» از ریشه «عطف» به معنی میل، برگشتگی و گرایش است و لذا عاطفه را دوستی، نیکی، مهربانی و ملایمت هم معنی کرده اند.
مجموع انفعالات و تاثیر پذیری هایی که در مورد یک موضوع معینی ایجاد شود به یک نوع استعداد و آمادگی روانی فرد بر می گردد که آن عاطفه است. برخوردها و تماسهای مکرر با موضوعی ، تمایلات مختلف را در فرد ایجاد می کند که بنا به موقعیتهای مختلف واکنش های مختلفی را بروز می دهد. پس عاطفه یک مجموعه روانی است کخ مشحون از تمایلات و گرایشهای گوناگون است.
بعد عاطفی و احساسی از یک مایه فطری برخوردار است و به طور طبیعی به دنبال لذت است و از رنج دوری می کند. بنابراین «دو عاطفه در راس همه عواطف گوناگون قرار دارد و هر نوع عاطفه انسانی به این دو اصل و دو عاطفه عمده و اساسی یعنی حب و بغض باز می گردد.
فالهمها فجورها و تقویها
خداوند به شر خیر و شر را الهام کرد.
(شمس/۹)
این حب و کراهت گاهی در جهت در جهت مثبت قرار می گیرد. و گاهی در جهت منفی؛ بدین معنی که زمانی حب ما به شر هست که از آن به «نفس اماره» ، یاد شده است. «ان النفس لاماره بالسوء» (یوسف/۵۳) نفس اماره، هنگامی مسلط است که در مبارزه درونی، عقل مغلوب باشد و هواهای نفسانی غالب . و گاهی به خیر و کمالمایلیم و رسیدن به سعادت واقعی، محبوب ماست.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه.
(فجر/۳۵)
ای نفس قدسی مطمئن ، امروز به حضور پروردگارت باز آی که تو خشنود و او از تو راضی است.
«نفس مطمئنه» ، نفسی است که به یاد خدا آرام گرفته و به سبب اعتماد به خدا از هر چه پیش آید خشنود است و از راه مستقیم منحرف نمی گردد.
بنابراین عاطفه به ما نیروی حرکت می دهد و برای رسیدن به کمال ما را یاری می دهد. اندیشه صرف نمی تواند عامل حرکت باشد بلکه نیرویی چون عشق و عاطفه را لازم دارد تا بتواند برای حرکت و صعود انگیزه ای بیابد؛ بنابراین پیوند و همبستگی فکر و عاطفه در تمام زمینه های اعتقادی – اخلاقی امری لازم و ضروری است. آیه ابتدای بحث نیز، اشاره بر این دارد که اعتقاد و ایمان مومنان باید در روح آنان، آن چنان اثر نماید و چنان موجی از عاطفه را برانگیزد تا اثرات امان در دلشان پدیدار گردد و خاضع و خاشع شوند که عکس العملی عاطفی است.
اسلام بر خلاف بسیاری از مکاتب که تنها به «بعد فکری» متکی اند و یا «بعد عاطفی» را بدون توجه به اندیشه و عقل در نظر می گیرند معتقد به ترکیب فکر و عاطفه، عقل و احساس است «چه آنکه دعوت اسلام هر عاطفه ای را از معنی و مفهومی که از مفاهیم: زندگی، هستی و انسان دارد الهام می گیرد.»
«عاطفه»، رابطه و واسطه بین بعد شناختی و عملی است زیرا عامل جنبش و حرکت است و «افکار» هنگامی می توانند تحقق یابند که شکل عاطفی بیایند.
همانطور که قبلا گفتیم در تربیت اخلاقی نیز تنها تشخیص خوب از بد و دانستن خوبی و بدی کافی نیست. بلکه بعد عاطفی فرد نیز باید رشد یابد و با بعد شناختی اش تطبیق یابد؛ مثلا فرد می داند دورویی یا ظلم بد است، او باید از دورویی و ظلم متنفر باشد و نسبت به این اعمال هیچ تمایلی نداشته و به ضد این اعمال، متمایل باشد. برای عمل به اصول اخلاقی مطابقت این دو امر کاملا ضروری و لازم است.
اگر مفهوم مساوات را که از مهمترین مفاهیم اسلامی در نظر بگیریم امکان ندارد در کشتزار عمل ثمره مطلوب بدهد، مگر اینکه از این مفهوم، اخوت تراوش نماید تا بتواند در قالب احساسی جوشان ریخته و توان و قدرت بر حرکت و تحریک به سوی هدفهای آن مفهوم را داشته باشد.
• جهت عاطفه
نکته قابل توجه پیرامون عاطفه این است که : عاطفه ، اولا باید مبتنی بر شناخت باشد و از مفاهیم خاص فکری، منشا بگیرد. اگر عاطفه پیش از آنکه از فکر الهام بگیرد براحساسات سطحی و زود گذر مبتنی باشد، نمی تواند نقش سازنده ای داشته باشد. زیرا حکومت به دست احساسات صرف بدون هیچ شناختی می افتد و این خطری عظیم برای فرد و جامعه است. ثانیا عاطفه باید بر افکار و مفاهیم عمیق و سازنده متکی باشد تا نیرو یا جریانی نتواند عواطف را به خدمت بگیرد و از آن بهرهوری نماید.
«سیاست اسلام در قبال احساسات نیز استخدام احساسی است که جنبه اسلامی داشته باشد و تعالی دادن امت از سطح عواطف پست است؛ به عبارتی دعوت اسلامی در صدد آن است که پیوسته میان مفاهیم و عواطف و اعتقاد و احساس ربط دهد و در روح امت ، چشمه ای از عواطف جاری کند، که اسلام از این مفاهیم می خواهد.»
کلیاتی که در رابطه با جهت عاطفه گفته شد، در زمینه تربیت اخلاقی از ویژگی و اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا سعادت یا شقاوت افراد و جامعه وابسته به اخلاق است. انحراف بعد احساسی اخلاق منجر به تباهی اخلاقی و در نتیجه سقوط فردی و اجتماعی می شود.

• بعد عملی یا رفتاری
هنگامی که از «بعد عملی» صحبت می شود شاید این تصور ایجاد شود که منظور ما کارهای دستی است، در حالیکه «بعد عملی»، فراخنای وسیعی دارد که هر گونه فکر و قول را شامل می شود مثلا اینکهفردی به شخصی تذکری بیدار کننده بدهد، یا قهر و طعن و آزاری ببیند و گذشت کند، یا خشمش را فرو بخورد همه در زمره اعمال انسان است.
بنابراین عمل، هرگونه مجاهدتی است که برای رسیدنبه وضع مطلوب (چه در دنیا و چه در آخرت باشد).
لیاکلوا من ثمره و عملته ایدیهم.
تا از بازده و میوه و دست آورد عمل خود بهرهمند و کامیاب گردد. (۳۴/یس)
و یا این آیه که می گوید: (من کار و کوشش هیچ فرد تلاشگر را ضایع نمی سازم.)
(آل عمران/۱۹۵)
و ان لیس للانسان الا ما سعی.
برای بشر جز آنچه کوشش کرده است نیست. (نجم/۳۹)
تکیه گاه تعلیم و تربیت اسلامی عمل است. اسلام، بشر را متوجه این نکته می کند که هر چه هست عمل است. سرنوشت انسان را عمل او تشکیل می دهد. این یک طرز تفکر واقع بینانه و منطقی و منطبق با ناموس خلقت است.
بنابراین از طریق عمل است که می توان به نتیجه و هدف رسید. در حقیقت تا قبل از عمل، همه چیز جنبه نظری دارد و انسان عملا بهره ای از شناخت و تمایلش نمی برد، اما هنگام عمل می تواند از بینش و احساس خویش، بهره مند گردد.
البته اسلام به هر عملی نظر ندارد و آن عملی را با ارزش می داند که با نیت الهی باشد همانطور که در آیات بعد اشاره می شود. زیرا چنین عملی دارای نتایج عالی و سودمندی است. و منظور ما در اینجا، چنین عملی است.
مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ اَواُنثی وَ هُوَ مومنٌ فَلَنُحیینَّهُ حَیوهً.
اگر هر کسی اعم از مرد و زن عمل شایسته ای را انجام دهد و این کار را با آمیزه ای از ایمان به انجام رساند. او را از حیات و زندگانی (ابدی) پاکیزه و دلپسندی برخوردار خواهیم ساخت. (نحل/۹۷)
وَالعَمَلُ الصّالحُ یَرفَعُهُ.
و عمل نیک و خالص ، آن را بالا برد. (فاطر/۱۰)
(همانا کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند پروردگارشان آنان را با ایمانی که دارند هدایت می نماید.)(یونس/۱۰)
صفت صالح بیانگر نوع عملی است که اسلام مورد توجه قرار داده و آن عملی است که موجب تکامل انسان است.
ابعاد عمل
برای عمل دو بعد وجود دارد:
۱- بعد ظاهر ۲- بعد باطن
منظور از بعد ظاهر، همان جنبه آشکار آن است که میزان مطلوبیت و سودمندیش، مورد قضاوت قرار می گیرد.
هر عملی گذشته از بعد ظاهری یک جنبه باطنی نیز دارد که همان انگیزه فاعلی فعل است. بسیاری از کارهای نیک انگیزه درستی ندارد و برای منافعی خاص و یا به قصد ریا و تظاهر انجام می گیرد. از چنین عملی نه تنها خیری صادر نمی شود بلکه عامل خسران و زیانباری برای افراد می گردد. اما اگر افعال انسان رنگ خدایی بگیرد و انگیزه آن تنها رضا و خشنودی الهی باشد می تواند انسان را به تکامل برساند.
رابطه ابعاد سه گانه با یکدیگر
این ابعاد همه از یکدیگر متاثرند یعنی آن طور نیست که تنها علم بر عمل تاثیر بگذارد، بلکه عمل نیز بر روی علم تاثیر دارد. آیاتی در قرآن این قول را تایید می کند.
وَاعبُد رَبّکَ جاهَدوا فینا لَنَهدیَّنَّهُم سُبُلَنا.
کسانی که در راه ما مجاهده می کنند ما راه خود را قطعا به آنها نشان خواهیم داد (۶۹/عنکبوت)
این آیات بیانگر این مطلبند که انسان با عمل صالح خود، می تواند به ادراک صحیح برسد. این مسئله در مورد عمل ناشایست نیز مصداق دارد.
(عاقبت کسانی که عمل بد انجام دادند این بود که آیات خدا را تکذیب کنند و آنها را استهزاء نمایند. )(۱۰/روم)
از آیات و روایت چنین بر می آید که استعمال «عقل» در مواردی است که ادراک و فهم با عواطف و احساسات توام است و به دنبال آن عمل باشد؛ مثلا در بحثهای خداشناسی قرآن ، نمونه های زیادی از نظام اعجاب آور این جهان طرح شده و سپس گفته شده « لعلکم تعقلون» (شاید تعقل نمایید). منظور از تعقل ، این نیست که تنها اطلاعاتی از نظام طبیعت به دست آوریم بلکه باید این علوم عواطف و کانون دل را تحت تاثیر قرار داده و باعث آشنایی و محبت و دوستی خدا گردد. و سپس به عمل در آید چنانکه در المیزان نیز آمده است که تعقل در زمینه ای استعمال می شود که به دنبال درک و فهم انسان وارد مرحله عمل گردد و آیاتی مثل:
لَوکُنا نَسمَعُ اَونَعقِلُ ما کُنّا فی اَصحابِ السَّعیرِ
اگر ما (در دنیا) سخن انبیاء را می شنیدیم یا به دستور عقل رفتار می کردیم، امروز از دوزخیان نبودیم. (ملک/۱۰)
و یا آیه:
اَفَلَم یَسیروا فی الارضِ فَتَکونّ لَهُم قُلُوبٌ یَعقِلونَ بِها.
آیا در زمین سیاحت نکردند تا دلهایی داشته باشند که به وسیله آنها بفهمند (حج/۴۶)
نیز دلالت بر همین مضمون می کند زیرا مجرمین در آن دنیا آرزوی تعقلی آمیخته با عمل در این دنیا را دارند.
همچنین دعوت خدا از مردم به سیر و سیاحت برای این است که مردم از اوضاع جهان چیزهایی بفهمند و به دنبال آن راه خود را عوض کرده و به راه راست هدایت شوند.
برای تربیت اخلاقی تمام این ابعاد سه گانه باید با هم تلفیق شوند؛ یعنی آگاهی به تنهایی اندیشه و گمانی بیش نیست و عمل بدون علم، گمراهی است و هر دو بی «احساس» ناتوان می باشند. چون ماشینی که علم، بنزین آن، احساس موتور و عمل، فرمان آن است.
علم و آگاهی اگر به عمل نرسد چه خیری برای انسان و جامعه دارد؟
«قرآن» ، چنین افرادی را چون الاغی که بار کتاب بر پشت دارند. (۵/جمعه)
«عالمی که عامل نباشد مانند کسی است که با وجود داشتن کوزه خالی، آب را با کف دست بر میدارند و به این سو و آن سو می برد. او علم را با عمل پیوند نمی دهد و میان آنها رابطه برقرار نمی کند»
امام علی (ع) فرمود: «ناتوان ترین مردم کسی است که به اصلاح نقایص معنوی و سیئات اخلاقی خود قادر باشد و اقدام نکند.»
عوامل تربیت اخلاقی
تربیت به طور کلی و تربیت اخلاقی به طور اخص ، دارای عوامل مختلف و متعددی می باشد مانند افراد خانواده، دوستان، اقوام، رادیو، تلویزیون، سینما، محله و اجتماع و غیره، تمام این عوامل زمینه ساز تربیت بوده و بر وجود انسان اثرات شگرفی باقی می گذارد. ما در اینجا به بحث پیرامون مهمترین این عوامل می پردازیم:
خانواده: اولین و قوی ترین عامل شکل دهی شخصیت افراد، خانواده است. که در فرد و رفتارش اثرات عمیق و پایداری می گذارد. این اثرات همه امور بدنی، اجتماعی، فرهنگی ، عاطفی، عقلی و اخلاقی را در بر می گیرد. تاثیر خانواده از دو جنبه است: وراثتی و محیطی.
وراثت: وراثت به معنی انتقال خصوصیات و صفات والدین به فرزند در امور جسمی و بدنی کاملا سالم است. اما سهم وراثت تنها به این جنبه محدود نمی شود و در تشکیل شخصیت نیز عامل موثری محسوب می گردد. روایات ما این امر را تایید می کنند.
علی (ع) فرمود: «مَلَکات پسندیده و اخلاق خوب دلیل وراثتهای پسندیده انسان است.» و همچنین فرموده است: «کسی که ریشه خانوادگی اش شریف است در حضور و غیاب و در هر حال دارای فضیلت و صفات پسندیده است.»
البته راجع به میزان تاثیر وراثت در شخصیت اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از روان شناسان معتقدند: «وراثت یک امر زیستی است و در قلمرو ترکیب و ساختمان ظاهری بدن تاثیر دارد نه در قلمرو رفتار. تاثیر آن در رفتار تا حدی است که رفتار وابسته به عوامل ساختی و سازمانی است.»
در روایاتی از امام صادق (ع) آمده است: «خلق خوب و صفت پسندیده، عطیه الهی است که خداوند جهان به بندگان خود عطا فرموده است. و آن بر دو قسم است: نزد بعضی فطری و به صورت سجیه، و در گروه دیگر اکتسابی و قائم به نیت و اراده است.»
محیط خانواده: تاثیر خانواده از لحاظ محیطی در ابعاد عاطفی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی چشمگیرتر است. بعد جسمی نیز علاوه بر عامل وراثت ، تحت تاثیر محیط پرورش خویش قرار می گیرد.
محیط خانواده شامل اعتقادات، سنتها ، وضع مالی و اقتصادی و کلیه شرایط خانوادگی است. تنها کودکی که در خانواده از شرایط مساعد روانی و اخلاقی برخوردار است می تواند فردی متعادل و دارای سلامت روانی باشد. اما فرزند خانواده ای که محیط نامناسبی دارد و در آینده دچار مشکلات فراوان خواهد شد، حتی اگر خود اراده کند که زندگی سالمی داشته باشد با مشکلات زیادی مواجه می شود این امر به آسانی میسر نخواهد گشت.
خانه، اولین کلاس درس کودک است. کودک از این کلاس، بسیاری از امور را می آموزد. والدین معلمان این کلاسند، که گاهی با هدف و برنامه برای آموزش فرزندشان طرح می ریزند. اما بسیاری از مواقع بدون آنکه آنها قصدی داشته باشند کودک از آنها درس می گیرد. در این درس و حتی کوچکترین حرکت و رفتار مادر و پدر تحت نظر قرار می گیرد.
«اکثر تظاهرات عاطفی را کودک از والدین خود فرا می گیرد. مادر یا پدر ضمن اعمال و رفتار خویش افکار و عقاید ، طرز برخورد و تمایلات و میزانهای اخلاقی و اجتماعی خود را در مقابل کودک آشکار می سازند. کودک علاوه بر اینکه از مشاهده رفتار والدین به تدریج آنها را می شناسد راه و رسم زندگی را نیز با تقلید از اعمال آنها فرا می گیرد.»
نقش والدین در تربیت اخلاقی
یکی از مهمترین نقشهای والدین در امر تربیت، پرورش اخلاقی فرزندشان است. اهمیت این مسئله به اهمیت اخلاق و نقش اساسی آن در زندگی هر فرد بر می گردد، زیرا تربیت بدون اخلاق کار کم فایده و ناقصی است. بدون پرورش اخلاقی هرگز رسالت تربیت تحقق نمی یابد.
با توجه به اینکه دوران شکل گیری شخصیت و یادگیری همان دوران اولیه زندگی و طفولیت است و این دوران غالبا در محیط خانه سپری می شود. اهمیت خانواده در تربیت اخلاقی کودک مشخص می شود.
اگر وجدان اخلاقی در کودک پرورش صحیح نیابد، یعنی مادر و پدر در رشد وجدان اخلاقی اهتمامی ننمایند کودک نمی تواند درست را از نادرست تشخیص دهد. و در آینده مغلوب هواهای نفسانی اش که هیچگاه کنترل نشده خواهد گشت. همچنین اگر والدین درمسایل اخلاقی سختگیری بی جا بنمایند فرزند خود را دچار مشکل می نمایند زیرا فرد همواره احساس گناه می نماید که اگر شدت یابد منجر به ناراحتی روانی می گردد.
هر چند رشد وجدان اخلاقی، نیازمند درک فرد و عوامل متعدد دیگر یادگیری است این موارد کافی نیست و بررسی های مختلف نشان می دهد، معیارهای اخلاقی و احساس گناه و درک مسئولیت به میزان چشمگیری بستگی به رفتار محبت آمیز والدین دارد که در این کیفیت دو عامل مهم اثر دارد: همانند سازی و ترس از دست دادن محبت و توجه والدین.
کودک با والدین همانندسازی می کند و با درون فکنی ، معیار والدین را به عنوان اصول اخلاقی خویش انتخاب می کند. پس تخطی از آنها، او را مضطرب می سازد زیرا تصویر ذهنی اش را مختل می سازد. همچنین محبت و تشویق والدین از کودک و نگرانی و ترس او راجع به از دست دادن محبت پدر و مادر باعث رعایت اصول اخلاقی می شود.
درون فکنی معیار اخلاقی والدین، امری ضروری است زیرا تنها در این صورت در غیاب والدین نیز کودک احساس مسئولیت می نماید و خود را ملزم به رعایت آنها می داند.
والدین با عملکردهایشان، امر و نهی ها و طرز برخوردشان شالوده رفتار کودک را می ریزند. کودک هنگامی که بزرگسالی و سن تمییز و استدلال می رسد همان راه را می رود که در کودکی رفته، و همان طور عمل می کند که از قبل آموخته ، و بسیاری از مواقع بدون آنکه متوجه باشد همان یادگیریهای کودکی معیار و ملاک قضاوت او خواهد بود؛ به عبارتی دیگر معیارهای اخلاقی والدین و نوع برخوردها و روابطشان با یکدیگر و با فرزندشان نقش اساسی را در رشد اخلاقی کودک ایفا می نماید.
امام باقر (ع) فرمود: «فرزندان بشر با صلاحیت اخلاقی پدران خود از خطر انحراف مصون می مانند».
تاثیر والدین در تربیت اخلاقی فرزندشان از طرق مختلفی است که در اینجا ما به چند مورد از اهم آنها اشاره می کنیم.
۱- نام گذاری
بنابر روایات یکی از حقوق فرزند بر والدین تعیین نام خوب برای اوست. تاکیدات زیاد اسلام بر گذاردن نام خوب بر فرزند نشانه اهمیت این امر در شکل گیری شخصیت طفل است. افرادی که دارای اسامی ای باشند که حکایت از صفات عالیه اخلاقی دارد مانند: مطهره، حمیده، صالح و امین، انگیزه قوی ای دارند که اسمشان بی مسمی نباشد و نام نیکشان زمینه سعی بیشتر را فراهم می کند. همینطور اسامی ای که مربوط به افراد و شخصیت های بزرگ و والا مقام است مانند: محمد، میثم، فاطمه، نسیبه و یا اسامی ای که اشاره بر عبودیت و بندگی خدا دارد نیز محرکی است تا فرد وجه تسمیه خویش را بیابد و رفتار و اعمال آنکه نامش را بر او گذاردند را الگوی خویش قرار دهد.
البته تاثیر بیشتر این مسئله باز وابسته به تلاش والدین است؛ یعنی والدین اگر برای کودک خویش روشن کنند که چرا ما این نام را بر تو گذاردیم قدیم مهم در راهنمایی و هدایت او برداشته اند.
چنین است که پیامبر خود نام زشت افراد را با نام زیبایی عوض می نمود.
۲- تربیت دینی
اگروالدینی بتوانند به تربیت دینی خویش همت گمارند تربیت اخلاقی او دیگر امری مشکل نیست. زیرا یکی از ارکان اساسی مذهب اخلاق است و کسی که تربیت دینی یافته بر همان اساس نیز عمل می کند بنابراین فعل او اخلاقی است.
اسلام برای تربیت مذهبی از زمان انتخاب همسر رهنمودهای زیادی دارد. بعد از تولد فرزند خواندن اذان و اقامه را توصیه می کند و سپس با آموزش شعائر اسلام و فرامین دیگر به تکمیل تربیت مذهبی می پردازد. کودکی که از همان ابتدا با آداب دینی چه از طریق مشاهده اجرای آن توسط والدین و چه از راه آموزشی که به او داده شده، آشنا و مأنوس گردیده زمینه لازم برای تقید به مذهب را داراست این فرد طبق آداب و فرامین دینی غالبا خلاف اخلاق عمل نمی کند و به اصول اخلاقی، پایبند است.
۳- رفتار والدین
والدین برای کودک به خصوص در دوران اولیه زندگی سمبل همه خوبیها هستند بنابراین تاثیر پذیری او از آنها بسیار عمیق و دقیق است. کودک مادر و پدرش را الگوی خویش قرار داده همانگونه که از آنها سخن گفتن، راه رفتن و غیره را آموخته، دیگر حرکات و رفتارهایشان را تقلید می کند.
برای پی بردن به میزان تاثیر پذیری کودک از رفتار والدین می توان به بازیهای او دقت کرد و دید چگونه او در مورد عروسکش همان رفتار مادر را اعمال می کند و یا برای دوستانش همان حرفهای پدر را تکرار می کند. و حتی کوچکترین حرفها و حرکات از نظر او پنهان نمانده است.
از مهمترین عوامل شکل گیری صفات و خصوصیات اخلاقی کودک نحوه برخورد والدین او با هم و با او و چگونگی امر و نهی های آنهاست. والدینی که بر سر هم فریاد می زنند و با پرخاش و تندی با هم و با کودکشان رفتار می کنند، این رفتار را به فرزندشان منتقل می سازند. و یا در خانواده ای که دروغگویی، غیبت، نیرنگ و استعمال کلمات زننده امری رایج است یا اعضای آن بی بند و بار و سهل انگارند فرزندان نیز به همان سمت گرایش می یابند؛ بنابراین والدین با این بی توجهی ناخواسته زمینه های انحراف و حتی بزهکاری فرزند را ایجاد می نمایند.
بنابراین والدین علیرغم محبت و علاقه به فرزندشان چه بسا با رفتار غلط خود در حق فرزندشان ظلم و ستمی نمایند که آینده او در حقیقت جامعه را تباه سازند، زیرا اغلب نیکیها و شرافتها و اغلب زشتی ها و رذالتها از خانواده منشأ می گیرد.
برای پرورش صحیح کودک والدین باید رفتار خویش را کنترل کرده و به اصلاح آن اقدام نمایند. اگر مادر و پدر با احترام با یکدیگر رفتار نمایند، در مشکلات پشتیبان و یاور هم باشند و همدیگر را رعایت کنند از طریق عملی به فرزند خویش درس اخلاق ، اخلاص، فداکاری و محبت، نظم، ایمان و احساس مسئولیت می آموزند.
۴- محبت و احترام
پیامبر (ص) فرمود: اَحِبُّوا الصِبیانَ وَارحَمُوهُم: کودکان را دوست بدارید و بر آنان رحم کنید و همچنین فرمود: «فرزندانتان را ببوسید زیرا خداوند برای هر بوسه شما، درجه ای معین کرده است».
محبت یکی از نیازهای اساسی انسان است و برای کودک، جنبه حیاتی دارد و از مهمترین عوامل سلامت روانی کودک است. محبت در رشد عقلی و بروز استعداد و ایجاد روابط صحیح اجتماعی و همچنین در پرورش اخلاقی کودک، موثر است. کودکی که از لحاظ عاطفی تامین است، شخصیتش ثبات می یابد. احساس امنیت و آرامش می نماید در نتیجه رشد اخلاقی او نیز میسر می گردد. کمبود محبت موجب بیماری های مختلف روانی در کودک می گردد: «گاهی بچه های مطرود یا محروم از محبت والدین دچار بیماری های روانی تنی می شوند این بیماری ها آثار بدنی دارد ولی منشا آن روانی است پیدایش پاره ای از آلرژی ها در میان بچه ها، معلول همین امر است»
کمبود محبت باعث می شود آن ها بدبین، غمگین، سخت دل، پرخاشگر، خشن و سرکش بار بیایند. در نتیجه نه تنها از اعمال بدشان، احساس گناه نمی کنند، بلکه چه بسا احساس لذت بنمایند چون حس انتقام جویی و کینه در آن ها قوی است، می اندیشند همه از آن ها نفرت دارند و علیه آن ها اقدام می کنند و بر اساس همین اندیشه، پیش قدم اعمال ناروا می شوند.
اعمال محبت در سنین مختلف فرق می کند. در دوران اولیه کودکی در آغوش کشیدن تامین احتیاجات جسمی وبوسیدن بیانگر محبت است اما در سالهای بعد، توجه به گفته های او، تحسین صفات خوب او، احترام و اکرامش اهمیت دارد.
در سنین بالاتر محبت تنها کافی نیست بلکه محبت باید توام با احترام باشد به عبارت دیگر نوجوان را باید اکرام نمود تا عزت نفس بیابد و برای نفسش آن قدر ارزش قایل باشد که آن را آلوده به گناه نکند چنان که در «نهج البلاغه» آمده است: من کرمت علیه نفس هانت علیه شهواته: آن که نفسش برایش عزت و شرف داشته باشد، شهوات در نظرش خوار است. بنابراین اگر به کودک و نوجوان بفهمانیم که با توجه به این ویژگی های برجسته ات از تو انتظاری جز خوبی نمی رود عزت نفسش را تقویت نموده، قدمی موثر در رشد اخلاقی او برداشته ایم. رعایت احترام می تواند از دست دادن ساده با کودک، تا حمایت و پشتیبانی از عقاید و کارهایش باشد.
۵- افراط در محبت
هرچند محرومیت از محبت می تواند عواقب سوء و وخیمی برای فرد داشته باشد، اما این بدان معنی نیست که در مهر ورزی باید افراط نمود. عدم تعادل در محبت نیز اثرات منفی زیادی در رشد اخلاقی- اجتماعی فرد دارد.
والدینی که در این امر دچار افراط می شوند، مثلا از فرزندشان بیش از حد مراقبت به عمل می آورند و تمام وقت خود را صرف او می کنند فرزندشان را دچار خود بینی و خودپسندی می سازند. گاهی نیز محبت افراطی والدین مانع می شود که آن ها عیوب و اشکالات فرزند خود را ببینند و به او تذکر دهند تا درصدد رفع و اصلاح آن ها برآید.
مسئله دیگر این که چون کودک نمی تواند در جایی به جز خانه، چنین محبتی را ببیند اعتماد به نفس خود را از دست داده و نسبت به اجتماع و افراد اجتماع، بدبین می شود و اخلاق اجتماعی در او شکل نمی گیرد.
امام باقر(ع) فرمود:
شر الاباء من دعاه البر الی الافراط.
بدترین پدران و مادران آن هایی هستند که محبت و نیکی را نسبت به فرزندان به افراط می کشانند.
۶- تشویق و تنبیه
یکی از مهم ترین ابزارهای تربیتی تشویق است. تشویق از آن جهت که به فرزند انگیزه می دهد، محرک بسیار قوی است. والدین نمی توانند به راحتی از طریق توضیح و توجیه علمی به اهداف خود در مورد فرزندشان برسند، یعنی او را به کاری وادارند یا از آن باز دارند، بنابراین یکی از بهترین شیوه هایی که والدین می توانند برای تربیت اخلاقی فرزند خویش به کار برند تشویق است.
تشویق به شیوه های مختلفی، اعمال می شود. گاهی تنها یک لبخند یا نگاه محبت آمیز برای تشویق کافی است. نوع تشویق بستگی به سن دارد. در کودکی تشویق های مادی مانند شیرینی، مداد رنگی و اسباب بازی، موثر تر است اما در نوجوانی و بزرگسالی تحسین به خصوص در جمع اثر بیشتری دارد. وقتی پدر و مادر با شادی و شوق از عمل مثبت فرزندشان قدر دانی می کنند او را به سوی آن اعمال با ارزش و انسانی هدایت می نمایند و هنگامی که کودکی مرتکب خطا گشته است و مادر و پدر به او می خندند در حقیقت او را به آن خطا تشویق نموده اند.
این نکته قابل توجه است که تشویق نباید به عنوان تنها انگیزه اعمال و رفتار فرد باشد، بلکه باید نقش تقویت کننده را ایفا کند، یعنی فرد باید بنا به احساس مسئولیت و وظیفه ای که دارد به اصول اخلاقی پای بند باشد نه چون دوست دارد تشویق شود؛بنابراین والدین باید چنان وجدان را پرورش دهند که بدون هیچگونه تشویق نیز اعمال نیک را انجام دهد و هنگامی که درست عمل کرد او را تشویق کنند.
تنبیه به معنی آگاه کردن، هرچند مانند تشویق ازار موثری نیست اما در بسیاری موارد وجود آن لازم است.
هنگامی که از تنبیه سخن به میان می آید اغلب با تصور تنبیه بدنی همراه است. در حالی که تنبیه شکل های مختلفی دارد که تنبیه بدنی از مواردی است که علی رغم بیشترین کاربرد، کمترین کارایی را دارد.
از تنبیه نیز می توان استفاده درست و نادرست نمود. هنگامی که کودکی عمل زشتی را مرتکب می شود و با چهره در هم کشیده پدر و توبیخ مادر رو به رو می شود در می یابد که این عمل با احساس انزجار والدین توام است؛ یعنی عمل بدی است و باید از آن پرهیز نمود. چون کودک چندان قادر به تشخیص صحیح «خوب و بد» نیست. و از طریق اوامر والدین به آن ها پی می برد تا به مرحله ای برسد که قدرت استدلال و تشخیص بیابد. استفاده نابجا و نادرست از تنبیه گذشته از عواقب روحی اثر تنبیه را هم از بین می برد و دیگر در موارد لزوم نیز نمی توان از این وسیله بهره گرفت.
با توجه به این که در بحث روشها به تشویق و توبیخ به اندازه کافی می پردازیم در اینجا به همین مقدار، اکتفا می کنیم.
*فقدان والدین
از دست دادن یکی از والدین ممکن است به علل مختلفی چون: فوت، جدایی یا طلاق باشد. این مسئله در امر تربیت بچه به خصوص تربیت اخلاقی او اثر عمیقی می گذارد.
تاثیر منفی جدایی و طلاق در این امر بارزتر است زیرا جدایی یا طلاق اکثرا در پی مشاجرات و کشمکش های زیاد واقع می شود و مشاهده این جریانات بر کودک و نوجوان اثرات بسیار نامطلوبی می گذارد.
در تحقیقات مختلفی که به عمل آمده علت اصلی بزهکاری، از هم پاشیدگی خانواده بوده است.
محیط های دیگری که بچه ها در فقدان والدین در آن به سر می برند چندان مناسب نیست. آن ها یا نزد پدر بزرگ و مادربزرگ می مانند،که به دلیل اختلاف میان طرز فکر و تمایلات و میزان های اخلاقی بچه ها با آن ها اشکالات خاصی به وجود می آید، یا این بچه ها به پرورشگاه ها سپرده می شوند که نیاز عاطفی و روانی آن ها تامین نمی شود. و یا پدر و مادر ازدواج مجدد دارند که در آن صورت نیز اصولا مشکلات عاطفی پیش می آید.
در فقدان والدین، تربیت اخلاقی کودک و نوجوان درست انجام نمی شود.
کودک رها می گردد و برای تشخیص و عمل به اصول اخلاقی راهنمایی نمی گردد. به علاوه او نسبت به خانواده بی اعتماد و بدبین است؛بنابراین تاثیر پذیری او، کاهش می یابد و احیانا اگر مادر یا پدر، او را رهنمودی دهند گفته هایشان را باور نمی کند، و حتی ممکن است خلاف گفته آنان را به صلاح خویش بداند.
پس، اشکال عمده در فقدان والدین این است که طفل قادر نیست با معیارهای اخلاقی والدین، همانند سازی کند؛ بنابراین شخصیت او درست شکل نمی گیرد و همواره خلایی در وجود او در زندگی اش احساس می شود و دچار عدم توازن روحی می گردد. این مسائل راه را برای هرگونه انحراف اخلاقی باز می کند.
*مدرسه
مدرسه بعد از خانواده مهم ترین عامل در پرورش کودکان است؛ حتی در بعضی موارد مدرسه نقش مهم تری را ایفا می کند زیرا یک محیط جمعی است و فرد خود را ملزم به همانندی و هماهنگی با دیگران می داند. مدرسه علاوه بر تکمیل و تقویت آموخته های کودک در خانه به او آموزش های جدیدی در تمام ابعاد عقلی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی می دهد.
مدرسه، شامل عناصر مختلفی مانند کادر اداری- آموزشی مانند مدیر، معلمان، مربیان، مستخدمین، برنامه و محتوای آموزش و روش تدریس، قوانین و مقررات مدرسه است. هر کدام از این عناصر به نوبه خویش می تواند عامل موثری در تربیت به طور اعم و در پرورش اخلاقی به طور اخص باشد.
مدرسه به منزله اجتماعی کوچک، می تواند رعایت اخلاق اجتماعی را به کودک یاد دهد. مدرسه به دانش آموز این امکان را می دهد که اطاعت از قوانین و مقررات و توجه به ضوابط را به شکل عملی تمرین نماید.از بین عوامل موثر مدرسه در تربیت اخلاقی، معلم از جایگاه خاص و منحصر به فردی برخوردار است.
*نقش معلم در تربیت اخلاقی
کودک با ورود به مدرسه با سومین عامل مهم زندگی اش روبه رو می شود. که گاهی حتی تأثیرش از خانواده شدید تر و عمیق تر است . کودک اوقات نسبتا زیادی را در مدرسه و در کنار معلم سپری می کند. و معلم نفوذ زیادی در رشد شخصیت او دارد.او می تواند عامل سازندگی یا انحطاط اخلاقی در کودک باشد.او می تواند مشکلات و انحرافات اخلاقی ساخته اند، اصلاح و تربیت کند و یا بنای اخلاقی صحیحی که مادر و پدر برای فرزندشان پی ریزی نموده ویران نماید.
معلم از دو طریق می تواند به تربیت اخلاقی دانش آموزان بپردازد: از لحاظ رفتاری ؛ یعنی با استفاده از نقش الگویی خودش ، و دیگر از طریق آموزش.
البته اغلب مواردی که قبلا در مورد تأثیر مادر و پدر در تربیت اخلاقی مطرح نمودیم در مورد معلم نیز صادق است . که برای جلوگیری از تکرار از بیان مجدد آنها پرهیز می کنیم. و به بررسی مهم ترین عوامل تشکیل شخصیت توسط معلم؛ یعنی نقش الگویی و آموزشی او می پردازیم.
*نقش الگویی معلم
معلم با توجه به نفوذ معنوی اش، قلب ، اندیشه و رفتار دانش آموز را تسخیر می نماید. تمام رفتار معلم از کوچکترین حرکات و اشارات او ، تا نحوه گفتار و عملش همه توسط دانش آموزان تقلید می شود.
دانش آموز، معلم را الگو و سرمشق اخلاق و رفتار خویش قرار می دهد، زیرا شاگرد معلم را سرآمد افراد و والاترین شخصیتها می داند، پس سعی می کند کمالات و شخصیت او را در خویش تجلی دهد و همان راه را برود که او رفته است. او آنچه را معلمش خوب بداند ارج می نهد، و آنچه را بی ارزش شمارد بدو زشت م انگارد.
او، معلم را محور تمام ارزشهای انسانی و اجتماعی می داند ؛ بنابراین حتی ضد ارزشهای وجود معلم را ارزش می پندارد . در این مواقع ممکن است دانش آموز دچار تعارض و تردید گردد زیرا بین آنچه قبلا از والدین آموخته و آنچه اکنون می بیند، اختلاف است. او نمی خواهد بپذیرد معلمش ممکن است اشتباه کند، در این صورت ممکن است نسبت به ارزشهایی که آموخته بی اعتماد گردد یا سرگردانی و تعارض او باقی بماند.
با توجه به آنچه گفته شد وظیفه معلم به امر تدریس و آموزش محدود نشده و رسالتش پایان نمی یابد. بلکه معلم مسئول روح و روان و عقل و فکر شاگردانش است او شخصیت و رفتار دانش آموزان را شکل می دهد و تثبیت می نماید ؛ بنابراین قبل از هر چیز شخصیت و رفتار خود معلم باید ساخته شده باشد. نقاط ضعف و قوت شخصیت معلم تنها به خود او مربوط نیست بلکه تمام این قوت و ضعفها در آئینه پاک روح دانش آموزان منعکس می شود.
پس اگر معلم دارای صداقت ، گذشت، بزرگواری ، انسان دوستی و غیره باشد این صفات را منتقل می کند. اگر خود دچار خصوصیات نا پسند اخلاقی باشد هر چه هم در باب فضایل سخن بگوید نقاط ضعفش اثر منفی خود را گذارده، مانع پذیرش کلامش می گردد. پس معلم باید عالم عامل باشد.
امیرالمؤمنین علی (ع):« اگر بلندی همت تو را بر اصلاح عیوب مردم وادار کرد، نخست اصلاح را از خودت شروع کن، زیرا اگر، خودت اخلاق فاسد داشته باشی و در اصلاح غیر خودت بکوشی و همت کنی، این خودش بزرگترین عیب است.»
همچنین می فرماید: «عجب دارم از کسی که متصدی اصلاح امور مردم است، و حال آن که فساد نفس خودش از دیگران بیشتر است و به اصلاح آن نمی کوشد و به شایستگی دیگری کوشش می کند.»
*آموزش اخلاقی در مدرسه
مدرسه به عنوان یک موسسه اجتماعی، مسئول تربیت اخلاقی افراد است، تا از این طریق بتوان جامعه ای سالم و سعادتمند داشت.
مدرسه از طریق پرداختن به این امر، نه تنها قدمی موثر در رفع انحرافات و تباهی های جامعه بر می دارد، بلکه می تواند مشکلات عمده ای را حل نماید، زیرا از اهم مشکلات مدارس ما، مسائل رفتاری و اخلاقی دانش آموزان است.
*نحوه آموزش در مدارس ما
تاکنون آموزش اخلاقی، بیشتر از طریق کتب دینی و گهگاهی نیز کتب فارسی انجام می گرفته، ساعت های پرورشی که جدیدا اضافه شده نیز در این زمینه فعالیتهایی داشته اند.
اشکال عمده در اینجا، اولا همان اشکال کلی است که بر نظام آموزشی ما وارد است و آن جنبه القایی آموزش است؛ یعنی آموزش بر اساس کتاب و به شکل حفظ مطالب آن جهت اخذ نمره بوده است. این شیوه کمترین کارایی را داشته و در درک مفاهیم اخلاقی به دانش آموز کمک چندانی نمی کند. ثانیا اختصاص بحث اخلاقی تنها به بخشی از ساعات دینی، نشانه کم توجهی به اخلاق است. در حالی که این بزرگترین اشتباه مدارس است، و علت اشتباه نیز با بحث هایی که تاکنون شد محرز است. اهداف اخلاقی، اهداف عامی هستند که باید بر تمام انواع آموزش، مسلط باشند.
برای رفع اشکالات طرح شده، اولا باید شیوه آموزش از جنبه ذهنی اش خارج شود و با تغییرات و تحولات اساسی، آموزش نوینی را در امر پرورش اخلاقی آغاز نماید.
اگر دانش آموز در جریان تربیت خویش نقش و شرکت فعال داشته و با مسائل سر و کار یابد و آنها را لمس نماید نتایج مثبت شگرفی حاصل می آید که هرگز از حفظ مطالب عاید نمی گردد؛ مثلا اگر رفتار دانش آموز در موقعیت های مختلف بررسی شده و خودش نیز از رفتارش ارزیابی نموده و با بینش صحیحی به اصلاح رفتارهای غلط اقدام نماید تا اینکه او مطلبی را پیرامون خوبی و بدی رفتار بخواند و یا بشنود و بخواهد اقدام کند از لحاظ نتیجه، این دو قابل قیاس نیستند.
برای ارزیابی دانش آموز از رفتار خویش، معلم می تواند بدون اطلاع او موقعیت هایی را ایجاد نماید و سپس از او بخواهد عکس العمل خویش را بسنجد.
مشکل دوم را می توان از طریق بسط و گسترش آموزش اخلاقی و محدود نکردن آن به یک کتاب و ساعت خاص برطرف نمود.
برای تدریس حقایق اخلاقی چنانچه در زندگی به کار بیابد. باید میان آن ها و روابط انسانی پیوندی برقرار سازیم. چنان چه ضروری است میان درس اخلاق و مسئله رابطه انسان با خدا پیوندی را در نظر گیریم.
با توجه به آن چه گفته شد اخلاق، مانند سایر رشته ها، تنها یک برنامه درسی نیست که دانش آموزان مطالعه نمایند. و مطالبش را حفظ نموده و نمره ای یگیرند و سپس همه را به فراموشی سپرده، بدون آن که از آن بهره ای برده و نتیجه ای بگیرند.
عده ای، تربیت اخلاقی را با پند و اندرز دادن، مساوی تلقی می کنند؛ در حالی که موعظه تنها یک روش- آن هم روش نسبتا ضعیفی- از روش های تربیت اخلاقی است تربیت اخلاقی جهت یاری به افراد و برای کسب بینش و معرفت است تا درست را از نادرست بشناسند و بتوانند در رفتار خویش، تحولات اساسی و مثبتی در جهت رسیدن به هدف ایجاد نمایند.
*شیوه های آموزش اخلاقی در کلاس
گذشته از روشهای کلی برای تربیت اخلاقی، معلم می تواند از شیوه هایی خاص در کلاس استفاده نماید مانند:
« ۱- طرح دقیق و عمیق اخلاق، طرح مثال هایی در کلاس و پرسیدن سوالهایی درباره آنها از بچه ها.
۲- تشویق کردن بچه ها به کطالعه کتابهای اخلاقی.
۳- مباحثات اخلاقی به سرپرستی معلم.
۴- بحث پیرامون احساسات و ارتباطات شخصی و نکات اخلاقی آن.
۵- نقش بازی کردن در نمایش.
۶- استفاده از فیلم های اخلاقی.
۷- استفاده از ضبط و ویدئو، تا رفتارهای واقعی بچه ها ضبط شود و برای شناخت بیشتر از خودش، به او عرضه شود.
۸- قرار دادن آن ها در موقعیت هیجانی تا بتوانند مسائل اخلاقی و شخصی اشان را حل کنند.
۹- در اختیار قرار دادن تجربیات دیگران، برای این که درک آن ها وسعت یابد.»
این شیوه ها، اثرات بسیار مفیدی در آموزش اخلاق و تربیت اخلاقی دارند زیرا باعث می شوند دانش آموز با مسائل اخلاقی، درگیر شود و به فکر بیفتد. این روش ها، نظر دانش آموز را جلب می کند و انگیزه یادگیری قوی می گردد؛ مثلا ایجاد موقعیتهای خاص هیجانی، یا ضبط رفتار واقعی بچه ها باعث می شود مسائل و مشکلاتشان را به شکل ملموسی بشناسند و در صدد حل آن برآیند. از نقش بازی کردن نیز می توان ؟ قابل توجهی نمود. اگر فردی دارای یک مشکل اخلاقی ؟ ؟ ؟ او اجرای نقش فرد شجاعی را داد. این شیوه باعث می شود تا این ؟ ؟ منتقل گردد.
معلم نباید خود را به یک شیوه محدود نماید، بلکه باید ترکیبی از روشها را داشته باشد.
همچنین معلم باید در آموزش اخلاقی همانند کل آموزش، رعایت تفاوت فردی دانش آموزان را بنماید. «بعضی از دانش آموزان به مثالهای بیشتر، بحث وسیع تر و شیوه های خاص تری نیاز دارند.»
*گروه دوستان و همسالان
گروه گرایی یکی از نیازهای روانی بشر است و پذیرش گروهی ، یکی از عوامل تضمین کننده سلامت روانی است.
احساس نیاز به تعلق به گروه، مربوط به سن یا دوره خاصی نیست منتهی شدت این نیاز در دوره های مختلف فرق می کند.
در دوران اولیه کودکی گروه نقش عمده ای را در زندگی کودک ندارد احساس تعلق به گروه خانواده، کودک را ارضا می نماید. اما در دوران نوجوانی و بلوغ، این نیاز به اوج خود می رسد و گروه و ملاک و میزان های گروهی برای فرد، دارای ارزش و اهمیت خاصی می گردد. به نسبت وابستگی نوجوان به گروه، معمولا تاثیر پذیری از گروه نیز در این دوره بسیار عمیق می گردد. پس از گذشتن این دوران، در بزرگسالی از شدت وابستگی کاسته شده و مرکز توجه، بار دیگر به خانواده معطوف می گردد.
هرچند گروه، اغلب برای افراد باعث مسرت و خشنودی می شود. و فرد را از احساس تنهایی و بی ارزشی، رهایی می دهد اما انگیزه افراد در دوره های مختلف سنی از گروه گرایی کاملا یکسان نیست. دوستی کودکان، بیشتر تصادفی است و بر اساس همان غریزه کشش یک محبت ساده و بی آلایش است. در حالی که در بزرگسالی، منافع مادی و معنوی فرد نیز مطرح است.
دوست یابی و گروه گرایی تا قبل از سن مدرسه به شکل پراکنده و غیر منظم است. اما با ورود کودک به مدرسه او با گروه همسالان خود مواجه می شود. که از طریق این گروه افراد، گروه های کوچکتری را تشکیل می دهند.
*نقش گروه در پرورش اخلاقی
گروه دوستان و همسالان، در شکل گیری شخصیت و رفتار کودک و نوجوان اهمیت بسزایی دارد.
گروه دارای ضوابط و ملاک های خاصی است و افراد ملزم به رعایت این ضوابط اند؛ بنابراین کلیه رفتار فرد توسط گروه کنترل می شودو میزان های گروهی در سنین نوجوانی دقیق تر و شدیدتر رعایت می گردد.
افراد، بسیاری از عقاید، آرمانها، ایده آلها و الگوهای خویش را از گروه می گیرند، پس تاثیر گروه بر رفتار و اخلاق فرد انکار ناپذیر است.
رسول خدا(ص) فرمود: «انسان بر کیش دوست و رفیق خود است.»
با توجه به این نکات، می توان دریافت که گروه های سالم و دوستان شایسته، چه اثرات مثبت و گروه های فاسد، چه گمراهی و آلودگی و چه عواقب وخیمی به بار می آورند. یکی از عوامل عمده در سعادت و شقاوت افراد به نوع دوستان مربوط است.
حضرت صادق(ع) فرمود: «شایسته نیست برای مرد مسلمان که با شخص فاجر و احمق رفاقت کند.»
انسان فطرتا موجودی تاثیر پذیر است. هر انسانی به شدت از محیط خویش به خصوص محیط انسانی متاثر می شود؛ بنابراین اگر کسی با فرد شایسته ای که دارای صفات عالی انسانی است همنشین باشد کم کم آن خصال در او نیز پیدا می شود و عکس آن نیز صادق است. چنین است که «علی»(ع) در نامه اش به «حارث همدانی» به او توصیه می کند که از رفاقت با کسانی که افکارشان خطا و اعمالشان ناپسند است، برحذر باشد. چه آدمی به رویه و روش رفیقش، خو می گیرد و به افکار و اعمال او، معتاد می شود.
این مسائل در دوره نوجوانی دارای اهمیت خاصی است که در بحثهای بعدی اشاره خواهد شد.

 

برای دانلود فایل آماده چاپ از طریق دکمه ی زیر اقدام کنید:

ایمان و جایگاه آن

ایمان
۱۴ تیر
0

دو منبع اصلی اخلاق اسلامی درباره جایگاه ایمان گفته های فراوان دارند.
۱- قرآن کریم
۲- روایات

ارزش ایمان
– در بیان منزلت و جایگاه رفیع ایمان همین بس که پیامبر (ص) در نصایح خویش به ابوذر می فرماید.
– * ای ابوذر، هیچ چیز در نزد خداوند، محبوب تر از ایمان به او و خودداری از آنچه نهی می کند، نیست.
امام صادق (ع) از برکات ایمان به خداوند چه فرمود؟
– خداوند دنیا را هم به کسانی می دهد که دوستشان دارد و هم به کسانی که برآنها غضبناک است. ولی ایمان را نمی دهد مگر به آنان که دوستشان می دارد.
امام صادق(ع) در توصیف منزلت و جایگاه مومن چه می فرماید؟
– هر گاه حجاب از چشمان مردم برداشته شود و به وصل میان خداوند و بنده مومن او نظر کنند، آنگاه گردن های آنها در مقابل مومنان خاضع ، امور مومنان برای آنان آسان و اطاعت از مومنان بر ایشان نرم و لطیف خواهد شد.
جایگاه بلندی که در روایات برای ایمان بیان شد.
۱- ایمان از یک سو آخرین حلقه وصل به مقام خلیفه الله و جوار قرب معنوی است.
۲- از سوی دیگر بر اساس آنچه در قرآن و روایات آمده است، مبدا و مفتاح همه صفات پسندیده نفسانی و نیکی های رفتاری ایمان است.

ماهیت ایمان
– اگر چه در باب حقیقت و ماهیت ایمان اختلاف نظرهایی در میان متکلمان مسلمان وجود دارد.
– ولی ویژگی های مهم آن بدین قرار است.
۱- ایمان عبارت است از تصدیق و اذعان قلبی.
۲- جایگاه ایمان نفس و قلب است.
۳- نسبت میان اسلام و ایمان عام و خاص مطلق است.
۴- برخی از مسلمانان فقط در ظاهر تسلیم حق هستند.
اصناف و درجات ایمان
– اولا در تقسیم ایمان به دو نوع می باشد
– ۱- مستقر
– ۲-مستودع و عاریه
– قرآن می فرماید: او همان کسی است که شما را از یک تن پدید آورد. سپس برای شما قرارگاه و محل امانتی مقرر کرد.
– خدا آیات خود را برای مردمی که می فهمند به روشنی
ایمان مستقر: ایمانی است که تا روز قیامت ثابت و ماندگار است.
ایمان مستودع: ایمانی است که قبل از مرگ ، خداوند آن را از انسان باز می ستاند.
امام علی (ع) نسبت به انواع ایمان چه می فرماید؟
۱- برخی از ایمان ها در دل ها برقرار است
۲- برخی دیگر میان دل ها و سینه ها عاریت و ناپایدار هستند تا روز رستاخیز و مرگ در آید.
ایمان دارای مراتب و درجات هستند. قرآن و روایات این حقیقت تاکید دارند.
امام صادق(ع) درباره ایمان می فرماید:
– ای عبدالعزیز به راستی که ایمان ده درجه است و مانند نردبان می بایست پله پله از آن بالا رفت.
– کسی که دارای دو درجه از ایمان است به آنکه دارای یک درجه است، نباید بگوید تو را ایمانی نیست و همین طور ( دومی به سومی) تا به دهمی برسد و آن را که در درجه پایین تر از تو است نباید از ایمانش پنداری.
شیخ صدوق در کتاب خصال چه می فرماید:
– مقداد از نظر ایمان در درجه هشتم
– ابوذر از نظر ایمان در درجه نهم
– سلمان از نظر ایمان در درجه دهم
اصلی ترین متعلقات ایمان
۱- ایمان به عالم غیب: قرآن یکی شروط بهره مندی و هدایت یابی از کتاب الهی را ایمان به غیب و قوای غیبی یعنی ملائکه می داند. «این کتابی است که در حقانیت آن هیچ تردیدی نیست
۲- ایمان به خداوند یگانگی: قرآن در طی آیات متعددی ضرورت ایمان به خداوند را یادآور می شود. قرآن پس به خدا و پیامبر او ایمان آورید. و خدا به آنچه می کنید آگاه است.
۳- ایمان به معاد و چگونگی آن: ایمان به معاد و چگونگی آن نقش ضمانت اجرا برای میزان کارآمدی اخلاق اسلامی را ایفا می کند. قرآن کریم پس از ایمان به خداوند و یگانگی او بیشترین تاکید را بر معاد و چگونگی آن از قبیل ایمان به سوال در قبر- عذاب در قبر روز رستاخیز
ایمان به رسالت انبیا و کتب آسمانی: یکی از مبانی بهره مندی از تعالیم دینی و رویکرد به دین ، به ویژه اخلاق اسلامی، باور به عجز و قصور آدمی در شناسایی درست کمال و سعادت خویش و گزینش ابزار و روش های صحیح برای رهیابی به آن است.
ایمان به امامت و امامان: بر اساس مبانی کلامی شیعه ایمان به جریان امامت ، شرط رستگاری و از پایه های اخلاق اسلامی است.
امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیم.
کامل کننده دین:
– بر اساس شواهد تاریخی غیر قابل انکار و مورد قبول همه فرق اسلامی آن روز هجدهم (ذی الحجه سال دهم هجری است و حادثه ای که در آن روز در غدیر خم اتفاق افتاد، انتخاب امام علی (ع) از سوی پیامبر (ع) جانشینی خویش و شروع جریان امامت بود.
لذت ها برای انسان آرامش روانی است از بزرگترین دردها است.
بصورت انسان ؟؟؟؟ شرط حق از باطل شرط ایمان تلکات نفسانی ارزشمند زندگی سعادتمند و لذت بخش
– انجام عمل نیک ( عمده ترین شرط ایمان است.)در بسیاری از آیات قرآن ، ایمان در کنار عمل نیکو مطرح شده است و در اکثر آنها بلافاصله پس از ایمان عمل و پسندیده مطرح شده است.
– قرآن می فرماید هر که ایمان آورد و کار شایسته کند پاداش هر چه نیکوتر خواهد داشت، و به فرمان خود، او را به کاری آسان وا خواهیم داشت.
– امام علی (ع) می فرماید کسی دستورات الهی عمل کند فقط اوست که مومن است.
اسباب ایمان
– در متون دینی از عوامل مختلفی بعنوان موجبات پیدایش ، ثبات و کمال ایمان نام برده شده و بخشی از آنها ماهیت معرفتی دارند، مانند (علم، عقل و فقاهت در دین که مقدمات نظری ایمان را فراهم می سازند(.
۷- آثار و فواید ایمان
– هم ماهیت علمی دارند هم حالات نفسانی
– مهمترین آنها عبارتند از
۱- آرامش روحی: بالاترین لذت ها برای انسان  و آرامش روانی اضطراب از بزرگترین دردهای بنی آدم است.
۲- روش بینی: روش بینی و بصیرت انسان در مقام تشخیص حق از باطل می گردد.
۳- توکل به خدا: یکی از ملکات نفسانی ارزشمند از آرمان زندگی سعادتمند و لذت بخش است.
۴- برکات دنیوی
صفات نفسانی عمل کننده
تقسیم بندی (طبقه بندی ) صفات نفسانی عمل کننده:
۱- صفاتی که ناظر به جهت گیری درونی انسان نسبت به خداوند و مبدا هستی اند.
۲- صفاتی که ناظر به جهت گیری درونی انسان نسبت به معاد و انجام زندگی اوست. مانند (خوف ، رجا، قنوط، یاس و … )
۳- صفات و ملکاتی که جهت گیری ما را نسبت به خودمان سامان می دهند (مانند عجب و افتخار) عزت نفس ، عصبیت و …
۴- صفاتی که موضع گیری ما را نسبت به فردا و آینده رقم می زنند مانند (آرزوها ، تسویف ، عجله ، همت ) و…
۵- صفاتی که ناظر به جهت گیری انسان نسبت به مواهب دنیوی است، مانند (زهد ، حرض ، حسرت ، قناعت ) و…
۶- صفاتی که موضع انسان را نسبت به دیگران تعیین می کنند، مانند خیر خواهی، حسادت ، حِقد ، انصاف و …)
۷- صفاتی که بیانگر آرایش طبیعی و متعادل نفس است و نقش بازدارندگی را یافا می کند، مانند (سکون، وقار ، عفت ، حیا و…)
– نسبت به جایگاه هر یک از این گروه ها ساختار اخلاقی نسبت به مبدا و عاد ناشی از ایمان او است.
الف – جهت گیری نفس نسبت به خداوند
۱- محبت خداوند: آدمی در حالی که محبت و عشق می ورزد، احساس لذت و خوشبختی می کند و در هنگامی که در حال کراهت و نفرت است. احساس گرفتگی و درد و رنج دارد شاید به همین دلیل است که برخی از حکیمان بزرگ و فیلسوفان اخلاق غایت انسان و هدف و فیلسوفان اخلاق غایت انسان و هدف اخلاق را سعادتمندی یعنی زندگی لذت بخش و بدون درد و رنج دانسته اند.
۲- لذت : لذت اعم از مادی و معنوی موجب محبت می گردد. یعنی انسان آنچه را که موجب لذت گردد. به دلیل لذت آور بودن دوست دارد نه برای ذات آن، لذت مانند (محبت انسان به خوردنی ها و آشامیدنی ها) و آنچه موجب ارضای سایر غرایز او می شود. این نوع محبت به اسانی بدست می آید و به سرعت از میان می رود ولی لذت معنوی مانند ( محبت انسان به یک سرباز فداکار) یا به دلیل لذتی که از دیدن جنگاوری ها و شجاعت های او می برد و به یک هنرمند و ورزشکار، به دلیل لذتی که از صحنه های هنرنمایی او می چشد. محبت آفرینی این قبیل لذتا امری آشکار و ی نیاز از استدلال است.
۳- احسان: (انسان، بنده و اسیر نیکی و احسان است.)هر که را به او احسان کند، دوست دارد و از کسی که به او بدی کند، می رنجد. بنابراین منفعت و نیکی سبب محبت آدمی به عامل آن می شود.
۴- حسن و جمال ظاهری و باطنی : ادراک زیبایی و جمال موجب محبت می گردد. یعنی انسان زیبایی ها را اعم از مادی و معنوی دوست دارد و منشا فطری دارد.
۵- تناسب و مسانخت باطنی و روحی: گاهی انسان نسبت با دیگران محبت می کند نه به دلیل حسن جمال و نه به سبب چشم داشت و طمع مال و مقام بلکه به صرف معنویت و روح بلند اوست.
۶- الفت و اجتماع: اجتماع افراد با یکدیگر و زندگی در کنار هم موجب محبت و انس آنان به یکدیگر می گردد. انس و الفت ریشه در طبیعت و سرشت آدمی دارد.
۷- شباعت در اوصاف ظاهری: اشتراک در یک یا چند ویژگی ظاهری باعث پیدایش محبت می شود. علاقه کودکان به یکدیگر و پیرن به همدیگر و افراد هم شغل و همکار با یکدیگر از همین قبیل است.
۸- رابطه علیت: معلول ناشی از علت و هم سنخ آن است. معلول نیز علت را از آن رو دوست دارد که در واقع علت اصل آن است. بنابراین هر یک از آن دو در محبت نسبت به دیگری ، در حقیقت به خویش عشق می ورزند.
شاخص ترین نشانه ها نسبت به محبت بخدا عبارتند
۱- دوست داشتن مرگ: اگر چه مرگ تنها راه ملاقات و رویت جمال خداوند نیست. ولی بطور عموم تحقق این امر با عبور از گذرگاه مرگ و میر است.
۲- مقدم داشتن خواست خداوند: محبت الهی و پیروی از دستورات او را در پی و تلاش برای کسب رضایتمندی محبوب لازمه آن است.
۳- عدم غفلت از یاد خداوند: ذکر و یاد محبوب و آنچه مربوط به اوست. همواره برای محلت لذت بخش دوست داشتنی است.
۴- غم و شادی برای خدا: دوستان خداوند، دردمند و اندوهگین نمی شوند مگر برای آنچه آنان را از محبوب دور کند، و شادمان نمی گردند جز که موجب آنچه آنان را به مراد خویش نزدیک گرداند.
۵- دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان او: محمد (ص) پیامبر خدا است . و کسانی که به اوی اند. بر کافران، سختگیر و با همدیگر مهربان اند.
۶- بیمناکی در عین محبت و امیدواری: دوستان خدا در عین حال که شیفته جمال اوی اند. در نتیجه ادراک عظمت او در بیم و هراس به سر می برند. زیرا همان طور که ادراک جمال الهی محبت او را در پی دارد. ادراک عظمت او هم هیبت و هراس را بدنبال می آورد. زیرا بیم دوستان خدا، از دورماندن از او است.
۷- کتمان محبت خدا وترک ادعا آن: محبت، سری از اسرار محبوب است و چه بسا در اظهار آن چیزی گفته شود که خلاف واقع و افترا بر محبوب باشد. نشانه محبت حقیقی آن است که مراتب محبت خویش را به هیچ انگارد و آن را شایسته ذکر نبیند و خویشتن را همواره در این باب قاصر و عاجز بیابد.
آثار محبت خداوند
۱- انس با پروردگار: هنگامی که قلب آدمی مسرور از قرب الهی می شود بشارتی به قلب انسان وارد می گردد که به آن «انس» گفته می شود.
از نشانه های انس با خداوند آن است که خلوت و اشتغال به ذکر او گراراتر از هم نشینی و انس با خلایق است.
۲- اشتیاق به سوی خداوندک دوستداران خدا مشاهده جمال الهی بعد از ورای حجاب های غیب ، رخسار محبوب را به نظاره نشستند و دریافتند از یددن حقیقت جلال و غظمت خداوند قاصرند. تشنگی و ولع آنان برای مشاهد آنچه ندیده اند زیاد می شود، به این حالت ، « مقام شوق» گفته می شود.
۳- رضا به قضای الهی: «رضا» در مقابل «سخط» است و آن عبارت است از ترک اعتراض نسبت به آنچه خداوند مقرر داشته است در ظاهر و باطن و درگفتار و رفتار. کسی که به مقام رضا نایل گردد، در نزد او فقر و غنا، راحتی و سختی ، تندرستی و بیماری مرگ و زندگی و… یکسان است و تحمل هیچ یک بر او دشوار نیست.
۴- سر انجام محبت پروردگار: پایان محبت الهی مانند هر محبت دیگری جز ملاقات و وصال محبوب نمیتواند باشد تحقق این رویت و ملاقات متوقف بر معرفت خداوند است که خود محتاج صفای باطن و پیراستن دل از علاقه های دنیوی است.
امام علی (ع) هنگامی که «پرسشگری» از خوارج از او پرسید: آیا پروردگارت را به هنگام پرستش او دیده ای؟ در پاسخ با صراحت فرمود: « وای بر تو! من کسی نیستم که پروردگاری را که ندیده ام بپرستم» آنگاه که پرسشگر از حقیقت و ماهیت این ملاقات جویا باشد و پرسید چگونه او را دیده ای؟
پاسخ داد: « وای بر تو! دیدگان هنگام نظر افکندن او را درک نکنند، ولی دل ها با حقایق ایمان او را دیده اند»
محبت خداوند به بندگان
خداوند به حضرت داود (ص) آمده است:
ای داود به بندگان زمینی من بگو: من دوستت کسی هستم که دوستم بدارد و هم نشین کسی هستم که با من هم نشینی کند و همسرم کسی هستم که با یاد و نام من انس گیرد و همراه کسی هستم که با من همراه شود، کسی را بر می گزینم که مرا برگزیند و فرمانبردار کسی هستم که فرمانبردار من باشد.
ماهیت توکل
توکل یعنی اعتماد و اطمینان قلبی انسان به خداوند در همه امور خویش و بیزاری از هر قدرتی غیر از او. هیچ قدرتی غیر از او. هیچ قدرتی جدا از خداوند در کار عالم و آدم اثر گذار نمی باشد همه علل و اسباب مقهور قدرت الهی اند و تحت اراده او عمل می کنند.
درجات توکل
اولین درجه توکل به خداوند آن است که اعتماد و اطمینان انسان به او، همانند اعتمادش به وکیلی باشد که برایانجام کارهایش بر می گزیند در واقع این پایین ترین درجه توکل است.
درجه دوم، انسان از اصل توکل غافل و در وکیل خود یعنی خداوند فانی است. این درجه توکل کمتر تحقق پیدا می کند و زودتر از بین می رود و تنها برای افراد خاصی حاصل می گردد.
عالی ترین درجه توکل آن است که انسان همه حرکات و سکنات خویش را بدست خداوند ببیند.
مانند (حضرت ابراهیم توسط نمرودیان با منجنیق او را در آتش انداختند و آتش تبدیل به گلستان شد)

مفهوم شکر
۱- ماهیت و مراقب شکر: شکر یعنی شناخت نعمت و شادمانی و سرور نسبت به آن و سپاسگذاری از منعم و استعمال نعمت در راه بندگی خداوند.
۲- حقیقت شکر «اظهار نعمت» است
۳- اظهار نعمت عبارت است از استعمال آن در راهی که منعم اراده کرده است و مدح و ثنای او برای نعمتش
شکر دارای مراتب است
۱- قلبی (یاد اوری) : همواره در دل متوجه و یادآور نعمتهای او باشد.
۲- زبانی (مدح و ثنا) : به هنگام استفاده از نعمتهای بیکران الهی زبان به حمد و سپاس الهی بگشاید.
۳- عملی: نعمتها و برکات خداوندی را در راهی که خداوند اراده کرده است.
مقابل شکر
مقابل شکر – کفر قرار دارد که به معنای مخفی کردن و پوشاندن نعمت های الهی است.
البته آشکار است که نسبت به نعمت های بی شمار خداوندی حتی بندگان شاکر الهی هم از عهده سپاسگذاری او بر نمی آیند.
قرآن در باب «گستره نعمت های الهی» چه می فرماید:
از هر چه از او خواستید به شما عطا کرد، و اگر نعمت خدا را شماره کنید ، نمی توانید آن را به شمار درآورید. قطعا انسان سقم پیشه ناسپاس است.
ارزش شکر
– در آیات و روایات، در شرح مقام شکر و سپاسگزاری آمده است.
– سپاسگزاری از صفات خداوند است
– و خداوند سپاس پذیر بردبار است
– سپاس خدایی را که وعده اش را بر ما راست گردانید.
– پایان نیایش آن است (الحمد الله رب العالمین ) خداوند حمد و سپاس را در کنار ایمان مانع عذاب بر شمرد.
امام سجاد راجع به «سپاسگزاری » چه فرمود
– حقیقتا خداوند، هر قلب محزون و هر بنده سپاسگذار و قدردان را دوست می دارد.
– بنابراین حق شناسی و سپاسگزاری نسبت به خداوند از عناصر اساسی تنظیم کننده رابطه انسان با خداوند است.
قرآن نتیجه دنیوی شکر الهی را چگونه بیان می کند
– آنگاه که پروردگارتان اعلام کرد که اگر سپاسگزاری کنید (نعمت) شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی نمایید، قطعا عذاب من سخت خواهد بود.
امام علی (ع) راجع به شکر نعمت چه فرمود
– خدا در سپاس گفتن را بر بنده ای نمی گشاید در حالی که در نعمت را به روی او ببندد.
امام صادق راجع به شکر نعمت چه فرمود
– از جمله مواردی که خداوند به حجضرت موسی (ع) وحی کرد این بود که «ای موسی» از من سپاسگزاری کن آن چنان که سزاوار من است .موسی (ع) در جواب پرسید: پروردگارا چگونه حق سپاس تو را ادا کنم در حالی که هر گونه سپاسگزاری من خود نعمتی دیگر است؟ خداوند در پاسخ فرمود: اکنون که دانستی سپاس تو نیز نعمتی از جانب من است حق شکر مرا به جای آوری.
شاخص ترین مفاهیمی که در باب جهت گیری نفس به عاقبت خویش
۱- بیم: یعنیاحتمال بروز امری ناخوشایند برای انسان در آینده بر اساس نشانه های قطعی یا ظنی که به طور طبیعی دردمندی و نگرانی را در پی خواهد داشت.
۲- « خوف و بیمم با « جبن و ترس» تفاوت اساسی دارند. زیرا « جبن» عبارتست از خودداری نفس از دفاع و انتقام در جائیکه اقدام به آن عقلا و شرعا مجاز و نیکو است.
۳- « خوف» بر دو نوع است «پسندیده » و «ناپسند» تقسیم نموده اند.
۴- « خوف ناپسند» همان بیمناکی از غیر خداوند است.
۵- « خوف پسندیده» بیم از عذاب الهی سر انجام بد و در واقع بیم از آثار و عواقب ناخوشایند اعمال
درجات خوف یا منابع رایج اخلاق اسلامی
۱- ورع: پایین ترین درجه خوف آن است که باعث شود که او از ارتکاب ممنوعات اخلاقی خودداری نماید.
۲- تقوا: هرگاه قدرت «خوف» زیاد شود و باعث شود که آدمی علاوه بر خودداری از محرمات و از ارتکاب شبهات هم خودداری نماید. به آن «تقوا» گفته می شود.
۳- صدق: در « تقوا» آن است که حتی از انجام برخی از امور مجاز و مباح بپرهیزد، تا مبادا زمینه ارتکاب حرام را فراهم کنند.
انسان در نتیجه شدت خوف از خدا نسبت به مردمآماده خدمت می شوند. و هیج نفسی از نفسهای زندگیش را در راه غیر دا صرف نمی نماید.
ج ) ارزش بیم
۱- نقش خوف از خداوند در سعادت آفرینی برای انسان بسیار بنیادین است. زیرا سعادت آدمی جز در ملاقات پروردگار و منزل گزیدن در جوار قرب او نیست.
قرآن راجع به خوف از خدا می فرماید برای کسانی که از پروردگارشان بیمناک بودند، هدایت و رحمتی بود.
خدا از آنان خشنود است و آنان نیز از او خشنودند این پاداش کسی است که از پروردگارش بترسد.
۲- الف ) آیات و روایات فروانی به زبان های مختلف بر اهمیت و منزلت خوف از خداوند تاکید ورزیده اند. قرآن می فرماید: از بندگان خدا تنها دانایان اند که از او می ترسند.
قرآن می فرماید: مومتان کسانی اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد.
قرآن : ای عیس از من بیمناک باش و بندگان مرا نسبت به من بیم ده تا شاید گناهکاران از آنچه می کنند دست بردارند و در نتیجه هلاک نشوند.

آفت بیم
– بیمناکی از قرب الهی به منزله تازیانه ای است بر پیکر سالک
– افراط در بیمناکی از خداوند «یاس» از رحمت الهی است که آفت بزرگ خوف از خداوند است و از رذیلت های بزرگ اخلاقی به شمار می آید.
امید
– «رجا» عبارتست از احساس راحتی قلب درنتیجه انتظار امری خوشایند است.
– هرگاه وجود یا عدم اسباب آن معلوم نباشد به چنین انتظاری «تمنی» و «آرزو» گفته می شود.
– اگر اسباب و علل پیدایش امر محبوب فراهم نبود و در عین حال شخص انتظار تحقیق آن را دارد به چنین انتظاری «غرور» و « حماقت » می گویند. « امید » نیز همان « بیم » ، بروز حادثه عادتا محتمل باشد نه قطعی.
– « امید » نسبت به طلوع و غروب خورشید که تحقق آن قطعی است صادق نیست.

ارزش امید
– در قرآن و روایات امید به رحمت خداوند و سرانجام نیکو
– آیات و روایات که در مذمت و محکومیت یاس از رحمت خداوند در مقابل «امید» قرار داد.
– آنچه بندگان را صریحاً ترغیب و تشویق به امیدواری به فضل خداوند می نماید.
– رسول اکرم (ص) عمل کنندگان (مومنان) به اعمالی که برای کسب ثواب من انجام میدهند. تکیه نکنند چه اگر تمام عمرشان را در عبادت من بکوشند و زحمت بکشند باز کوتاهی کرده باشند.
قرآن فرشتگان به سپاس پروردگارشان تسبیح می گویند و برا کسانی که در زمین هستند.
آفات امیدواری
۱٫ امیدواری بدون عمل :در تعریف « امید» گفته شد که راحتی قلب در نتیجه انتظار تحقق امری خوشایند می باشد.
۲٫ یکی از آفات مهم امیدواری در واقع امیدهای کاذب و بی اساس است . در نظام اخلاقی اسلام (سعادتمندی جز از مسیر عمل صالح نمی گذرد.)
۳٫ احساس ایمنی از مکر خداوند: زیاده روی در امید به بخشایش خداوند موجب احساس ایمنی از مگر او می گردد که یکی از رذایل اخلاقی است.
جهت گیری نفس نسبت به خویشتن
۱٫ انکسار نفس: مراد از انکسار نفس خودشکنی آن است که انسان بدون اینکه خود را با دیگران مقایسه نماید خود را کوچک و پایین شمرده و خود پسند و از خود راضی نباشد خودشکنی منشا و مبنای تواضع است و بدون آن تواضع محقق نمی شود.
موانع انکسار نفس
۱٫ خودپسندی (عجب) : عجب ، خودستایی و غرور ، موانع اصلی فروتنی و کوچک شمردن خوش است.
الف) مفهوم عجب: عجب عبارتست از بزرگ پنداشتن خویش بدلیل کمالی که فرد در خود می بیند، چه اینکه در واقع چنین کمالی را داشته یا خیر.
ب) نکوهش خودپسندی: در قرآن خود پسندی بارها مورد نکوهش قرار گرفته است.
– علت شکست مسلمانان در جنگ چنین می فرماید «قطعا خداوند شما را در مواضع بسیاری یاری کرده است، هنگامی که تعدادتان زیاد بود دفع خطر نشد و زمین با همه فراخی بر شما تنگ گردید. در حالیکه پشت به دشمن کردید برگشتید»
از پیامبر (ص) اکرم گزارش شد که خداوند به حضرت داود (ع) فرمود « ای داود، گنهکاران را مژده بده و صدیقان را بترسان. داود عرض کرد: چگونه گنهکاران را مژده دهم و صدیقان را بترسانم! فرمود: ای داود گنهکاران را مژده بده که من توبه را می پذیرم و از گناه آنان در می گذرد و صدیقان را بترسان که به اعمال خویش خود بین نشود.
ج) اسباب خودپسندی
۱٫ خودپسندی بدلیل زیبایی و تناسب اندام
۲٫ خودبینی به دلیل قدرتمندی و اقتدار (خداوند از قوم عاد نقل می کند گفتند : « از ما نیرومندتر کیست»)
۳٫ خوپسندی از بهره مندی از عقل و زیرکی
۴٫ خودپسندی بر اثر انتساب به نسب و نیاکان
۵٫ خودبینی به سبب زیادی فرزند، غلامان ، طایفه ، اقوام
۶٫ خودپسندی ناشی از اموال و ثروت فراوان.
د) آثار زیان بار خودپسندی
۱٫ خودپسندی منشأ کبر یعنی خود بزرگتر بینی
۲٫ خودبینی موجب فراموشی گناهان است
۳٫ فرد خودپسند در نزد خداوند مکان و منزلتی قائیل است و در نتیجه خود را در امنیت و مصونیت می بیند.
۴٫ شخص خود پسند چون نوعی مطالبات از خداوند برای خود انتظار دارد سپاس و قدر شناسی را وظیفه خود نمی داند.
۵٫ فرد خودپسند چون خدشه ای در خود نمی بیند خود را بی نیاز از نصیحت و خیرخواهی دیگران دانسته
۶٫ خودستایی یکی دیگر از آثار خودپسندی است، خودبین در هر فرصتی زبان به ستایش خویش می گشاید.
هـ) درمان خودپسندی
– درمان هر دردی به زدون علل و اسباب آن است.
– کسی به زیبایی خویش مغرور شده است باید بداند که آنچه دارد چقدر سریع الزوال و فانی است.
– کسی که صاحب قدرت است باید بداند با بیماری یک روزه نابود خواهد شد و خداوند آنچه به او داده باز ستاند.
– کسی صاحب علم و اندیشه است باید بداند آنچه دارد امانت الهی است ممکن است بر اثر حادثه کوچکی همه مشاعر خود را از کف بدهد.
– صاحب حسب و نسب و اظهار سربلندی عین جهالت و سفاهت است.
– در درگاه خداوندی کرامت و بزرگواری هر کس جز با « تقوا» نمی سنجند.
غرور چیست: یعنی اطمینان و آرامش قلب نسبت به آنچه که با هوای نفس موافق بوده و طبیعت انسان به آن تمایل داشته باشد. منشا این گرایش جهالت یا وسوسه های شیطانی است. کسی که بر اساس اوهام و شبهات خویشتن را بر خیر و صلاح می داند در واقع فریب خورده ، مغرور گسته است و ارزیابی درستی از خود و کار خویش ندارد.
مانند: کسی که از راه حرام مالی بدست آورد و آن را در راه های خیر از قبیل (ساختن مسجد و مدرسه و سیر کردن گرسنگان ) مصرف نماید، به این خیال که در راه خیر و سعادت گام بر می دارد، حال آنکه فریب خورده و مغرور است.
غرور دارای دو رکن است:
۱- جهل مرکب: یعنی اعتقاد قلبی به این عمل او خیر و صلاح است در حالی که در واقع چنین نیست.
۲- برخلاف آنچه در ظاهر ادعا می شود، به منشا خیر و سعادت است بلکه حب شهوات و انتقامجویی است.
– قرآن هشدار می دهد «زنهار ! تا این زمان زندگی دنیا شما را نفریبد.
– زندگی دنیا جز مایه فریب نیست.
عالمان اخلاق عمده ترین گروه هایی را که در معرض غرورند:
الف) کافران: معتقدند که نقد دنیا بهتر از نسیه آخرت است و همچنین لذات دنیا بهتر از لذت های اخروی است.
ب) مومنان گناهکار و فاسق : زیرا که خداوند بزرگوار دارای رحمت گسترده است.
ج) عالمان: ممکن است تصور کنند که دانش و آگاهی موجب رستگاری است و در نتیجه در صدد عمل کردن به علم خویش برنیایند.
د) واعظان و مبلغان: شاید گمان کنند که نیت آنان هدایت مردم است، در حالی که در پی ارضای نفس خویشند.
هـ) اهل عبادت و عمل: چون ممکن است در پی ریا و خودنمایی باشند، ولی تصور کنند که انگیزه آنان کسب رضایت پروردگار و تقرب معنوی به اوست.
ز) اغنیا و ثروتمندان : گاهی از راه حرام و مصرف آن در راه خیر به منظور نشان دادن به مردم.
تواضع چیست: تواضع آن است که انسان در مقایسه با دیگران برای خویش امتیاز و برتری قایل نشود. وجود چنین حالتی در فرد باعث می شود که دیگران را بزرگ و گرامی بدارد. تواضع در مقابل کبر و تکبر قرار دارد.
ارزش تواضع از دیدگاه قرآن: بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمین به نرمی گام بر می دارند و آنگاه که نادانان ایشان را خطاب کنند، به ملایمت پاسخ می دهند.
امام صادق (ع) راجع به تواضع حضرت موسی (ع) چه فرمود:
– خداوند به موسی (ع) وحی کرد: ای موسی ، آیا می دانی چرا از میان همه آفریدگانم تو را برای سخن گفتن با خود برگزیدم؟ موسی عرض کرد: پروردگارا علت آن چه بود؟ خداوند پاسخ داد: ای موسی، من در میان بندگانم کسی را از تو فروتن تر در برابر خود ندیدم. ای موسی تو چون نماز می گذاری گونه خویش برخاک می نهی.
پیامبر (ص) به ایارن خود فرمود: چه شده است که حلاوت عبادت را در شما نمی بینم؟ پرسیدند: شیرینی عبادت چیست؟ فرمود: فروتنی.
نشانه های تواضع
۱٫ شخص فروتن به نشستن در پایین مجلس رضایت می دهد.
۲٫ فرد متواضع در سلام کردن از دیگران پیشی می گیرد.
۳٫ از مجادله خودداری می نماید، اگرچه حق با او باشد.
۴٫ دوست ندارد که او را به پرسیزگاری بستایند.
مهمترین موانع فروتنی
۱٫ کبر و تکبر
۲٫ تفاخر
۳٫ عصبیت، سرکشی و ذلت
اقسام تکبر
۱٫ تکبر بر خداوند: هر کس از پرستش خدا امتناع ورزد و بزرگی بفروشد به زودی همه آنان به سوی خدا بازگشت داده می شود.
۲٫ تکبر بر پیامبر: فرد شان و مقام خود را برتر از آن بداند
۳٫ تکبر بر مردم: یعنی خود را بزرگتر از دیگران شمارد.
صفات نفسانی عمل کننده
۱- موضع مطلوب نفس
الف) خرم: خرم در لغت به معنی (محکم کاری) و استوار است در روایات هم همین معنا است از جمله اصلاح امروز (کار امروز را به فردا وانهادن) – آماده مرگ بودن – با صاحب نظران مشورت نمودن است – استوار و قاطعیت در تصمیم گیری – احتیاط و عاقبت اندیشی – یکی از محاری مهم «خرم» آینده نگری و دور اندیشی است.
ب) کوتاه کردن آرزوها: انسان ها به مقداری که در آینده برای خویش بقا و زندگی انتظار دارند، حوزه آرزوهای خویش را ترسیم می کنند گاه نیز دامنه آمال و آرزوهای آدمی انتظار او را نسبت به دوران زندگی آینده اش تحت تاثیر قرار می دهد . اخلاق اسلامی تلاش شده است که آرزوها انسان را نسبت به دوران باقیمانده از عمرش بر اساس واقعیات طبیعی و اخلاقی شکل گیرد . از یک سو به انسان هشدار می دهد که هیچ تضمینی برای زندگی فردا وجود ندارد.
خدا به موسی (ع) می فرماید « ای موسی! در دنیا آرزوهای دراز نداشتهب اش که سختدل می شوی و انسان سختدل از من به دور است.»
امام علی (ع) می فرماید آن که یقین دارد روزی از دوستان خود جدا خواهد شد و در دل خاک خواهد خفت و حساب و کتابی در پیش رو دارد و آنچه بر حای می نهد بکارش نخواهد آمد و به آنچه پیش فرستاده نیازمند است سزاوار است که رشته آرزوها را کوتاه و دامنه تحمل را دراز گرداند.
امام صادق (ع) می فرماید « با کوتاه کردن آرزو شیرینی وارستگی از دنیا را بدست آور»
ج) یاد مرگ: یاد مرگ از ابزارهای بسیار کارآمد در اخلاق تربیتی اسلام است. رهروان وادی معرفت و دلدادگان کوی محبت پروردگان تجارت ارزشمندی را از کار آمدی یاد مرگ گزارش کرده اند و در آیات و روایات نیز یاد مرگ به عنوان یک تدبیر راهبردی در تربیت اخلاقی مورد تاکید است. اخلاق اسلامی با توصیه های فراوان نسبت به «یاد مرگ» و تذکر دائمی نسبت به اصل مرگ و ناگهانی بودن آن جهت گیری نفسانی ما را نسبت به فردا سامان می دهد.
امام باقر(ع) می فرمایند: از پیامبر اکرم (ص) پرسیدند: زیرک ترین مومنان چه کسی است رسول خدا (ص) پاسخ داد « کسی که از همه بیشتر به یاد مرگ باشد و یشتر از همه خویش را آماده مرگ کرده باشد»
امام علی (ع) می فرماید « آنگاه که نفس هایتان شما را به سوی خواهش ها و شهوت می کشاند مرگ را فراوان یاد کنید که مرگ بهترین واعظ است .
رسول خدا (ص) بسیار اصحاب خود را به یاد آور مرگ سفارش می کرد و می فرماید: مرگ را فراوان یاد کنید زیرا که آن بر هم زننده لذت ها و حائل میان شما و خواهش ها است.
د) همت بلند: آنچه در باب ضرورت کوتاه کردن آرزوها و انتظار مرگ بیان شد، ممکن است این تصور پیش آید که انسان فاقد آرزوهای بلند . انگیزه ای برای تلاش نخواهد داشت اگر چه اسلام دعوت به کوتاه کردن آرزوهای دنیوی دارد.
اسلام به صاحبان همت بلند توصیه می کند و آن یک فضیلت اخلاقی است.
امام سجاد(ع) می فرماید:« پروردگارا مرا پیکری روحانی ببخش و دلی آسمانی و همتی پیوسته به تو یقینی صادق در محبت به تو »
پیامبر (ص) می فرماید: برای دنیا چنان کار کن که گوی برای همیشه زنده ای و برای آخرتت چنان کار کن که گویی فردا خواهی مرد.
موانع و آفات:
الف) آرزوهای دراز: آرزوهای طولانی اغلب تصویری غیرواقعی از آینده به انسان نشان می دهد دلبستگی انسان را به دنیا و خوشی های آن افزایش می دهد و محبت دنیا نیز به نوبه خود ده ها و صدها رذیلت اخلاقی را در پی دارد. چنانکه رسول خدا(ص) فرمود: حب الدنیا راس کل خطئیه دلبستگی به دنیا راس همه خطاهاست.
آرزوها قرآن نکوهش کرده است «رهایشان کن تا بخورند و بهره ور شوند و آرزوها به خود مشغولشان دارد.
ب) کوتاهی همت: به فکر فردای سعادتمند بودن از اکنون به استقبال مشکلات فردا رفتن هنر صاحبان همت بلند است.
امام صادق (ع) می فرماید (سه چیز انسان را از رفتن در پی مقامات عالیه باز می دارد: ۱- کوتاهی همت ۲- چاره اندیش نبودن ۳- تسی اندیشه)