نقش سیستم سیاسی آلمان در توسعه همه جانبه این کشور بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون

پایان نامه
۱۳ بهمن
0

پایان نامه نقش سیستم سیاسی آلمان در توسعه همه جانبه این کشور بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

چکیده

نظام سیاسی رهیافتی نو در شناخت پدیده سیاسی و در برگیرنده نه تنها نهادهای سیاسی رسمی بلکه همه انواع فعالیت سیاسی در جامعه است.نوع نظام سیاسی کشور آلمان نقش بسزائی در تغییرات مثبت سیاسی و اقتصادی این کشور داشته است. بطور کلی مشخصه های کلی نظام سیاسی آلمان عبارتند از: قانون اساسی دمکراتیک ،جمهوری فدرالی و حکومت پارلمانی . رکن مهم نظام جدید آلمان پلورالیسم و عدم تمرکز بوده که عدم رعایت آن در گذشته آن همه فجایع به بار آورده بود . همچنین تعدد احزاب از اصول مهم این نظام می باشد. برای جلوگیری از تمرکز قدرت نیز ماده ۲۰ قانون پایه چنین مقرر می داشت که جمهوری فدرال آلمان یک دولت فدرال دمکراتیک و اجتماعی است. بالاخره بر تمام اینها باید اصل تفکیک قوا را افزود که کاملا در قانون پایه رعایت شده است .بدین ترتیب نظام جدید آلمان درردیف دمکراسیهای لیبرال مبتنی بر تعدد احزاب و پارلمان قرار می گیرد که فرق عمده آن با نظامهای انگلیس و فرانسه در فدرال بودن آن است.یکی از موثر ترین و با اهمیت ترین نتایج حکومتهای دمکراتیک که به عنوان حکومت قانون شناخته می شود این است که تمام رده های حکومتی از بالاترین رده تا  پایین ترین آن را در مقابل افکار عمومی ، پاسخگو و مسئول دانسته و به همه آنها در برابر قانون و نظام قضائی کشور یکسان نگریسته که بصورت جلوگیری از فساد اداری و مالی و در نتیجه شفافیت در کلیه جنبه های اداری یک کشور نمود پیدا می کند .بنابراین این نوع از پاسخگوئی و شفافیت در امورات کشور موجب ارتقاء سطح اعتماد ملی و از بین رفتن رانتها و روزنه هایی می گردد که از طریق آنها فاسدان اقتصادی ، قوانین و آئین نامه های موجود را دور زده و به ثروتهای کلان دست می یابند . در نتیجه با رعایت اصل شفافیت اداری و اقتصادی ، فضای کسب و کار رونق گرفته و راه برای ورود بخشهای کوچک و متوسط و خرده سرمایه گذار نیزدر بازار های اقتصادی داخلی و به موازات آن ، خارجی نیز باز شده و به فعالیتهای اقتصادی روی آورده و با توجه به اصل مهم اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار با غولهای اقتصادی در بخش دولتی برخورد نکرده و آزادانه و بدون هیچ محدودیتی به فعالیتهای سالم اقتصادی روی آورند. همانگونه که گفته شد نوع نظام سیاسی آلمان با توجه به ساختار دمکراتیک و نتایج ملموس آن ، نظیر دوام و پایداری سیاسی و نوع مدیریت سیاسی آن کشور که موجب ثبات طولانی سیاسی و اجتماعی برای این کشور گردیده منجر به نتایج درخشان اقتصادی برای کشور آلمان شده است .

 

واژه های کلیدی : نظام سیاسی ، دمکراسی ، حکومت پارلمانی ، جمهوری فدرالی ، توسعه همه جانبه

 

چکیده انگلیسی

Abstract
The political system of the new approach in understanding political phenomena and includes not only formal political institutions but also all kinds of political activities in the community. The political system of Germany ‘s political and economic role in the country has had a positive change . In general, the overall features of the German political system are: Democratic constitution , parliamentary government and a federal republic . An important element of the new German system of pluralism and decentralization of non-compliance in the past that had brought it all disasters . The multiplicity of parties from the first day he was admitted . To prevent the concentration of power in Article 20 of the Basic Law stipulates that the Federal Republic of Germany is a democratic and social federal state . Finally, all these should be added that the principle of separation of powers is fully in compliance with the basic rules. Thus, a new system based on a multiplicity of parties and parliaments in Germany Drrdyf liberal democracies is the main difference between the systems is that it is a federal Britain and France . One of the most effective and the most important results of the democratic rule of law is known as this is all from the highest to the lowest echelons of government to the public , Accountable and responsible to know and they are all against the law and the judicial system , which looks identical to curb corruption and financial and thus the transparency in all administrative aspects of a country can be seen . So this kind of accountability and Promote trust and transparency in the country and the loss of rents and has openings through which economic evil , Bypass existing laws and regulations and to achieve massive wealth . As a result, compliance with the administrative and financial transparency , Business environment and the way of prosperity for small and medium sectors and Domestic economic and retail investors noted markets and parallel to it , Open and turned to foreign economic activities and according to the principle of social economy based on economic giants in the public sector did not hit the market and freely without any restrictions on their activities economically healthy . As mentioned with regard to the structure of the German political system democratic and its tangible results , Such as durability of the political and the political management of the country, which led to political instability. This has led to the country’s social and economic consequences for Germany is brilliant .
Keywords: Political system , Democracy , Parliamentary government , The Federal Republic, Comprehensive development

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
۱-۱- بیان مسئله
۲-۱- ضرورت انجام تحقیق
۳-۱- اهداف تحقیق
۴-۱- محدوده زمانی و مکانی تحقیق
۵-۱- پیشینه تحقیق
۶-۱- کلید واژه‌ها
الف) نظام سیاسی
ب) دمکراسی
ج) حکومت پارلمانی
د) جمهوری فدرالی
ذ) توسعه همه جانبه
-۱-۷ سوالات تحقیق
۸-۱- فرضیه های تحقیق
۹-۱- متغیرهای تحقیق
۱۰-۱- روش تحقیق
۱۱-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۱۲-۱ چارچوب نظری محقق
فصل دوم تشریح نظام سیاسی آلمان
۲-۱ – نظام سیاسی آلمان
۲-۱-۱- مفهوم نظام
:۲-۱-۲ویژگیهای بنیادی یک نظام
۲-۱-۳- انواع نظام
۲-۲ – مفهوم نظام سیاسی
-۲-۲-۱نظام سیاسی آلمان
-۲-۲-۲ مشخصه های کلی نظام سیاسی آلمان
الف) قانون اساسی دمکراتیک
ب) جمهوری فدرالی
ج) حکومت پارلمانی
-۷ حکومت پارلمانی در آلمان
۸- ساختار نظام حزبی پارلمانی آلمان
فصل سوم ( شناخت مبانی نظام سیاسی آلمان )
۱-۳- مبانی نظام سیاسی آلمان
الف) اصول مهم قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان
ب) ماهیت نظام سیاسی آلمان
۱ – دمکراسی
الف – معنی و تعریف دمکراسی
ب – دمکراسی به مثابه فلسفه اجتماعی
ج – انواع دمکراسی
د) نقش اپوزیسیون در دمکراسی
ذ- احزاب سیاسی
۱) تعریف و ماهیت احزاب سیاسی
۲) خاستگاه احزاب سیاسی
۳) پایه های احزاب سیاسی
۴) کارویژه های احزاب سیاسی
ج) اصول و مبانی فکری و عملی دمکراسی های غربی
۱) اصول مشترک دمکراسی های غربی
الف) اصل مشروعیت
ب) اصل برابری
ج) اصل آزادی
۲) مکانیسمها و اسلوبهایی که اصول دمکراسی را تضمین می کند
۲-دولت رفاه
الف) دولت رفاه چیست
ب) خصوصیات دولت رفاه
ج) کارویژه های دولت رفاه
فصل چهارم ( نتایج و دستاوردهای اجرای نظام سیاسی آلمان )
بخش اول
الف) حوزه سیاسی
۱- سیاست داخلی
الف) تداوم و استمرار نظام سیاسی
ب ) جلوگیری از بروز کودتا یا انقلاب
ج) اتحاد مجدد شرق و غرب آلمان
۲- سیاست خارجی
الف) آلمان به عنوان شریکی در جهان
ب) سیاست خارجی آلمان
ج) خطوط اصلی سیاست خارجی آلمان
د) تلاش برای همگرایی اروپایی
ذ) آلمان به عنوان شریکی سازنده در اتحادیه اروپا
ر) آلمان شریکی مطلوب در عرصه بین المللی
ز) آلمان و مقوله حقوق بشر
س) نقش آلمان در اتحادیه اروپا
ش) ابتکارات جهت تعمیق و توسعه
ص) نقش آلمان در پارلمان اروپا
ض) وظایف آینده اتحادیه اروپا
ط) ماموریت های بین المللی برای صلح
ظ) فعالیت آلمان درسازمانهای بین المللی
ک) سیاست توسعه
م) شاخصهای حوزه سیاسی
۱ ) نظام سیاسی کشور عراق
۲) نظام سیاسی کشور لیبی
ب) حوزه اقتصادی
۱- جایگاه اقتصادی جمهوری فدرال آلمان
۲) آلمان مرکز پرقدرت اقتصادی در بازار جهانی
۳) صادرات
۴) سیاست اقتصادی
۵) نظام اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار
۶) مواجهه با بحران اقتصادی
۷) نوآوری برای بازارهای آینده
۸) بخش های قوی در صنعت و خدمات
۹) بخش خدمات
۱۰) شکوفایی اقتصاد فرهنگی و خلاقانه
۱۱) سرمایه گذاری در آلمان
۱۲) سرمایه گذاران بین المللی در آلمان
۱۳) فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۴) جنبه های مختلف اقتصادی آلمان
۱۵) سیاست اقتصاد خارجی
۱۷) شاخصهای حوزه اقتصادی
ج) حوزه اجتماعی
۱) جامعه ای دوستدار خانواده
۲) جامعه مدنی ، تلاش در جهت خدمت به جامعه
۳ ) سهم بزرگ زنان شاغل
۴ ) گرایش بیشتر به کار پاره وقت
۵ ) کلیسا و جوامع دینی
۶ ) آلمان کشور ورزش
۷ ) افزایش مشارکت مدنی
۸ ) اعطای تابعیت
۹) برابری حقوق زنان و مردان
۱۰ ) بیمه بیکاری
۱۱ ) بیمه بازنشستگی
۱۲ ) دولت اجتماعی
۱۳ ) تقسیم پستهای مدیریتی
۱۴ ) سطح تخصص
۱۵ ) مهاجرین و قانون مهاجرت
۱۶ ) در خصوص شادمانی، سیر وسفر ، فرهنگ روزمره و شیوه زندگی آلمان
۱۷)آلمان ، سرزمین گردشگران
۱۸) سایر جاذبه های گردشگری آلمانیها
۱۹ ) خوش فرمی ، مد و طراحی
۲۰ ) معماری با بیان
۲۱ ) کشاورزی آلمان
۲۲) شاخصهای حوزه اجتماعی
د)حوزه آموزش، علم، پژوهش
۱) رقابت جهانی برای جذب بهترین مغزها
۲) اصلاحات برای ورود به عرصه رقابت بین المللی
۳ ) نظام آموزش عالی
۴ ) فعالیت گسترده پژوهشی توسط بخش خصوصی
۵ )آموزش در مدرسه
۶ ) نظام دوگانه آموزش حرفه ای
۷ ) اختراعات و نوآوری ها در آلمان فدرال (۱۹۴۹-۲۰۰۸)
۸ ) برندگان آلمانی جایزه نوبل
۹) شاخصهای حوزه علمی و پژوهشی
ذ) حوزه فرهنگ
الف) جنبه های مختلف عرصه فرهنگ در آلمان
۱- ادبیات
۲- تئاتر ، ژانری که همواره در حال کشفی جدید است
۳) موسیقی ، طیفی سرزنده از سبک ها
۴) سینما ، تاریخ موفقیت آمیز تصاویر متحرک
۵) هنرهای تجسمی ، میدانی برای ایده های جدید
۶) آلمانی ، یک زبان خارجی جذاب
۷) رسانه ها ، نظامی با وجوه متنوع
۸) عرصه مطبوعات ، دنیای روزنامه ای چندصدایی
۹) اینترنت و رسانه های اجتماعی ، یک دنیای جدید
۱۰) عرصه رادیو و تلویزیون ، نظامی دو گانه
۱۱) سیاست های فرهنگی در خارج
۱۲ ) استفاده از رسانه ها
۱۳ ) اقتصاد ، هنر و خلاقیت
۱۴ ) بازار کتاب

۱۵ ) بنیاد فرهنگی دولت فدرال
۱۶ ) جایزه فیلم آلمان
۱۷ ) جشنواره ها
۱۸ ) دکومنتا

۱۹ ) فعالیت فرهنگی ایالات

۲۰ ) نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت
۲۱) شاخصهای حوزه فرهنگ و هنر
ر) حوزه زیست محیطی
(۱مسیرهایی جهت دست یابی به سیاستی مدرن و پایدار برای حفظ شرایط اقلیمی و انرژی
الف ) انرژی اتمی
ب) گازهای گلخانه ای وفعالیت در جهت کاهش آن
ج) انرژی های تجدید شونده
د ) ضرورت همکاری بین المللی برای حفظ شرایط اقلیمی
ذ ) معاهده شرایط اقلیمی
بخش دوم
آلمان به عنوان یکی از پیشرفته ترین و توسعه یافته ترین کشورهای جهان
۱- مفهوم رشد و توسعه
۲- تقسیم بندی جوامع براساس سطح توسعه آنها
۳- معیارهای سنجش رشد و توسعه اقتصادی جوامع
۴- شاخص کیفیت زندگی ، معیاری برای سنجش رفاه انسان
۵ – آلمان به عنوان کشور توسعه یافته
۶) جهانی شدن اقتصاد ، محیط زیست و توسعه پایدار
الف) مفهوم توسعه پایدار
ب) محیط زیست و اجزای آن
ج) جهانی شدن اقتصاد ، توسعه پایدار و محیط زیست
د)چگونگی تحقق توسعه پایدار همراه با حفظ محیط زیست
ر) آلمان پیشتاز توسعه پایدار
فصل پنجم نتیجه گیری
۱) دست یابی به اهداف تحقیق
۲) دلایل عمده تاثیرگذاری نظام سیاسی آلمان بر نتایج مهم اقتصادی این کشور
۳) مهمترین مزایای شکل حکومت دمکراسی

۴) تائید و اثبات فرضیه های تحقیق

منابع و مآخذ

 

در فایل دانلودی که به صورت فشرده شده است یک فایل شامل متن کامل و آماده ی چاپ پایان نامه ، و دو فایل نیز برای ارائه و دفاع وجود دارد که به صورت خلاصه است.

 

برای دریافت این پایان نامه  ۱۹۹ صفحه ای لطفا ابتدا مبلغ ۶۱۰۰۰ تومان را از طریق لینک زیر پرداخت کنید تا لینک مستقیم دانلود برای شما نمایش داده شود

تعداد صفحات: ۱۹۹

فرمت: docx

حجم: ۶٫۴ مگابایت

قیمت: ۶۱۰۰۰ تومان

پایان نامه معماری دبیرستان پسرانه

پایان نامه
۱۲ بهمن
0

پایان نامه معماری دبیرستان پسرانه

جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته معماری

مقدمه این پایان نامه

ﭘﺮوﻓﺴﻮر«ﻻوﺳﻮن» ﻳﻜﻲاز ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺌﻮرﻳﺴﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهﻛﺘﺎب‬ «ﻃﺮاﺣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ؟»اﻋﺘﻘﺎد دارد:از ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻛﻪ ﻣﻲ‬ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻴﭽﻴﻚ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬاب و دل اﻧﮕﻴﺰ‬ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻬﻢاﻧﺴﺎﻧﻲ وآﻣﻮزﺷﻲ ورﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻤﺎن ﻣﻲ‬اﻧﺠﺎﻣﺪ…‬
ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻜﻲاز ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری-ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای را در‬ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ایفاء ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧکارﻧﺎﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ. ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را‬ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ‬
ﻳﻜﻲاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ دراﻳﻦ ﺣﻮزه، ﻫﻤﺪوﺳتی ﻣیان ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدآن در ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ.
ﺟﻨبشهای اﺻﻼح ﻣﺪارس ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و‬ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻼﺳﻬﺎاز ﻳﻚ ﭼﻬﺎردﻳﻮاری ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻳﻚ‬ ﻣﺴﺄﻟﻪﻋﺎم و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﺎﻟﻬﺎی دﻫﺔ ۷۰ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ،ﻧﮕﺎهﻫﺎدر ﻃﺮاﺣﻲ‬ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ درون ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪاﺟﺰاء‬ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮد. ازﺳﺎﻟﻬﺎی ۶۰ و ۷۰ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺪارس وﻛﻼﺳﻬﺎی درس،ازﺣﺎﻟﺖ آﻣﻮزش ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا‬‬ ﻧﻤﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺑﺎ ﭘﻼنﻫﺎی ﺑﺎز، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮص ﮔﺮدﻳﺪ درﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ، ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ازﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪاﺳﺖ.‬‬
ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی‬ ﺷﻬﺮی، ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ،‬اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺰای ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ ﻬﺎﺳﺖ- ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺗﺴﻬﻴﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در راﺑﻄﻪ‬ ﺑﺎ ﻛﻞ‬ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮی در ﻧﻈﺮ آﻳﺪ واﻳﻦ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺘﻲ ﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ آﻣﻮزﺷﻲ را از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﺠﺰادﻳﺪه و در واﻗﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ دو ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻮازی و‬ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.‬
از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺪارس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎداﻧﺶآﻣﻮزان، ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻣﺪارس و ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ‬ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد. ﻋﻤﻠﻜﺮداﺻﻠﻲ ، ﻳﻌﻨﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛﻮدﻛﺎن و‬ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺻﺔ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ی دﻳﮕﺮ‬ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮی در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎص،آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآورد. اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪارس از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ، زﻣﻴﻦ ورزش، ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و… ﺑﺎاﻧﺪﻛﻲ‬ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺎرک، ورز ﺷﮕﺎه و… را اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺪارس در ﻛﻨﺎر و ‬ﻫﻤﺠﻮاری ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ﺧﺎص ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ، اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺳﺒﺐ:‬
‬‬۱- ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدی‬
۲- ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.‬
۳-دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻗﺘﺼﺎد زﻣﺎن‬
۴- رفع ﻓﻘﺪان ﺗﺴﻬﻴﻼت آﻣﻮزﺷﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ورزﺷﻲ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم و داﻧﺶآﻣﻮزان.‬
ﻣﻲﺷﻮد.‬ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در واﻗﻊ ﻫﺪف ازاﻳﻦ ﭘﺮوژه: ۱- اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﻜﺎریﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ًﺗﻌﺎﻣﻼت و‬ ﺗﺪاوم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
‬۲-اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﭘﺎرکﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮوﻳﺲ دادن ﻫﻢ ﺑﻪ‬ ﻋﻤﻮم و ﻫﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ
‬۳-اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺟﺬاب و دﻟﻨﺸﻴﻦ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان (ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ و راﺑﻄﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ‬ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ)و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻮدن در ﻣﺪرﺳﻪ
‬۴-ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺲ ﺷﻬﺮوﻧﺪی‬ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬

 

فهرست مطالب

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻓﺼﻞاول:
بیان مسئله
۱-۱- اهمیت و ضرورت
۲-۱- اهداف
۳-۱- فرضیات
۴-۱- روش تحقیق
ﻓﺼﻞدوم:
ادبیات موضوع
۱-۲- ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪارس دراﻳﺮان
۱-۲-۱- ﻣﺪرﺳﻪ دراﻳﺮان ﭘﻴﺶ ازاﺳﻼم‬
۲-۲- شکل گیری مدارس معاصر در ایران
۲-۲-۲- ( سیستم آموزشی رایج )معلم سالار:
۲-۲-۳- ( سیستم آموزشی مدرن )دانشآموز محور:
۲-۲-۴- سیستم فضا باز :
۳-۲- سازماندهی کلاس:
۳-۲-۲- سازماندهی آزاد
۳-۲-۳- شکل دایره ای
۳-۲-۴- گروهی
۳-۲-۳- شکل دایرهای:
۳-۲-۴- سازماندهی گروهی:
۴-۲- ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪارس
‬۴-۲-۱- ﻣﺪارس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:‬
‬۴-۲-۲- ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺪون دﻳﻮار «School without walls‬‬»:
‬‬‬۴-۲-۳- ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﻮﻳﺸﻲ‬
‬‬‬‬‬‬۴-۲-۴- فضا های باز در طراحی مدارس.
۵-۲- ارتفاع کلاس:
۶-۲- درب کلاس درس:
۷-۲-.نور
۸-۲- ادراک کودک از فرم
۹-۲- عملکرد
‬‬ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی‬
ﻓﺼﻞ سوم:
مبانی نظری
۱-۳- معماری پایدار (Sustainable Architecture )
۱-۳-۱- معماری سبز ( Green Architecture ).
۱-۳-۴- اصول توسعه ساخت و ساز پایدار :
۱-۳-۵- طراحی پایدار و اصول اولیه آن :
۱-۳-۶- شش اصل مهم در مورد در مورد معماری پایدار :
۲-۳- ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎﻫﺎ در ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ‬
۲-۳-۱- ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ‬
‬ ۳-۳- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪارس‬
۳-۳-۱- ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ‬
ﻓﺼﻞ چهارم:
مطالعات موردی
۱-۴- نمونه داخلی
۲-۴-نمونه خارجی
فصل پنجم :
مطالعات زمینه
۱-۵- شهرگرگان
۲-۵- جغرافیا گرگان
۲-۵-۱ اقلیم گرگان‬
۳-۵- بافت گرگان
ﻓﺼﻞ ششم:
اصول و ضوابط, استانداردها, سازه, تاسیسات
۱-۶- ﺿﻮاﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻲﻓﻀﺎﻫﺎ‬
۲-۶- روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺪارس‬
۲-۶-۱- ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺳﻄﻮح
۳-۶- ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺠﻬﻴﺰات‬
۴-۶- ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺮﻳﻖ
۵-۶- اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪارس
۵-۶-۱- اﻧﺪازه ﻣﺪرﺳﻪ «school size‬‬»:
‬‬۵-۶-۲- ﺗﻨﻮع اﺷﻜﺎل ﻣﺪارس ﻛﻮﭼﻚ‬
ﻓﺼﻞ هفتم:
طراحی
۱-۷- ﻣﻌﺮﻓﻲزﻳﺮﻓﻀﺎﻫﺎیﻣﻮردﻧﻴﺎز‬
‬۱-۷-۱- ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎﻫﺎ‬
۱-۷-۱-۱- ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﻲ‬
۱-۷-۱-۲- ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ
۱-۷-۱-۳- ﺳﺎﻟﻦﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره(آﻣﻔﻲﺗﺌﺎﺗﺮ‬)
۱-۷-۱-۴- ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎز
۱-۷-۱-۵- ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
۱-۷-۲-ﻓﻀﺎﻫﺎیﻏﻴﺮآﻣﻮزﺷﻲ‬
۱-۷-۲-۱- ﺳﺎﻟﻦﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره (ورزﺷﻲ)
۱-۷-۲-۲- ﻓﻀﺎﻫﺎی اداری
۱-۷-۲-۳-ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری
۱-۷-۲-۴- ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ
۱-۷-۲-۵- ﺧﺪﻣﺎت‬
۱-۷-۲-۶- ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
۱-۷-۲-۷- آﺑﺨﻮری
۱-۷-۲-۸- ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت واﻧﺒﺎر داری
۱-۷-۲-۹- ﺳﺮاﻳﺪاری و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ
۱-۷-۲-۱۰-ﺑﻮﻓﻪ:‬
۱-۷-۳- ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪ‬
۱-۷-۳-۱- ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﺤﻮﻃﻪ:‬
۱-۷-۳-۲- ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ و ﺻﻒ ﺟﻤﻊ:‬
۱-۷-۳-۳- ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ‬
۱-۷-۳-۴- ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ‬
۱-۷-۳-۵- ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﻲ
۱-۷-۳-۶- راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻓﻀﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺤﻮﻃﻪ:‬
سایت‬ , همسایگیها
مساحت زمین , تحلیل اقلیمی‬
روند طراحی ,حوزه بندی محوطه
حوزه بندی طبقات , دیاگرام ارتباط عمودی
دیاگرام درز انقطاع
پلان همکف ‬
پلان طبقه اول
نمای جنوبی
مقطع A-A
مقطع B-B
ستون گذاری
پرسپکتیو‬
‬ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ

 

برای دریافت این پایان نامه کامل لطفا ابتدا از طریق لینک زیر مبلغ ۲۹۰۰۰ تومان را پرداخت کنید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود

صفحات:۱۰۵

حجم:۱۶ مگابایت

فرمت:docx

آماده چاپ: بله

پایان نامه بررسی چگونگی خوراک و تغذیه در دوره صفوی و قاجار

پایان نامه
۱۲ بهمن
0

پایان نامه بررسی چگونگی خوراک و تغذیه در دوره صفوی و قاجار

چکیده

تغذیه از ضروری ترین احتیاجات ذاتی و زیستی انسان و تمایل به خوردن از نیرومندترین تمایلات آدمی است که وی را مجبور می کند برای رفع نیازمندی هایش کوشش نماید. تغذیه در زندگی فردی و اجتماعی انسان اهمیتی به سزا دارد و تنها مربوط به جسم نیست بلکه سازنده ی روحیه و خصایص یک ملت نیز هست و خوراکی های مصرفی در هر کشوری می تواند به عنوان یک نماد فرهنگی محسوب گردد. گرچه ممکن است مقوله ی تغذیه و خوراکی ها برای اغلب مردم ایران پیش پا افتاده به نظر برسد اما چگونگی و ماهیت آنن ، بیانگر تفاوتهای بسیاری از سفره ای تا سفره ی دیگر است و این اختلافات ناشی از نوع مواد غذایی ، ذائقه ها، اعتقادات دینی و فرهنگ های گوناگون است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی درصدد بررسی چگونگی خوراک و تغذیه در دوره ی صفوی و قاجار برآمده و نشان می دهد که تکثر خوراکی ها، موجبات بهره مندی طبقه سلطنتی و قشر مرفه جامعه را فراهم کرده و آنها را به سمت و سوی اسراف گرایی سوق داده است. الگوهای غذایی نشأت گرفته از اصول دینی ، در اکثر موارد با جدیت اجرایی می شده و مناسبتهای مذهبی و ملی در نوع خوراکی های مصرفی تاثیر گذار بوده است. همچنین شکارگری موضوعی رایج و متداول بوده که از طرفی برای متمولان امری برای سرگرمی و تفنن و از طرف دیگر برای قشر معمولی و کم بضاعت جامعه منبعی برای ارتزاق محسوب می گشته است.

واژگان کلیدی: تغذیه ، خوراک ، صفوی ، قاجار ، غذا ، اسراف ، مذهبی

 

سرفصلهای این پایان نامه:

بیان مسئله

پرسش های پژوهش

فرضیه های پژوهش

اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

روش پژوهش

محدوده زمانی و مکانی پژوهش

پیشینه پژوهش

سازماندهی پژوهش

موانع و مشکلات پژوهش

نقد منابع

 

فصل اول: انواع خوراکی ها و تنوع و گوناگونی آنها

فصل دوم: وعده های غذایی و الگوهای رایج در خصوص شیوه غذا خوردن ایرانیان

فصل سوم: خوراک در میان اقشار مختلف

فصل چهارم: بررسی پدیده اسراف ، تبذیر و تجمل گرایی در تغذیه

فصل پنجم: خوراک و تغذیه در مناسبتهای گوناگون

فصل ششم: مباحث، مضامین و آداب مذهبی در مقوله تغذیه

فصل هفتم: بررسی شکار و ارتباط آن با تغذیه

نتیجه گیری

کتابنامه(منابع)

 

برای دانلود این پایان نامه لطفا ابتدا از طریق لینک زیر مبلغ ۴۶۰۰۰ تومان پرداخت کنید تا لینک مستقیم دانلود برای شما نشان داده شود

تعداد صفحات:۱۸۸

حجم:۸۵۰ کیلوبایت

فرمت:pdf

آماده چاپ: بله

پایان نامه بررسی مقایسه مکانیزم دفاعی، کیفیت خواب و تنظیم هیجانات در کارکنان شیفتی و غیر شیفتی

پایان نامه
۱۲ بهمن
0

پایان نامه بررسی مقایسه مکانیزم دفاعی، کیفیت خواب و تنظیم هیجانات در کارکنان شیفتی و غیر شیفتی

مقدمه

اهمیت خواب به دلیل تاثیر گسترده اختلالات جرخه خواب – بیداری بر زندگی افراد است کیفیت زندگی و فعالیت افراد در ساعات بیداری تا حدود زیادی تحت تاثیر کیفیت خواب افراد دارد. خواب پاسخ سیستم ایمنی بدن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد (حسین کاکوئی و همکاران،۱۳۸۹)
از آنجا که انسانها یک سوم زندگی خود را در خواب می گذرانند و بیش از ۳۰ درصد مردم دنیا از اختلالات خواب رنج می برند می توان گفت ، اختلالات خواب از بزرگترین اختلالات روانی می باشد.
همچنین ناهنجاری های خواب منجر به نقایصی در کارکرد روزانه شخص می شود. نیاز به خواب افراد مختلف متفاوت است: بسیاری از افراد پرخواب بوده و نیاز به ۹ تا ۱۰ ساعت خواب شبانه دارند و برخی از افراد کم خواب می باشند ولی طول مدت خواب همیشه با اختلالات خواب ارتباط ندارد. (کاپلان و سادوک ۲۰۰۳، به نقل از قریبی،۱۳۸۷)
ساعت کاری طولانی محرومیت از خواب و خستگی اثرات منفی متعددی بر سلامت فکری و جسمی افراد دارد که تبعات آن در عملکرد حرفه ای ، آموزشی و زندگی شخصی آنان متجلی شده، به ویژه موجب افزایش نسبی و مزمن خواب نشان میدهد که خواب کمتر از ۶-۵ ساعت در شب می تواند به اختلال عملکرد بیانجامد (سروش و همکاران۱۳۸۶)
محرومیت از خواب منجر به تغییر خلقی شدید از جمله افسردگی و عملکرد ضعیف علمی می شود. خواب آلگودگی، کاهش هوشیاری، زوال خلق، مشکل درتمرکز و افزایش اشتباهات از جمله عوارض ناشی از خواب ناکافی است. زود رنجی رفتارهای تهاجمی و کاهش ارتباطات اجتماعی در افراد که با محرومیت از خواب مواجه هستند نسبت به سایر افراد به طور قابل ملاحظه بالاتر است. بهبود کیفیت خواب از طریق ارائه حمایت اجتماعی به وقوع می پیوندد. بهبود کیفیت روابط اجتماعی و حمایت اجتماعی از طریق ایجاد ارتباط و تخفیف تعارض ها تا اندازه ای تندرستی را تضمین می کند (معصومه رامبد و همکاران،۱۳۹۱)
خواب یک جز ضروری زندگی و برای حفظ عملکرد و سلامتی انسان حیاتی است. یک انسان بالغ برای برخورداری از ظرفیت عملکردی مناسب در طول روز ۸ الی ۹ ساعت خواب در طول شب با حداقل دوره های قطع شبانه نیاز دارد . مشخص شده است که در حدود ۴۵ درصد از افراد ۱۸ تا ۶۴ ساله دارای اختلال خواب به صورت خواب آلودگی شدید در طول روز هستند که این حالت با اختلال در فعالیت های اجتماعی فرد به صورت کاهش ظرفیت عملکرد و بهره وری، مشکلات شناختی، افزایش فشار خون و حوادث قلبی و عروقی در مجموع با اختلال در سلامت عمومی فرد همراه است (عفت پناه و همکاران،۱۳۹۱)
فقدان خواب موجب توهم ، اختلالات روانی و دیوانگی شده و سپس به مرگ منجر می گردد. اختلالات و یکنواخت شدن فراگرد های بدن این احتمال را به وجود می آورد که ممکن است احساس واماندگی و خستگی جسمانی نیز به این علت ایجاد شده باشد که مغز دیگر نمی خواهد، بلکه نمی تواند کار کنترل بدن را بر عهده گیرد. در نتیجه باید گفت: خواب موجب «استراحت» مغز می شود. ولی فعالیت الکتریکی مغز در طول خواب نیز ادامه می یابد و خاموش نمی شود (فراهانی،۱۳۹۲)
خوابیدن باعث می شود که بدن برای انجام اعمال مهم آماده شود. حافظه بلند مدت تقویت شود و از تاثیر آسیب هایی که در طول روز به ما می رسند جلوگیری گردد. ۷ تا ۹ ساعت خواب در شب، عملکرد بدن و مغز را در روز بعد بالا می برد و انرژی زیادی به مامی دهد. تداخل هورمونی ، افزایش اشتها،تغییر روحیه و همچنین افزایش بیماریهای مزمن از دیگر عوارض کم خوابی است.
بدن شما برنامه مشخصی برای فعالیت روزانه دارد. هنگامی که مسافرت می روید و یا شیفت کاری شبانه دارید بدنتان به سختی می تواند ساعت خوابیدن را تنظیم کند. بنابراین به سختی می خوابید و برخی فواید خوابیدن را از دست می دهید . به ازای ۱ تا ۲ ساعت تغییر در زمان خواب یک روز را برای تنظیم کردن خواب تان لازم دارید. (سجادپور،۱۳۹۱)
یکی از نیازهای اساسی انسان خواب می باشد به طوری که هر گونه اختلال در جریان آن علاوه بر ایجاد مشکلات روانی، توانایی فرد را نیز کاهش می دهد. خواب و اختلالات آن از دیرباز در رشته های پزشکی، روان پزشکی ، فیزیولوژی و پرستاری مورد توجه بوده و آن را به صورت یک نیاز اساسی مورد بحث قرار می دهند (اسمکترز به نقل از میرنوبهار ،۱۳۸۶)
خواب یکی از نیازهای اساسی انسان است اهمیت خواب هنگامی مشخص می شود که فرد از آن محروم شود. با محرومیت از خواب، هماهنگی ، قضاوت ، واکنش و عملکرد فرد دچار اختلال می شود. خواب موجب بهبود عملکرد سیستم های اعصاب و ایمنی شده و بر فرایند یادگیری و رشد و تکامل تاثیر شگرفی دارد. فقدان خواب مناسب پیامدهای مهمی از جمله اختلال در حافظه، آسیب های جسمی و اختلالات عاطفی را به دنبال دارد (سنجری،۱۳۸۷)

 

برای دانلود این پایان نامه لطفا ابتدا از طریق لینک زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰ تومان اقدام کنید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود

فرمت: docx

حجم: ۱۵۴ کیلوبایت

تعداد صفحات: ۸۹

پایان نامه بررسی روتینگ پروتکلها در شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری
۱۱ بهمن
0

پایان نامه بررسی روتینگ پروتکلها در شبکه های کامپیوتری

چکیده

امروزه علم کامپیوتر به حدی پیشرفت کرده که بسیاری از علوم دیگر پیشرفتشان وابسته به علم کامپیوتر می باشد. شبکه های کامپیوتری به حدی پیشرفت کرده اند که توانسته اند جهان را به یک دهکده علمی کوچک تبدیل نمایند. برای برقراری ارتباط بین این شبکه ها نیازمند به یک ستون فقرات می باشیم، این شبکه زیربنایی که از تعداد زیادی مسیریاب تشکیل شده است وظیفه انتقال اطلاعات را دارد. بر روی این مسیریاب ها باید الگوریتهایی اجرا شوند تا بتوانند بهترین مسیر را برای انتقال اطلاعات در این دهکده را انتخاب کنند.

مجموعه مطالبی که در اختیار شما خواننده گرامی است پژوهشی در رابطه با مسیر یابی در شبکه های جهانی اینترنت و بررسی الگوریتم های مسیریابی متفاوت ، تجزیه و تحلیل، نحوه پیاده سازی این الگوریتم ها به صورت کاربردی می باشد.

 

برای دانلود این پایان نامه از باکس زیر استفاده کنید

 

پایان نامه ارشد نهاد خانواده از دیدگاه علامه طباطبائی وسید قطب

پایان نامه
۱۱ بهمن
0

پایان نامه ارشد نهاد خانواده از دیدگاه علامه طباطبائی وسید قطب

مقدمه
خانواده ،از مهم ترین وحیاتی ترین نهاد اجتماعی ،ومحیطی أمن برای دست یابی به اهداف عالی انسانی است. .خانواده،کانونی است شکل گرفته برپایه پیمان مقدس ازدواج که با حضور فرزندان ،روابط أعضای خانواده ،گسترده تر وتأثیر گذاری مثبت یا منفی آنها بریکدیگر بیشتر می شود .در این میان ،ضروری است عوامل ثبات وساز وکارهای ایجاد ارتباط صمیمانه وسازنده رابررسی کنیم ومحیطی سالم وبا نشاط برای پرورش فرزندان فراهم آوریم .
با نگاهی به وضعیت نابسامان اجتماع در می یابیم که بیشتر درد ها ومشکلات از خانواده سرچشمه می گیرد .در مجموع ،خانواده مرکز هرگونه ثروت مادی ومعنوی وکانونی برای پرورش شخصیت انسان هاست،بنابراین بحث در باره نحوه شکل گیری خانواده،روابط ونقش های اعضای خانواده ،نحوه مواجهه با ناسازگاری درخانواده وانحلال خانواده، در قرآن،با رویکرد تفسیری ،آن هم از دید گاه دو مفسر بزرگ شیعه واهل سنت(علامه طباطبائی وسیدقطب)بسیار ضروری است.
باتوجه به بیان ضرورت انجام تحقیق ،در موضوع مورد نظر،(نهاد خانواده از دیدگاه علامه طباطبائی وسید قطب)،این عمل را در بدین صورت انجام داده ایم:در فصل اول ،کلیات تحقیق رابیان نموده وبا بیان مسئله ،ضرورت انجام تحقیق،اهداف اصلی و فرعی ، به طور واضح وروشن کلیات آن را بیان ،سپس در فصل دوم:باتوجه به موضوع ،این که یک موضوع اجتماعی است ،از نظر جامعه شناسان بزرگ جهان،مانند:بروس کوئن(در آمدی برجامعه شناسی)،وآنتونی گیدنز(جامعه شناسی)،ابتدا نهاد وخانواده را تعریف نموده،وآن گاه، در زمینه پیدایش خانواده،اقسام خانواده وکارکردهای خانواده،مسئولیت های خانواده،وجایگزین های خانواده درزندگی غیراسلامی، عوامل و موانع موثر بر تحکیم خانواده و ازدواج در عصر حاضر،را بررسی نموده ایم.از فصل سوم به بعد ،به موضوع از نظر علامه طباطبائی و سید قطب پرداخته ایم.بدین صورت که در فصل سوم،باعنوان تشکیل خانواده ،ابتداءخانواده را تعریف ،واهمیت آن را بیان،زمینه های تشکیل خانواده ،
مقدمات تشکیل خانواده،ونقش های هریک از اعضای خانواده وانواع ازدواج رابیان نموده ایم؛در فصل چهارم:باموضوع ناسازگاری،براساس اینکه عامل ناساز گاری ازطرف زن باشدیا مرد،راه کا هائی را رائه نموده.سپس انواع ناسازگاری رابیان نموده ایم ؛در فصل پنجم،در مورد انحال خانواده،آداب واحکام طلاق،انواع طلاق، رابیان نموده ایم.
در این پژوهش برآنیم تابه روش کتابخانه ای وفیش برداری از منابع دسته اول بویژه، تفسیر المیزان حضرت علامه طباطبائی ،وتفسیر فی ظلال القرآن ،اثر مفسر بزرگ اهل سنت جناب آقای سید قطب ،نظر این دو مفسراندیشمند قرآن را، به طور تطبیقی ،در زمینه نهاد خانواده ،با روی کرد قرآنی بررسی کنیم.
در انجام این تحقیق مهم ترین مشکلات ،در دست رس نبودن منابع،مرخصی اداری،در دسترسی نبودن اینترنت ارزان قیمت ، بوده اند .امید است امکانات بیشتری در زمینه تحقیقات علمی ،بویژه در زمینه پژوهش های قرآنی ،در اختیار پژوهش گران قرار گیرد.
در پایان از همه کسانی که در انجام این تحقیق مرا یاری رسانده اند ،بخصوص از استادراهنمای محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا ضمیری واستاد مشاور محترم جناب آقای دکتر عباس اشرفی، وبرادر عزیزم حضرت حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد صالح مازنی تقدیر وتشکر می نمایم.امید است ،این قلم فرسائی مورد رضای حضرت حق قرار گیرد.

کلیات و روش تحقیق
در اولین بخش هر پژوهش مهم ترین کاری که باید صورت گیرد، طرح و توضیح کلیاتی همچون: بیان مسئله، سابقه و پیشینه تحقیق، سوالات و فرضیات، اهداف روش تحقیق و کارهای انجام شده، تعریف واژگان کلیدی و… و علت پرداختن به آن است ؛ که در یک فصل جداگانه به آن پرداخته ایم ؛ تا ورود به بحث را برای خود و پژوهش گران محترم در فهم اینکه وارد چه ساختمان فکری و اندیشه طراحی شده می شوند، آسان کرده باشیم.
الف – بیان مسئله:
خانواده، اولین و کوچکترین جامعه ای است که هر فردی در آن عضویت دارد. شناخت مسئولیت خود و نقش هایی که در خانواده داریم می تواند ما و خانواده مان و جامعه اسلامی را در رسیدن به کمال کمک نماید.
چون حضرت «علامه طباطبایی» و « سید قطب»دو مفسر بزرگ شیعه و سنی بوده وبه مسائل روز(از نظر سیاسی و اجتماعی )توجه خاص داشته و بر اساس آیات و روایات اهمیت و جایگاه خانواده را به خوبی تبیین نموده و وظایف هر یک از اعضاء خانواده و مسائل و مشکلات و راههای برون رفت از آنها را در تثبیت بیشتر این نهاد بر اساس آیات و روایات تبیین نموده اند.این موضوع را برای تحقیق برگزیده ام ودر این پایان نامه تلاش بر این است که به طور تطبیقی نظرات «علامه طباطبایی» و «سید قطب» را راجع به نهاد خانواده بررسی نموده و به این سوالات پاسخ دهد.
۱- وظایف هر عضو خانواده در رشد و توسعه خانواده چیست؟
۲- نظر علامه طباطبایی و سید قطب در موردنحوه شکل گیری خانواده چیست؟
۳- نظر علامه طباطبایی و سید قطب در مورد تعدد زوجات چیست؟
۴- با توجه به تاثیر صنعتی شدن بر نقشهای خانواده،نظر علامه طباطبایی و سید قطب در این مورد چیست؟
۵- نقش تربیتی خانواده بر افراد جامعه چیست؟
۶- نظر علامه طباطبایی و سید قطب در مورد عوامل و موانع تحکیم خانواده چیست؟

ب- ضرورت و اهداف تحقیق
خانواده اجتماعی است که هر فردی در آن متولد می شودومدت زیادی از اوقات خویش رادر آن سپری کرده ودرآن رشد می نماید او نه تنهاشخصیت خود را در آن می یابدبلکه میتواند از نظر تربیتی در افراد جامعه تاثیرگذار باشد
در نهادخانواده هرکس با توجه به جایگاهی که دارد ونقش هایی که می پذیرد مسزلیت هایی نیز باید بپذیرد و هر چه در انجام وظایف نقش خود موفق تر باشد نه تنها در تعالی و رشد خود گام برداشته بلکه در رشد خانواده نیزتاثیر گذاربوده است وبرعکس هرچه در انجام وظایف خود کوتاهی کند برهمان میزان برخانواده نیز زیان می رساند
همین فرد وقتی به مراحلی ازرشد جسمی و بلوغ رسید در شرایط خاص به تشکیل خانواده می پردازد و باید خانواده ای را اداره نموده وفامیل های جدیدووظابف و مسولیت هایی جدید به سراغش می آید
فرد از این اجتماع کوچک که تربیت یافت وارد اجنماع مدنی شده وفردی از افراد جامعه خود و به طور کل فردی از اجتماع نسانها می شود که با توجه به تربیت خانواده ودیگر عوامل می تواند در جامعه جهانی تاثیرگذار باشد
با توجه به تاثیرات مثبت و منفی خانواده بر افراد و جامعه و نقش پذیری هر فرد ما به عنوان یک مسلمان ضرورت دارد که نظرات بزرگان دین و مفسران قرآن را در مورد نهاد خانواده بدانیم ، تا نقش خود را درست ایفا نمائیم.و در رشد وتعالی خود وخانواده واجتماع موفق باشیم
پس از بررسی موضوعات مطرح شده در این تحقیق اهداف ذیل دنبال می شود.
الف-اهداف نظری:
۱- تبیین جایگاه و نقشهای هر یک از اعضای خانواده از دیدگاه «علامه طباطبایی» و «سیدقطب» با تاکید بر آیات قرآن
۲- بیان ویژگیهای خانواده موفق از دیدگاه علامه طباطبایی و سید قطب
ب-اهداف کاربردی:
۱- ارائه ملاک های یک خانواده دینی به جامعه
۲-الگو پذیری از خانواده دینی
۳-ارائه راهکارهایی برای استحکام خانواده
۴-ارائه راهکارهائی برای حل ناسازگاری های خانواده
۵-ارائه راهکار هایی برای برای جلو گیری از انحلال خانواده
۶-به کارگیری و الگوپذیری از ویژگیهای خانواده موفق در زندگی

 

 

جهت دانلود این پایان نامه ۲۶۱ صفحه ای لطفا ابتدا مبلغ ۶۵٫۰۰۰ تومان از طریق لینک زیر پرداخت کنید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود

پایان نامه کامل است و آماده چاپ می باشد

فرمت:docx

حجم:۳۰۷ کیلوبایت

قیمت: ۶۵٫۰۰۰ تومان

 

پایان نامه تاثیر ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی بر بازده واقعی سهام

پایان نامه
۱۱ بهمن
0

پایان نامه تاثیر ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی بر بازده واقعی سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه این پایان نامه

به دست آوردن بازده مناسب به همراه سهیم بودن در ارتقاء اقتصاد کشور یکی از آرمانهای اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای است. شرایط و بستر این امر با ایجاد و توسعه بورس اوراق بهادار تهران فراهم شده است اما جهت هدایت سرمایه گذاران و ترغیب آ نها به این امر لازم است که اطلاعاتی شفاف وقابل اتکاءدر اختیار آ نها قرارگیرد. یکی از مهم ترین عواملی که سهامداران را به سرمایه گذاری ترغیب می نماید، بازده سهام (ناشی از تغییرات قیمت و عواید سهام) است، لذا شناسایی صحیح چگونگی رفتار بازده سهام با استفاده از یک معیار قابل اتکاء لازمه یک سرمایه گذاری موفق است(ودیعی و حسینی، ۱۳۸۹). از جمله این معیارها می توان به ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی اشاره کرد.
بر اساس معیار ارزش افزوده اقتصادی، ارزش یک شرکت به بازده و هزینه سرمایه بکارگرفته شده شرکت بستگی دارد. بنابراین تفاوت بین ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای سنتی در این است که در این روش تلاش می شود تا کلیه هزینه های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد( لواتا، ۲۰۰۲). میگز در کتاب حسابداری خود مطرح می کند که درحال حاضر شرکتها از ارزش افزوده اقتصادی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاریشان استفاده می کنند. طی سال های اخیر تلاش های فراوانی صورت گرفته است تا شاخص هایی معرفی شوند که بتوانند اهداف سهامداران را به صورت بهتری برآورد سازند. شرکت استرن واستوارت که یک شرکت مشاوره مدیریت می باشد مبتکرارزش افزوده اقتصادی( EVA) است و ادعا می کند که سود ، سود هر سهم و رشد سود، شاخص های گمراه کننده ای برای ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشند و بهترین شاخص اندازه گیری عملکرد، ارزش افزوده اقتصادی محسوب می شود و همچنین آنها ادعا می کنند که آن به شدت به هر شاخص دیگر با ایجاد ثروت برای سهامداران در طول زمان بستگی دارد(استوارت، ۱۹۹۱).

کمیته گزارشگری مالی و کمیته جنکینز در سال ۱۹۹۴ برای بهبود گزارشگری مالی، استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی را برای اخذ تصمیم های داخلی و گزارشگری خارجی پیشنهاد کردند(مشایخی و طالبی، ۱۳۸۸). پس از گذشت حدود پنج دهه از تدوین نظریه مودیلیانی و میلر (۱۹۸۵) درباره ساختار سرمایه شرکت ها، پیشرفت های چشمگیری در حوزه نظریه های ساختار سرمایه به وجود آمده و صاحب نظران متعددی به تفسیر جنبه های گوناگون مباحث مطرح شده پرداخته اند. اما پژوهش ها نشان می دهد که هیچ یک از نظریه ها و الگوهای فعلی به تنهایی توانایی تبیین کامل عوامل موثر در تعیین ساختار سرمایه شرکت ها را ندارند و پاسخ قاطعانه ای را برای این پرسش فراهم نمی آورند که چرا در شرایط گوناگون، تعدادی از شرکت ها برای تأمین مالی فعالیتهای خود گزینه انتشار سهام، برخی بکارگیری منابع داخلی و برخی دیگر روش استقراض را انتخاب می کنند. به این ترتیب، به نظر می رسد که بزرگترین مشکل موجود، نبود نظریه جامع و فراگیری است که بتواند رفتار تأمین مالی و ساختار سرمایه شرکت ها را به طور کامل شرح دهد و تبیین کند و هیچ نشانه ای نیز دال بر تدوین چنین نظریه ای در آینده نزدیک مشاهده نمی شود(خالقی مقدم و باغومیان، ۱۳۸۶).

 

 

برای دانلود این پایان نامه ۱۰۱ صفحه ای لطفا ابتدا مبلغ ۳۰٫۰۰۰تومان را از طریق لینک زیر پرداخت کنید تا لینک مستقیم دانلود دراختیارتان قرار گیرد

حجم: ۳۸۰ کیلوبایت
فرمت: docx

صفحات: ۱۰۱

پایان نامه کامل است….دارای بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،روش تحقیق ،تجزیه تحلیل آماری،بحث و نتیجه گیری،منابع و پیوست ها می باشد.

پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی زوجهای دارای خیانت اینترنتی و زوج های عادی

پایان نامه
۱۰ بهمن
0

پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی زوجهای دارای خیانت اینترنتی و زوج های عادی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی زوجهای دارای خیانت اینترنتی و زوج های عادی می باشد . نوع مطالعه این پژوهش از نوع توصیفی بوده است و روش پژوهش پیمایشی است و جامعه آماری این پژوهش شامل جمعیت افراد متاهل ۲۰تا ۳۰سال شهر بندرگز می باشد و روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده می باشد و نمونه گیری با استفاده از جدول کرجسی – مورگان ۱۵۰ نفر بعنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده پنج عاملی نئو فرم کوتاه از ۶۰ گویه که شامل(برونگرایی، مقبولیت، وظیفه شناسی، روان آزرده خویی و گشودگی ) می باشد پایایی پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی که از طریق آلفای کرونباخ بررسی و مقدار آن (۷۷/۰)محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها آمار استنباطی ازآزمونT دو گروه مستقل با بهره گیری از نرم افزار Spss استفاده شده است .تجزیه و تحلیل داده ها یافته های این تحقیق نشان می دهدکه از نظر ویژگی های مقبولیت، وظیفه شناسی، روان آزرده خویی و گشودگی در بین زوجهای دارای خیانت اینترنتی و زوج های عادی تفاوت معناداری وجود ندارد ولی ویژگی روان‌آزرده‌ گرایی در بین زوجهای دارای خیانت اینترنتی و زوج های عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
۱-۲-بیان مساله
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴-اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی
۱-۴-۲-اهداف جزیی
۱-۵-فرضیات تحقیق
۱-۵-۱-فرضیه اصلی
۱-۵-۲- فرضیات فرعی
۱-۶-سوالات تحقیق
۱-۶-۱-سوال اصلی
۱-۶-۲-سوالات فرعی
۱-۷-متغیر های پژوهش
۱-۸-تعارف واژه ها و اصطلاحات
۱-۸-۱-تعاریف مفهومی
۱-۷-۲-تعریف عملیاتی
فصل دوم :ادبیات و پیشینه ی تحقیق
۲-۱-پیشینه نظری تحقیق
۲-۱-۱-اینترنت
۲-۱-۲- ویژگی های کارکردی اینترنت
۲-۱-۳- کارکرداینترنت
۲-۱-۴- کارکرد مثبت اینترنت
۲-۱-۵- کارکرد منفی اینترنت
۲-۱-۵-۱-بعد اجتماعی
۲-۱-۵-۲-بعد خانوادگی
۲-۱-۶-تعریف خیانت
۲-۱-۷-انواع خیانت زناشوئی
۲-۱-۸-ابعاد خیانت زناشوئی
۲-۱-۸-۱-بعدخیانت در عالم خیال
۲-۱-۸-۲-بعد خیانت در عالم واقع
۲-۱-۹-پیامد خیانت زناشویی
۲-۱-۱۰-انگیزه‌ها و زمینه‌های خیانت
۲-۱-۱۰-۱-بنیان خیانت
۲-۱-۱۰-۲-زمینه‌های خیانت
۲-۱-۱۱-راه‌کارهای ایمن‌سازی در برابر خیانت
۲-۱-۱۲-شخصیت
۲-۱-۱۳-تعاریف شخصیت
۲-۱-۱۴-ماهیت شخصیت
۲-۱-۱۵-هسته و پوسته شخصیت
۲-۱-۱۶-رویکردهای موجود در باب شخصیت
۲-۱-۱۷-ویژگی های شخصیت
۲-۱-۱۸-سطوح شخصیت
۲-۱-۱۹-تیپ‌های شخصیت
۲-۱-۲۰-مراحل تکوین شخصیت
۲-۱-۲۱-رشد شخصیّت
۲-۱-۲۲- عوامل به وجود آورنده شخصیت
۲-۱-۲۳-سنجش شخصیت
۲-۱-۲۳-۱-آزمون های عینی
۲-۱-۲۳-۲-آزمون های فرافکن
۲-۱-۲۴-نظریه های شخصیّت
۲-۱-۲۴-۱-نظریه شناختی
۲-۱-۲۴-۲-نظریه تیپ شناختی
۲-۱-۲۴-۳-نظریه انسان گرایانه
۲-۱-۲۴-۴-نظریه پنج عامل شخصیت نئو
۲-۲-پیشینه عملی تحقیق
۲-۲-۱-پیشینه تحقیقات داخلی کشور
۲-۲-۲- پیشینه تحقیقات خارج از کشور
فصل سوم :روش شناسی تحقیق
۳-۱- روش تحقیق
۳-۲-جامعه آماری
۳-۳- نمونه آماری
۳-۴-ابزار تحقیق
۳-۵-روش های تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده¬ها
۴-۱- تحلیل توصیفی داده ها
۴-۲- تحلیل استنباطی داده ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱-مقدمه
۵-۲- بحث و نتیجه گیری کلی
۵-۳- پیشنهادات تحقیق
۵-۳-۱-پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق
۵-۳-۲-پیشنهادهای مبتنی بر تجربه محقق
۵-۴-محدودیتهای تحقیق
۵-۵-منابع و ماخذ
پیوست
پرسشنامه

 

 

برای دریافت لینک دانلود این پایان نامه ی آماده چاپ لطفا ابتدا مبلغ ۳۱۰۰۰ تومان را از طریق لینک زیر پرداخت کنید تا سپس لینک دانلود برای شما نمایش داده شود:

فرمت: docx

حجم:۲٫۳ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۱۱

آماده چاپ: بله

 

پروژه عوامل موثر در یک ازدواج موفق

پایان نامه ازدواج
۱۰ بهمن
0

پروژه  عوامل موثر در یک ازدواج موفق

ازدواج عبارت از فرایند علاقمندی، کشش جسمی، جنسی، روانی و به دنبال آن فراهم سازی شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی، شغلی، خانوادگی، شخصی دو جنس مخالف ( زن ومرد یا دختر و پسر) در جهت ایجاد یک زندگی مشترک توأم با تفاهم، محبت، پویایی، زایندگی، و هدفمند که در راس آن بیشترین تأثیرات را مذهب و اعتقاد و دین دو طرف دارد.بنابراین در شکل تفکیک شده، ازدواج جنسی مطلق، مخصوص بهایم است ازدواج روانی مخصوص عشاق است و ازدواج اخلاقی مخصوص عرفا می باشد. شیعه واقعی همه اتصالات را باهم برقرار می کند. رابطه جنسی سالم د ارد، عبادت می کند در تصویر گناهان و حضور خداوند اشک می ریزد، با مردم در می آمیزد. تجارت می کند و توالد و تناسل را نیز برقرار می نماید.
تعالیم اسلام نیز بر نکات فوق در ازدواج تأکید دارد، هرچند برخى را بیشتر مورد توجه قرار مى دهد. اسلام ازدواج را قراردادى با شرایط ویژه مى داند و نسبت به ملل و ادیان دیگر، براى مسلمانان در ازدواج شرایط بیشترى مقرر کرده است، هر چند ازدواج سایر فرهنگها را در ظرف و قالب خود به رسمیت مى شناسد. نکته دوم، استحکام این قرارداد است. در قرآن از ازدواج به عنوان «پیمانى محکم» یاد شده است، و جملاتى که در عقد ازدواج و هم زمان با آن از سوى یک طرف گفته مى شود و طرف مقابل نیز آن را مى پذیرد، نشان از استوارى این پیوند دارد. برخى از این جملات از متن قرآن گرفته شده و بر این استوار است که زن و مرد باید به صورت مناسب و مطلوب به زندگى مشترک خویش ادامه دهند، و در صورتى که بخواهند از هم جدا شوند باید با احسان و نیکى به یکدیگر همراه باشد. در عین حال، پیمان زناشویى محکم ترین قرارداد اجتماعى است که مى توان آن را ناشى از دوستى شدید و رحمت متقابل بین زن و شوهر دانست که قرآن به آن اشاره کرده است. این دوستى، قوى ترین امرى است که فرد بر آن اعتماد کرده، والدین، خواهر و برادر و همه خانواده را رها مى نماید و راضى مى شود با فردى که نسبت خونى با او ندارد، زندگى کند و در سختى و آسایش با او شریک باشد. از نشانه هاى مهم خداوند در خلقت انسان، جذبه روان شناختى در وجود مرد و زن است که مى پذیرند از نزدیکان جدا شوند و فرد ناآشنایى را به همسرى برگزیند تا مایه آرامش یکدیگر شوند و رابطه دوستانه آنها از هر رابطه دیگر عمیق تر گردد. به نظر مى رسد، زن و مرد تنها در صورت اطمینان به عمق این رابطه و گوارا بودن زندگى مشترک، به ازدواج رضایت مى دهند. این پیمان فطرى، بسیار محکم و امرى وراى ارضاى جنسى است و اطمینان زن و مرد به یکدیگر بیش از اطمینان افراد به هم در هر رابطه دیگر انسانى است. این امور باعث مى شود ازدواج به پیمان محکمى تبدیل شود.

از آثار روان شناختى ازدواج که تا حدى به نوع این پیمان مربوط مى شود، تأثیر و تأثّر شدید زن و شوهر از یکدیگر است که شاید بتوان آن را عمیق ترین و قوى ترین تأثیر و تأثّر متقابل در روابط اجتماعى دانست. عبارتهایى در متون اسلامى، به این واقعیت روان شناختى اشاره دارد. در مورد مردان گفته شده است که با ازدواج، اختیار خود را به دست زن مى دهند، پس متوجه باشند عنان اختیار خود را به دست چه کسى مى دهند. همچنین هنگام ازدواج گفته شده است که ببین چه کسى را کنار خود قرار مى دهى، در مالت شریک مى کنى و بر دین و اسرارت آگاه مى سازى. در مورد زنان نیز گفته شده است که با ازدواج به تبعیت کامل شوهر در مى آیند. هر دو تعبیر، نشان از وابستگى عمیق و متقابل بین زن و مرد دارد. بر این اساس، هر یک از زن و مرد، در رفتار و افکار و نگرشها به شدت تحت تأثیر طرف مقابل قرار مى گیرد. از آن جا که این امر لازمه ازدواج است، در تعالیم اسلام توصیه هاى اکیدى در باره گزینش همسر به ویژه شوهر وجود دارد; از جمله این که اعتقادات و رفتار فرد مورد گزینش در مسیر صحیح باشد.

 

فایل کامل این پروژه را می توانید از دکمه ی زیر دانلود کنید:

پایان نامه کارشناسی بررسی و ارزیابی روشهای ایده کاوی

پایان نامه
۰۹ دی
0

پایان نامه کارشناسی بررسی و ارزیابی روشهای ایده یابی

چکیده

امروزه با توجه به گسترش روز افزون اطلاعاتی که بشر با آنها سر و کار دارد، بهره­گیری از روشهایی همچون داده­کاوی برای استخراج دانش و اطلاعات نهفته در داده­ها، امری غیرقابل اجتناب می­باشد. بدلیل حجم بسیار بالای داده­ها در بسیاری از کاربردها و اهمیت بیشتر داده­های جدید، ذخیره­سازی این داده­ها امری مقرون به صرفه نیست، لذا داده­هایی که باید مورد پردازش قرار گیرند، همواره بصوت پویا در حال تغییر و تحول هستند. مساله دیگری که امروزه در بحث داده­کاوی وجود دارد، بحث توزیع شدگی ذاتی داده­ها است. معمولا پایگاههایی که این داده­ها را ایجاد یا دریافت می­کنند، متعلق به افراد حقیقی یا حقوقی هستند که هر کدام بدنبال اهداف و منافع خود می­باشند و حاضر نیستند دانش خود را بطور رایگان در اختیار دیگران قرار دهند.

با توجه به قابلیتهای عامل و سیستمهای چندعامله و مناسب بودن آنها برای محیطهای پویا و توزیع شده بنظر می­رسد که بتوان از قابلیتهای آنها برای داده­کاوی در محیطهای پویا و محیطهای توزیع شده بهره برد. اکثر کارهایی که تاکنون در زمینه بهره­گیری از عامل و سیستمهای چندعامله انجام شده است خصوصیتهایی همانند خودآغازی و بخصوص متحرک بودن عاملها را مورد بررسی قرار داده است و در آنها مواردی همچون هوشمندی، یادگیری، قابلیت استدلال، هدفگرایی و قابلیتهای اجتماعی عاملها مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق ما قصد داریم تا ضمن بررسی کارهای موجود در زمینه کاربرد عامل و سیستمهای چندعامله در داده­کاوی، بحث طبقه­بندی جریان داده­ها را در یک محیط پویا مورد بررسی قرار دهیم. ما مساله خود را در دو فاز مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فاز اول خصوصیتهای یک عامل تنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در فاز دوم قابلیتهای اجتماعی عاملها مانند مذاکره، دستیابی به توافق و … برای داده­کاوی در یک محیط پویا و توزیع­شده رقابتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بطور کلی دستاوردهای اصلی این تحقیق عبارتند از ۱) ارائه یک رویکرد مبتنی بر عامل برای مساله طبقه­بندی جریان داده­های دارای تغییر مفهوم و پویا با استفاده از قابلیتهای هدفگرایی، هوشمندی، یادگیری و استدلال ۲) ارائه یک رویکرد مبتنی بر سیستمهای چندعامله برای طبقه­بندی جریان داده­های توزیع­شده در یک محیط رقابتی با استفاده از قابلیتهای اجتماعی عاملها و دستیابی به توافق. نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده در این پایان­نامه نشان­دهنده برتری استفاده از عاملها و سیستمهای چندعامله برای بحث طبقه­بندی و داده­کاوی در محیطهای پویا و توزیع شده می­باشد.

 

 

 

برای خرید و دریافت لینک دانلود از دکمه ی زیر استفاده کنید:

400,000ریال – خرید

تعداد صفحات: ۱۴۶

فرمت: docx

حجم: ۸۳۰ کیلوبایت

قیمت: ۴۰٫۰۰۰ تومان