پایان نامه کارشناسی اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها

پایان نامه
۲۸ تیر
0

پایان نامه کارشناسی اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها

توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود.

این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه، پایداری سیستم در نقطه کار جدید تهدید شود.

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری
سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یک روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار کننده مقاوم به مسئله پایدار کردن
مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط کار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یک مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام کارایی روش فوق در طراحی پایدار کننده های مقاوم برای یک سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش کلاسیک به اثبات می رسد.

فهرست مطالب این پایان نامه

چکیده

فصل اول مقدمه

۱-۱- پیشگفتار

۱-۲- رئوس مطالب

۱-۳- تاریخچه

فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

۲-۱- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

۲-۲- نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت

۲-۳- مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه

۲-۴- طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS)

۲-۵- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه

فصل سوم: کنترل مقاوم

۳-۱-کنترل مقاوم

۳-۲- مسئله کنترل مقاوم

۳-۲-۱- مدل سیستم

۳-۲-۲- عدم قطعیت در مدلسازی

۳-۳- تاریخچه کنترل مقاوم

۳-۳-۱- سیر پیشرفت تئوری

۳-۳-۲- معرفی شاخه های کنترل مقاوم

۳-۴- طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال

۳-۴-۱- بیان مسئله

۳-۴-۲- تعاریف و مقدمات

۳-۴-۴-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick

۳-۴-۵- طراحی کنترل کننده

۳-۵- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای

۳-۵-۱- مقدمه و تعاریف لازم

۲-۵-۳- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای

۳-۵-۳- طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا

فصل چهارم  : طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

۴-۱- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

۴-۲- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick.

برای سیستم های قدرت تک ماشینه

۴-۲-۱- مدل سیستم

۴-۲-۲- طرح یک مثال

۴-۲-۳ – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick

۴-۲-۲- بررسی نتایج.

۴-۲-۵- نقدی بر مقاله

۴-۳- بررسی پایداری دینامیکییک سیستم قدرت چند ماشینه

۴-۳-۱- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه

۴-۳-۲- مشخصات یک سیستم چند ماشینه

۴-۳-۳-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت

۴-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله

۴-۴- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه

۴-۴-۱- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی

۴-۴-۲- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای

۴-۴-۳-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی

۴-۴-۴- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم

۴-۴-۵- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم

۴-۵- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (۲)

۴-۵-۱- جمع بندی مطالب

۴-۵-۲-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار

۴-۵-۳- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید

۴-۵-۴- نتیجه گیری

فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله

۵-۱- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله

۵-۲- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS  ها

۵-۲-۱- تداخل PSS‌ها

۵-۲-۲- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یک سیستم قدرت سه ماشینه

۵-۲-۳- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ

انتخاب مجموعه مدلهای طراحی

۵-۲-۴-‌مقایسه‌عملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری

۵-۳- طراحی کنترل کننده های بهینه (  فیدبک حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت

۵-۳-۱) طراحی کننده فیدبک حالت بهینه

تنظیم کننده  های خطی

۵-۳-۲-کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه

۵-۳-۳-طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم

۵-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله

فصل ششم : بیان نتایج

۶-۱- بیان نتایج

۶-۲- پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر

مراجع

 

لینک دانلود این پایان نامه ۱۱۹ صفحه ای را میتوانید پس از پرداخت مبلغ ۲۲۰۰۰ تومان از طریق لینک زیر مشاهده کنید:

عنوان فایل: پایان نامه اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها

تعداد صفحات ۱۱۹

آماده چاپ: بله

حجم فایل: ۳٫۵ مگابایت

فرمت دانلودی: zip

فرمت پایان نامه: docx

آیدا ، درخت ، خنجر و خاطره ( کتاب شعر احمد شاملو )

احمد شاملو
۲۳ تیر
0

کتاب شعر ۶۱ صفحه ای ” آیدا ، درخت ، خنجر و خاطره ” از احمد شاملو را می توانید در قالب یک فایل پی دی اف دانلود کنید.

نمونه اشعار:

قصدم آزار شماست!

اگر این گونه به رندی

با شما

سخن از کام یاریی خویش در میان می گذارم،

مستی و راستی

به جز آزار شما

هوائی در سر ندارم!

اکنون که زیر ستاره ی دور

بر بام بلند

مرغ تاریک است که می خواند

اکنون که جدایی گرفته سیم از سنگ و حقیقت از رویا،

و پناه از توفان را

برده گان فراری

حلقه بر دروازه ی سنگن زندان اربابان خویش

باز کوفته اند،

و  آفتاب گردانهای دورنگ

ظلمت گردان شب شده اند،

و مردی و مردمی را

همچون خرما و عدس به ترازو می سنجند

با وزنه های زر

و هر رفعت را

دست مایه زوالی است

و شجاعت را قیاس از سیم و زری می گیرند.

که انبان کرده باشی؛

اکنون که مسلک

خاطره ای بیش نیست

یا کتابی در کتاب دان؛

و دوست

نردبانی است

که نجات از گودال را

پا بر گرده ی او می توان نهاد؛

و کلمه ی انسان

طلسم احضار وحشت است و اندیشه ی آن

کابوس که به روای مجانین می گذرد؛

ای شمایان!

حکایت شاد کامی خود را

من

رنج مایه ی جان ناباورتان می خواهم!

برای دانلود روی دکمه ی زیر کلیک کنید:

پروژه مدیریت روابط انسانی در مدارس

مدیریت روابط انسانی در مدارس
۰۸ تیر
0

—بدون تردید چگونگی روابط انسانی در مدارس، تابع نوع نگرش به انسان است. در مکتب اسلام که بیش از تمام مکاتب بر ارزش انسان و رشد و تعالی مادی و معنوی او، تاکید گردیده در قلمرو مدیریت نیز توجه کافی به انسان و ابعاد آن بالاترین اهداف به شمار می آید لذا بدیهی است روابط انسانها نیز مورد توجه بوده است. مدرسه یکی از اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی و وظیفه آن تربیت انسان‌هایی است که آینده جامعه را تعیین خواهند کرد. هر قدر برنامه‌های این نهاد اصولی و تابع مخاطبان باشد، بازده آن که همانا دانش‌آموزان هستند نیز پربارتر و شایسته‌تر خواهد بود. در این تحقیق سعی بر آن شده تا به موضوع مدیریت روابط انسانی در مدارس پرداخته شود.

پروژه شامل موارد ذیل می باشد:

چکیده
مقدمه
•تعریف آموزش
•تاریخچه آموزش
ماهیت رشته مدیریت آموزشی
با نفوذترین نظریه پرداز علم مدیریت آموزشی
مدل سیستم های اجتماعی
بنیانگذار رشته مدیریت آموزشی در ایران
روابط انسانی
حدیثی از رسول اکرم (ص)
جو
رابطه حسنه
اصول مهم درایجاد روابط حسنه از سوی مدیر مدرسه
قوانین و فنون کلی در روابط حسنه
قانون دوم : قانون ناگزیری (چاره نداشتن)
قانون سوم : قانون دوری از جدال و ستیزه
ب ـ علایم و نشانه های وجود اختلال در روابط انسانی
رابطه مدیر با معلمین مدرسه
راه ایجاد رابطه حسنه با معلمین (کارکنان)
راه ایجاد رابطه حسنه با دانش آموزان
راه ایجاد رابطه حسنه با اولیا
روش های ایجاد رابطه با معلم فرزندتان
مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز
منابع

 

برای دریافت پروژه می توانید از لینک پرداخت زیر استفاده کنید. پس از پرداخت، لینک پروژه به صورت کامل و آماده چاپ در اختیارتان قرار می گیرد:

تعداد صفحات : ۳۵ صفحه

قیمت: ۹۰۰۰ تومان

آماده ی چاپ: بله

فرمت: docx

 

تاریخ پیدایش مدیریت و اصول اقتصادی حرکت

مقاله اصول اقتصادی حرکت
۰۶ تیر
0

تاریخ پیدایش مدیریت

فلسفه نوین مدیریت منابع انسانى، با وقوع انقلاب صنعتى در انگلستان(۱۷۶۰م.) آغاز شده است. منظور از انقلاب صنعتى، جانشین کردن ماشین به جاى انسان در صنعت است. با ورود ماشین به صحنه، امکان تقسیم کار به اجزاى کوچک‏تر فراهم شد و هرکس موظف به انجام دادن بخش کوچکى از کل کار در کارخانه یا سیستم تولیدى گردید. کارگر مجبور به کار پراکنده نبود، بلکه مأمور کار با ماشین مشخص و در نتیجه، یافتن مهارت در آن کار بود.

فلسفه نوین مدیریت منابع انسانى، با وقوع انقلاب صنعتى در انگلستان(۱۷۶۰م.) آغاز شده است. منظور از انقلاب صنعتى، جانشین کردن ماشین به جاى انسان در صنعت است. با ورود ماشین به صحنه، امکان تقسیم کار به اجزاى کوچک‏تر فراهم شد و هرکس موظف به انجام دادن بخش کوچکى از کل کار در کارخانه یا سیستم تولیدى گردید. کارگر مجبور به کار پراکنده نبود، بلکه مأمور کار با ماشین مشخص و در نتیجه، یافتن مهارت در آن کار بود.

از ویژگى‏هاى دیگر نظام صنعتى، بى‏اعتنایى به جنبه‏هاى عاطفى و عدم رعایت اصول انسانى در کارخانه‏ها بود. استفاده از کودکان، منع قانونى نداشت. آنان گاهى از طلوع آفتاب تا شب کار مى‏کردند. انقلاب صنعتى آثار اقتصادى مثبت(افزایش تولید و بازدهى سرمایه، رونق فوق‏العاده تجارت و…) و آثار اجتماعى منفى داشت (کالا تلقى شدن کارگر، براى خریدوفروش).

– نهضت کارگرى‏

در پى ستم کارفرمایان، کارگران به جان آمده و متحد شدند، اتحادیه و سندیکا تشکیل دادند، دست به اعتصاب زدند و نتایجى نیز گرفتند. کشورهاى صنعتى با وضع قانون و مقرراتى با نهضت کارگرى به مقابله برخاستند؛ اما مقاومت کارگران ادامه یافت و هم‏بستگى آنان و پیدایش اتحادیه‏ها، طرز فکر جامعه و دولت را به نفع آنان تغییر داد و موجب توازن قدرت، میان کارگر و کارفرما شد و «دموکراسى صنعتى» تحولات اجتماعى عمیقى را در جوامع صنعتى به وجود آورد.

– نهضت مدیریت علمى (۱۸۷۸م.)

تیلور (۱۸۵۶ – ۱۹۱۷م.) در سال ۱۸۷۸ چهار اصل اساسى و مهم مدیریت علمى را ارائه کرد که عبارتند از:

اصل اول: مدیریت باید علمى باشد.

اصل دوم: انتخاب کارکنان باید اساس علمى داشته باشد.

اصل سوم: آموزش و تربیت کارکنان باید جنبه علمى داشته باشد.

اصل چهارم: روابط نزدیک و دوستانه و روحیه هم‏کارى باید بین مدیر وکارکنان وجود داشته باشد.

این نهضت توانست گام بلندى در جهت افزایش تولید و کارآیى در کارخانه‏ها و سازمان‏ها بردارد.

– روان‏شناسى صنعتى (۱۹۱۳ م.)

در کتاب مشهورى که مانستربرگ در سال ۱۹۱۳ منتشر ساخت، آورده بود که بعضى از کارکنان براى برخى کارها مناسب‏تر از دیگرانند. او آزمون‏هایى طراحى کرد تا تفاوت استعدادها و توانایى‏هاى افراد را بسنجد. او به این پرسش پاسخ داد که چگونه مى‏توان افراد را براى مشاغلى که بانیرو، استعداد و توانایى‏هاى بالفعل و بالقوه آنان مطابقت داشته باشد، انتخاب کرد. وى بر خلاف تیلور، که مهندس بود، روان شناس بود و اصرار داشت از رشته خود در صنعت استفاده‏کند. تیلور کار گروهى را مفید نمى‏دانست و معتقد بود که هرگاه کارکنان به طور گروهى کار مى‏کنند، کارآیى آنان به سطح کارآیى ضعیف‏ترین گروه تنزل پیدا مى‏کند؛ ولى مانستربرگ کار گروهى و وجود روابط اجتماعى در محیط کار را مفید مى‏دانست.

– متخصصان امور نیروى انسانى‏

در پى تحولات ناشى از انقلاب صنعتى، نهضت کارگرى، نهضت مدیریت علمى و روان‏شناسى صنعتى، مدیریت منابع انسانى، خود را به عنوان یک وظیفه تخصصى نمایاند.پیدایش پنج وظیفه تخصصى، که در زیر خواهد آمد، زمینه‏ساز ظهور این مدیریت بود(سال ۱۹۱۲ م.):

 1. انتخاب و استخدام شایسته‏ترین‏ها
 2. رعایت مسائل رفاهى کارکنان‏
 3. قیمت‏گذارى کار
 4. ایمنى کار
 5. مسائل آموزشى و بهداشتى‏

– مکتب روابط انسانى(۱۹۲۳ م.)

دو محقق به نام‏هاى بوش و بارکر در سال ۱۹۲۳ تحقیقاتى انجام داده و نتیجه گرفتند که افزایش نور باعث افزایش تولید مى‏شود؛ ولى با کاهش آن، تولید کاهش نیافت. از این رو، پیش‏نهاد کردند که از دانشمندان علوم اجتماعى نیز در این زمینه استفاده شود.

تحقیق دیگرى توسط التون مایو، در سال ۱۹۳۰ نشان داد که میزان تولید، تابع هم‏کارى‏هاى گروهى است. ایجاد روحیه هم‏کارى و شور و اشتیاق در کارکنان، به علت علاقه و توجه سرپرستان کارخانه، به جاى روابط خشک معمول در آن زمان، هم‏چنین اعتبار دادن به نظریات آنان و دخالت دادنشان در تصمیم‏گیرى‏ها،از جمله عوامل مهمى بودند که در ایجاد انگیزه و روحیه قوى در کارکنان تأثیر به‏سزایى داشتند.مى‏توان گفت که ایجاد روابط انسانى میان کارگران و سرپرستان، عاملى مهم در افزایش تولید و کارآیى بوده است.

در مقایسه بانهضت مدیریت علمى، که طراحى درست مشاغل، انتخاب مناسب،آموزش و ایجاد انگیزه در فرد را از جمله عوامل مهم در افزایش تولید مى‏داند، در مطالعات التون مایو در هاتورن، گروه و رفتار گروهى، مهم‏ترین عامل در تقویت روحیه، ایجاد فضایى مناسب و در نتیجه،افزایش تولید شناخته شده است. مطالعات التون مایو درهاتورن سرآغاز جنبشى بود که بعدها به «نهضت یا مکتب روابط انسانى» مشهور شد و تابه امروز ادامه دارد؛ همان گونه که نظریات و مفاهیم نهضت مدیریت علمى نیز امروزه در قالب مهندسى صنایع متبلور گشته است.

عوامل مؤثر در شکل‏گیرى مدیریت منابع انسانى به صورت امروزى، به طور خلاصه عبارتند از:

 1. پیش‏رفت و تحول سریع فناورى و تخصصى شدن مشاغل، در اثر انقلاب صنعتى.
 2. اوج‏گیرى نهضت‏هاى کارگرى و ظهور اتحادیه‏ها که به نمایندگى از سوى همه کارگران، با کارفرمایان وارد مذاکره شدند.
 3. مدیریت علمى.
 4. روان‏شناسى صنعتى.
 5. ظهور و ورود متخصصان و کارشناسان نیروى انسانى به صحنه و انجام مجموعه‏اى از وظایف تخصصى در زمنیه‏هایى از قبیل استخدام، رفاه کارکنان، قیمت‏گذارى کار، ایمنى،آموزش، خدمات پزشکى و ایجاد حوزه‏اى خاص در سازمان براى نظارت بر این فعالیت‏ها.
 6. مکتب روابط انسانى.(۱) موضوع بخش نخست این تحقیق، «مدیریت منابع انسانى» بود. بخش دوم، از وظایف یا اصول مدیریت بحث مى‏کند. تفاوت این دو مبحث مشخص است. مدیریت منابع انسانى، از مدیریت امورى بحث مى‏کند که به انسان منتهى مى‏شود؛ مانند گزینش فرد، آموزش، حقوق و دست‏مزد، پاداش و تنبیه او؛ اما در مبحث وظایف مدیریت، مستقیماً از انسان بحث نمى‏شود، بلکه از امورى بحث مى‏شود که وظیفه مدیر است؛ مانند برنامه‏ریزى و کنترل برنامه‏ها، سازماندهى و بودجه بندى.

البته بخش سومى نیز از مباحث مدیریت، تحت عنوان «رفتار سازمانى» مطرح است که موضوعاتى هم‏چون انگیزش، رهبرى و قدرت در آن مطرح مى‏شود؛(۱) ولى این تحقیق به همان دو بخش اکتفا مى‏کند؛ زیرا آن دو را براى ایفاى حق، کافى مى‏داند.

– وظایف مدیریت چیست؟

مقدمه: مکاتب مدیریت، شامل دوران‏هاى زیر مى‏شود:(۲)

الف. دوران قبل از مدیریت علمى‏

ب. دوران مدیریت‏هاى کلاسیک‏

ج. مکتب روابط انسانى‏

د. ترکیبى از ب و ج.(۳)

دانش مدیریت و فن اداره، مانند هر اندیشه دیگر، در حال تطور و تکامل است. در دوران پیش از مدیریت‏هاى علمى، مدیریت‏ها به شکل فطرى و بدون فرمول‏هاى مدون و مبین بود؛ مانند واحدهاى تجارى در زمان چینیان و رومیان(۴) که داراى یک نوع بینش مدیریتى ساده بودند. با ظهور فردریک تیلور، دوران مدیریت علمى آغاز شد،(۵) که به پدر مدیریت علمى معروف شد و در اوایل قرن حاضر، نوشته‏هایش در باره نظریه مدیریت، خوانندگان بسیار داشت. مبناى مدیریت وى بر اساس فناورى بود. به گمان وى بهترین راه افزایش بازده، بهبود فنون و روش هایى بود که کارگران به کار مى‏برند. او افراد را ابزار مى‏دانست و در طرح او بیش‏تر به نیازهاى سازمانى توجه مى‏شد، نه به نیازهاى افراد.(۶)

بعدها التون مایو ظهور کرد و نهضت «روابط انسانى» را در فاصله سال‏هاى ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ میلادى مطرح و جانشین آراى تیلور کرد. او و پیروانش مى‏گفتند که غیر از این‏که باید

بهترین روش‏هاى فناورى را براى افزایش بازده مورد توجه قرار داد، باید به روحیات و امور انسانى نیز توجه کرد. آنان ادعا مى‏کردند که روابط انسانى بر روابط فناورى و کارى ترجیح دارد و این را از آزمایش‏هاى معروف به «هاتورن» به دست آورده بودند.(۷)

پیش از التون مایو و پس از فردریک تیلور، دوران مکاتب نظرى مدیریت بود که حدود پنجاه سال به درازا کشید و بوروکراسى وبر و اصول‏گرایى فایول، شاخص‏ترین آن‏ها است.(۸) برخى تکنوکراسى فردریک تیلور را از زمره این مکاتب شمرده‏اند.(۹)

ولى به نظر مى‏آید که نظریات مدیریت، بسیار بیش‏تر و نامنظم‏تر از این باشد، به گونه‏اى که به نظر بعضى از صاحب‏نظران علم مدیریت، جنگلى از نظریه‏ها است(۱۰) و به نظر بعضى، از علوم ناموفق است.(۱۱) حال چگونه مى‏توان در این جنگل نظریه و علم ناموفق، به اصولى ثابت دست یافت که مورد اتفاق باشد تا بتوانیم از آن‏ها به عنوان اصل موضوعى استفاده کنیم؟ باید گفت که رهبر اصول‏گرایان، که کارش تأسیس اصل در علم مدیریت و سازمان است و اصول او در این علم، معروف است و او را پدر اصول‏گرایان این علم مى‏دانند، یعنى هنرى فایول مى‏گوید که من دراطلاق کلمه «اصل »تردید دارم و این اصول، راهنماى عمل است، نه قانون. او مى‏افزاید که اصول مدیریت، بیش‏تر از قوانین طبیعى، در معرض تغییر و تبدل قرار دارند و تا زمانى قابل پیروى هستند که بر اساس منطقى صحیح و قابل توجیه، از آن روى گردانده شود.(۱۲)

وقتى رهبر اصول‏گرایان، چنین عقیده‏اى در باره اصول دارد، پس دل بستن به این جنگل و به چنگ آوردن اصل از آن، روا نیست؛ اما با وجود این، به اصول او توجه مى‏کنیم. فایول ضمن بیان این واقعیت که هیچ چیز در مدیریت، مطلق نیست، روش‏ها و فنونى را که در تجربه بدان‏ها رسیده بود و آن‏ها را در تقویت پیکره سازمان یا انجام وظایف مدیریت، مفید مى‏ دانست، به عنوان اصول چهارده گانه مدیریت ارائه داد:

تقسیم کار، اختیار، انضباط، وحدت فرماندهى، وحدت مدیریت، وابستگى منافع فردى به هدف کلى، جبران خدمات کارکنان، تمرکز، سلسله مراتب، نظم، عدالت، ثبات، ابتکار عمل و احساس یگانگى.(۱۳)

او اصول بالا را در سال ۱۹۱۶ میلادى در کتابى به نام اصول فن اداره اعلام کرد.(۱۴) بعدها افرادى مانند ارویک و گیولیک به آرایش اصول یاد شده پرداختند و هم از تعداد آن‏ها کاستند و هم براى آن‏ها علامت اختصارى قرار دادند.(۱۵) واژه «POSDCROB» نشانه هفت عنوان (برنامه‏ریزى، سازماندهى، کارگزینى، هدایت، هماهنگى، گزارش‏دهى و بودجه‏بندى) است. دانشمندان امروزین مدیریت، بر سه اصل معتقد و متفق شده‏اند که عبارتند از: برنامه‏ریزى، سازماندهى و کنترل. وى مى‏افزاید که هماهنگى، رکنى از سازماندهى است و استقلالى در عرض آن ندارد و از این رو، نیازى به ذکر آن به عنوان یک اصل نیست؛ زیرا مدیریت، همان هماهنگى است.(۱۶)

برخى به این اصول، انگیزش یا رهبرى را نیز افزوده‏اند.(۱۷) از مجموع آن‏چه گذشت، دانسته شد که اتفاق و اتحادى در زمینه اصول مدیریت و تعداد آن‏ها وجود ندارد. با وجود این، در یک جمع‏بندى نهایى شاید بتوان وحدتى را براى عناوین پنج گانه زیر تصویر کرد:

برنامه‏ریزى، سازماندهى، هماهنگى، رهبرى (انگیزش) و کنترل (نظارت). بیش‏تر علماى مدیریت، به این اصول پاى‏بند هستند.(۱۸) نویسنده نیز با پژوهشى که کرده است، این امر را تأیید مى‏کند و معتقد است که در یک روند کلى، از دوران بى‏اصلى به اصول‏گرایى انبوه و سرانجام، به اصول تقریباً متسالم بالا رسیده است که مى‏توان بر آن، تکیه و اعتماد کرد. این اصول، در حقیقت، وظایف مدیریت هستند که بخش دوم این تحقیق را تشکیل مى‏دهند. البته وظیفه هماهنگى، در ذیل سازماندهى طرح مى‏شود

ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است .

وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.

واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .»

نظریه نقشهای مدیریتی

جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام میدهد باید ملاحظه نمود و بر پایه چنین ملاحظاتی فعالیتها یا نقشهای مدیری را معین کرد . آدیزس (adizes ) با مطالعه مدیریت برای اداره موثرهر سازمان چهارنقش « مدیر تولید ـ اجرای ـ ابداعی و ترکیبی » را لازم میداند هر یک از این نقشهای مدیری با یکی از خرده سیستم و یک سیستم اجتماعی ارتباط دارد . زیرا هر نوع سازمانی خواه بازرگانی،صنعتی یا اداری یک سیستم اجتماعی است و بیشتر خرده سیستم های اجتماعی مرکب از خرده سیستم های به هم پیوسته زیادی هستند . که شامل خرده سیستم های انسانی ، اجتماعی ، اداری ، ساختاری ، اطلاعاتی ، تصمیم گیری و تکنولوژی اقتصادی است . ادریزس این چنین استدلال می کند که به طور کامل هر چهار نقش را ایفا کنند و هیچ گونه سبک مدیری غلط نداشته باشند اندکند زیرا چنین مدیری باید تکنسینی عالی ، رئیس ،مبتکر و نیز ترکیب کننده باشد. هر مدیری با توجه به نوع کار سطح سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از مهارتها ی مدیری نیاز دارد . مدیریت به شکل یک هرم است که در پایین ان عالی ،در وسط میانی ، در بالا عملیاتی ؛مدیران عملیاتی ،این مدیران سرشان بسیارشلوغ است و مراجعه مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شود . و اغلب مجبورند برای نظارت در رفت وامد باشند و برای پرسنل خود ماموریتهای کاری خاص تعیین کنند وبا برنامه عملیاتی تفصیلی کوتاه مدت طرح ریزی کنند.

مدیران میانی؛ انها به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش میدهند کارشان مدیریت بر سرپرستا ن است و نقش حلقه واسطی را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند بیشتر وقتها به تحلیل دادهها ،اماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری تبدیل تصمیمهای مدیریت عالی به پروژههای معیین برای سرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است . مدیریت عالی ؛ مدیری که در نقشهای عملیاتی و میانی موفق بوده و عملکرد کلی واحدهای عمده را ارزیابی می کنند و درباره موضوعات و مسائل کلی با مدیران سطح پایین به تبادل نظر می نشینند و بیشتر وقتشان را با همکاران یا افراد خارج از سازمان واندک زمانی را با افراد زیردست می گذرانند .

هرمدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانایهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید تداوم حیات سازمانها به باسازی انها بستگی دارد؛ باسازی سازمانها از طریق هماهنگ کردن اهداف یاـ وضعیت روز و اصلاح و بهبود روشهای حصول این اهداف انجام می شود .

ماکسیم گورکی می گوید :اگر کار تفریح باشد زندگی لذتبخش است و اگر وظیفه باشد زندگی بردگی است .

خلاقیت مدیران

هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانای های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید . تداوم حیات سازمان ها به باسازی آنها بستگی دارد باسازی سازمان ها از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصلاح و بهبود روش های حصول این اهداف انجام می شود .

چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند ؟

هر انسان مدیر یا غیرمدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است بنابرین نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران خاصی باشد زیراآنچه که محکمتر از وجود استعداد خلاقیت است جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزاد سازی ذهن از پیش فرض ها و الگو های زنجیرهای ذهنی در مدت کوتاهی توان خلاقیت و به کارگیری فکر های نو در عمل را می توان دو برابر افزایش داد.

مدیریت موفق و مؤثر

مدیریت موفق و مؤثر عبارت است ؛ از کسب اهداف سازمانی یا چیزی بیش از آن . « ویلیام جمیز» با تحقیقی که درباره انگیزش انجام داد ، به این نتیجه رسید که کارکنان ساعتی ، تقریباً با میزان کاری در حدود۲۰الی ۳۰ درصد توانایی یشان می توانستند شغل خود را حفظ کنند و اخراج نشوند؛ این تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان، انگیزش بیشتری داشته باشند تفریباً با ۸۰ الی ۹۰ درصد توانای خود، کارمی کنند . مدیری که بتواند حداقل کار مورد قبول را با استفاده از امکانات مدیری مانند : توبیخ ، کسر حقوق و …. فراهم سازد ؛ مدیر موفق نامیده می شود ولی مدیر مؤثر کسی است که بتواند ۸۰الی ۹۰درصد توانای های افراد را به کار گیرد .  .

چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟

برای موفق و مؤثر بودن ، توانای های ذاتی و اکتسابی معینی لازم است . مدیر مؤثر نیاز به توانای های فنی ، انسانی ادراکی ، طراحی و حل مسائل دارد . یک مدیر موفق ، نگرش و انگیزه های معینی دارد. پاداش های سازمانی (اضافه حقوق ، ارتقاء و …) و جو سازمانی بر انگیزه و انگیزش وی اثر دارد . یکی دیگر از موفقیت ، رویدادهای پیش بینی نشده وامدادهای غیبی است ؛ زیرا همیشه توانای های افراد نیست که برای ایشان موفقیت می اورد . بررسی میزان موفقیت و مؤثر بودن هر مدیر بر اساس دیدگاه و معیارهای سازمانی صورت می گیرد .

 

اصول اقتصادی حرکت

با توجه به تجربیات کسب شده برای طراحی “روش کار”  استفاده از “دستورالعمل هایی که برای چک کردن به کار می روند”، “اصولی که برای پایین آوردن خستگی به کار می روند” و “اصول اقتصادی حرکت”میتوانند نقش موثری داشته باشند..

فرانک گیلبرت بعد از مطالعات فراوانی درباره سنجش حرکات، اصولی  را تبیین کرد که برای خلق کردن روش بهتر و بالابردن راندمان فعالیت اهمیت به سزایی داشت. گیلبرت در چندین مورد که به حرکات دست مربوط است، اصولی را فهرست بندی نمود که با گذشت زمان دانشمندان بر آن فهرست مطالب زیادی را اضافه کرده اند.

اولین مجموعه اصول توسط گیلبرت ها توسعه یافتند و عمدتاً توسط پروفسور بارنز(Barnes)  بسط یافتند

البته همچنان پژوهش های فراوانی برای ارتقای دانسته های ما درباره ظرفیت ذاتی و درونی اعضای مختلف بدن انسان مورد نیاز است، مخصوصا در بخش تعیین اصولی اساسی که به ما این قدرت را خواهد داد تا با بالاترین حد بازدهی و پایین ترین حد خستگی، کار و فعالیت را انجام دهیم. در همین راستا بهتر است عنوان این مبحث را ” اصول اقتصادی حرکت” بنامیم.

اصول مطرح شده در این مجموعه دارای ارزش مساوی نبوده و این قوانین همه عواملی را که در تعیین روش بهتر جهت انجام کار استفاده می شوند، شامل نمی شود. این اصول پیکره قوانینی در این زمینه را تشکیل می دهند که اگر توسط یک نفر آموزش دیده پیرامون “تکنیک مطالعه حرکت” به کار برده شوند، احتمالا بازدهی فعالیت دستی کارگر با کمترین  خستگی به نحو چشم گیری افزایش خواهد یافت.

اصول اقتصادی حرکت در سه بخش ارایه می گردند:

۱- اصول اقتصادی حرکت در رابطه با استفاده از بدن انسان (۹ اصل)

۲- اصول اقتصادی حرکت در رابطه با طراحی و آرایش محل کار (۸ اصل)

۳- اصول اقتصادی حرکت در رابطه با طراحی ابزار آلات و تجهیزات (۵ اصل)

همه این اصول نتیجه مطالعات و تحقیقات علمی نیستند؛ بلکه تجربه سال ها کار و کسب تجربه در این زمینه می باشند.

 

اصول اقتصادی حرکت در رابطه با استفاده از بدن انسان

۱) دو دست باید حرکاتشان را در یک زمان شروع و کامل کنند

۲) دو دست نباید مگر در زمانهای مجاز استراحت به صورت همزمان بیکار بمانند.

۳) حرکات بازوان باید متقارن ودر جهت مخالف هم باشند و بطور همزمان انجام شوند.

۴) حرکات دست و پا باید در پایین ترین طبقه ای که در آن ممکن است صورت گیرد.

۵) کارگر بایدعزم حرکتی برای انجام حرکات خود استفاده کند,نباید نیروی عضلانی بر آن غلبه کند.

۶) حرکات منحنی پیوسته بر حرکات مستقیم الخط که مستلزم تغیرات جهت ناگهانی و سریعتر ,برتری دارد

۷) حرکات بالستیکی (نوسان آزاد) سریعتر و آسانتر و دقیقتر از حرکات کنترل شده محدود صورت میگیرد.

۸) حفظ نظم در حرکات برای انجام یکنواخت و خودکار عملیات تکرار شونده (ترتیب کار جهت سهولت و نظم طبیعی)

۹) حرکات چشم باید محدود به یک ناحیه راحت باشد و ترتیب کار باید طوری باشد که حرکات چشم تغییرات مکرری درتنظیم دید نکند.

اصول اقتصادی حرکت در رابطه با طراحی و آرایش محل کار

۱۰) ایجاد جای معین و ثابت برای کلیه ابزارها و مواد جهت عادت کردن (محل علاقه کارگران)

۱۱) به منظور کاهش جست جو,ابزارها و مواد باید در جایی از قبل تعیین شده قرار گیرد.

۱۲) از مخازن و کانتینرو تغذیه گرانشی جهت تحویل مواد استفاده شود(نزدیک ترین محل به مصرف).

۱۳) ابزارها ,موادها و فرمانها باید حتی الامکان نزدیکتر به کارگر باشد.

۱۴) چیدن مواد و ابزارها در بهترین نحوه توالی حرکات

۱۵) استفاده از انتقال گرانشی قطعه کار یا بیرون انداز ها جهت جلوگیری از استفاده دستهای کارگر

۱۶) روشنایی مناسب , طراحی مناسب صندلی و ارتفاع آن , ارتفاع محل کار , تنظیم جای نشستن بطوری که کار متناوب در حالت ایستاده یا نشسته ممکن شود.

۱۷) رنگ محل کار باید مغایر با رنگ قطعه کار باشد تا از میزان خستگی چشم بکاهد.

 

اصول اقتصادی حرکت در رابطه با طراحی ابزار آلات و تجهیزات

۱۸) دست ها باید از انجام همه ی کارهای مربوط به گرفتن قطعه کار در مواردی که بتوان این کار را راهنما یا بست و با هر اهرم پایی انجام داد آزاد باشد.

۱۹) در صورت امکان باید دو یا چند ابزار با هم تلفیق کرد.

۲۰)در مواردی که هر انگشت بعضی حرکات خاص را انجام میدهد مثل تایپ , باید بار یا فشار کار را بر اساس حرکت خاص هر انگشت توزیع گردد.

۲۱) دسته هایی نظیر دسته های لنگ و دسته های پیچ گوشتی های بزرگ باید بصورتی طراحی شوند که حتی الامکان سطح بیشتری از دست با اهرم ها تماس داشته باشند.رعایت این موضوع بویژه در مواردی لازم است که اعمال نیروی قابل توجهی روی دسته لازم باشد.

۲۲) اهرم ها , دسته ها و فلکه های دستی به طوری واقع شوند که کارگر بتواند حداقل تغییر وضعیت بدن و یا بیشترین تاثیر مکانیکی آنها را بکار گیرد.

کانال سوئز

کانال سوئز
۰۵ تیر
0

کانال سوئز

آبراه سوئز کانال یا آبراهی ساخته شده به‌دست انسان است که دریای مدیترانه را به خلیج سوئز که شاخه‌ای از دریای سرخ است متصل می‌کند. این کانال در غرب صحرای سینا و شمال شرق کشور مصر واقع شده‌است. آبراه سوئز به عنوان میانبری برای کشتی‌هاو قایق هایی که از بندرهای قاره اروپا و آمریکا به سمت بندرهای جنوب شرق آسیا، شرق آفریقا و قاره اقیانوسیه در رفت و آمد می‌باشند، ساخته شده‌است تا مجبور به دور زدن قاره آفریقا یا انتقال زمینی بارها نباشند.

طول کانال

درازای کانال سوئز از پورت سعید در ساحل دریای مدیترانه، تا شهر سوئز در کرانهٔ دریای سرخ ۱۶۳ کیلومتر می‌باشد. در نیمه راه دریاچهٔ المره کانال را به دو شاخه تقسیم می‌کند. قسمتی از کانال در شمال دریاچهٔ «اَلمُرهَ» واقع می‌باشد و قسمتی در جنوب این دریاچه قرار دارد. «کانال سوئز» میانبری است برای کشتی‌هایی که از اروپا به سوی آسیا روانه می‌شوند. پیش از احداث «کانال سوئز»، کشتی‌ها برای رفتن از اروپا به آسیا، ناچار بودند تا دماغه امید نیک در جنوبی‌ترین بخش قاره آفریقا پیش روند و یا اینکه بارهای کشتیها را پس از تخلیه در ساحل دریای مدیترانه، از راه زمینی به شهر سوئز در ساحل دریای سرخ رسانده، و با کشتی دیگری از دریای سرخ به کشورهای آسیایی می‌فرستادند.

تاریخچه کانال سوئز

داریوش بزرگ به دلیل اهمیت راه دریایی میان مصر و ایران دستور ساخت آبراهی میان دریای سرخ و دریای مدیترانه را از راه نیل در اواخر سدهٔ ششم پیش از میلاد داد تا کشتی‌های ایرانی بتوانند به راحتی از آن عبور کنند. سرپرستی ساخت این آبراه را مهندس «ارتاخه» از مهندسان ایرانی عصر هخامنشی به عهده داشت. با این حال آبراهی که داریوش در آن زمان حفر کرد با آبراه کنونی که به دست «مون فردیناند اوسپس» در سال ۱۸۶۹ میلادی حفر شد، اختلاف‌هایی دارد. چراکه آبراه داریوش بر خلاف آبراه کنونی قدری بالاتر از بوباستیس شروع می‌شد و به نیل و در نهایت به دریای سرخ می‌پیوست، در حالی که آبراه کنونی از پرت سعید آغاز می‌شود و به خلیج سوئز ختم می‌شود.

داریوش لوحه ای سنگی با خطوط میخی پارسی، عیلامی، بابلی و مصری را به یادمان گذاشت:

منم داریوش، شاه شاهان، شاه کشورهایی که تمام نژادها مسکون است. شاه این سرزمین بزرگ تا آن دورها، پسر ویشتاسب هخامنشی… من پارسی هستم و به همراهی پارسیان مصر را گرفتم، امر کردم این کانال را بکنند از «پی‌رو» نیل که از مصر جاری است تا دریایی که از پارس بدان روند. این آبراه کنده شد چنانکه فرمان دادم و کشتی‌ها از مصر بوسیله این کانال به‌سوی ایران روانه شدند چنانکه اراده من بود.

ساخت

در تابستان ۵۱۲ داریوش از کاخ کوروش در پاسارگاد، دیدن کرد. ظاهرا در اینجا ناخدا اسکولاکس که از سوئز آمده بود، گزارش کار خود را از کاوش کرانه‌های دریا به او داد. به این ترتیب شاهنشاه دریافت که ار راه دریا می‌توان از ایران به مصر سفر کرد. در پیش چشم دلش جلوه‌هایی از امکانات بازرگانی جهانی و در نتیجه رونق اقتصادی فرمانورایی پهناورش پدیدار شد که تا آن زمان به فکر کسی خطور نکرده بود، و بدین ترتیب به این فکر افتاد که کانال سوئز را که فرعون نخو (۵۹۵- ۶۱۰) آغاز کرده، اما بعد نیمه‌تمام رها کرده بود، به انجام برساند.

اما حقیقت داستان این کانال ناتمام چه بود؟ داریوش، خشنود از برنامه تازه خود با متخصصان مصری مشغول در پاسارگاد گفت و گو کرد، اما نتیجه‌ای نگرفت. از این رو، به طرف تخت جمشید حرکت کرد، یا چنان که یک نوشته مصری می‌گوید به «شهری که بیش‌تر از همه جا دوست می‌داشت». در اینجا نیز داریوش معماران و هنرمندان بی‌شمار مصری را که در کار ساخت کاخ او شرکت داشتند، گرد آورد و درباره وضع کانال ناتمام سوئز پرسید. اما سخنگوی آنها در پاسخ گفت که آنها نه این کانال را دیده‌اند و نه چیزی درباره‌اش شنیده‌اند. از این رو، شاهنشاه بر آن شد که یک کشتی اکتشافی به دریای سرخ بفرستد، تا محل دقیق کانال نخو و همه مسائل جانبی آن را معلوم کند.

در سال ۵۱۰، ناخدای کشتی اکتشافی‌ای که به دریای سرخ فرستاده شده بود، گزارش خود را درباره وضعیت کانال ناتمام نخو به او داد. متأسفانه این گزارش به صورت ناقص به ما رسیده‌است. در هر حال در آن سخن از شن بسیار است و ضرورت حفر چاه‌ها برای تهیه آب آشامیدنی. اما مهم این گفته بود که برای به پایان رساندن کانالی که نخو آغاز کرده بود، باید هنوز مسافتی در حدود ۸۴ کیلومتر کنده می‌شد.

پس از آن داریوش فرمان مناسب را برای اجرای این برنامه که در آن روزگاران واقعا غول‌آسا بود، صادر کرد. داریوش با این کار تنها به اثرات اقتصادی مسرت‌بخش راهی آبی از دریای مدیترانه به دریایی عمان، خلیج فارس و اقیانوس هند فکر نمی‌کرده‌است، بلکه پایان فرخنده این کار اثر شگرفی بر مردم او می‌گذاشت و خاطره لشکرکشی ناموفق علیه سکاها به جنوب روسیه را کمرنگ می‌کرد.

در این کانال دو کشتی با سه ردیف پاروزن می‌توانستند پهلو به پهلوی هم حرکت کنند. در نتیجه عرض آن را می‌توان در حدود ۴۵ متر حساب کرد. اگر عمق کانال را اندکی بیش از سه منر بدانیم، باید برای کندن مسیر ۸۴ کیلومتری کانال، دوازده میلیون متر مکعب خاک برداشته می‌شد!

ساتراپ اریاونده می‌بایستی برای برآوردن دستور داریوش شمار زیادیاز کارگران مصری را به کار گرفته باشد. کارگران موفق شدند این کار را ظرف ده سال به پایان برسانند. در سال ۴۹۸ کار نخستین کانال سوئز به پایان رسید. سال بعد داریوش با همه درباریان خود از شوش عازم سومین سفرش به مصر شد، تا با جشن و سرور کانال را افتتاح کند …

بنابراین در بهار ۴۹۷ داریوش از شوش به مصر رفت، تا کانال سوئز را افتتاح کند. مسیر این کانال رادر نقشه زیر می‌توانید ببینید. کانال از نیل و کنار بوباستیس (امروز زقازیق) در شمال قاهره کنونی، و نه مثل امروز از مدیترانه، شروع می‌شد و نخست کانال قدیم نخو را به سوس شرق تعقیب می‌کرد، تا حوالی اسماعیلیه امروز. اما به دریاچه تمساح نمی‌ریخت، بلکه پیش از دریاچه به سمت جنوب شرقی می‌رفت و دریاچه بزرگ تلخ را دور می‌زد و بعد از غرب کانال امروزی به طرف جنوب می‌رفت، تا برسد به سوئز و دریای سرخ. بدین ترتیب کانال داریوش برخلاف کانال کنونی، که از دریاچه تلخ می‌گذرد، ظاهرا فقط آب شیرین نیل را در خود داشت، که کار کشتیرانی را آسان می‌کرد. در آن روزگار از بوباتیس تا سوئز چهار روز طول می‌کشید.

درباره جزئیات این کار بزرگ از خود داریوش اطلاعات بیش‌تری به دست می‌آوریم. داریوش در بلندی کنار کانال، کاملا در میدان دید کشتی‌ها، سنگ‌نبشته‌های قائمی با بلندی بیش از سه متر از گرانیت صورتی برپا کرده بود. یک روی این سنگ‌های قائم نبشته‌های میخی فارسی باستان و ایلامی و بابلی داشته و در روی دیگر نبشته‌ای بوده به خط هیروگلیف مصری. امروز فقط بقایای سه سنگ قائم در دست است و چهارمی گم شده‌است و البته ممکن است زمانی شمار این سنگ‌ها بسیار بیش از این بوده باشد.

در متن‌ها میخی بعد از ستایش اهورامزدا و نام و نشان سازنده ی بنا(داریوش) می‌خوانیم: «داریوش شاه گوید من پارسی هستم. مصر را از پارس گرفتم. این جوی (کانال) را دادم، از رودی به نام نیل که در مصر جاری است تا دریایی که از پارس می‌رود. پس از آنکه این جوی به همان‌گونه‌ای که فرمان داده بودم کنده شد، کشتی‌ها از مصر از میان این جوی به سوی پارس می‌رفتند. همانگونه که مرا میل و کام بود.» …

داریوش برای افتتاح کانال سوئز شاهزادگان و مقامات بسیاری را فراخوانده بود. جشن یک سال پس از اتمام کار کانال در تابستان ۴۹۷ برگزار شد… می‌توان حدس زد که پس از پایان سخنرانی مراسم افتتاح آبراهه داریوش همراه با ولیعهدش خشایارشا سوار نخستین کشتی اولین کاروان دریایی‌ای شده‌است که در کانال سوئز شراع کشید. سپس کاروان دریایی‌ای که متشکل از ۲۴ کشتی بود پشت سر کشتی پرچمدار به سوی شرق به حرکت درآمد. احتمالا داریوش با کشتی سه‌ردیفه خود تا سوئز همراه آنها بوده‌است.

داریوش به هنگام افتتاح کانال سوئز ۵۳ سال سن داشت. در این زمان او باید احساس کرده باشد که در اوج قدرت و توانایی است، چیزی که از نوشته‌های سنگ‌نبشته‌های قائم پیداست.

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی جوانان

پایان نامه
۰۴ تیر
0

این نوشتار تحت عنوان ” آسیب شناسی مشارکت سیاسی جوانان ” ابتدا با تعریف دو کلیدواژه و مفهوم اصلی مشارکت سیاسی و جوان ، به تبیین موضوع مورد بررسی و اهمیت توجه به آن می پردازد و در ادامه با تلقی جوان به عنوان یکی از منابع مهم انرژی نظام‌های اجتماعی و مرتبط ساختن وی با ساختارهای اجتماعی، شرایط تحقق و موانع ساختاری مشارکت سیاسی جوانان را از زوایای مختلف برمی‌شمارد و در نهایت سعی بر ارائه راهکارهای اجرایی در این زمینه خواهد داشت.

مقدمه :
بطورکلی، افراد در نوعی ویژه از با هم بودن (I) به وجود اصیل و انسانی خویش نائل آمده و تعالی می‌یابند و نتیجه چنین ارتباط و با هم بودنی این خواهد بود که انسان وجود خود را در پرتو شیوه خاصی از نسبت یافتن با دیگران باز می‌شناسد و رابطه خلاق و کارآمدی با جهان اجتماعی ـ میان خود و دیگری ـ برقرار می‌کند و جز از این طریق نمی‌تواند توانایی‌های خود را به عنوان انسانی آگاه، آزاد، فعال، مصمم و با ارده عیان سازد و تمامی این فرآیند نیز در گرو مشارکت است.
جوامع مختلف بشری نیز با تنوع و گستردگی که ناشی از تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی است به تغییر در ترکیب نیازهای خود پرداخته و در سیر زمانی خویش از مراحل پویایی می گذرند. در همه اجتماعات بشری پیش شرط رسیدن به قانونمندی و مدنیت، بهره بردن از شناخت نیازها و ضرورتهای اولویت دار در حوزه های مختلف ملی می‌باشد. بدون تشخیص اساسی ترین خواسته های ملی تحقق وفاق ملی، ممکن نیست و با فقدان شرایط ، “تحول نگرشی ” انگیزه های تغییر و توسعه در عرصه های دیگر انجام نمی‌گیرد.
دراین راستا ، مفهوم مشارکت سیاسی زمانی تعریف واقعی می‌یابد که عناصر تشکیل دهنده آن و شرایط و لوازم محقق شدن آن فراهم آید.
حتی می‌توان توسعه (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) را مقید و مشروط به امر مشارکت دانست زیرا در توسعه، هدف ظهور قابلیت‌های افراد در دو سطح حیات فردی و حیات اجتماعی است و این ظهور و بروز تنها در اثنای مشارکت محقق می‌شود و صد البته پیش شرط هرگونه مشارکتی، ایجاد و فراهم سازی شرایط مناسب برای ظهور توانایی‌های نظری و عملی اقشار جامعه است. زیرا مردم در اجرای تصمیماتی که خود در تعیین آنها نقشی داشته، برنامه‌ریزی کرده و آن را کنترل و ارزیابی نموده‌اند، مشارکت فعال و هدفمندی خواهند داشت.
دراین میان جوانان بعنوان قشری که دارای بیشترین ظرفیت عاطفی سیاسی و انرژی تخریبی یا سازندگی کشور هستند، در صورت پذیرش و احساس “هویت ملی ” به فعالیتهای متنوع سیاسی پرداخته و در این عرصه بی محابا به ابراز لیاقت خواهند پرداخت. اما بی تردید حضور آنان در صورتی تأثیرگذار خواهد بود که جامعه ، نظام حکومتی و مسئولین عرصه را برای مشارکت و فعالیت آنان آماده کنند .
چنانکه تاریخ اجتماعی بشر گواهی می‌دهد رویدادهای عظیم تاریخی در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظیر انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران ، حاصل مبارزه انسان برای دستیابی به جایگاه اجتماعی و سیاسی و قانونی خویش در جامعه بوده و بدون مشارکت مردم و خصوصاً نسل تأثیرگذار جوان قطعاً چنین تحولات شگرفی به وقوع نمی‌پیوست.

مفاهیم کلیدی:
جوان ، مشارکت، تعلق اجتماعی ، پایگاه اجتماعی ، احساس مالکیت بر محیط شهری ، سنت گرایی، رضایت از خدمات شهری، عضویت در تشکل ها ونهادهای مدنی .
شما می توانید  این پایان نامه ۸۵ صفحه ای  با موضوع ” بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی جوانان  ” را از طریق باکس زیر به صورت رایگان دانلود کنید:

توجه ۱: پایان نامه نیاز به ویرایش دارد

توجه ۲: دارای پرسشنامه است

کتیبه بیستون

کتبیه بیستون
۰۴ تیر
0

کوروش در خیال لشکرکشی به مصر بود که کشته شد و پسرش کمبوجیه بر تخت سلطنت نشت و برایتحقق بخشیدن به آرزوی پدر رهسپار مصر شد.اما قبل از عزیمت برادر و رقیب خود بردا را از بیم آنکه مبادا در غیاب او به تخت سلطنت بنشیند، مخفیانه کشت. او با حمله به مصر قلمرو امپراطوری خویش را گسترش داد. ازشواهد چنین بر می آید که او بر خلاف کوروش برای عقاید ملتها و کسانی که تحت سلطه اش بودند ارجی قائل نبود و از فرزانگی و درایت پدر بهره چندانی نبرده بود.

چون برای احراز شاهی در زمان قدیم شاهزاده بودن امتیاز بزرگی محسوب می شود، داریوش کتیبه اش را با معرفی خود آغاز می کند و اصالت نژادیش و اینکه شایستگی شاهی را دارد اثبات می کند.

 

 

از طریق باکس زیر می توانید ادامه ی این متن پرشکوه را در قالب یک فایل pdf دانلود کنید:

دانش زبان

دانش زبان
۰۲ تیر
0

دانش زبان:

تعریف و ارزیابی مهارت (تخصص)

مقدمه

اخیراٌ حرفه تدریس زبان ، به علت گسترش سریع دانش که در چند دهه گذشته در زمینه ها رخ داده است قابل توجه تجربه ترقی شده است. دانشمندان درباره اینکه از چه طریقی بهترین روش جدید برایشان در عناصر فراوانی خلاقیت، تصور اندیشه و نوآوری تکنولوژی در سالهای اخیر و نبود فقدان محرک که می تواند مفید باشد بحث می کنند.

در تاریخ پیشرفته ما هرگز انتخاب های زیادی نداریم، هرگز احتیاجی به حرفه ای ها نداریم ورای بحرانی به وضوح دیده می شود. کوشش در فهم، توصیف و شمارش باورهای خود و تمرین های زیادی که این در کلام تخصص به چه معناست.

در این کتاب نویسنده تلاش می کند تا با کمک معلم ها، مربی ها و دانش آوزان علاقمند در کلاس یادگیری پیشرفت زبان، باورهای خود را درباره یادگیری و تدریس زبان، هم در دوره مسئله نظری و عملی که دلالت آموزشی دارد را توضیح دهد.

فایل صفحه بندی شده و آماده چاپ جهت دانلود در پایین صفحه موجود است

بنابراین، این ترقی در نظریه خاص یا روش شناسی هدف نیست، بلکه جستجو در بازبینی و خلاصه کردن گذشته و نظریه های فراگیر زبان رایج و اخیراٌ گرایشهای آزمون های گوناگونی که در تمرین تدریس تأثیر می گذارد و خلاصه بخش هایی از منابعب که عنصرهای آن به نظر می رسد بیشتر مربوط به ساخت روشهای مناسب تدریس است.

منشأ سؤالها در یک لحظه ملاحظه می شود: چگونه می توانیم به دانش آموزان در محیط کلاس زبان دوم را آموزش دهیم تا در این زبان مهارت پیدا کنند؟ همانند ما سؤال بعدی را پیدا کنند، حداقل سه نمونه سؤال وجود دارد:

 • تعریف مهارت چیست؟
 • چگونه مردم در زبان مهارت می یابند؟
 • چه ویژگی هایی باید در محیط کلاس باشد تا فرصتی برای به حداکثر رساندن مهارت باشد؟

هر یک از سؤالهای یک سطح جدید را بررسی می کند، سؤالات بالا از مسئله تا حل آن مساوی است. مهارت بردانش یک زبان دلالت دارد، اما چه نوع درجه ای؟

معلوم است که یک دانش آموز ممکن است کمی آلمانی بداند اما در حقیقت به اندازه کافی هر کاری را با آن نمی تواند انجام دهند.

دانش دانش آموزان درباره زبان خارجه ، اسپانیایی، مثل یک جهانگرد به او این اجازه را می دهد که مکالمه ساده ای داشته باشد و نیاز هایشان تأمین شود. اما دانش آموز در حقیقت نمی خواهد بگوید که او (مذکر یا مؤنث) اسپانیایی می داند. مطمئناٌ هر فردی ادعا نمی کند که در زبان مهارت دارد.

دانش زبان چه چیزی را در بر می گیرد؟ چگونه مردم می توانند در زبان دیگر مهارتی نسبت به زبان مادریشان داشته باشند؟ آیا تفاوتی بین شیوه یادگیری زبان اول (زبان مادری) با زبان دوم وجود دارد؟ معنی یادگیری چیست؟ آیا مردم می توانند در محیط کلاسهای رسمی در زبان دوم مهارت پیدا کنند؟ آیاسن یکی از عوامل فراگیری زبان شخص محسوب می شود؟ اگر در سن بزرگسالی او (مذکر یا مؤنث) شروع به یادگیری کند، چه نوع درجه یا سطحی ، آن شخص می تواند پیشرفتی در مهارت زبان دوم داشته باشد؟ چه ویژگی هایی در شیوه گرایش مهارت تا آموزش وجود دارد ؟ یک معلم چه نوع روش و برنامه آموزشی را باید انتخاب کند؟

تنها تعداد معدودی سؤالهایی وجود دارد که مثل معلم های زبان رقابت داریم. در این فصل و فصل های بعدی، برخی از جواب ها و سؤالهایی که در سالهای اخیر پیشنهاد و کشف شده است را مطرح می کنند.

در نگاهی به فصل اول می بینید که درباره مسئله مهارت زبان و چطور می توانید توصیف و مفهوم آن را درک کنید.. در فصل دوم مختصری از روشهای نظریه تا سؤالهایی نظیر این که چگونه بزرگسال ها می توانند در زبان دوم مهارت پیدا کنند. سپس در فصل سوم مجموعه ای از فرضیاتی که در تدریس زبان به طور اشتقاقی، احاطه ای بر مسأله مفهوم مهارت داشته است. پیشنهاداتی می شود. این اصول کاربردهایی دارد مثل مؤسساتی که طبق فصل های بعد که از آن پیروی می کنند.

 

تعریف مهارت زبان

تعریف مهارت زبان به چه معناست؟ یک شخص مجبور است چه چیزی را بداند، شرایط گرامر، لغات، جامعه شناسی زبان مناسب، جنبش شناسی، درک فرهنگی یا به عبارت دیگر دانش زبان به اندازه کافی در کاربرد آن برای هدف های جهان واقعی خوب است؟

در این سؤالها ممکن شیوه هایی باشد که اول باید درک شود: مهارت چیست که در بیشتر متنها آمده است، بخشی در فرهنگ لغت زبان انگلیسی امریکایی۱۹۷۸ «در نتیجه تعریف مهارت» و بخشی در هنر بازیگران معلوم است. مهارت یا یادگیری به درستی و در بیانی اضافی که درباره مهارت «مدرک بالا صلاحیت تعلیم کلی» را اشاره می کند. مهارت به مختصری از قابلیت و عملکرد ایده سازی که توسط کارشناسان از طریق گسترش آموزش اشلره می شود.

شرایط شایستگی و عملکرد در تعاریف فرهنگ لغت مورد استفاده قرار گرفته است، این نوع معرفی مخصوصاٌ برای آشنایی با زمینه های زبان و زبان شناسی پیچدگی هایی دارد.

دو دوره از قرن ها، انواع ویژگی های دانش توسط فیلسوفها و دانشمندان (۱۹۸۰) استفاده می شود. (نظریه چامسکی در تولید تغییرات گرامر).

در نظریه چامسکی تفاوت بین ایده های توانایی گوینده بومی( به دانش صریح یا منفی در سیستم زبان اشاره می کند) و عملکرد فردی ( تولید حقیقی هر فرد یا درک زبان که نمونه ای از کاربرد زبان است) مشخص است. عملکرد گوینده بومی به علت عامل هایی چون: محدودیت حافظه ، اشتباهات ، حواس پرتی، درنگ، آغاز غلط، تکرار و مکث ها اغلب ناقص است، چامسکی معتقد است که عملکرد واقعی به درستی در دانشی که نظریه زبان شناسان در توصیف است، مننعکس نمی شود.

نظریه زبان شناسان اصولاٌ مربوط به ایده گوینده – شنونده که کاملاٌ مشابه گفتار اجتماعی است، کسی است می داند این زبان به طور کامل و ساده با شرایط دستوری نامساعد مثل: محدودیت حافظه ، حواس پرتی، تغییر توجه و علاقه، اشتباهات (تصادفی یا مشخص) در کاربرد دانش تا عملکرد حقیقی بان مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین چامسکی معتقد است که هدف های پیشرفته نظریه زبان شناسان بین عملکرد و توانش فرق مهمی دارد. همچنین او معتقد است که مطالعه و توصیف زبان به طور کامل یک ایده انتزاعی نسبت به ثبت سخن های طبیعی که ضروری است، اغلب ناقص است.

 

توانش گرامر تا ارتباطات

چامسکی در تشخیص توانش – کنش ، چامسکی که برای بسیاری از گرایشها در فرآیند طبیعی علاقه زبان به کاربرده شده است.

در مقاله ای که در سال ۱۹۸۰ منتشر شد، مایکل کنل و مریل اسوین (۱۹۸۰) درباره وضعیت تاثیر تجدید نظر کردند و تئوری های گوناگون چامسکی در توانش و کنش از پاسخ تا عملکرد آن ارزیابی شده است.

برطبق بازبینی شان، از دو تا مورد بیشتر ، قابل توجه گسترش نظریه چامسکی در Campbell و Wels (1970) و Hymes و (۱۹۷۲) قرار گرفته است.

کمپبل و والز موافق روش شناختی که درباره تفاوت بین توانش و کنش حقیقی است، اما آنها اشاره می کنند به ادراک چامسکی که در این شرایط هیچ مرجع مناسبی در وضعیت ویژه ، متن یا مفهوم اجتماعی فرهنگی وجود ندارد.

از طرفی کمپبل و والز در درجه تولید شخصی ، درک زبان مناسب و متنی که خیلی مهمتر از گرامر ، واقع شده است.

آنها بر محور دید چامسکی در توانش مثل توانش گرامری دلالت می کنند و نظریه های زیادی درباره توانش گویا وجود دارد. ( کمپبل و والز ۱۹۷۰، صفحه ۲۴۹).

همچنین هایمز (۱۹۷۲) قانون هایی که در زبان وجود دارد، استفاده می کند، ولی از نظر چامسکی نادیده گرفته شده است.

مثل : کمپبل، والز و هایمز تقریباٌ به دید عریض در توانش گرامری عقیده دارند اما قابلیت دانش مکی را گویند بومی داراست. مفهوم عریض توانش گویا در شرکت جامعه زبان شناسی و توانش متنی به خوبی توانش دستوری است.

در طی سال ۱۹۷۰، قبلاٌ زبان شناسان و پژوهشگران به پیشرفت در عملکرد و آغاز توانش گویا همانند مفهومی که جدا از «گرامر» یا توانش زبان شناسی است، اشاره کرده بودند.

کنل و اسوین (۱۹۸۰) اشاره می کند به تعداد افرادی که مخالف ادبیات هستند که تقریباٌ در سال ۱۹۷۰ مفهوم توانش گویا شامل توانش گرامری، جزء یکی از عناصر است.

این روش رایجی است که در دوره توانش گویا مخصوصاٌ در دانش یا توانایی در ارتباط با قانون های کاربردی زبانی و مدت زمان گرامری یا توانش زبان در قوانین گرامری که استفاده می شود، اشاره دارد.به طور عمومی مساوی با یافتن دوره کاربردی است، رویش است که هایمز ، کمپبل و والز استفاده کرده اند. (صفحه ۱۵). شاید یکی از بهترین تحقیق باشد که در اوایل سال۱۹۷۰ درک توانش گویا توسط ساویگنون (۱۹۷۲) که از دانشگاه ایالت متحده امریکا فارغ التحصیل شد. چون تحقیق ساویگنون یافتن انواع شیوه های گوناگون در پیشرفت مهارت های گویا است. تعریف او از توانش گویا یکی کردن با توانش زبان شناسی همانند یکی از اجزاهاست:

توانش گویا ممکن مثل کارکرد در محیط گویا به خوبی تعریف شود که باید در مبادله حرکتی که توانش زبان شناسی هم در اطلاعات درونی کلی، هم زبان شناسی و پارا زبان شناسی وفق شود. (صفحه ۸)

او اشاره می کند که موفقیت گویا وابستگی طولانی در خواسته های افراد تا خطراتش و بیان و تدبیر زبان خارجه در کاربرد لغت و کنترل ساختار در فهم آن وجود خواهد داشت.

بر طبق ساویگنون ، کاربرد حرکات، لهجه و حالت چهره و همچنین مشارکت در ارتباطات ، اما در طی زبان شناسی رسیدگی می شود که همانند یکی از جزءهای اصلی مبادله گویا قابل اهمیت است.

در آخرین تعریف توانش گویا، ساویگنون (۱۹۸۳) طرح کلی از مشخصه هایی را شرح داده است.

 • توانش کویا یک بخش و حرکتی از دانش زبانی است که نسبتاٌ وابسته به مفهوم ایستا در انتقال معنایی بین ۲ یا بیشتر اشخاص وجود دارد. سپس، در این حس توانش گویا می تواند ویژگی میان فردی را نسبت به درون فردی بازگو کند. (صفحه ۸)
 • توانش گویا فقط در استدلال تفکر زبانی نباید باشد بلکه هم در نوشتن و گفتن زبانی استفاده می شود.
 • توانش گویا یک متن ، ویژه ای است که همیشه در ارتباط با یک متن یا در موفقیت به خصوصی رخ می دهد. کاربر زبان توانش گویا می داند که چه گزینه ای برای ثبت و شیوه ایی در موقعیت خاص مناسب که در ارتباط رخ می دهد.
 • اثرات دیدگاه تفاوت بین توانش و کنش در ذهن مهم است. توانش چیزی است که یک شخص می داند، کنش چیزی است که یک شخص انجام می دهد. فقط کنش قابل مشاهده است هر چند که وقتی کنش کامل است که توانش می تواند پیشرفت ، حفظ و ارزیابی شود.(صفحه ۹).
 • توانش گویا نسبی است و وابسته به همکاری تمام چیزهایی که درگیر این مسئله است، حسی را بوجود می آورد، سپس از درجه توانش گویا صحبت می کند.

دید ساویگنون از مفهوم توانش گویا اهمیت دادن به توانش مذاکره ارتباطی طبیعی است.

اشاره به نمونه هایی از سخن ، نوشته یا دریافت مهارت های کنش دارد که قابل اهمیت و تشخیص است. بیشترین تعریف از توانش گویا توسط کنل و اسوین (۱۹۸۰) مه تفاوت توانش کمی ، روابط نظریه ها یا خلاصه ای از تفاوت ها ، موردبررسی قرار گرفته است. در نتیجه نقش توانش گرامری بیشتر جدال آمیز به نظر می رسد.

(۱۹۷۸) ادعا می کند که دوره توانش گویا باید شامل مفهوم توانش گرامری باشد. ممکن تعریفات منجر به استنباط کردن شود که عدم موفقیت را در بر می گیرد :  (۱)توانش گرامری و توانش گویا احتیاج به پیشرفت جداگانه دارند که معمولاٌ اول به گرامر توجه می کنند. (۲) اجزاء توانش گویا در توانش گرامری ضروری نیست.

کنل و اسوین (۱۹۸۰) در ادامه گفتند که سازنده ها کسانی اند که موافق توانش گرامری هستند، به راستی که یک بخش از توانش گویا می تواند در هدف توانش گرامری به طور جداگانه در کاربرد زبان برای تدریس قانون جامعه زبان شناسی برگزیده باشد.

فقط هایمز(۱۹۷۲) می تواند بگوید که قوانین دستوری بدون قوانین کاربرد زبان بی فایده خواهد بود، و همچنین ما احساس می کنیم که قوانین کاربرد زبان بدون قوانین دستوری بلا استفاده خواهد بود.

به عبارت دیگر تعیین می شود که چگونه ممکن است روشهای ارتباطی در تدریس زبان بهترین باشد، کنل و اسوین احساس می کنند که توضیح بیشتر برای مفهوم توانش گویا ضروری است.

این دانش پژوهان کمپل ، والز (۱۹۷۰)، هایمز (۱۹۷۲) ، ساویگنون (۱۹۷۲)، چارلز (۱۹۷۸)، مبی (۱۹۷۸) و ویدسون (۱۹۷۸)، عملکرد مدل توانش گویا را دستورسازی می کنند که شامل چهار جزء اصلی خواهد بود. از قبیل :

 • توانش گرامری
 • توانش زبان جامعه شناسی
 • توانش مباحثه
 • توانش استراتژی
 • در نمونه کنل و اسوین(۱۹۸۰) کنل(۱۹۸۳) به توانش گرامری اشاره می کنند که درجه ای از کاربران که زبان شناسی را یاد می گیرند که شامل دانش لغات، قوانین تلفظ . املاء شکل کلمه و ساختار جمله است.

کنل و اسوین (۱۹۸۰) می گویند که ضروری است که هر روش گویا تمایل دارد به بالاترین سطح های مهارتی دست یابند که درستی و خلاصه فهم و گسترش از اهداف مهم را داراست.

آماده سازی توانش زبان جامعه شناسی در ترکیب های دستوری مورد استفاده قرار می گیرد یا فهمیدن متنهای گوناگون تا انتقال عملکردهای گویا، مشخص می شود. از قبیل: توصیف، شرح، ترغیب، اطلاعات را استنباط کردن و فی المثل …. است . عواملی همچون : موضوع ، قوانین شریک و مقامهایی که در تعیین تناسب نگرش توسط گوینده و انتخاب از شیوه ها و یا ثبت شان انتقال می یابد.

بدون (۱۹۸۰) از بسیاری شرایط استفاده می کند که به شیوه های ثبت موجود تا گویندگان ماهر زبان اشاره می کند. گویندگان می توانند در انتخابشان از واژگان ، نحو، تلفظ، لهجه و حتی ترکیب غیر زبانی تا پیام های مناسب شان برای شخص خاص یا متن اجتماعی تغییر دهند. ثبت ها از شیوه های غیر رسمی تا رسمی مرتب می شود و کاربردی در گفتار و نوشتار دارد.

بدون اشاره دارد به کاربرد مهارت ثبتی مناسب که نیازمند حساسیت در تفاوت های میان فرهنگی است، مخصوصاٌ ترکیب این نوع توانش رسیدن به دشواری ها است. (صفحه ۱۹۲ تا ۱۹۳).

مباحثه توانش سومین جزء از مدل های کنل و اسوین است که توانایی آمیخته با افکار تا به دست آوردن پیوستگی و وابستگی در شکل و نظرها را در برمی گیرد. شخصی است که درجه ای از مباحثه توانش را توسعه می دهد و خواهد دانست که چگونه از ابزارهای پیوستگی استفاده کند. مثل : ضمیر و قواعد ربطی ( نظیر: حرف عطف، قیدها و عبارات وابسته ، تا پیوستگی افکار را در متن به دست آورد.

همچنین کاربر زبان در بیان، مهارت داشته باشند و رابطه بین افکار متفاوت در متن را کارشناسی کند. ( می بینید که ویدسون (۱۹۷۸)، هیچ (۱۹۷۸،۱۹۸۳،۱۹۸۴،۱۹۹۲)، بدون ویول(۱۹۸۳) و لارسن فری من ، لانگ (۱۹۹۱) در عوامل قانون مباحثه کاربرد زبان را مورد بحث قرار داده اند.

توانش استراتژیک ، آخرین جزء از نمونه ای است که شامل : کاربرد ارتباط استراتژیک و غیر شفاهی تا تنظیم دانش کاربر زبان از کد یا تفکیک در ارتباط به دلیل عوامل عملکردی استفاده می شود.

کنل (۱۹۸۳) اضافه کرده است که توانش استراتژیک همچنین می تواند در افزایش اثرات معانی در ارتباط شخصی مورد استفاده قرار گیرد. (صفحه ۳۳۹).

این جزء از لحاظ کیفیت با سه نوع دیگر متفاوت است که استفاده از استراتژیک در منظور مذاکره اهمیت دارد.دانش آموزان سطح پایین تر مهارت می توانند از تأثیرات یادگیری استراتژیک ارتباطی از قبیل تفسیر یا تخمین بیان غیر مستقیم یا کاربرد اشاره و پرسش تا تکرار آن یا در مکالمه آرام استفاده کنند. گر چه کنل و اسوین به چارچوب نظریه هایشان مثل مدل توانش گویا اشاره می کند. آنها اعلام کردند که دوره توانش گویا مممکن است گیج کننده باشد و بعد از آن خیلی اختلاف و گیجی درباره معنایی آن وجود دارد. کنل (۱۹۸۳) ادامه می دهد که تفاوت بین توانش گویا و ارتباط واقعی ، به طور ناچیز فهمیده می شود که در زمینه زبان دوم باقی مانده است. (صفحه ۴)

او ترجیح می دهد که دوره ارتباطی حقیقی «تا دوره » «عملکرد و گویا» از مدل سال (۱۹۸۰) استفاده شود و بعد ، دوره آخر گرایش به هدایت تا گیج شدن با تمایز عملکرد – توانش چامسکی است.

هر چند که با تأکید کنل، او از دوره «توانش گویا» در دانش زبانی و کاربرد گویا و مهارت استفاده کرده است یا چطور هر فردی می تواند با دانش در موقعیت ارتباطی حقیقی خوب اجرا کند.

مدل کنل و اسوین در تفکر دانش پژوهان اثر زیادی گذاشته است کسی که در بهتر درک کردن از چیزهایی که موجب مهارت گویای زبان می شود.

بچمن (۱۹۹۰) پیشنهاد می دهد که یک مدل در چارچوب نظری از «توانایی زبان گویا» که آمیخته با برخی از اجزاء یکسان مشخص شده توسط کنل و اسوین است، اما ترتیب و توضیح در روشی تا حدی متفاوت است.

چارچوبش شامل سه جزء اصلی است:

 • توانش زبان
 • توانش استراتژیک
 • مکانیسم روان

فیزیولوژی

اولین جزء دانش گوناگونی را درست می کند که ما در ارتباطات از طریق زبان استفاده می کنیم، در حالی که دومی و سومی اجزاء شامل مکانیسم های فیزیکی و گنجایش ذهنی می باشد، بدین وسیله دانش در استفاده زبان گویا به کاربرد می شود.

بچمن مشخص می کند که جزء اول – توانش زبان مثل – دانش زبان است. صفحه (۸۵) و چارچوب دیگری از توانش گویا را شرح می دهد، از قبیل توصیفاتی که توسط هایمز(۱۹۷۲) ، منبی (۱۹۷۸)، کنل و اسوین (۱۹۸۰) و کنل (۱۹۸۳) شده است.

اجزاء توانش زبان در شکل (۱۰۱) شرح داده است. تعریف بچمن از توانش زبان، شامل دو نوع توانایی است. اولی توانش سازمانی است که اشاره به کنترل ساختار زبان رسمی (توانش ساختاری) و دانشی که باعث ساخت مباحثه (توانش متنی) می باشد. نوع دوم از توانایی «توانش عملی» که مربوط به عملکرد استفاده از زبان «توانش عملکردها» و دانش تناسب متنی که از آن استفاده می شود (توانش زبان جامعه شناسی)هر چهار زیر مجموعه از مدل بیشتر توضیح داده می شود. مثل شکل(۱۰۱) نشان داده شده است.

«توانش دستوری» شامل کنترل لغات ، شکل شناسی، نحو و واج شناسی و عناصر نموداری است؛ «توانش متنی» شامل پیوستگی و سازمان معانی است.

توانش عملکردها یعنی کنترل ترکیب زبان است مثل: توانایی در بیان تصورات و احساسات (عملکرد خیالی)، به دست آوردن چیزهایی (عملکرد دستکاری) ، استفاده زبان در تدریس (آموزش دادن)، یاد گرفتن و حل کردن مسائل (عملکرد اکتشافی) و خلق کردن (عملکرد تخیل) است. سرانجام (توانش جامعه شناسی) شامل جیزهایی مثل حساسیت و ثبت در لهجه ، زبان بومی و درک ارجاعی فرهنگی و شکل های سخن است. (بچمن ۱۹۹۰ صفحه ۸۷ تا ۹۰).

در چارچوب بچمن نشان می دهد که متحمل تناوبی در توانایی زبان گویا و آماده سازی پرسش مثل: شناخت زبان به چه معناست؟

مدل هایی از توانایی زبان در این بخش توصیف می شود که از لحاظ نظریه های گوناگون درباره زبان ذاتی و کاربرد اشتقاق می یابد. در بخش بعدی ، در ابتدا ما می خواهیم پیشرفت مدل توانایی زبان را در نظریه های مشخص از توانش زبان یا نبود عملکرد آزمایش کنیم البته مجموعه ای از منشأ موجب ابتکار در میان شاغل ها میشود.

منبع: بچمن ، ملاحظه ای در آزمون زبان. آکسفورد: داشگاه آکسفورد (۱۹۹۰) (صفحه ۸۷)، مجوز چاپ جدید در مطبوعات دانشگاه آکسفورد.

 

توانش گویا و مهارت فکر

یکی از حواس پنگانه ، تمرکز در مهارت است که همیشه در یادگیری و آموزش زبان به کاربرده می شود. بدیهی است که دستور تمایلی به سمت عدم مهارت یا عدم توانش دارد.

در عین حال این تنها در حدود دهه گذشته است یا به طوری که شاغل ها شروع به استفاده از دوره مهارت در روش جدید می کنند.

از سال ۱۹۷۰ تغییری در تدریس زبان گویا، مهارت زبان خارجه در معانی و اندیشه هایی که درجه زیادی در دوره های ساختاری درست توسط بسیاری از اعضای انجمن علمی به وجود آمد.

۲۰ سال گذشته، بسیاری از معلم ها شروع به درک زبان کردند که یک پارچه نشان نمی دهند مفهوم اهداف بی نظم دانش آموزان را که به ندرت موفق می شود: نسبتاٌ کل محدوده توانایی که باید توصیف شود در رسم فارغ التحصیلی در بر می گیرد به عبارت دیگر معنادار است. با تعریف توانش گویا در سال ۱۹۷۰ بینش های جدیدی در افراد توانایی گوناگون زبان آمده است که نیاز به پیشرفت دارد به عبارت دیگر از دانش زبان به اندازه کافی استفاده می شود. با این حال بسیاری از مدل های اولیه، سطح توانش در آن مشخص نیست. در روشی که می تواند به شاغل ها در اندازه گیری پیشرفت یا شمردن اهداف برنامه دانش آموزان کمک کند. در میان یادگیرنده ها و برنامه های زبان ، درجه مهارت ، تمایل یا موفقیت نسبتاٌ زیاد می تواند تغییر کند که وابسته به عواملی مثل هدف ، انگیزه برای آموزش زبان یا محیط یادگیری می باشد. بدون وضوح در درک مهارت،  ارتباط در اهداف و نتایج و تولید گفتار در برنامه ها و زمینه آهنگ که معنی می کنیم می تواند مشکل و بیهوده باشد. چنان که هینگس و و کیلفورد (۱۹۸۲) اشاره می کند به برخی مشخصاتی درباره سطح و مقدار مهارتی که آنها نیاز به تصحیح مفاهیم برای شاغل ها دارند:

یک دانش آموز نمی تواند در ارتباطات به طور شایسته ای ظاهر شود. وظیفه ای است که باید از صلاحیت تا بیان آن مشخص شده باشد. درجه ای از مهارت نیاز به گذراندن قرارداد مذاکره مثل یک جهانگرد که به طور یکسان نیست. یکی پیدا شده که در بحث تصورات انتزاعی، حجم منطقه و نیازهای کاربردی زبان را در اثرات کاربرد نیازهای فوری هر فرد یا آخرین تعطیلات اروپایی هر شخص را مشخص کند.

می گوییم که آنها قابلیت صحبت کردن آلمانی را ندارند ولی قابلیت آلمانی صحبت کردند را در محیط عادی فیزیکی و کاربرد اجتماعی دارند. (صفحه ۶۰و۶۱).

راهنمای موقت مهارت ACTFL ، در نوامبر (۱۹۸۲) منتشر شد که اول تلاش می کند که تدریس زبان خارجه حرفه ای را در سطح های عملکرد توانش برای متن علمی در یک روش جامع تعریف و توصیف کند.

در پیشرفت تاریخ توسط لیکسین گاسپرو (۱۹۸۴) راهنمایی طراحی کی شود کسی است که از جهان پیشین قدیمی تا تصورات مدرن در سال (۱۹۷۰) (صفحه ۱۳) در جستجوی تحقیق مهارت است در طی این دهه رویدادهایی همگرایی است که مؤسسه کمیسیون رئیس جمهور زبان خارجه و بررسی بین المللی، عملکردها در طرح خلاصه گویا در اروپا، تغییرات تدریس زبان گویا در ایالت متحده امریکا و عملکرد نمایندگان دولت تا آموخته و آزمون را در روش هایی کاربردی زبان تصحیح می کنند راهنمای یک سری مجموعه ای از پروژه ها که می خواهد تغییر جدیدی در معانی آموزش زبان پیدایش یابد. برخی از رویدادها در تاریخ جامع که لیکسین گاسپرو با حروف پررنگ شده زیر نشان می هد.

 

حرکت به سمت استانداردهای ملی

به طور کلی در تاریخ تدریس زبان، آموزش یارها و متخصص های برنامه آموزشی تلاش می کنند تا هدف هایی را مرتب کنند و نتایج را برای یادگیری زبان تا پرورش روش گفتارهای عالی در میان سطح های آموزش و پیشرفت ارتباطات درباره کارهای انجام شده مشخص کنند در دهه ای ، این اهداف برای شمارش و بیان مکان یا سطح کیفیت ، شکل فهرست های طولانی موضوعاتی تا پوشش آن گفته می شود.

آزمونهای پیشرفته ای توسط معلم های مجزا طراحی می شود تا مشاهده کنند چطور دانش آموزان به خوبی اصول مشخص یاد می گیرند. هنوز لیست جامعی از محتوی ترکیب و آزمون های مجزای زبان شناسی که سودمندی محدودی در شکل دهی و تغییرات آموزش زبان در هر سبک معنا داری دیده می شود. اخیراٌ در سال ۱۹۷۰ ، این به طور آشکاری افزایش یافته است که کانون برنامه ریزی برنامه تحصیلی و آزمون نیاز به جابه جایی تجزیه و تحلیل کوچک از چیزی که آموخته دارد تا تجزیه و تحلیل بزرگی که دانش آموزان در حقیقت می توانند با زبان قبل از هر پیشرفت ساخته حقیقی عمل کنند (۱۹۹۲). در پایان دهه، به طور آشکاری افزایش یافت که در بسیاری موارد استفاده شد، از لحاظ روند ملی تایید شد که برای ارزیابی مهارت زبان مورد احتیاج است.

به نظر می رسد که انجمن علمی آماده جستجوی برخی توافقات درباره تعیین بسیار واضح نسبت به هدف های مهارتی قبل و همواره استانداردهایی برای برنامه های زبان دوم وجود دارد.

این علائق در زمینه استاندارد ها به طور کلی منعکس شده که مربوط به برتری آموزش در سطح آمیخته ملی است.

نیازهای استاندارد ها در فضای زبان های خارجه و تحصیلات بین المللی به پل سیمون (استان ایلی نویز در ایالت متحده امریکا ) و دیگر اعضای کنگره اشاره می شود، باضافه سازمان های زبان حرفه ای و مؤسسه ای از کمیسیون ریاست جمهوری خاص برانگیخته می شود. ابتکارات توسط رئیس جمهور جیمی کارتر پشتیبانی می شود و در آپریل ۱۹۷۸ کمیسسون رئیس جمهور زبان خارجه و تحصیل بین المللی شکل گرفته است.

در یک سال اخیر گزارشهای کمیسیون (قدرت های به واسطه ویسلام ۱۹۷۹) منتشر شده، این سختی نشان داد که این ملت در دوره هایی از توانش زبان خارجه زحمت زیادی کشیدند. بیاناتی از قبیل امریکایی ها عدم توانش در زبان های خارجه عیناٌ رسوایی آور و بدتر بودن است. (صفحه ۱۲). رسیدگی نیازهای شهروندان در حمایت از برنامه های تحصیل زبان دوم برای مدرسه های ملی آمده است. به همان طریق نگرانی هایی در گزارش مربوط به نادیده گرفتن دانش آموزان دبیرستان ، موضوع بین المللی شد.

مثلاً ۴۰ درصد از نمره ۱۲ نمره گذار نمی تواند کشور مصر را در نقشه نشان دهد بنابراین کمیسیونی برپا شد. در میان پیشنهاداتی که شامل گزارش کمیسیون در معیار ملی و ارزیابی برنامه تا پیشرفت آزمون های مهارت زبان خارجه و بررسی آگاهی و ارزیابی تدریس زبان خارجه در ایالت متحده امریکا برقرار می شود. در سال اخیر ۱۹۷۸ کمیسیون رئیس جمهور توسط گروه کار MLA-ACLS نشان می دهد که این نظریه های دیگر برابر است :

نظریه ۱۰- نهادها و مکان هایی که در بیان سیستم های آموزشی توسط انجمن زبان مدرن تا پذیرفتن عملکرد قابل قبول ملی و استاندارد های مهارت مورد تشویق قرار می گیرد و چنین استانداردهای مشخصی برای دانش آموزان و اساتید ایجاد می شود.

نظریه ۱۲- انجمن زبان مدرن و هیأت امریکایی تدریس زبان های خارجه در بازبینی و پیشرفت آزمون ها برای اندازه گیری کارآیی چهار مهارت زبان که بیشترین آموخته عادی و کاربرد وسیع در زبان باید تءمین شود. چنین آزمونهایی باید توسط کمیسیون هایی که شامل مدرسه ثانوی و اساتید دانشگاه پیشرفت کند
( برد ۱۹۸۰ و لیسکین گاسپرو ۱۹۸۴ گفته شده است.) طبق نظریه های بالا گروه کار MLA-ACLS در زمان یکسانی وظیفه آزمون های آموزشی (ets ) را به شیوه ای که مسئله ، آزمون های مهارتی را از دیگر جنبه های ساخته می شود. در سال ۱۹۷۰ ، پروتست فود فرد، وظایف آزمون های آموزشی را ابداع کرده که می خواهد در دوره عمومی در ۱۰ سال اخیر استفاده شود که اشاره به پروژه هایی که قصد مشخص شدن سطح های مهارت زبان برای متن های عملی که مورد استفاده مقیاس موازی بعد از جنگ جهانی دوم توسط مدرسه خای حکومت متحده قرار گرفته است. (لیسکین گاسپرو ۱۹۸۴).

در ابتدای سال ۱۹۵۰ مقیاس دولت توسط زبان شناسان در یکی از مدزسه های دولت زبان اصلی، مؤسسه خدمت خارجه fsi پیشرفت کرد به عبارت دیگر توانایی های مکالمه کاندید های در موقعیت خدمت در خارجه توصیف شده است.

این قوانین در ۱۱ ردیف اصلی مهارت ساخته شده است، ابتدا با صفر (عدم عملکرد توانایی زبان) ، ۵ (مهارت با گوینده بومی تحصیل کرده مساوی است)، کاربرد (+) بین سطح ها ( در شکل ۲٫۱ برای توصیف مختصر مقیاس نشان داده شده است) به علاوه مقیاس مهارت برای تعیین دسته بندی ، fsi در مصاحبه مستقر ارزیابی پیشرفت می کند. همچنین این شیوه علاقه به معیار پروژه رایج دارد. در طی ۱۹۷۰، ETS ( وظیفه آزمون آموزشی) با دیگر سازمان ها در آلمان و انگلیس بزرگ ، نماینده ی حکومت ایلت متحده امریکا تجارت و گروههای علمی تا پیشرفت و تصحیح مقیاس های مهارتی و مصاحبه در کاربرد علمی همکاری می کند(لیکسین گاسپرو). در نتیجه این پروژه ، توافق مقیاس حکومت است، آشکار است که IR مقیاس (گفتگوی زبان میانجی) در توسعه سطح های پایینی تا عرض بزرگتر و دقت در توصیف مهارت سطح ILR2 زیر را در بر می گیرد.

شروع کار معیار پروژه رایج در سال ۱۹۸۱ توسط انجمن امریکایی در تدریس زبانهای خارجه (ACTFL) ، در مشورت با MLA,EIS و دیگر انجمن های حرفه ای، تحت عنوان طراحی برای اندازه گیری و ارتباط مهارت زبان خارجه ادامه دارد.

برخی از اساس هایی در این پروژه توسط انجمن امریکایی تدریس زبان خارجه در سال ۱۹۷۸ طرح شده است زمانی که برنامه ریزی در ابتدای کار در انتخابات طرح استانداردهای مهارت مشاهده می شود.

این پروژه شامل بررسی ادبیات جامع، تشکیل جلساتی توسط کارشناسان اروپایی و امریکایی در طرح و آزمون های مفید ، مشورت با سازمان های زبان گوناگون و ناشر و جلسه با شاغلان است.

منبع:Thopmson , Byrness, Buck و ۱۹۸۹ (صفحه ۲ تا ۱۵)، مجوز چاپ جدید توسط انجمن امریکایی تدریس زبان خارجه (ACTFL).

پروژه ای توسط دانش پژوهان در سال ۱۹۸۱ آورده شده است که بایکدیگر همکاری کردند تا توصیفاتی درباره مهارت زبان خاص و کلی به وجود آوردند که به نام راهنمای موقت مهارت ACTFL شناخته شد. بیاناتی برای صحبت ، شنیدن ، نوشتن و فرهنگ به وجود آمد که توسط دانش پژوهان دانشگاههای مختلف ارزیابی شد و کاربران بالقوه انتقاد کرد ند که در نوامبر سال ۱۹۸۲ به شکل موقت منتشر شد. بعد از ۱۹۸۲ با بررسی و تجدید نظر، بینش و دانش های جدیدی ثبت شد (لیسکین گاسپرو ۱۹۸۷ با جزئیات خاص درباره بازبینی به سال ۱۹۸۶ اشاره می کند اخیراٌ توصیفات کلی بیشتر در ضمیمه A آماده شد.)

چنان چه با بررسی برخی از احاطه های تاریخچه باعث پیشرفت و فعالیت در اساس ابتکار می شود.

پروژه ها از بررسی های ادبیات آگاهی دارد و دانش پژوهان کسانی که در نظریه های بعد های گوناگون یادگیری زبان کارشناسی کرده اند اما نسبتاٌ نظریه یادگیری زبان خاص آشکار است، مقدمتاً نتایجی از نیازهای قابل مشاهده شاغلان در حکومت و انجمن های علمی آمده است که می خواهند تفاوت هایی را در شیوه زبان برای آموخته و ارتباط مؤثر در نتایج آموزشی ایجاد کنند. هماهنگی که ED Acebdd و مدیر اجرایی ACTFL ، بیان می کند که پروژه های آغازی مهارت در بسیاری از سالها در تجربه هایشان استفاده شده است مثل معلم ها ، درک شان و آزمون و خطا تا درستی سیستم است (۱۹۹۲ Scebold ).در حقیقت توصیفات مهارت از لحاظ جنبه نظری خاص شروع نمی شود، بلکه بسیاری از اجزاء یکسان در فرض علمی استنتاج و تقسیم می شود، مدل هایی از توانایی زبان ارتباطی ، توسط کنل و اسوین توصیف می شود. تناسب مدل های گوناگون به طور واضح می خواهند مثل ما نگاهی به شیوه های مهارت در کاربرد رهنمود ACTFL داشته و ارزیابی کنند، در بخش بعدی بحث می کنیم.

N ارزیابی مهارت زبان در کاربرد رهنمودهای انجمن امریکایی در تدریس زبان خارجه ACTFL تعریف رهنمودهای مهارت ACTFL ، اندازه گیری توانایی زبان در سخن ، شنیدن ، خواندن و نوشتن می باشد. درجه بندی جهانی در استنباط نمونه هایی از عملکرد و ارزیابی واگذار می شود که این نمونه ها در مجموعه معیار مشترک استفاده می شود. این ضروری است که درک شود در توصیف مقیاس شکل (۲-۱) خطی طبیعی نیست، نسبتاٌ این چند بعدی است که توسعه مارپیچی دارد(لیکسین گاسپرو ۱۹۸۷).

در نتیجه مقیاس بالا می رود که بیشتر مهارت زبان تدریجی برای رسیدن به سطح بعدی نیاز دارد. ممکن است بینش سطح های مهارتی در دوره هایی از هرم وارونه مفید باشد همچون در شکل (۳-۱) شرح شخصی می تواند ببیند که تغییرات مثبت نسبتاٌ کوچک است که نیاز به پیشرفت از سطح نوآموز تا مقدماتی دارد،  اما نسبتاٌ بیشتر تغییرات نیاز به پیشرفت از سطح مقدماتی تا پیشرفته و ادامه دادن در مقیاس بالا دارد.سطح مهارت برتر در مقیاس ACTFL برابر با سطح های ۳،۴،و۵ در مقیاس ILR از سطح ۴ به سطح ۵ وجود دارد. در واقع این غیر عادی است برای گویندگان غیر بومی که به آخرین درجه بندی دست یابند. (شکل ۳-۱) هرم وارونه به نمایندگی ACTFL مقیاس درجه بندی با محدوده و زیر لایه های اصلی.

سطح مهارت در مقیاس actfl می تواند در ملاحضه ۵ معیار ارزیابی مشترک تحت عملکرد /وظیفه جهانی ، مفهوم ، گنجایش، صحت و نوع اصلی متمایز باشد. شکل (۴-۱) معیار ارزیابی در مهارت سخن ارائه می شود که در سال ۱۹۸۹ ACTFL راهنمای آزمونگر آموزشی مهارت مصاحبه شفاهی پدیدار می شود (Thopmpson,Byrnes,Buck 1989).

این معیار وابسته به مهارت آزمون مصاحبه شفاهی (OPI) است و به عبارت دیگر این توانایی های همزمان  در بعد های جهانی نسبت به دیدگاه حضور یا غیاب در هر ترکیب زبان شناسی (در صفحه ۱ تا ۳) نشان داده می شود.

وقتی نمونه درجه بندی گفتار ملاحظه می شود، هر شخصی نباید دوره ها را مجزا از گرامر یا وظایف یا مهارت های مجزا بداند.

سلسله مراتب آزمونگر مهارتی از توانایی شان در ارزیابی معیار استفاده می کنند و درجه بندی جهانی را بر پایه توانایی کلی ارتباط گوینده مشخص می کنند.

منبع : Thompson, Byrnes , Buck 1989 (صفحه ۳ تا ۹).مجوز چاپ جدید توسط ACTFL.

در نتیجه توصیف مختصری درباره هر یک از این معیار ، در راهنمای آزمونگر آموزشی مهارت شفاهی که ACTFL در زیر به طور خلاصه آمده است:

عملکردهای وظیفه جهانی اشاره می کند به وظایف جهان واقعی که گوینده می تواند در زبان انجام دهد. پایین ترین سطح مقیاس ، عملکرد هایی از قبیل: نام گذاری موضوعات گوناگون یا کاربرد سلام اولیه به طور نمونه مصاحبه توانایی درونی شخص است. در ردیف مقدماتی ، مصاحبه شونده می تواند قدری بیشتر وظایف چالش انگیز را از قبل: توصیف یک شخص یا مکان به طور ساده یا پرش درباره اطلاعاتی به کارببرد.

شخص ارزیابی شده توانایی توصیف پیشرفته و گویندگی در شکل های متفاوت زمانی ، قادر است.

در بالاترین ردیف مهارت ، مصاحبه شونده وظیفه کاملاً پیچیده ای را دارد از قبیل پیشرفت در بحث استدلال و متقاعد سازی، حمایت از عقاید یا بحث درباره وضعیت فرضی با وسعت و مهارت زیاد است.

افزایش مهارت شخص مثل پیچیدگی کاربرد زبان تا انجام وظایف ، صحت، دقت است که وظیفه می تواند انجام و افزایش یابد.

 • متن به چگونگی یا به زمینه های کاربردی شخصی زبان اشاره می کند. (Thopmson,Byrnes,Buck 1989 ، صفحه ۲ تا ۳). در سطوح پایین تر مهارت ، شخص می تواند به طور نمونه از پیشگویی یا متن هایی که در حافظه یا در عناصر یادگیری استفاده کند زیرا پیشگویی ، متنهای در زمینه های طبیعی و عینی که از اثر متقابل مبنی بر زمان حال است (صفحه ۲ تا ۳). در سطوح بالاتر مهارت به طور نمونه متن بسیار نیاز به شریک در مکالمه دارد به دلیل غیر قابل پیش بینی از وضعیت و نیاز به رسیدگی در انعطاف پذیری آن دارد.
 • مهارت زبان نیازمند به استدلال نظریه های شخصی در بحث سیاسی است یا مسئله غیر منتظره را در فرهنگ خارجه به کار ببرند به طور نمونه نیازمند سفارش غذا در رستوران یا در منزل شب هنگام تقاضا می کنند.
 • بعد ظرفیت در معیار ارزیابی ، سرفصل ها یا موضوع مکالمه ای که بیشتر در عنصر OPI اشاره می کند.( Thopmson,Byrnes,Buck 1989 ، صفحه ۲ تا ۳).

هر مصاحبه شفاهی متفاوت است، مثل بحث موضوعاتی که وابسته به علائق و پس زمینه های شخصی در مصاحبه وجود دارد. هر چند که ظرفیت در سطوح پایین تر اغلب در مرکز اطلاعات به طور خود زیست نامه و تجارب شخصی و علائق قرار دارد. سپس از این نوع موضوعات به مصاحبه شونده اجازه می دهد تا در انجا و اینک بماند و نسبت به مقدار گنجایش عینی انتزاعی رسیدگی کند. چنان چه مهارت شخصی افزایش یابد، درجه بندی موضوعات درباره سهولت افزاینده می تواند بحث شود.

در سطوح بالاتر مهارت، گنجایش درجه بندی مصاحبه شونده به راحتی می تواند بحث شود و به طور نمونه در کاربرد زبان بومی با سهولت به پهنایی برسد. بعد گنجایش معیار ارزیابی نباید عقیده ای مثل مرتبه ای از لیست سر فصل ها و موضوع ها داشته باشد.

واقعاٌ در هر سطحی از مهارت ، موضوع یکسان می تواند اکتشاف شود. در مثالی که به کار رفته است، می بینید که چطور یک موضوع مثل خانواده ممکن است بحث های گوناگونی را در سطح مختلف مقیاس داشته باشد. گوینده بومی ممکن است بتواند اعضای خانواده اش را به حساب آورد اما جزء بسیار کمی درباره آنها می گوید. گوینده در سطح مقدماتی ممکن است یک توصیف مختصری از اعضای خانواده یا اشاره ای به برخی از فعالیت ها یا علائق شان دارد، از آنجایی که گوینده در سطح پیشرفته می تواند درباره جزئیات اعضای خانواده، شمارش رویدادهایی که خانواده با هم سهیم اند یا درباره برنامه های آینده صحبت کنند. در سطح برتر، بیشتر موضوعات انتزاعی است از قبیل نیروهای اجتماعی که باعث تهدید در زندگی خانوار است، مسائلی که برنامه ریزی خانواده را احاطه می کند یا نقش خانوار در فرهنگ دوم که بحث می شود. بنابراین این گنجایش موضوع نیست، اما نسبتاٌ عمق و پهنایی در کاربرد مباحثه و صراحت و مهارت دارد که می خواهند متفاوت از یک سطح مهارت تا عدی باشد.

صحت به کیفیت قابل قبول و درستی پیامی که می رساند، اشاره می کند (Thopmson,Byrnes,Buck 1989 ، صفحه ۳ تا ۴).

ترکیب هایی مطرح شده در صحت ارزیابی شامل: فصیح، دستور، تلفظ ، لغات، توانش عمل گرا و توانش جامعه زبان شناسی است.

بسیاری از گویندگان بومی در بیشتر یا در همه سطح ها که اغلب ترجمه شان نا محدود گرایش به اشتباه دارد،گویندگان بومی کسی است که از ارتباط با خارجی ها استفاده نمی کند. (هرچند که، این ممکن برای گویندگان بومی کاملاٌ درست باشد، مخصوصاٌ وقتی که از عنصرحافظه استفاده می کنند ولی مقداری از زبان به طور بی نهایت استفاده می شود.)

عموماٌ شخصی می تواند در پایان مقیاس پایین تر گویندگان را به همان اندازه مشخص کند، اما به طور نمونه شریک مکالمه بومی مسؤلیتی درباره ارتباطات مذاکره بر عهده دارد.

راهنما آزمونگر OPI درستی روند را در ارزیابی مصاحبه توضیح می دهد: به طور کلی، درجه ای است که گوینده بر شنونده برای پر کردن فاصله در پیام تکیه می کند به علت کنترل ناقص زبان ، یک شیوه درستی برای ارزیابی است. چنان چه افزایش مهارت، مسؤلیتی برای کاهش پیام مذاکره جواب دهنده است. در یک دوره ، وظایف جهانی با سطح بالاتر مهارت در توصیف ، شرح، فرض، حمایت از نظریه ها و رسیدگی انتزاعی ، تصحیح و کاربرد دقیق دستوری ، واژگانی و قوانین جامعه زبان شناسی به علاوه کاربرد مؤثر ابزارهای پیوستگی در انتقال پیام های پیچیده همکاری می کنند.

تنها فهم نمی تواند کفایتی در بسیاری از مسرلیت های مکالمه طولانی داشته باشد که اصولاٌ شنونده خواهد بود(Thopmson,Byrnes,Buck 1989 ، صفحه ۳ تا۶).

 • نوعی متن که در مجموعه معیارهای ارزیابی به ساختار مباحثه به عبارت دیگر به کمیت و جنبه های گفتاری سازمانی اشاره می کند. (Thopmson,Byrnes,Buck 1989 ، صفحه ۳ تا۶).
 • مثل گویندگان بومی ارزیابی شده می توانند بیشتر کلمات یا عبارات مجزا را تولید کنند، در حالی که سطح مقدماتی گفتار در جمله مباحثه طولانی مشخص می شود. در رسیدن به درجه پیشرفته ، باید گویندگان توانایی هایشان را در کارآیی مباحث طولانی پاراگراف، کاربرد رابط های مناسب و عبارات انتقالی نشان دهند.

سرانجام ، درجه گویندگان برتر می توانند همه جا در سازمان یافته و سبک متوالی صحبت کند.

چنان چه بیشتر مشخصات خاص در هر سطح از مقیاس ACTFL ، طراحی شده است، و آشکارا توسط کنل ۱۹۸۳ اجزای توانش گویا توصیف شده و دیگران می توانند در مرتبه ای از متن معیار مقیاس ارزیابی ۵ را اندازه گیری کنند.

پس بیشتر راهنمای مهارت درباره توانش ازتباطی طبیعی است و شیوه ساختار کمیت عناصر گوناگون را تعیین می کند. راهنمای مهارت ACTFL غیر خانوار ، به دنبال مختصر نویسی مشخصات هر سلسله مهارت های شفاهی که باید ثابت کننده باشد.

آنها راهنمای آزمون مهارت شفاهی (ETS) (لیسکین گاسپرو ۱۹۸۲). راهنمای آزمونگر آموزشی مهارت مصاحبه شفاهی (Thopmson,Byrnes,Buck 1989 ) و گوناگونی اتاق کار مهارت ACTFL ترکیب می کنند.

 

بومی(سطح ILR  + % ):

با وجود اینکه شاید در سطح مهارت بومی عملکرد توانایی انفرادی بیان محدود در زبان باشد ولی عملکرد توانایی واقعی با چیزی که انها می دانند، ارتباط ندارد. به طور نمونه ، سخنانشان در کاربرد معدودی از عبارات یا کلمات حفظ شده یا نبود دسترسی به متغیرهای نحوی که در عناصر هدف پیش ساخته خانوار را مشخص کند.

آنها اغلب می توانند فهرست های کوتاهی از لغت و یا جواب سؤالات ساده ای که مربوط به پیش بینی زمینه های زیاد رواج روزانه است. وقتی همه در رد شدن مکالمه تلاش می کنند، سؤالاتی مربوط به نام شی ها، نام های اعضای خانوار، بیانات آب و هوا ، روزهای هفته، ایام روزها و برخی سخن ها را استنباط می کنند. هر گوینده نمی تواند درجه ای از سطح بومی موضوعاتی را بگوید که نه تنها فضای گنجایش است بلکه آن افراد می توانند کنترل کنند. آنها نسبتاٌ ، سخن های مشترکی را پیشنهاد می دهند که شخص می تواند سطح های پایین تر مهارت شفاهی را استنباط کند. به طور قابل ملاحظه ای درجه گویندگان بومی عالی
( )در مقیاس سطح عملی بیشتر عناصر حافظه هایشان را کنترل می کنند و برخی توانایی در پیام های شخصی با عناصر در ارتباط است. هر چند که هنوز آنها نا توان به ایجاد زبان اند، که عموماٌ نمی توانند موضوعات مکالمه ای نا آشنایی را به کار ببرند یا تفسیر در بیان تصوراتی که قبلاٌ بیان نکردند.

همچنین آنها در وضع بقاء ناتوانند که با فرهنگ زبان دوم مواجه خواهند شد، از قبیل : یافتن اتاق در هتل، هدایت کردن ، یک غذای ساده سفارش دادند، رسیدگی به نیازهای حمل و نقل و نظیر آن به کار می رود. این مهارت ها حداقل در حد توانایی مهارت های اولیه ترکیب می شود.

 • مقدمات (سطح ILR ):

مشخصات هر فرد در دوره مقدماتی مهارت شفاهی به شرح ذیل آمده است:

 • آنها در ایجاد زبان توانا هستند که آنها منحصراٌ قادرند افکارشان را بدون تکیه بر پیش ساخت یا حفظ مفهوم پاسخ های به دست آمده شان را بیان کنند.
 • آنها قادر به پرسیدن و جواب دادن به سؤال ها هستند . از آنجایی که گویندگان سطح به سؤالات در سبک خودکار با ۱ یا ۲ کلمه پاسخ می دهند، گویندگان سطح مقدمتی با عبارات طولانی تر یا جملات کامل جواب می دهند و مانع رسیدگی به پایان مکالمه شان است و بسیاری از جواب ها به طور استادانه ارائه می شود.
 • آنها حداقل در کمترین سطح توانش جامعه زبان شناسی را دارند که هر روز می توانند در رویای اجتماعی اسلام کردن، خداحافظی، کاربرد قاعده آداب و نظیر آن) با برخی تناسب قرار گیرند.
 • آنها با وضعیت بقاء ساده سرو کار دارند که ممکن مواجه زمانی در سفر یا اقامت در مدت زمان کوتاهی در فرهنگ زبان دوم شوند. گوینده در سطح مقدماتی برای یافتن مسکن ، غذا، حمل و نقل، هدایت و مسئله های کمی ارائه داده می شود.
 • مباحثه شان در جملات ساده یا عبارات، به طور عادی محدود به زمان حال ، با کاربرد کم از ابزارهای پیوستگی یا جاسازی ساختار جمله مشخص می شود. سطح سخن مقدماتی معمولاٌ غلط است، حتی پایه ساختار ها و کلمات کاملاٌ محدود است. هر چند که ، گویندگان سطح مقدماتی تا گویندگان بومی با خارجی ها سرو کار دارند. در سطح مقدماتی عالی () ، گویندگان شروع به تعهد برخی درجه ویژگی مهارت های پیشرفته می کنند. هر چند که آنها قادر به نگهداری عملکرد در سطوح بالاتر در مسیر زمانی مصاحبه نیستند و حداقل ویژگی هایی در سطوح پیشرفته در نمی یابند.

پیشرفته (سطح ILR )

 • گویندگان قادر به تقویت مکالمه در محدود پیشرفتی دارند که به شرح ذیل مشخص شده است:
 • آنها می توانند در زمان اصلی / حالت چارچوب ها را شرح و توصیف کنند. سطح گویندگان پیشرفته معمولاٌ به طور پاراگراف نسبت به جملات یا عبارات کوتاه صحبت می کنند، به علاوه نقل و توصیفاتشان بخش های مباحثه طولانی تر نگه داری می شود.
 • آنها می توانند درباره محدود موضوعات عینی که شامل جزئیات خود زیست نامه، روال روزانه در خانه، مدرسه یا محل کار، رویدادهای متداول و نظیر آن صحبت کنند. و کاملاٌ می توانند در مکالمات اتفاقی، بیان حقیقت دادن دستورالعمل ، توصیف مکان ها، مردم و چیزها، گزارش رویدادها و آماده سازی توصیفاتی درباره فهالیت های گذشته ، حال و آینده دخالت کنند.
 • آنها می توانند با کمک اقتصاد و فرهنگ زبان دوم زندگی کنند و نیاز کارهای روزمره را با سهولت به کار ببرند. پیچیدگی هایی در برابر شرایط بقاء وجود دارد. از قبیل …

برای دانلود مقاله به صورت آماده به همراه شکل و جداول از باکس زیر استفاده کنید:

پایان نامه بررسی ازدواج از دیدگاه علمی و قرآنی

پایان نامه ازدواج
۳۱ خرداد
0

ازدواج عبارت از فرایند علاقمندی، کشش جسمی، جنسی، روانی و به دنبال آن فراهم سازی شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی، شغلی، خانوادگی، شخصی دو جنس مخالف ( زن ومرد یا دختر و پسر) در جهت ایجاد یک زندگی مشترک توأم با تفاهم، محبت، پویایی، زایندگی، و هدفمند که در راس آن بیشترین تأثیرات را مذهب و اعتقاد و دین دو طرف دارد.بنابراین در شکل تفکیک شده، ازدواج جنسی مطلق، مخصوص بهایم است ازدواج روانی مخصوص عشاق است و ازدواج اخلاقی مخصوص عرفا می باشد. شیعه واقعی همه اتصالات را باهم برقرار می کند. رابطه جنسی سالم د ارد، عبادت می کند در تصویر گناهان و حضور خداوند اشک می ریزد، با مردم در می آمیزد. تجارت می کند و توالد و تناسل را نیز برقرار می نماید.

تعالیم اسلام نیز بر نکات فوق در ازدواج تأکید دارد، هرچند برخى را بیشتر مورد توجه قرار مى دهد. اسلام ازدواج را قراردادى با شرایط ویژه مى داند و نسبت به ملل و ادیان دیگر، براى مسلمانان در ازدواج شرایط بیشترى مقرر کرده است، هر چند ازدواج سایر فرهنگها را در ظرف و قالب خود به رسمیت مى شناسد. نکته دوم، استحکام این قرارداد است. در قرآن از ازدواج به عنوان «پیمانى محکم» یاد شده است، و جملاتى که در عقد ازدواج و هم زمان با آن از سوى یک طرف گفته مى شود و طرف مقابل نیز آن را مى پذیرد، نشان از استوارى این پیوند دارد. برخى از این جملات از متن قرآن گرفته شده و بر این استوار است که زن و مرد باید به صورت مناسب و مطلوب به زندگى مشترک خویش ادامه دهند، و در صورتى که بخواهند از هم جدا شوند باید با احسان و نیکى به یکدیگر همراه باشد. در عین حال، پیمان زناشویى محکم ترین قرارداد اجتماعى است که مى توان آن را ناشى از دوستى شدید و رحمت متقابل بین زن و شوهر دانست که قرآن به آن اشاره کرده است. این دوستى، قوى ترین امرى است که فرد بر آن اعتماد کرده، والدین، خواهر و برادر و همه خانواده را رها مى نماید و راضى مى شود با فردى که نسبت خونى با او ندارد، زندگى کند و در سختى و آسایش با او شریک باشد. از نشانه هاى مهم خداوند در خلقت انسان، جذبه روان شناختى در وجود مرد و زن است که مى پذیرند از نزدیکان جدا شوند و فرد ناآشنایى را به همسرى برگزیند تا مایه آرامش یکدیگر شوند و رابطه دوستانه آنها از هر رابطه دیگر عمیق تر گردد. به نظر مى رسد، زن و مرد تنها در صورت اطمینان به عمق این رابطه و گوارا بودن زندگى مشترک، به ازدواج رضایت مى دهند. این پیمان فطرى، بسیار محکم و امرى وراى ارضاى جنسى است و اطمینان زن و مرد به یکدیگر بیش از اطمینان افراد به هم در هر رابطه دیگر انسانى است. این امور باعث مى شود ازدواج به پیمان محکمى تبدیل شود.

 

برای دانلود پایان نامه از باکس زیر استفاده کنید:

پاورپوینت : محوطه سازی و زیبا سازی ویلا

محوطه سازی ویلا
۳۰ خرداد
4+

محوطه سازی ویلا

معماری منظر (محوطه‌سازی) تلفیقی از علوم مهندسی شهرسازی و مهندسی معماری است که به طراحی و فضاسازی در محیط باز می‌پردازد. معماری منظر می‌تواند مربوط به یک بنا، بوستان و غیره باشد.
معماری منظر همان طراحی شهری ولی در سطح پایین است. معماری منظر در مورد انسان و نحوهٔ آرامش آن بحث می‌کند؛ یعنی هرچه‌قدر معماری منظر ما بهتر باشد، منظر ما در همهٔ زمینه‌ها -چه در زمینهٔ فرهنگی و چه در زمینهٔ اجتماعی- پیشرفت خواهد کرد.
“در تعاریف کنونی معماری منظر به خصوص به عنوان هنر ایجاد ارتباط میان انسان و طبیعت بیش ازهر چیز به خلق و آماده‌سازی زمینه های درک زیبایی در محیط انسانی و به عبارت دیگر به بخش وسیعی از محیط طبیعی و باز توجه می شود. لذا این دانش و حرفه با هنرمندی زمینه ساز طراحی و پردازش زمین و به ویژه نمایش خوانا و پایدار جلوه های بصری در فضاهای باز است، بعلاوه نقش بسیار مهمی را نیز درمدیریت به تعادل رسانیدنمجموعه عوامل و عناصر طبیعی و مصنوع در جوامع زیستی ایفا می کند. مجموعه فعالیت هایی که در مقیاس های متفاوت و با هدف خلق مکان هایی لذت بخش، فضاهایی تماشائی و احساس برانگیز صورت می پذیرد.

برای دانلود فایل پاورپوینت آماده با پایین مطلب مراجعه کنید

آماده سازی اولیه
۱. ایجاد نقاط نقشه : برای اجرای ساختمانها , خیابان ها و … در محوطه , باید قبلا یم سری نقاط در روی زمین مشخص نمود . این نقاط باید طوری انتخاب شوند که اولا بر یکدیگر دید داشته باشند ,ثانیا فواصل آنها طوری باشد که پیاده کردن نقاط بعدی به سهولت انجام شود . این نقاط به وسیله میخ های فلزی مشخص می شوند . میخ های فلزی بر روی پایه های بتنی , به ابعاد حداقل ۱۰ * ۱۰ سانتیمتر و حداقل عمق ۷۰ سانتیمتر قرار می گیرند . میخ های فلزی باید رنگ آمیزی و شماره گذاری شده و حداقل ۲۵ سانتیمتر بالاتر از سطح زمین قرار گیرند .
۱. ایجاد نقاط نقشه : برای اجرای ساختمانها , خیابان ها و … در محوطه , باید قبلا یم سری نقاط در روی زمین مشخص نمود . این نقاط باید طوری انتخاب شوند که اولا بر یکدیگر دید داشته باشند ,ثانیا فواصل آنها طوری باشد که پیاده کردن نقاط بعدی به سهولت انجام شود . این نقاط به وسیله میخ های فلزی مشخص می شوند . میخ های فلزی بر روی پایه های بتنی , به ابعاد حداقل ۱۰ * ۱۰ سانتیمتر و حداقل عمق ۷۰ سانتیمتر قرار می گیرند . میخ های فلزی باید رنگ آمیزی و شماره گذاری شده و حداقل ۲۵ سانتیمتر بالاتر از سطح زمین قرار گیرند
۲. پر کردن چاه ها و قنوات مزاحم متروکه : چنانچه در محوطه و محل تاسیسات , چاه های قدیمی فاضلاب یا قنات های متروکه ای که پر کردن آنها ضروری است وجود داشته باشد , باید این کار با مصالح مناسب نظیر خاک , شفته و سنگ لاشه انجام شود. در صورتی که پر کردن چاه , مقرون بصرفه نباشد و یا در مورد چاه های عمیق , به شرط آن که خاک اطراف چاه دارای مقاومت بالایی باشد ( ریزشی نباشد ) , می توان به طوقه چینی و مسدود نمودن اقدام کرد .
قنات های آبدار همیشه بایستی حفظ و لایروبی شوند . چاه های آبی و فاضلابی نیز در صورت قابل استفاده بودن بایستی مرمت و مورد استفاده مجدد قرار گیرند . در مورد قنات های متروکه , اگر عمق قنات حداکثر تا ۱۰ متر باشد , باید به طریق فوق آن را پر و اصلاح نمود . ولی اگر عمق آن بیش از ۱۰ متر باشد , در این حالت توصیه می شود با مصالح رودخانه ای ( شن و ماسه شکسته شده طبیعی موجود در سواحل رودخانه ها ) پر شود .

۳. تخریب : تخریب ساختمانها و بناهای قدیمی , شامل تهیه صورت مجالس ( طبقات , نوع مصالح , نوع اجزا, حجم عملیات تخریب ) و پیش بینی موارد ایمنی از جمله حصار کشی , شمع کوبی , قطع انشعابات برق و گاز و آب خارج کردن مصالح تیز و برنده و مصالح با ارزش یا قابل استفاده مجدد است .

۴. دفع گیاهان و قطع درختان : طراحی محوطه باید طوری باشد که به تاسیسات و ساختمانهای مجاور پروژه , صدمه ای وارد نیاید و درختان زیبا و چندین ساله محفوظ مانده و حتی الامکان قطع نشوند . در صورتی که ناگزیر از قطع درخت یا درختانی باشند , ابتدا صورت مجلسی درباره ی حجم عملیات تهیه کرده , سپس بوته ها و نهال ها را ریشه کن می کنند . اگر درخت بزرگ باشد , در نزدیکی سطح زمین بریده شده و اطراف ریشه های ضخیم حاکبرداری و ریشه ها حداقل از فاصله ی نیم متری زیر سطح خاک قطع می شود . سپس سطح ریشه ها سوزانده شده و محل چاله ها با شفته آهکی یا سیمانی پر می شود . سپس سطح ریشه ها سوزانده شده و محل چاله ها با شفته آهکی یا سیمانی پر می شود . ریشه های خیلی بزرگ را می توان با مواد منفجره ترکاند .
انتخاب خاک در محوطه سازی
در محوطه سازی در بخش های مختلف عناصر با نیروهای دینامیکی و استاتیکی متفاوتی در کنار هم قرار میگیرند که هر کدام از آنها نیاز های متفاوتی برای زیر سازی دارند . همچنین با توجه به ایجاد بستر کاشت گیاهان در محوطه سازی ،بررسی ، جمع آوری ، خاکبرداری و خاکریزی با مطالعه دقیق خاک موجود در سایت و همچنین استفاده از خاک مناسب در محوطه سازی نقش مهمی در رشد و سهولت نگهداری گیاهان و استقامت عناصر در مقابل نیرو های ذکر شده داشته باشد .

مصالح ساختمانی در محوطه سازی
خوشبختانه امروزه تولید و نو آوری مصالح در بخش ساختمان با توجه به رونق ساختمان سازی در جامعه با رشد سریعی روبروست ؛ اما شناخت وانتخاب صحیح مصالح برای محوطه سازی امرییست که علاوه بر حس زیبایی شناسی در محوطه سازی نیاز به تجربه در مورد تغییرات احتمالی این مصالح در برابر شرایط جوی داراست . علاوه بر مصالحی که بصورت عمومی در فعالیت های مختلف ساختمانی استفاده میشود بخشی از مصالح بطور تخصصی فقط در محوطه سازی استفاده میشوند که اطلاع از این موارد میتواند کمک بزرگی در بالا بردن سطح کار محوطه سازی باشد.

ساخت المانها در محوطه سازی
با توجه به مساحت وخواست کارفرما المانهای متفاوتی در محوطه سازی مورد استفاده قرار میگیرند. برخی از المانها عبارتند از آلاچیق ، رواق ، آّبنما ، برکه ، استخر ، باربیکیو و…
• آلاچیق در محوطه سازی
الاچیق کلمه عمومی است که در زبان فارسی به هرنوع سرپناهی در فضای باز استفاده میشود ؛ وحتی نوع کاربری آن که گاها برا ی پارک اتومبیل استفاده میشود نیز تغییری د راین نام ایجاد نمیکند . این در حالیست که در محوطه سازی برای انواع مختلف از آلاچیق نامها و تعاریف جداگانهای وجود دارد .

• آبنما در محوطه سازی
یکی از المایی که در چند سال اخیربرای محوطه سازی شدیدا مورد استقبال قرار گرفته آبنماست . ساخت آبنما میتواند با مصالح مختلف انجام پذیرد . در ساخت آبنما مواردی چون نحوه ریزش آب ، مقدار صدای مورد نیاز برای فضا، نور پردازی و سهولت نگهداری از اهمیت بالایی برخوردار است .
• برکه در محوطه سازی
برکه به فضایی گفته میشود که آب در آن بدون جریان قرار دا رد . برکه در محوطه سازی معمولا برای فضا هایی با هدف آرا مش طراحی و ساخته میشود میتوان المان مفیدی باشد . برکه ها علاوه بر کاربرد از نظر زیبا یی محوطه سازی میتواند نقش مهمی در ذخیره سازی آب برای آبیاری فضای سبز داشت باشد. گیاهانی چون نیلوفر آبی ، لویی و.. که به عنوان گیاهان آبزی در محوطه سازی استفاده میشوند در آبهایی که جریان ندارند نگهداری میشوند.
• استخر در محوطه سازی
از دیر باز شنا به عنوان یکی از مفرح ترین ورزشها مورد توجه بوده است، به همین دلیل ساخت استخر سالها در حیاط منازل مسکونی مورد توجه محوطه سازان بوده . امروزه با تغیر شکل زندگی شهر نشینی معمولا استخر بعنوان بخشی از محوطه سازی ویلا ها دیده میشود . ساخت استخر به دلیل چالشهایی چون آب بندی ، تصفیه و نگهداری از تخصصی ترین عناصر در محوط سازی میباشد.
• نهر در محوطه سازی
در فرهنگ کهن ماهمیشه ابهای روان چه در باغای ایرانی که ساخت آنها به بیش از ۲۰۰۰ سال میرسد و چه در شرایط طبیعی از اهمیت و استقبال زیادی برخوردار بوده ، به همین دلیل داشتن چنین المانی در محوطه سازی می تواند فضایی متفاوت ایجاد نماید

• کف سازیها در محوطه سازی
هموار یکی از اثر گذار ترین بخشها در محوطه سازی کفسازیهاست کفسازیها جزیی از بخش سخت محوطه سازی((hard scape است که میتواند نقش مهمی در راهنمایی استفاده کنندگان ، تقسیم فضا، زیبایی، القای حسی خاص و … در محوطه سازی داشته باشد . استفاده از مصالح مناسب محوطه سازی در این بخش برای حفظ امنیت ، زیبایی ، استحکام و .. بسیار دارای اهمیت است.

• تاسیات برقی در محوطه سازی
استفاده از انرژی برق برای روشنایی عمومی، نور پردازی و راه اندازی تاسیسات مکانیکی در محوطه سازی امری اجتناب نا پذیر است . اگر چه به دلیل حضور مهندسین در بخش ساختمان سازی استفاده از استاندارد های مهندسی برق را در ساختمانها نهادینه کرده ؛ اما در محوطه سازی بدلیل اجرای سنتی محوطه ها کمتر از به این امر توجه شده.استفاده از روشهای صحیح در انتقال و بهره برداری برق در محوطه سازی نقش مهمی در ایمن سازی و کاهش هزینه های نگهداری داراست.

• تاسیسات مکانیکی در محوطه سازی
تاسیسات در محوطه سازی شامل آبرسانی ، تاسیسات آبیاری اتومات ، تاسیسات استخر و تاسیسات آبنما بخشی از علم تاسیسات است که کمتر در بخش ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد . به همین دلیل برای داشتن تاسیسات مناسب در محوطه سازی نیاز به آگاهی از نوع و عملکرد لوازم موجود در بازار و بکار گیری آنها در محلهای مناسب امر اجتناب ناپذیر است.

 

جهت دانلود از باکس زیر استفاده کنید: