پایان نامه ارشد نشاندارسازی تیوسمیکاربازون ودزیمتری آن

پایان نامه
۱۴ آبان
0

پایان نامه کارشناسی ارشد نشاندارسازی تیوسمیکاربازون ودزیمتری آن

چکیده

تیوسمیکاربازون ها وکمپلکس های فلزی انها ترکیبت اکتیو بیولوژیکی هستند که دارای وضد قارچی وانتی توری هستند.به این منظور نشاندارسازی سه کمپلکس استیل استونات بی ای اس تیوسمیکاربازون(AATS) وپیرروالدهید بی ای اس متیل تیوسمی کاربازون(PTSM) ودی استیل متیل تیوسمیکاربازون(ATSM) با ایزوتوپ اسکاندیوم-۴۶ انجام شده است.
روش:ابتدااسکاندیوم-۴۶ در راکتور هسته ای تهران ازبمباران Sc-45با شار نوترون حرارتی طی واکنش ۴۵Sc(n,γ)۴۶Scولید گردید،در گام دوم کمپلکس AATSطی مراحل شیمیایی سنتز انجام گردید ودر گام سوم نشاندار سازی سه کمپلکس AATS,PTSM,ATSMبا ۴۶Scصورت گرفت ودر نهایت با روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)وITLC خلوص رایوشیمیایی انها مورد بررسی قرار گرفت و گام پنجم نیز کمپلکس نشاندار بهینه به موش تزریق گردیده وتوزیع بیولوژیکی ان مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج:تهیه ی رادیونوکلئید۴۶Sc با خلوص رادیوشیمیایی بالای نود درصد اتفاق افتاده است وهمچنین خلوص رادیوشیمیایی کمپلکسAATS نشاندار با رادیوایزوتوپ اسکاندیوم بسیار مطلوب بوده (>99.9%)ودر مورد PTSMمتوسط (>50%)و در مورد ATSMضعیف (>20%)بوده است.مطالعه ی بیولوژیکی کمپلکسAATS-46Sc نیز طی ۴۸ ساعت انجام شده که جذب محسوس این لیگاند به ترتیب در کبد ،ریه،قلب،طحال،کلیه ومغز مشاهده می شود.
بحث:همانطور که مشاهده شد دو ترکیب PTSMو ATSMبه طور کاملا موفقی با ۴۶Sc نشاندار نشده اند وفقط AATSبطور موفقی با این رادیو ایزوتوپ نشاندار شده است.به علاوه مکانیسم های جذب سه کمپلکس نشاندار فوق نیازمند مطالعه وتحقیق بیشتری است.از طرفی نشاندارسازی سه ترکیب فوق با ۴۷Scکه دارای نیمه عمر کوتاه روز وگسیلنده ی بتای متوسط انرژی است ،می توان ساخت رادیو داروی درمانی جدید را مورد مطالعه قرار داد.
کلمات کلیدی:تیوسمیکاربازون،۴۶Sc،نشاندارسازی،توزیع بیولوژیکی

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول
۱-۱-مقدمه
۱-۲-تعاریف
۱-۲-۱هسته
۱-۲-۲ایزوتوپ۱۱
۱-۳-فروپاشی رادیو اکتیو
۱-۳-۱٫ شکافت خود به خودی
۱-۳-۲٫ واپاشی ∝
۱-۳-۴فروپاشی پوزیترون
۱-۳-۵-گیراندازی الکترون
۱-۳-۶-گذار ایزومری
۱-۴-تولید رادیونوکلئیدها (رادیوایزوتوپها)

۱-۴-۱-رادیونوکلئیدهای تولید شده در سیکلوترون:
-۴-۱-الف-رادیو نوکلئیدهای با نیمه عمر کوتاه
۱-۴-۲-رادیونوکلئیدهای تولیدی رآکتور
۱-۴-۲-الف-شکافت یا واکنش (f و n)
-۴-۲-ب-واکنش گیراندازی نوترون (γ و n)
۱-۴-۳-ژنراتورهای رادیونوکلئید
۱-۴-۳-الف-مولد ۹۹MO -99mTC
۱-۴-۳-ب- ساختار

۱-۴-۳-ج-مولد ستون جامد
۱-۵-روش های جداسازی
۱-۵-روش های جداسازی
۱-۵-۱٫ تبلور و رسوب دهی شیمیایی جز به جز
۱-۵-۲- استخراج با حلال
۱-۵-۳-. تعویض یونی
۱-۵-۴-کوروماتوگرافی استخراجی

۱-۵-۵-استخراج باز فاز جامد
۱-۵-۵-الف- آماده سازی
۱-۵-۵-ب- جذب آنالیت روی فاز جامد
۱-۶-۶- توضیح برخی روش های کروماتوگرافی
۱-۶-۶-الف-کروماتوگرافی جذب سطحی
۱-۶-۶-ب-کروماتوگرافی لایه نازک
۱-۶-۶-ج-کروماتوگرافی تبادل یونی
۱-۶-۶-د-کروماتوگرافی ژلی
۱-۶-۶-ه-کروماتوگرافی تقسیمی
۱-۶-۶-و-کروماتوگرافی کاغذی
۱-۶-۶-ی-کروماتوگرافی ستون موئین
۱-۷-کاربرد ایزوتوپ ها در پزشکی
۱-۷-۱-پرتو درمانی یا رادیوتراپی
۱-۷-۱-الف-دیگر کاربردهای پرتو درمانی
۱-۷-۱-ب-پیشینه
۱-۷-۱-ت-انواع پرتو درمانی
-۷-۱-ت-۱-رادیوتراپی خارجی ۱
۱-۷-۱-ت-۲-رادیو تراپی حین جراحی
۱-۷-۱-ت-۳-رادیوتراپی تطبیقی سه بعدی
۱-۷-۱-ت-۳-الف-(IMRT)- Therapy Intensity – Modulated Radiotherapy1
۱-۷-۱-ث-رادیوتراپی داخلی (Brachy Therapy)
-۷-۱-ث-۱رادیوتراپی داخلی نسج
۱-۷-۱-ث-۲-رادیوتراپی داخل حفره ای
۱-۷-۱-ث-۳-رادیوتراپی سیستمیک (پزشکی هسته ای
۱-۷-۱-ج-منابع انرژی در رادیوتراپی خارجی
۱-۷-۱-ج-۱-اشعه گاما یاX
۱-۷-۱-ج-۲-تشعشعات ذره ای
۱-۷-۱-ج-۳-درمان با پرتوی پروتون
۱-۷-۱-ج-۴-درمان با پرتوی کربن
۱-۷-۱-د-منابع انرژی مورد استفاده در پرتو درمانی داخلی
-۷-۱-ذ-دسته بندی ابزار پرتو درمانی
۱-۷-۱ذ-۱-ابزار شبیه سازی
۱-۷-۱-ذ-۲-ابزار بر پایی و خودداری انباشتگی بیمار
۱-۷-۱-ذ-۳-ابزار اطمینان کیفیت
۱-۷-۱-ر-مواقع استفاده از پرتو درمانی
۱-۷-۱-ز-اندازه گیری دوز تشعشع
۱-۷-۱-ژ-پرتوهای lET low و پرتوهای LET High
۱-۷-۱-س-طراحی درمان
۱-۷-۱-ش-مکان یابی تومور و ابزار شبیه سازی درمان
۱-۷-۱-ص-حساسکننده ها و محافظتکنندههای پرتوی
۱-۷-۱-ض-رادیو داروها و چگونگی استفاده از آنها
۱-۷-۱-ط-شیوه های جدید رادیو تراپی
۱-۷-۱-ظ-مقایسه ای بین پرتو درمانی و عمل جراحی در یک مورد خاص
۱-۷-۱-ظ-۱-عوارض رادیوتراپی در این مورد
۱-۷-۱-ع-عوارض جانبی پرتو درمانی
۱-۷-۱-غ-پرتو درمانی نوین
۱-۷-۲پزشکی هسته ای
۱-۷-الف- مفاهیم بنیادی
۱-۷-۲-ب- پزشکی هسته ای شامل دو دسته ی گسترده می باشد
۱-۷-۲-ت-تصویر برداری پوزیترون
۱-۷-۲-ث- قدرت پزشکی هسته ای
-۷-ج- پیشینه ی تاریخی
۱-۷-۲-چ-کاربرد فعلی پزشکی هسته ای
۱-۷-۲-د- نقش فیزیک در پزشکی هسته ای
فصـل دوم
۲-۱-پزشکی هسته ای داخلی
۲-۱-۱مقدمه
۲-۱–۳کاربردهای درمانی
۲-۱- ۴کاربردهای تصویربرداری
۲-۱- -۵کاربردهای تصویر برداری قلبی
۲-۱-۶در این بخش شرایط رادیوداروهای قلبی و موضوعات پذیرفته شده ی طراحی عوامل تزریقی وریدی توصیف می شود.
۲-۱-۶-الف- عوامل گسیلنده ی تک فوتونی
۲-۱-۶-ب- توموگرافی گسیل پوزیترون (PET)
۲-۱-۶-ت- تصویر برداری سرطان
۲-۱-۷- کاربردهای دیگر پزشکی هسته ای
۲-۱-۷-الف- تیروئید
-۱-۷-ب- مغز
۲-۱-۷-ت- کلیه
۲-۱-۷-ث- ریه
۲-۱-۷-ج- عفونت
۲-۱-۷-ج- انسداد شریان و .لخته
-۲۲-۱-۸-بحث
۲-۲-رادیو تراپی هدفمند
۲-۲-۹-الف -رادیوداروهای درمانی
۲-۲-۲بیوتوزیع
۲-۲-۳-انتخاب رادیو ایزوتوپ
۲-۲-۴-هدف گیری بافت
۲-۲-۵-کنترل کیفی رادیو داروی درمانی
۲-۲-۸-گسیلنده های بتا
۲-۲-۸-الف-تولید گسیلنده های بتا
-۲-۹-الف -۱-راکتور
۲-۲-۹-الف-۱-الف-روش اکتیوسازی مستقیم (γ و n)
۲-۲-۹-الف-۱-ب- اکتیو سازی توسط واکنش غیرمستقیم (γوn)
۲-۲-۹-الف-۲-ژنراتورها
۲-۲-۹الف-۳-شتابدهنده ها
۲-۲-۹-ب-انرژی ذرات بتا
۲-۲-۱۰-نیمه عمر
۲-۲-۱۱-ویژگی های شیمیایی و بیوشیمیایی
۲-۲-۱۲-گسیلنده های پرتوگاما
فصـل سوم
۳-۱-تیوسمیکاربازون
۳-۲-الف- ردوکتاز ریبونوکلئوتیدی
۳-۲-ب-مولد های ROS
۳-۲-ت-توپوایزومراز II و واکنش های DNA
۳-۲-ث-مکانیسم های دیگر :
۳-۲-ج-هیپوکسیا و مقاومت چند دارویی
-۲-چ- فعالیت آنتی پروتوزال (ضد تک یاختگی):
-۲-د-تیوسمیکاربازون های ناجور حلقه ی نشاندار با فلزات نیکل(II) ، مس(I)، مس(II)
فصـل چهارم
۴-۱-تهیه ی لیگاند
۴-۱-الف-سنتز AATS ( استیل استونات – بی آی اس (تیوسمیکاربازون)
۴-۲-آزمایشات سرد
۴-۳-تهیه ی رادیونوکلئید
۴-۳-۱-روش اول تهیه ی رادیونوکلئید
۴-۳-۲- روش دوم تهیه ی رادیونوکلئید
۴-۴- نشاندارسازی ترکیب های AATS , PTSM وATSM بارادیوایزوتوپ Sc46
۴-۴-۱-روش اول نشاندارسازی:
۴-۴-۲-روش دوم نشاندارسازی
۴-۴-۳روش سوم نشاندارسازی
۴-۵- بررسی پایداری آزمایشگاهی
۴-۶- بهینه سازی رادیو دارووبررسی توزیع بیولوژیکی رادیو دارو در موش
۴-۶-۱-الف- مرحله دوم بهینه سازی رادیو دارو
۴-۶-۱-ب- مرحله دوم بهینه سازی رادیو دارو
۴-۶-۲-ج- مرحله سوم بهینه سازی رادیو دارو
فصـل پنجم
۵-۱-نتایج
۵-۱-۲-نتایج مربوط به آزمایشات سرد

۵-۱-۳-الف- نتیجه روش اول تهیه رادیو نوکلئید
۵-۱-۳-ب- نتیجه روش دوم تهیه رادیو نوکلئید
۵-۱-۴-نشاندارسازی ترکیب های AATS , PTSM وATSM بارادیوایزوتوپ Sc46
۵-۱-۴-الف- نتیجه روش اول نشانداسازی
۵-۱-۴-ب- نتیجه روش دوم نشاندارسازی
۵-۱-۴-ج- نتیجه روش سوم نشاندارسازی
۵-۱-۶-بهینه سازی رادیودارو و بررسی توزیع بیولوژیکی آن در موش :
۵-۱-۶-الف-نتایج مربوط به مرحله ی اول بهینه سازی:
۵-۱-۶-ب-نتایج مربوط به مرحله دوم بهینه سازی
۵-۱-۶-۳-نتایج مربوط به مرحله ی سوم بهینه سازی
۵-۲-بحث :
۵-۲-۱آزمایشات سرد
۵-۲-۲-تهیه رادیونوکلئید
۵-۲-۱-الف- روش اول تهیه رادیونوکلئید
۵-۲-۲-ب- روش دوم تهیه رادیونوکلئید

۵-۲-۳-نشاندارسازی ترکیب های AATS , PTSM وATSM بارادیوایزوتوپ Sc46
۵-۲-۴-پایداری ترکیبات (۲۴ پس از ساخت)
۵-۲-۵-بهینه سازی رادیو دارو و بررسی توزیع بیولوژیکی آن در موش ها
۵-۲-۵-الف-در مرحله ی اول بهینه سازی رادیو دارو
۵-۲-۵-الف-در مرحله ی اول بهینه سازی رادیو دارو
۵-۲-۵-ب-در مرحله ی دوم بهینه سازی رادیو دارو
۵-۲-۵-ت- مرحله سوم بهینه سازی رادیو دارو
۵-۲-۶-پیشنهادات احتمالی
منابع و مآخذ

برای دریافت لینک دانلود این پایان نامه لطفا ابتدا مبلغ ۴۹۰۰۰ تومان از طریق دکمه ی زیر واریز کنید تا لینک در اختیارتان قرار گیرد

تعداد صفحات: ۲۰۱

مبلغ : ۴۹۰۰۰ تومان

فرمت: docx

حجم: ۳٫۴۵ مگابایت

پایان نامه کارشناسی ایده از نقوش تخت جمشید در طراحی لباس مانتو

پایان نامه
۱۴ آبان
1+

پایان نامه کارشناسی ایده از نقوش تخت جمشید در طراحی لباس مانتو

چکیده پایان نامه

چکیده:
پوشش زن و مرد ایرانی از جمله مسائلی که از دوران باستان دارای اهمیت بوده است و در شرع مقدس اسلام نیز بر آن تأکید بسیار شده است پوشش ایرانی از ابتدای تاریخ باستانی این کشور تا کنون دست خوش تحولات جدی نشده و مفهوم پژوهش از زمان باستان به این سو در فرهنگ ایرانی حفظ شده است.
این تحقیق پیرامون پادشاهان هخامنشی و بناهای تخت جمشید در عصر هخامنشینان پرداخته و با تکیه بر نقوش ستونهای تخت جمشید، آتشدانها، بیستون، نهرها و کتیبه ها و بافندگی و نقوش هخامنشی، به مدل و نقش مایه هایی مدرن و زیبا دست یابد.
لباس هر انسان نشانه شخصیت وجودی اوست و انسان تا مادامی که به یک سلسله ارزش ها و بینش ها معتقد و دلبسته باشد ، لباسی متناسب با آن ارزش ها و بینش ها به تن خواهد کرد.
حفظ فرهنگ اصیل ایرانی و کوشش جهت دور بودن از آلودگی های فرهنگی و در عین حال به روز بودن و مدرن بودن خود باختگی فرهنگی، لوازم طراحی لباس بر مبنای فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و همچنین به روز بودن این گونه لباسها به صورتی که مورد توجه و اقبال نسل جوان قرار گیرد ، از اهمیت فراوانی برخورد است. نتایج حاصله از این پژوهش بیانگر آن است که تخت جمشید، بنای تاریخی بوده و این بنا متعلق به دوران هخامنشیان و در استان فارس شهر شیراز قرار دارد.

واژگان کلیدی: پادشاهان هخامنشی- بناهای تخت جمشید-هنر معماری – بافت و نقش- لباس

 

فهرست مطالب

چکیده:
مقدمه:
بیان مسئله:
نگاهی اجمالی به تاریخ هخامنشی:
فصل اول: پادشاهان هخامنشی
۱-۱- سلطنت کوروش بزرگ:
۱-۲- سلطنت کمبوجیه : (۵۳۹-۵۲۲ ق م)
۱-۳- سلطنت داریوش اول : (۵۲۱تا۴۸۶ ق.م)
۱-۳-۱- اقدامات داریوش بزرگ :
۱-۴- خشایارشا : (۴۸۶-۴۶۵ ق.م )
۱-۵- حکومت اردشیر بعد از خشایارشا :
فصل دوم : بناهای تاریخی دوره هخامنشی
۲-۱- پاسارگاد:
۲-۲- آرامگاه کوروش
۲-۳- شوش:
۲-۴- کاخ آپادانا:
۲-۵- ستون های هخامنشی:
۲-۶- آتشدان های هخامنشی:
۲-۷- بیستون:
۲-۸- تخت جمشید:
۲-۸-۱- سرانجام تخت جمشید:
۲-۸-۲- جایگاه کنونی این سازه:
فصل سوم : هنر در دوره هخامنشی
۳-۱- هنر در عصر هخامنشی:
۳-۲- هنر معماری:
۳-۳- هنر تجملاتی:
۳-۴- ریتون های هخامنشی:
۳-۵- مهرهای هخامنشی:
۳-۶- کتیبه های هخامنشی:
۳-۷- حجاری دوره هخامنشی:
۳-۸- سکه زنی در دوره هخامنشی:
۳-۹- بافندگی :
۳-۱۰- سفال هخامنشی:
فصل چهارم : رودوزیها و بافتها در دوره هخامنشی
۴-۱- تاریخچه رودوزی ایران در دوره هخامنشی:
۴-۲- نقش و رنگ در بافتها و دوخت های دوره هخامنشی:
فصل پنجم : پوشاک مردمان دوره هخامنشیان
۵-۱- نوع پوشش در سلسله هخامنشیان:
۵-۲- پو شاک زنان پارسی :
۵-۳- پو شاک مردان پارسی:
۵-۳-۱- بالا پوش:
۵-۳-۲- کلاه پارسیان:
۵-۳-۳- کفش پارسی:
فصل ششم : گزارش کار عملی
طرح های اتدی
طرح های رنگی
الگوی گسترده شماره ۱
الگوی گسترده شماره ۲
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

 

 

برای دریافت لینک دانلود ابتدا از طریق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۳۷۰۰۰ تومان اقدام کنید تا پایان نامه آماده چاپ و کامل در اختیار شما قرار گیرد

قیمت: ۳۷۰۰۰ تومان

حجم: ۱۴ مگابایت
فرمت: doc و قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۱۳۰

دانلود فیلم آموزشی word 2007 قسمت اول

word 2007
۱۰ آبان
5+

دانلود فیلم آموزشی word 2007 قسمت اول

 

 

 

 

 

می توانید از دکمه ی زیر دانلود کنید(برای دانلود باید عضو شوید؛عضویت رایگان است و فقط ۳۰ ثانیه طول میکشد!)

پاورپوینت : داده کاوی

پاورپوینت
۰۶ آبان
2+

پاورپوینت : داده کاوی

پیشینه طرح موضوع داده‏ کاوی به دهه ۱۹۸۰ و به صورت جدی، به دهه ۱۹۹۰ برمی‏گردد. پیش از آن٬ از سیستم‏های جمع‏آوری و مدیریت داده‏ها و اصطلاحاً لایروبی داده‏ها استفاده می‏شد٬ اما به مرور زمان٬ استخراج و کشف سریع و دقیق اطلاعات با ارزش و پنهان از پایگاه داده‏ها به‏عنوان داده‏کاوی مورد توجه قرار گرفت. به این شکل بود که فرایند داده‏کاوی به عنوان فرایند آماری و تجزیه و تحلیل درفرایند کشف دانش در پایگاه داده‏ها (KDD) پررنگ شد ،به حدی که گاه٬ داده‏کاوی (DM) به‏عنوان مترادف کشف دانش در پایگاه داده‏ها(KDD) مورد استفاده قرار می‏گرفت. امروزه فرایند استخراج اطلاعات معتبر٬ از پیش ناشناخته٬ قابل فهم و قابل اعتماد از پایگاه داده‏های بزرگ و استفاده از آن در تصمیم‏گیری و در فعالیت‏های تجاری داده‏کاوی نامیده می‏شود. در تعاریف متعدد و متنوع برای داده‏کاوی برموضوعاتی نظیر: استخراج دانش کلان٬ کاوش در داده‏ها٬ تجزیه و تحلیل داده‏ها و یافتن روابط و الگوهای مطمئن بین داده‏ها تاکید می‏شود. هدف نهایی داده‏کاوی٬ ایجاد سیستم‏های پشتیبانی تصمیم‏گیری سازمانی است. داده‏کاوی به استخراج اطلاعات مفید و دانش از حجم زیاد داده‏ها می‏پردازد. داده‏کاوی٬ الگوهای حاوی اطلاعات را در داده‏های موجود جست‌وجو می‌کند. این الگوها و الگوریتم‏ها، می‏توانند توصیفی باشند یعنی داده‏ها را توصیف کنند و یا جنبه پیش‏بینی داشته باشند، یعنی از متغیرها برای پیش‏بینی ارزش‏های ناشناخته سایر متغیرها به‏کار روند. داده‏کاوی توصیفی، به‏دنبال یافتن اگرها در فعالیت‏ها یا اقدامات گذشته است و داده‏کاوی پیش‏بینانه با نگاه به سابقه٬ رفتار آینده را پیش‏بینی می‏کند

 

فهرست مطالب:

مقدمه

حوزه فعالیتهای داده کاوی
روش آنالیز آماری
روش داده کاوی
مراحل کاری در داده کاوی
مثال تفهیمی در مورد داده کاوی
مراجع
نتیجه گیری

 

برای دانلود این اسلاید از دکمه ی زیر استفاده کنید:

 

پایان نامه کارشناسی مراحل حسابداری پیمانکاری

پایان نامه
۲۹ شهریور
0

پایان نامه کارشناسی مراحل حسابداری پیمانکاری

مقدمه

تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند .

 

فهرست مطالب این پایان نامه

فصل اول : عملیات پیمانکاری
– ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
– انواع قرارداد های پیمانکاری
– مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
– مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
– ارجاع کار به پیمانکار
– انعقاد قرار داد با پیمانکار
– اجرای کار ( شروع عملیات )
– خاتمه کار
– سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
دارائی های جاری
– بانک و صندوق
– تخواه گردان ها
– حساب های دریافتنی
– حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
– اسناد دریافتنی
– پیش پرداخت ها
– سپرده حسن انجام کار
درارئیهای ثابت
– دارائیهای ثابت مشهود
– داراییهای ثابت نا مشهود
بدهی های جاری
– حسابهای پرداختنی
– اسناد پرداختنی
– پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت
– سرمایه
– در آمدها
– هزینه ها
– حساب پیمان
– حساب کار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری
– روش کار تکمیل شده
– روش درصد پیشرفت کار
– ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
– دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
– تعیین سود پیمان تکمیل شده
– انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
– محاسبه صود پیمان نا تمام
– نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
– نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .
فصل چهارم : مالیات پیمانکاری
– مالیات مقملوع
– مالیات بر در آمد پیمانکاری
– در آ‚د مشحول مالیات پیمانکاری
– مالیات موسسات پیمانکاری
– شرکت های سهامی
– نحوه نگهدای حساب های مالیاتی
– پیش پرداخت مالیات
– مالیات قطعی پیمان ها
– ذخیره مالیات بر در آمد
فصل پنجم : گزارش های مالی
– ترازنامه
– جدول بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت
– گزارش های عملیاتی
– گزارش پیشرفت کار
– صورت حساب صودو زیان
– تراز آزمایشی

خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می باشد
۱- مراحل انجام عملیات پیمانکاری
۲- حسابهای شرکت پیمانکاری
۳- روش های متداول حسابداری پیمانکاری
۴- مالیات پیمانکاری
۵- گزارش های مالی
۶- صورت مسئله پیمانکاری

 

برای دریافت این پایان نامه ابتدا از طریق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت تنها مبلغ ۲۴٫۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود

تعداد صفحات: ۱۱۱

حجم:۲۴۰ کیلوبایت

فرمت: docx و قابل ویرایش

قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان

 

پایان نامه بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت برعملکرد کارکنان تهران

پایان نامه
۲۵ شهریور
2+

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری
عنوان:
«بررسی تاثیر دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت برعملکرد کارکنان تهران  »

مطالعه موردی شهرداری منطقه۷

 

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان « بررسی تاثیر دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت برعملکرد کارکنان شهرداری منطقه۷ تهران درسال۸۹ مطالعه موردی» می باشد. مهمترین هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت بر میزان برعملکرد کارکنان شهرداری منطقه۷ تهران می باشد.
در پژوهش حاضر که رویکرد غالب تحقیق پیماشی است، اما به منظور گردآوری داده های تکمیلی و نیل به نتایج دقیق تر از رهیافت های دیگر از جمله پژوهش اسنادی و میدانی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارمندان شهرداری منطقه هفت تهران تشکیل می دهند، جامعه آماری هر دوجنس زن و مرد ۶۷۳ نفر بوده که از این تعداد ۵۲۶ نفر مرد و ۱۴۸ نفر زن بوده اند حجم نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به میزان۳۳۰ نفر می باشد. شیوۀ نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است، ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه بوده، که برای پایایی آن از روش آلفای کرونباخ، و برای روایی از CVR استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها دارای دو بخش آمار توصیفی واستنباطی است که ازطریق نرم افزارSPSS انجام شده است.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که؛ که بیشترین همبستگی میان عوامل تاثیر گذار دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت برعملکرد کارکنان شهرداری را به ترتیب ۱- میزان تسهیل در کارها و وظایف ۲- علاقه و رضایت از کار و فعالیت ۳- رعایت نظم و انضباط کاری ۴- توانایی در استفاده از منابع و وسایل(تکنولوژی های روز)۵- روحیه همکاری و تعامل سازمانی ۶- ارتقای سطح مهارت شغلی ۷- افزایش سطح دانش در محیط کار ۸- نبود تفاوت بین دو جنس(زن و مرد) کارکنان شهرداری منطقه۷ تهران، با میزان عملکرد آنها.
کلید واژه ها: دوره های آموزشی ضمن خدمت، عملکرد کارکنان، شهرداری منطقه۷ تهران، سطح دانش، ارتقای سطح مهارت شغلی

 

فهرست مطالب پایان نامه:

فصل  اول: کلیات پژوهش
۱٫ مقدمه
۱-۱٫ بیان مسأله
۱-۲٫ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴٫ اهداف پژوهش
۱-۲٫ سوالات پژوهش
۱-۳٫ متغیرهای پژوهش
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری پژوهش
۲٫ مقدمه
۲-۱٫ ارزیابی عملکرد چیست
۲-۲٫ فرهنگ، هدف و راهبرد سازمان
۲-۳٫ مفاهیم کلیدی عملکرد
۲-۴٫ سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن
۲-۵٫ عوامل مؤثر در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و ارائه الگوی مناسب
۲-۶٫ ارزیابی عملکرد
۲-۷٫ کاربرد معیارهای سنجش ارزیابی عملکرد کارکنان فکری
۲-۸٫ تاثیر متقابل مدیریت ارزیابی عملکرد و کیفیت زندگی کاری
۲-۹٫ چرخه ارزیابی عملکرد
۲-۱۰٫ منافع و اهداف ارزیابی عملکرد
۲-۱۱٫ شاخص ارزیابی عملکرد نیروی کار
۲-۱۲٫ دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد
۲-۱۳٫ مفهوم و تعریف آموزش
۲-۱۴٫ آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران
۲-۱۵٫ انواع آموزش
۲-۱۶٫ آموزش ضمن خدمت
۲-۱۷٫ رابطه «آموزش ضمن خدمت» و «افزایش عملکرد» در سازمان ها
۲-۱۷-۱٫ آموزش سنگ بنای پیشرفت
۲-۱۷-۲٫ توسعه منابع انسانی
۲-۱۸٫ اهمیت و نقش آموزش های ضمن خدمت
۲-۱۹٫ فواید آموزش برای سازمان
۲-۲۰٫ مبانی نظری پژوهش
۲-۲۰-۱٫ نظریه پردازان رویکرد شناختی
۲-۲۰-۲٫ نظریه کنفوسیوس در مورد آموزش
۲-۲۰-۳٫ نظریه فرانک در مورد آموزش
۲-۲۰-۴٫ آموزش از دیدگاه ویلیام ایچ دراپر
۲-۲۰-۵٫ آموزش از دیدگاه رادیورن
۲-۲۰-۶٫ آموزش از دیدگاه فاکس
۲-۲۰-۷٫ آموزش از دیدگاه بارون و گریبزگ
۲-۲۰-۸٫ آموزش از دیدگاه کانگر و کانگو
۲-۲۰-۹٫ نظریه مدیریتی- آموزشی فایول
۲-۲۱ . آشنایی با ساختار و وظایف شهرداری تهران
۲-۲۲٫ چهارچوب نظری پژوهش
۲-۲۳٫ پیشینه پژوهش
۲-۲۴٫ مدل تحلیلی
۲-۲۵٫ فرضیه ها
۲-۲۶٫ تعریف متغییرها و اصطلاحات
فصل سوم: متدلوژی ( روش شناسی پژوهش)
۳ . مقدمه
۳-۱٫ روش پژوهش
۳-۲٫ جامعه آماری و نمونه آماری
۳-۳ . تعیین حجم نمونه
۳-۴٫ روش گردآوری اطلاعات
۳-۵ . ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۶٫ اعتبار یا «روایی»
۳-۷٫ پایایی
۳-۸٫ تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم. یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
۴ . یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
۴ -۱٫ توصیف سوالات مربوط به دموگرافیک
۴ -۲٫ توصیف توزیع فراوانی سوالات اصلی پرسشنامه
۴-۳٫ تجزیه وتحلیل استنباطی فرضیات
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
۵ . بحث و نتیجه گیری
۵-۱٫ خلاصه
۵-۲٫ خلاصه نتایج بدست آمده پژوهش
۵-۳ . مهمترین یافته های پژوهش
۵-۴٫ مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پیشینه پژوهش های انجام شده
۵-۵ . پیشنهادها و راهکارهای پژوهش
۵-۶٫ ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی به پژوهشگران و کاربران دیگر
۵-۷٫ محدودیت های پژوهش
منابع و مأخذ
پرسشنامه

 

برای دریافت این پایان نامه ۱۷۰ صفحه ای لطفا ابتدا از طریق لینک زیر اقدام به پرداخت مبلغ ۴۸۰۰۰ تومان بفرمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود

تعداد صفحات:۱۷۰

مبلغ: ۴۸۰۰۰ تومان

حجم: ۹۳۱ کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت پایان نامه:docx و قابل ویرایش

آماده چاپ: بله

 

پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای یادگیری و شناختی

پایان نامه
۱۹ شهریور
0

پایان نامه  کارشناسی بررسی رابطه بین سبکهای یادگیری و شناختی

مقدمه پایان نامه

یکی از موضوعهایی که در دهه های اخیر (۱۹۷۰و به بعد) در پژوهش های آموزشی مورد توجه قرار گرفته ، این است که دانش آموزان با بهره گیری از چه سیکلهایی به فراگیری مطالب می پردازند. در این زمینه سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستثل از زمینه ویتکین و سبک های یادگیری کلب با توجه به کاربردهای روز افزون آن تحقیقات وسیعی را بخود اختصاص داده اند. سبکهای شناختی شیوه های نسبتا ثابتی هستند که افراد با استفاده از آنها اطلاعات را دریافت کرده، آن را پردازش می کنند و به آن سازمان می بخشند (هان ، ۱۹۹۵). سبکهای یادگیری باورها، اعتقادات، رجحانها و رفتارهایی هستند که افراد به کار می برند تا در یک موقعیت معین به یادگیری خود کمک کنند (سورش اسریو استاوا ۱۹۹۷ به نقل از ساراچو (۱۹۹۸)). این سبک ها تا اندازه ای تحت تاثیر تفاوتهای فردی و تا اندازه ای تحت تاثیر محیطی که فرد در آن قرار دارد شکل می گیرند.
سبک های یادگیری کلب دارای چهار وجه همگرا ، واگرا ، جذب کننده و انطباق دهنده می باشند؛ از نظر کلب (۱۹۹۰) خصوصیات این افراد به شرح زیر است: افراد همگرا: دستکاری کردن اشیاء ، تجزیه و تحلیل منطقی عقاید، برنامه ریز و یادگیری از راه تفکر. افراد واگرا: مشاهده تاملی، یادگیری از طریق ادراک، در نظر گرفتن جنبه های متفاوت موضوع افراد جذب کننده: مفهوم سازی انتزاعی ، مطالعه، تفکر، در تنهایی ایجاد مفاهیم انتزاعی، علاقه به علوم پایه و علوم کاربردی، افراد انطباق دهنده تجزیه عینی ، بحث گروهی، علاقه به همراهی با همسالان، علاقهبه همراهی با همسالان، علاقه به خرید و فروش و معامله و بازار یابی و علوم انسانی و هنر (کلب (۱۹۹۰) به نقل از اندرسون ، آدامز ۱۹۹۲).

در سبکهای شناحتی ، افراد وابسته به زمینه ، اشخاصی هستند که بیشتر تحت تاثیر محیط خود قرار می گیرند، در یادگیری خود کل گرا هستند و به دریافت الگو به صورت کلی گرایش دارند؛ در حالیکه افراد مستقل از زمینه تحلیلی عمل می کنند و بیشتر تمایل دارند تا یک الگو را به بخشهای مختلف تجزیه کرده و به جئیات آن توجه کنند و کمتر تحت تاثیر محیط قرار می گیرند (ارمرد ۱۹۹۵؛ وول فوک ۱۹۹۵ و ویتکین ۱۹۷۱ به نقل از آزاد مرد (۱۳۷۹).
افراد مناسب با تفاوتهای فردی ، راههای متفاوتی را برای یادگیری مورد استفاده قرار می دهند. ویتکین بر این عقیده است که این تفاوتها کاربرد مهمی در موقعیت های آموزشی و شغلی دارد. با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر مقایسه سبکهای یادگیری و شناختی دانش آموزان سال دوم دبیرستان گروههای علوم انسانی، ریاضی و تجربی در انتخاب رشته های تحصیلی است، امید است، نتایج این تحقیق بتواند رهنمودهایی در جهت بهبود وضعیت یادگیری دانش آموزان ارائه دهد.

 

 

برای دریافت این پایان نامه آماده چاپ لطفا ابتدا مبلغ ۲۰٫۰۰۰ تومان را از طریق دکمه ی زیر پرداخت نماید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود:

تعداد صفحات:۷۲

حجم فایل: ۵۱۲ کیلوبایت

فرمت: docx و قابل ویرایش

دارای بیان مسئله،ضرورت تحقیق، مقدمه، پیشنهادات، فرضیه ها و منابع

 

 

پایان نامه ارشد بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار

پایان نامه
۲۹ مرداد
0

پایان نامه ارشد بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار

رشته جغرافیا

 

چکیده این پایان نامه

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی پایدار شهر آمل به انجام رسیده است. بدین منظور، پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی ۴۰ گویه، در قالب مقیاس لیکرت طراحی شد. مجموعه سرپرست خانوارهای ساکن در محلات شهر آمل، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دند. حجم نمونه، با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد ۳۸۰ خانوار انتخاب شد؛ تجزیه و تحلیل یافته ها ، به دو روش توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش با محاسبه آزمون t تک نمونه ای نشان داد  که شهر آمل به لحاظ مولفه های مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی ، وضعیت نسبتا مطلوب و به لحاظ مولفه اعتماد اجتماعی و شاخص توسعه پایدار اقتصادی وضعیت نامطلوبی داشته است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نیز همبستگی مثبت و معناداری را در سطح ۱ درصد بین توسعه اقتصادی پایدار و سرمایه اجتماعی و مولفه های آن نشان داد. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده و به منظور تقویت سرمایه اجتماعی در راستای تسریع روند توسعه اقتصادی پایدار شهر، نیز پیشنهادهایی ارائه شد.

کلیدواژه ها: سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، توسعه اقتصادی پایدار، شهر آمل.

 

برای نمایش لینک دانلود لطفا ابتدا از طریق زیر اقدام به پرداخت نمایید تا لینک به شما نمایش داده شود

عنوان پایان نامه: پایان نامه کارشناسی ارشد نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار

مبلغ:۳۴۰۰۰ تومان

تعداد صفحات پایان نامه:۱۰۸

حجم فایل: ۲٫۶ مگابایت

فرمت دانلودی: zip

فرمت پایان نامه: PDF

آماده چاپ: بله

 

تلفات انرژی در شبکه های برق

برق
۲۶ مرداد
0

چکیده ی مقاله تلفات انرژی در شبکه های برق

استفاده از مولدهای پراکنده ( DG ) در سیستم توزیع ، منافعی را برای شرکت های تولید کننده ، مصرف کنندگان برق و بطور کلی جامعه به همراه دارد . کاهش تلفات خطوط ، بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش انتشار گازهای آلاینده ، آزاد سازی ظرفیت سیستمهای توزیع و انتقال ، به تعویق افتادن سرمایه گذاری برای توسعه شبکه، ارتقاء بهره وری و افزایش امنیت برای بارهای حساس و پر اهمیت شبکه های توزیع از نتایج مثبت بکارگیری DG برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی در شبکه است . در اینجا ویژگیهای سیستمهای DG و اثرات مثبت آنها در شبکه توزیع تشریح و شاخص های سودمندی برای ارزیابی عملکرد این سیستمها در شبکه از نظر ولتاژو تلفات ارائه شده . در سالهای اخیر به دلیل رشد فزاینده مصرف انرژی الکتریکی و بارگزاری شبکه در نزدیکی مقادیر حدی خود، میل به ناپایداری ولتاژ، مشکل اصلی بسیاری از سیستم های قدرت به حساب میآید. عمده ناپایداریهای ولتاژ سیستم های قدرت از شبکه توزیع سرچشمه میگیرد. از ابزار شبکه های عصبی مصنوعی ترکیبی برای تشخیص پایداری ولتاژ شبکه توزیع استفاده شده است. علاوه بر آن تاثیر حضور منابع تولید بر پایداری ولتاژ شبکه توزیع بررسی شده است.

این مقاله ی ۴۸ صفحه ای شامل موارد زیر است:

چکیده

مقدمه

روش جدید جابه جایی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه توزیع جهت کاهش تلفات با نرم افزار PSAT

تولیدات پراکنده

جدول منابع تولید پراکنده در کشورهای مختلف جهان

جدول سهم DG از تولید برق جهان

کارآیی سیستم های تولید پراکنده در شبکه توزیع

شاخص بهبود پروفیل ولتاژ

شاخص کاهش تلفات خط

اهداف استفاده از تولیدات پراکنده

جابه جایی تولیدات پراکنده در شبکه توزیع واقعی جهت کاهش تلفات

مراحل کار شبیه سازی سیستم نمونه با استفاده از نرم افزار PSAT

تأثیر تولید پراکنده بر روی شبکه

روش و نحوه کاهش تلفات در شبکه های توزیع

نتیجه گیری

 

برای دانلود از دکمه ی زیر  استفاده کنید:

پایان نامه کارشناسی پست های گازی GIS

پایان نامه
۰۴ مرداد
0

خلاصه نویسی پایان نامه کارشناسی پست های گازی GIS :

با توجه به افزایش مصرف, تولید انرژی الکتریکی بایستی در ارتباط کامل با نحوه توزیع و پخش انرژی آن باشد. در مراکز شهری چگالی انرژی موجب گشته تا با توجه به کمبود فضا و ایمنی لازم در سیستم, بکار گیری پستهای GIS در مقایسه با انواع دیگر پستها در کشور ما مورد بررسی و توجه قرار گیرد که این اهمیت چه از نظر فنی و چه از نظر اقتصادی و با توجه به روند تکنولوژی در آینده مورد توجه ما می باشد و همچنین انرژی مورد نیاز انواع مختلف مصرف کننده ها در هر موقعیت و به هر میزان, تنها از طریق شبکه هایی امکان پذیر است که کلیه مراکز مصرف و تولیدشان با یکدیگر در ارتباط کامل و به هم پیوسته باشد. با احداث شبکه های سراسری که ظرفیت مناسب و کافی دارند, می توانیم یک تبادل انرژی بین مراکز مصرف کننده ها و تولید کنندگان داشته باشیم. که جهت این تبادل انرژی نیاز به افزایش ولتاژ و سپس کاهش آن می باشد که در این خصوص ایستگاههای فشار قوی مناسب این مشکل را بر طرف کرده و گام اساسی در جهت پیش برد این مساله برداشته است. و با توجه به محدودیت های محیطی و نامناسب بودن وضعیت جوی و استراتژیکی منطقه این امکان را به ما می دهد که با احداث و توسعه پست های فشارقوی از نوع بسته GIS این تبادل انرژی را به نحو مطلوبی در مراکز مصرف و حوزه شهری داشته باشیم که در این میان مسئله اقتصادی در این مراکز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که پستهای سربسته GIS تا حدودی به این مسائل جواب گو می باشد.
این پایان نامه شامل ده فصل, می باشد که در فصل اول به بررسی عایق های گازی SF6 که در پستهای سربسته گازی بیشترین کاربرد را دارد می پردازیم. در فصل دوم به نقش و نوع پستهای فشار قوی در شبکه های انتقال و پخش انرژی و همچنین سطح ولتاژهای موجود در ایران بحث می شود. در فصل سوم به نقش و اساس پستهای GIS و همچنین تکنولوژی سیستمهای GIS, مزایا و معایب پستهای GIS در صنعت برق اشاره می شود. سیستمهای GIS داخلی (indoor) و بیرونی (out door) و همچنین هزینه های مربوط به احداث آنها در فصل چهارم آورده شده است. بررسی جنبه های اقتصادی سیستمهای GIS از نظر هزینه و فاکتورهای موثر در آن و ارزیابی پروژه از لحاظ اقتصادی و نیز مقایسه سیستم های GIS با AIS در فصل پنجم بحث شده است. در فصل ششم به عیب یابی و تعمیرات تجهیزات پستهای GIS پرداخته می شود. نحوه نگهداری پستهای GIS نیز در فصل نهم بحث شده است و فصل آخر به نتیجه گیری کلی و پیشنهادات اختصاص دارد. در ضمن نمونه ای از تجهیزات انواع پستهای GIS در ضمیمه های یک و دو آورده شده است.

 

فهرست مطالب این پایان نامه ۱۳۶ صفحه ای:

پیشگفتار الف

فصل اول – عایق های گازی SF6
مقدمه
آشنایی با گاز SF6
ساختمان مولکولی گاز SF6
شناخت و خواص گاز SF6
اثر هوا بر روی گاز SF6
اثر رطوبت در گاز SF6
کیفیت تجاری گاز SF6
اهمیت و فشار چگالی گاز SF6
کاربردهای مختلف گاز SF6 در صنعت فشار قوی

فصل دوّم – نقش و رفع پست های فشار قوی در شبکه های انتقال پوشش اضافی
مقدمه
ولتاژهای انتقال و ولتاژهای پخش انرژی
خصوصیات ساختمانی پست های فشار قوی و تقسیم بندی پست ها از نظر ساختمانی

فصل سوّم – سیستم های فشار قوی سر بسته گازی با عایق گازی SF6
مقدمه
سیستم GIS
عناصر مختلف پست های فشار قوی GIS
اساس کار پستهای GIS
کلیاتی درباره تکنولوژی پست های GIS
میدان های استوانه ای هم محور و کروی هم مرکز
مقایسه پست های گازی GIS و معمولی AIS
مزایای عمده یک پست GIS نسبت به AIS

فصل چهارم – بررسی سیستم های GIS در مورد بکارگیری آنها بصورت بیرون یا داخلی
مقدمه
نکاتی در جهت انتخاب بین سیستم داخلی یا خارجی GIS
انتخاب بین سیستم های داخلی و بیرونی بر اساس محاسبه هزینه های طراحی و طول عمر پست

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل پنجم – بررسی جنبه های اقتصادی سیستم GIS
مقدمه
ارزیابی اقتصادی پروژه ها
مقایسه سیستم های GIS و AIS و فاکتورهای موثر در انتخاب سیستم
کاهش زمان از مدار خارج بودن سیستم
هزینه های نگهداری و بهره برداری
اثر ولتاژ بر روی مقایسه هزینه ها و قیمت سیستم های GIS
مقایسه اقتصادی پستهای گازی GIS و معمولی AIS

فصل ششم – نصب و راه اندازی GIS
مقدمه
نصب و راه اندازی GIS

فصل هفتم – عیب یابی در تجهیزات GIS
مقدمه
روش های موجود در شناخت عیب
روش های نوین عیب یابی

فصل هشتم – تجربه های تعمیراتی GIS
طبقه بندی کلی عیوب در GIS
عیوب داخلی در تاسیسات GIS
عیوب خارجی در تاسیسات GIS

فصل نهم – تجربه های نگهداری GIS
اندازه گیری ناخالصی گاز SF6
اندازه گیری رطوبت موجود در گاز SF6
آنالیز گاز SF6
آزمایش نشتی گاز SF6
آزمایشات عایقی GIS
اهداف آزمایش های عایقی درGIS
تجهیزات آزمایش عایقی

فصل دهم – نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
مراجع

 

برای دریافت لینک دانلود این پایان نامه از طریق دکمه ی زیر اقدام فرمایید:

تعداد صفحات: ۱۳۶

مبلغ:۲۰٫۰۰۰ تومان

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: .doc

حجم فایل دانلود: ۷ مگابایت