پایان نامه بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت برعملکرد کارکنان تهران

پایان نامه
۲۵ شهریور
2+

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری
عنوان:
«بررسی تاثیر دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت برعملکرد کارکنان تهران  »

مطالعه موردی شهرداری منطقه۷

 

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان « بررسی تاثیر دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت برعملکرد کارکنان شهرداری منطقه۷ تهران درسال۸۹ مطالعه موردی» می باشد. مهمترین هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت بر میزان برعملکرد کارکنان شهرداری منطقه۷ تهران می باشد.
در پژوهش حاضر که رویکرد غالب تحقیق پیماشی است، اما به منظور گردآوری داده های تکمیلی و نیل به نتایج دقیق تر از رهیافت های دیگر از جمله پژوهش اسنادی و میدانی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارمندان شهرداری منطقه هفت تهران تشکیل می دهند، جامعه آماری هر دوجنس زن و مرد ۶۷۳ نفر بوده که از این تعداد ۵۲۶ نفر مرد و ۱۴۸ نفر زن بوده اند حجم نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به میزان۳۳۰ نفر می باشد. شیوۀ نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است، ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه بوده، که برای پایایی آن از روش آلفای کرونباخ، و برای روایی از CVR استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها دارای دو بخش آمار توصیفی واستنباطی است که ازطریق نرم افزارSPSS انجام شده است.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که؛ که بیشترین همبستگی میان عوامل تاثیر گذار دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت برعملکرد کارکنان شهرداری را به ترتیب ۱- میزان تسهیل در کارها و وظایف ۲- علاقه و رضایت از کار و فعالیت ۳- رعایت نظم و انضباط کاری ۴- توانایی در استفاده از منابع و وسایل(تکنولوژی های روز)۵- روحیه همکاری و تعامل سازمانی ۶- ارتقای سطح مهارت شغلی ۷- افزایش سطح دانش در محیط کار ۸- نبود تفاوت بین دو جنس(زن و مرد) کارکنان شهرداری منطقه۷ تهران، با میزان عملکرد آنها.
کلید واژه ها: دوره های آموزشی ضمن خدمت، عملکرد کارکنان، شهرداری منطقه۷ تهران، سطح دانش، ارتقای سطح مهارت شغلی

 

فهرست مطالب پایان نامه:

فصل  اول: کلیات پژوهش
۱٫ مقدمه
۱-۱٫ بیان مسأله
۱-۲٫ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴٫ اهداف پژوهش
۱-۲٫ سوالات پژوهش
۱-۳٫ متغیرهای پژوهش
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری پژوهش
۲٫ مقدمه
۲-۱٫ ارزیابی عملکرد چیست
۲-۲٫ فرهنگ، هدف و راهبرد سازمان
۲-۳٫ مفاهیم کلیدی عملکرد
۲-۴٫ سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن
۲-۵٫ عوامل مؤثر در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و ارائه الگوی مناسب
۲-۶٫ ارزیابی عملکرد
۲-۷٫ کاربرد معیارهای سنجش ارزیابی عملکرد کارکنان فکری
۲-۸٫ تاثیر متقابل مدیریت ارزیابی عملکرد و کیفیت زندگی کاری
۲-۹٫ چرخه ارزیابی عملکرد
۲-۱۰٫ منافع و اهداف ارزیابی عملکرد
۲-۱۱٫ شاخص ارزیابی عملکرد نیروی کار
۲-۱۲٫ دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد
۲-۱۳٫ مفهوم و تعریف آموزش
۲-۱۴٫ آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران
۲-۱۵٫ انواع آموزش
۲-۱۶٫ آموزش ضمن خدمت
۲-۱۷٫ رابطه «آموزش ضمن خدمت» و «افزایش عملکرد» در سازمان ها
۲-۱۷-۱٫ آموزش سنگ بنای پیشرفت
۲-۱۷-۲٫ توسعه منابع انسانی
۲-۱۸٫ اهمیت و نقش آموزش های ضمن خدمت
۲-۱۹٫ فواید آموزش برای سازمان
۲-۲۰٫ مبانی نظری پژوهش
۲-۲۰-۱٫ نظریه پردازان رویکرد شناختی
۲-۲۰-۲٫ نظریه کنفوسیوس در مورد آموزش
۲-۲۰-۳٫ نظریه فرانک در مورد آموزش
۲-۲۰-۴٫ آموزش از دیدگاه ویلیام ایچ دراپر
۲-۲۰-۵٫ آموزش از دیدگاه رادیورن
۲-۲۰-۶٫ آموزش از دیدگاه فاکس
۲-۲۰-۷٫ آموزش از دیدگاه بارون و گریبزگ
۲-۲۰-۸٫ آموزش از دیدگاه کانگر و کانگو
۲-۲۰-۹٫ نظریه مدیریتی- آموزشی فایول
۲-۲۱ . آشنایی با ساختار و وظایف شهرداری تهران
۲-۲۲٫ چهارچوب نظری پژوهش
۲-۲۳٫ پیشینه پژوهش
۲-۲۴٫ مدل تحلیلی
۲-۲۵٫ فرضیه ها
۲-۲۶٫ تعریف متغییرها و اصطلاحات
فصل سوم: متدلوژی ( روش شناسی پژوهش)
۳ . مقدمه
۳-۱٫ روش پژوهش
۳-۲٫ جامعه آماری و نمونه آماری
۳-۳ . تعیین حجم نمونه
۳-۴٫ روش گردآوری اطلاعات
۳-۵ . ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۶٫ اعتبار یا «روایی»
۳-۷٫ پایایی
۳-۸٫ تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم. یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
۴ . یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
۴ -۱٫ توصیف سوالات مربوط به دموگرافیک
۴ -۲٫ توصیف توزیع فراوانی سوالات اصلی پرسشنامه
۴-۳٫ تجزیه وتحلیل استنباطی فرضیات
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
۵ . بحث و نتیجه گیری
۵-۱٫ خلاصه
۵-۲٫ خلاصه نتایج بدست آمده پژوهش
۵-۳ . مهمترین یافته های پژوهش
۵-۴٫ مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پیشینه پژوهش های انجام شده
۵-۵ . پیشنهادها و راهکارهای پژوهش
۵-۶٫ ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی به پژوهشگران و کاربران دیگر
۵-۷٫ محدودیت های پژوهش
منابع و مأخذ
پرسشنامه

 

برای دریافت این پایان نامه ۱۷۰ صفحه ای لطفا ابتدا از طریق لینک زیر اقدام به پرداخت مبلغ ۴۸۰۰۰ تومان بفرمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود

تعداد صفحات:۱۷۰

مبلغ: ۴۸۰۰۰ تومان

حجم: ۹۳۱ کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت پایان نامه:docx و قابل ویرایش

آماده چاپ: بله

 

پایان نامه کارشناسی بررسی شبکه های موبایلی و ماهواره ای

پایان نامه
۲۳ شهریور
0

بررسی شبکه های موبایلی و ماهواره ای

پروژه برای دریافت درجه کارشناسی
در رشته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر گرایش نرم افزار

چکیده

در این پروژه که بررسی شبکه های موبایلی و ماهواره ای می باشد سعی بر آن شده تا بیشتر نرم افزارهای اجتماعی موبایلی (لاین، وایبر، تانگو و …) و ماهواره ای را بررسی نموده و معایب و مزایا و کاربرد آنها را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین به بررسی بیوگرافی افراد مطرح و تاثیر گذار در عرصه وسیع ارتباطات مانند مارک زوکربرگ و … پرداخته شد.

 

فهرست مطالب این پایان نامه

۱-۱ بررسی شبکه های موبایلی و ماهواره ای
۱-۲ اتلاف وقت و از بین بردن عمر افراد
۱-۳ عدم رعایت حریم خصوصی افراد و نداشتن امنیت کافی کاربران در نگهداشتن اطلاعات شخصی خود
۱-۴ گسترش فساد و ترویج روابط نامشروع و غیرشرعی
۱-۵ فریب و کلاه‌برداری از کاربران:
۱-۶ رسانه‌ی اجتماعی
۱-۶ واتس‌اپ
۱-۷ کارکرد
۱-۸ شکسته شدن رکورد جهانی
۱-۹ خریداری توسط شرکت فیسبوک
۱-۱۰ حضور در ایران
۱-۱۱ از جمله مزایای واتس اپ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد
۱-۱۲ وایبر
۱-۱۳ تانگو
۱-۱۴ لاین
۱-۱۵ شبکه‌های اجتماعی
فصل دوم
۱-۲فیسبوک
۲-۲ مشخصات مارک زوکربرگ
۳-۲ همکاری فیس‌بوک با سازمان سیا
۴-۲ برخی مفاد استفاده از فیس‌بوک
۵-۲شکایت از فیس‌بوک
۶-۲ ایده‌پردازان اولیه فیس‌بوک
۷-۲ تویتر
۸-۲ منابع مالی توییتر
۹-۲ ویژگی‌های توییتر
۱۰-۲ کارکردهای توییتر
۱-۱۰-۲ سازماندهی انقلاب های توییتری
۱۱-۲ توییتر و جنبش وال استریت
۱۲-۲ خبررسانی در شرایط اضطراری
۱۳-۲ تبلیغ برنامه‌های تلویزیونی
۱۴-۲ آیا واقعاً توییتر در میزان استقبال از برنامه‌های تلویزیونی جهشی ایجاد کرده است؟
۱۵-۲ عملیات پلیس
۱۶-۲ تهدیدی امنیتی به نام شبکه های اجتماعی
۱۷-۲ جاسوسی توییتر یا جاسوسی از توییتر؟
۱۸-۲ پروفایل‌های جعلی و انتشار اطلاعات نادرست
۱۹-۲تهیه شده در نیروی هوایی آمریکا
۲۰-۲ آیا توییتر تعبیر نظریه اورول در کتاب ۱۹۸۴ است؟
۱۲-۲ مای اسپیس
۲۲-۲ دلیشز
۱-۲۲-۲ تاریخچه
۲-۲۲-۲ کار با سایت
۲۳-۲ یوتیوب
۱-۲۳-۲ تاریخچه یوتیوب ( Youtube )
۲۴-۲ فلیکر
۱-۲۴-۲ تاریخچه فلیکر
۲۵-۲ یاهو! عکس‌ها
۱-۲۵-۲تغییرات شرکت
۲۶-۲ گوگل تاک
۱-۳ ماهواره
۱-۱-۳ کاربرد ماهواره‌ها
۲-۱-۳ تاریخچه ماهواره
۲-۳ شروع قرن بیستم
۳-۳ جنگ جهانی دوم
۴-۳رقابت فضایی
۵-۳ وضعیت ماهواره و زمین
۶-۳ ارتباط با زمین
۷-۳ امواج ارسالی
۸-۳ انواع ماهواره
۱-۸-۳ ماهواره ضد سلاح
۲-۸-۳ماهواره‌های ستاره‌شناختی
۳-۸-۳ ماهواره‌های زیستی
۴-۸-۳ ماهواره‌های مخابراتی
۵-۸-۳ ماهواره‌های مینیاتوری
۶-۸-۳ ماهواره‌های هدایت‌کننده
۷-۸-۳ ماهواره‌های اکتشافی
۸-۸-۳ ماهواره‌های زمین‌شناسی
۹-۸-۳ ماهواره‌های تتر
۱۰-۸-۳ماهواره‌های هواشناسی
۹-۳ ایستگاه فضایی
۱۰-۳ مدار ماهواره‌ها
۱۱-۳ ماهواره‌های مدار پائین زمین
۱۲-۳ ماهواره‌های مدار قطبی
۱۳-۳ ماهواره‌های مدار قطبی
۱۴-۳ ماهواره‌های مدار زمین‌ایست
۱۵-۳ ماهواره‌های مدار بیضوی
۱۶-۳ آسیب ها و پیامدهای شبکه های ماهواره ای بر خانواده
۱-۱۶-۳ ترویج خشونت
۲-۱۶-۳ بلوغ زودرس و دسترسی سریع به اطلاعات جنسی
۳-۱۶-۳ باورهای غلط درباره مسائل عاطفی و جنسی
۴-۱۶-۳ فراهم سازی گسست و درگیری بین نسلی
۵-۱۶-۳ ایجاد زمینه های اختلاف و تنش بین همسران
۶-۱۶-۳ کاهش تعاملات واقعی
۷-۱۶-۳ وابستگی و اتلاف وقت
۸-۱۶-۳ افت عملکردهای تحصیلی و شغلی
۹-۱۶-۳ افزایش مصرف گرایی
۱۰-۱۶-۳ تهدید سلامت جسمانی
۱۷-۳شبکه های تلویزیونی فارسی زبان
۱۸-۳ ادامه افشاگری ها
۱۹-۳ برگی دیگر
۲۰-۳ سعید کریمیان کیست و چه می کند؟
۱-۲۰-۳ سعید کریمیان مدیر شبکه جم تی وی
۲-۲۰-۳ پرده اول) اظهارات مهدی و علی رضا خزعلی
۳-۲۰-۳ پرده دوم) اظهارات سارا رهبری
۴-۲۰-۳ پرده سوم) اظهارات سینا ولی الله زاده
۵-۲۰-۳ پرده چهارم) اظهارات رابرت مرداک
منابع

 

برای دریافت لینک دانلود این پایان نامه ۱۱۱ صفحه ای لطفا ابتدا مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان را از طریق دکمه ی زیر پرداخت نمایید تا لینک به شما نمایش داده شود

تعداد صفحات: ۱۱۱

حجم: ۷ مگابایت

قیمت: ۲۵ هزار تومان

لینک: مستقیم

فرمت پایان نامه : docx

آماده چاپ: بله

پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای یادگیری و شناختی

پایان نامه
۱۹ شهریور
0

پایان نامه  کارشناسی بررسی رابطه بین سبکهای یادگیری و شناختی

مقدمه پایان نامه

یکی از موضوعهایی که در دهه های اخیر (۱۹۷۰و به بعد) در پژوهش های آموزشی مورد توجه قرار گرفته ، این است که دانش آموزان با بهره گیری از چه سیکلهایی به فراگیری مطالب می پردازند. در این زمینه سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستثل از زمینه ویتکین و سبک های یادگیری کلب با توجه به کاربردهای روز افزون آن تحقیقات وسیعی را بخود اختصاص داده اند. سبکهای شناختی شیوه های نسبتا ثابتی هستند که افراد با استفاده از آنها اطلاعات را دریافت کرده، آن را پردازش می کنند و به آن سازمان می بخشند (هان ، ۱۹۹۵). سبکهای یادگیری باورها، اعتقادات، رجحانها و رفتارهایی هستند که افراد به کار می برند تا در یک موقعیت معین به یادگیری خود کمک کنند (سورش اسریو استاوا ۱۹۹۷ به نقل از ساراچو (۱۹۹۸)). این سبک ها تا اندازه ای تحت تاثیر تفاوتهای فردی و تا اندازه ای تحت تاثیر محیطی که فرد در آن قرار دارد شکل می گیرند.
سبک های یادگیری کلب دارای چهار وجه همگرا ، واگرا ، جذب کننده و انطباق دهنده می باشند؛ از نظر کلب (۱۹۹۰) خصوصیات این افراد به شرح زیر است: افراد همگرا: دستکاری کردن اشیاء ، تجزیه و تحلیل منطقی عقاید، برنامه ریز و یادگیری از راه تفکر. افراد واگرا: مشاهده تاملی، یادگیری از طریق ادراک، در نظر گرفتن جنبه های متفاوت موضوع افراد جذب کننده: مفهوم سازی انتزاعی ، مطالعه، تفکر، در تنهایی ایجاد مفاهیم انتزاعی، علاقه به علوم پایه و علوم کاربردی، افراد انطباق دهنده تجزیه عینی ، بحث گروهی، علاقه به همراهی با همسالان، علاقهبه همراهی با همسالان، علاقه به خرید و فروش و معامله و بازار یابی و علوم انسانی و هنر (کلب (۱۹۹۰) به نقل از اندرسون ، آدامز ۱۹۹۲).

در سبکهای شناحتی ، افراد وابسته به زمینه ، اشخاصی هستند که بیشتر تحت تاثیر محیط خود قرار می گیرند، در یادگیری خود کل گرا هستند و به دریافت الگو به صورت کلی گرایش دارند؛ در حالیکه افراد مستقل از زمینه تحلیلی عمل می کنند و بیشتر تمایل دارند تا یک الگو را به بخشهای مختلف تجزیه کرده و به جئیات آن توجه کنند و کمتر تحت تاثیر محیط قرار می گیرند (ارمرد ۱۹۹۵؛ وول فوک ۱۹۹۵ و ویتکین ۱۹۷۱ به نقل از آزاد مرد (۱۳۷۹).
افراد مناسب با تفاوتهای فردی ، راههای متفاوتی را برای یادگیری مورد استفاده قرار می دهند. ویتکین بر این عقیده است که این تفاوتها کاربرد مهمی در موقعیت های آموزشی و شغلی دارد. با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر مقایسه سبکهای یادگیری و شناختی دانش آموزان سال دوم دبیرستان گروههای علوم انسانی، ریاضی و تجربی در انتخاب رشته های تحصیلی است، امید است، نتایج این تحقیق بتواند رهنمودهایی در جهت بهبود وضعیت یادگیری دانش آموزان ارائه دهد.

 

 

برای دریافت این پایان نامه آماده چاپ لطفا ابتدا مبلغ ۲۰٫۰۰۰ تومان را از طریق دکمه ی زیر پرداخت نماید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود:

تعداد صفحات:۷۲

حجم فایل: ۵۱۲ کیلوبایت

فرمت: docx و قابل ویرایش

دارای بیان مسئله،ضرورت تحقیق، مقدمه، پیشنهادات، فرضیه ها و منابع

 

 

پروژه اختلال یادگیری در دیکته ویژه ارتقاء رتبه شغلی خبره

مقاله
۱۹ شهریور
0

پروژه اختلال یادگیری در دیکته ویژه ارتقاء رتبه شغلی خبره در آموزش و پرورش

مقدمه پروژه:
بسیارند کودکانی که ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی و قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است. هوششان کمابیش عادی است، به خوبی صحبت می‌کنند، مانند سایر کودکان بازی می‌کنند و مثل همسالان خود با سایرین ارتباط برقرار می‌کنند، در خانه نیز خود یاریهای لازم را دارند و کارهایی را که والدین به آنان واگذار می‌کنند به خوبی انجام می‌دهند و از رفتار و اخلاق عادی برخوردارند. لیکن وقتی به مدرسه می‌روند و می‌خواهند خواندن و نوشتن و حساب یاد بگیرند دچار مشکلات جدی می‌شوند. بیش از یک قرن است که متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی و گفتار درمانی در پی تشخیص و درمان مشکلات این قبیل کودکان بوده‌اند.

اختلال در یک یا چند فرآیند روانی پایه به درک یا استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط می‌شود و می‌تواند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن ، فکر کردن ، صحبت کردن ، خواندن ، نوشتن ، حجمی کردن یا انجام محاسبه‌های ریاضی ظاهر شود. این اصطلاح شرایطی چون معلولیتهای ادراکی ، آسیب دیدگیهای مغزی ، نقص جزئی در کار مغز ، ریس ‌لکسی یا نارسا خوانی و آفازیای رشدی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر ، اصطلاح یاد شده آن عده را که اصولا بواسطه معلولیتهای دیداری ، شنیداری یا حرکتی همچنین عقب ماندگی ذهنی یا محرومیتهای محیطی ، فرهنگی یا اقتصادی به مشکلات یادگیری دچار شده‌اند را شامل نمی‌شود.

 

فهرست مطالب این پروژه:

مقدمه
بیش از شصت تعریف برای اختلالات یادگیری وجود دارد که معروفترین آنها عبارتست از
علل بروز اختلالات یادگیری
عوامل فیزیولوژیک موثر در بروز اختلالات یادگیری
عوامل موثر در بروز اختلالات یادگیری
عوامل بیوشیمیایی موثر در بروز اختلالات یادگیری
عوامل پیش هنگام و قبل از تولد در بروز اختلالات یادگیری
نظریه‌های تکاملی
عوامل آموزشی موثر در بروز اختلالات یادگیری
انواع اختلالات یادگیری
دو نوع ناتوانى در خواندن
ویژگیهای کودکان دارای اختلال خواندن
درمان اختلالات یادگیری
گفتار در مانی و کار در مانی در درمان این اختلال موثر است .
درمان اختلالات یادگیری
اختلال در بیان کتبی (اختلال دیکته نویسی )
مشکلات دیکته نویسی
اصول و مبانی املا
روش تدریس املا
نکات برجسته روش آموزش املای فارسی
معیارهای ارزشیابی
اشکالات املایی
اهداف درس املا
نکات مهم در روش آموزش املا
مراحل روش آموزش املا
اتنخاب متن املا
قرائت املا
تصحیح گروهی
راه های پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ضعیف
راههای پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ضعیف
چگونگی اجرای راه جدید
گرد آوری اطلاعات
روش تدریس املا
نکات برجسته روش آموزش املای فارسی
معیارهای ارزشیابی
راههای پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ضعیف
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

 

لطفا جهت دانلود ابتدا از طریق دکمه ی زیر مبلغ ۷۰۰۰ تومان را پرداخت نمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود:

تعداد صفحات: ۴۲

حجم فایل:۳۱۲ کیلوبایت

مبلغ: ۷۰۰۰ تومان

فرمت فایل: docx و قابل ویرایش

پروژه کارورزی ثبت املاک

کارورزی حقوق
۰۸ شهریور
0

کارورزی ثبت املاک

قسمتی از متن:

دفاتر اسناد رسمی در محلی دایر می گردد که به پیشنهاد سر دفتر و موافقت اداره ثبت اسناد و املاک ثبتی باشد و سردفتر اسناد رسمی میبایست دارای لیسانس حقوق بوده و در آزمون ورودی سر دفتران اسناد رسمی شرکت و پس از قبولی در آزمون و اختیار شفاهی حکم سر دفتری برای آنان صادر شده که لازم به ذکر است دفتر یارانی که دارای سه سال سابقه دفتر یاری با مدرک لیسانس و دفتریارانی که دارای ۷ سال سابقه دفتر یاری نیز می باشند مجاز به شرکت در آزمون سر دفتری اسناد رسمی می باشند.

 

برای دانلود فایل کامل و آماده چاپ از دکمه ی زیر استفاده کنید

پایان نامه بررسی ارتباط بین تعهد کارمند و سیاستهای سازمانی

پایان نامه
۳۱ مرداد
0

پایان نامه کارشناسی بررسی ارتباط بین تعهد کارمند و سیاستهای سازمانی

(پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت دولتی)

 

مقدمه ی پژوهش:

سازماندهی و نگه داری نظام سازمانی یکی از مهمترین وظایف و مسولیتهای مدیر محسوب می شود و انجام چنین وظیفه خطیری بدان معناست که تعهد سازمانی کارمندان و احساس مسولیت شاغلان رشد روز افزونی یابد. بنابراین مدیر یک سازمان، در واقع مسول میزان و نوع تعهد کارمندان نسبت به ارزشهای رسمی و سیاست های سازمانی است.

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی در روانشناسی، خصوصا روانشناسی اجتماعی بوده است. همچنین با توجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از جمله کوچک سازیها و ادغام شرکت ها در یکدیگر عده ای از صاحب نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت همچون: ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و بهمین جهت بررسی آن بی مورد است.

اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و متعهدند تعهد سازمانی اهمیت خود را از دست نداده و همچنان می تواند مورد تحقق قرار گیرد.

پایبندی به گروه، متعهد بودن به اهداف و التزام به شرایط تیم شاید معنایی دقیق از تعهد باشد. تعهد به کار و تیم کاری در شرایط سخت کاری مهم تر و سرنوشت سازتر است. شاید زمان مناسب برای آزمایش تعهد کارمندان، در مشکلات و سختی های کاری باشد. البته تعهد اعضای گروه هنگامی استوارتر خواهد بود که مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و فطری (انسانی) بوده و همچنین در نتیجه انتخاب آگاهانه صورت گرفته باشد زیرا که اجبار و تحمیل در جهت عکس تعهد عمل می کند.

آنچه که قابل تامل به نظر می رسد این نکته است که تعهد به کار و تیم کاری، ارتباط با استعداد و هوش افراد ندارد، اگر چه سطح دانش و آگاهیهای اعضاء سطح تعهد را بالا و بالاتر می برد.

بررسی رابطه میان تعهد کارمندان با سیاستهای سازمانی از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند بر رفتار کارمند اثر بگذارد وتحقیقات نشان می دهند که بین تعهد کاری، غیبت و جابجایی کارکنان رابطه معکوس وجود دارد. برای پیش بینی و توجیه رفتار افراد تعهد به مراتب بیش از رضایت مندی ارباب رجوع اثر گذار است. در این فصل شمای کلی از تحقیق ارائه شده است. بدین صورت که ابتدا به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است و سپس از آن چهارچوب مفهومی ارائه شده است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق مبحث دیگری است که در این فصل به آن پرداخته شده است و در ادامه اهداف محقق از انجام این تحقیق در خصوص موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن فرضیات تحقیق آورده شده است.

پس از آن بطور خلاصه روش تحقیق مورد استفاده توضیح داده شده است. در پایان نیز پس از ارائه تعریف مفهومی، تعاریف عملیاتی مربوط به هر یک از شاخصها بطور جداگانه بیان شده است.

 

فهرست مطالب این پایان نامه:

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
۲-۱ بیان مسئله
۳-۱ چارچوب نظری و مدل تحقیق
۴-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق
۵-۱ اهداف تحقیق
۱-۶ فرضیه های تحقیق:
۷-۱ روش تحقیق:
۸-۱ تعریف واژه ها
۱-۸-۱ تعریف مفهومی
۲-۸-۱ تعاریف عملیاتی
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
۲-۲ سیاست های سازمانی
۱-۲-۲ تعاریف مختلف از سیاست های سازمانی
تعریف رفتار سیاسی
اهمیت دیدگاه سیاسی:
۲-۲-۲ راههای کاهش اثرات ناشی از سیاست های سازمانی
۳-۲ تعهد سازمانی
۱-۳-۲ تعاریف مختلف از تعهد سازمانی
مفهوم تعهد
انواع تعهد
ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی
الف) وابستگی عاطفی
ب) درک هزینه‌ها
عوامل مؤثر برتعهد سازمانی
الف) تعهد عاطفی
مطالعه مودی و همکاران
۱ – ویژگیهای شخصی
۲- ویژگی‌های مبتنی بر نقش
۳- ویژگی‌های ساختاری
۴- تجربیات کاری
مطالعه بارن و همکاران
مطالعات ماتیو
مطالعه کوهن
۲-۳-۲ اهمیت تعهد سازمانی
۴-۲ انواع تعهد سازمانی
۱-تعهد نسبت به مشتری
۲- تعهد نسبت به سازمان
۳- تعهد نسبت به خود
۴-تعهد نسبت به مردم
۵-تعهد نسبت به وظیفه “تکلیف”
۶-تعهد نسبت به سیاست های سازمانی (تعهد سیاسی)
۶-۲ تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی
الگوهای چند بعدی تعهد
۷-۲ عوامل موثر در تعهد سازمانی کارکنان
۱-نفوذ شخصی مدیر
۲-رهبری توکیلی
۴-تجربه مدیریت فردی
ب-شالوده سازمانی
۱-گستره سازمانی
۲-فضای سازمانی
۳-ساختار سازمانی
۸-۲ نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی
۱-۸-۲ تعهد کم یا ضعیف
۲-۸-۲ تعهد متوسط
۲-۸-۲ تعهد زیاد
پیامدهای مطلوب(مثبت) موثر بر گروه کاری:
پیامدهای مطلوب موثر بر سازمان و افزایش اثر بخشی به خاطر
۴-۸-۲ مطالعه ماتیو و زاجاک
ویژگی های شخصی موثر بر تعهد سازمانی
۹-۲ عوامل موثر به سیاستها( تعهد سیاسی)
۱۰-۲ نقش تعهد سازمانی در تمایل به قصد ماندن درسازمان
۱۱-۲ قصد ماندن در سازمان
۱-۱۱-۲ اهمیت و ضرورت قصد ماندن در سازمان
هزینه های ترک خدمت کارکنان را می تواند به شرح ذیل بر شمرد
تاثیر انواع تعهد سازمانی بر ترک خدمت طبق مدل آلن و می یر
۲-۱۱-۲ نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل
۱۲-۲ پیشینه نظری پژوهش
۱-۱۲-۲ پیشینه میدانی پژوهش
الف) پیشینه داخلی
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه
۲-۳ روش تحقیق
۳-۳جامعه آماری
۴-۳ تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
۵-۳ روش گردآوری اطلاعات
۶-۳ ابزار گردآوری اطلاعات
نگرش
شفافیت نقش
تضاد نقش
تعهد به سیاستهای سازمان(تعهد سیاسی)
وجدان کاری
ویژگی شهروندی سازمانی (فضیلت شهروندی)
۷-۳روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
۱-۷-۳ روایی
۲-۷-۳پایانی
۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۸-۳ تحلیل عامل تاییدی
۲-۸-۳ مدل معادلات ساختاری
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱-۴- مقدمه
۲-۴- آمار توصیفی
۳-۴- تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۴- بررسی اثرات متغیرها بر یکدیگر
۵-۴- آزمونهای نیکویی برازش
۴-۵ آزمون فرضیه ها
-آزمون فرضیه دوم
ادعای محقق
-آزمون فرضیه سوم
ادعای محقق
-آزمون فرضیه چهارم
ادعای محقق
فرض آماری
-آزمون فرضیه پنجم
ادعای محقق
خلاصه نتایج مدل ساختاری
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه
۲-۵ نتایج به دست آمده از فرضیات تحقیق
۲-۲-۵ نتیجه فرضیه دوم
۳-۲-۵ نتیجه فرضیه سوم
۴-۲-۵ نتیجه فرضیه چهارم
۵-۲-۵ نتیجه فرضیه پنجم
۳-۵ نتیجه گیری کلی
۴-۵ پیشنهادات
۵-۵سایر پیشنهادات
۶-۵ محدودیت های تحقیق و پیشنهادات برای محققین آینده
۲-۶-۵ پیشنهادات برای محققین آینده

 

 

جهت دریافت این پایان نامه ۱۲۵ صفحه ای و آماده چاپ لطفا ابتدا از طریق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۲۳۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک دانلود به شما نمایش داده شود:

مبلغ:۲۳۰۰۰ تومان

صفحات:۱۲۵

حجم: ۱٫۵ مگابایت

فرمت : docx و قابل ویرایش

آماده چاپ: بله

پایان نامه ارشد بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار

پایان نامه
۲۹ مرداد
0

پایان نامه ارشد بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار

رشته جغرافیا

 

چکیده این پایان نامه

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی پایدار شهر آمل به انجام رسیده است. بدین منظور، پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی ۴۰ گویه، در قالب مقیاس لیکرت طراحی شد. مجموعه سرپرست خانوارهای ساکن در محلات شهر آمل، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دند. حجم نمونه، با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد ۳۸۰ خانوار انتخاب شد؛ تجزیه و تحلیل یافته ها ، به دو روش توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش با محاسبه آزمون t تک نمونه ای نشان داد  که شهر آمل به لحاظ مولفه های مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی ، وضعیت نسبتا مطلوب و به لحاظ مولفه اعتماد اجتماعی و شاخص توسعه پایدار اقتصادی وضعیت نامطلوبی داشته است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نیز همبستگی مثبت و معناداری را در سطح ۱ درصد بین توسعه اقتصادی پایدار و سرمایه اجتماعی و مولفه های آن نشان داد. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده و به منظور تقویت سرمایه اجتماعی در راستای تسریع روند توسعه اقتصادی پایدار شهر، نیز پیشنهادهایی ارائه شد.

کلیدواژه ها: سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، توسعه اقتصادی پایدار، شهر آمل.

 

برای نمایش لینک دانلود لطفا ابتدا از طریق زیر اقدام به پرداخت نمایید تا لینک به شما نمایش داده شود

عنوان پایان نامه: پایان نامه کارشناسی ارشد نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار

مبلغ:۳۴۰۰۰ تومان

تعداد صفحات پایان نامه:۱۰۸

حجم فایل: ۲٫۶ مگابایت

فرمت دانلودی: zip

فرمت پایان نامه: PDF

آماده چاپ: بله

 

پایان نامه دوره کارشناسی زمین شناسی

پایان نامه
۲۷ مرداد
0

پایان نامه دوره کارشناسی زمین شناسی

با عنوان گزارشات عملیات صحرایی

 

مقدمه پایان نامه

باتوجه به اینکه درس عملیات صحرایی به عنوان کار عملی نهایی (پروژه) ارائه میشود، و با توجه به امکانات موجود در دانشگاه و نیز عنایت استاد گرانقدر، جناب آقای مهندس شیخ پوربه بررسی موقعت زمین شناسی شهرستان سمنان و دامغان به منظور ارائه کار عملی در درس مذکور پرداختیم.
به طور کلی این مجموعه در۶فصل تنظیم شده است

فصل اول دردوبخش تنظیم شده است بخش اول مورد استان سمنان و دامغان می باشد. در بخش دوم به  یک نگاه کلی  در موردسازندهاوتکتونیک استان سمنا ن پرداختیم همچنین در فصل دوم به بررسی رسوب شناسی وسانگ های رسوبی پرداختیم.در فصل سوم به توصیف مقاطع تهیه شده پرداختیم.درفصل چهارم معادن استان سمنان و مورد بررسی قرارگرفت.در فصل پنج  به بررسی مخاطرات زمین شناسی (جنگل)پرداختیم . ودر فصل اخر (فصل شش) به بررسی پدیده ژئوتوریسم در استان گلستان(تالاب،پارک ملی)مازندران(ابگرم،دریاچه ها)سمنان(سد شهید شاه چراغی،چشمه علی) پرداختیم.
با تمام این توضیحات امیدوارم ماحصل مطا لعه گروه (با وجود نواقص آن) مطبوع طبع واقع شود و به عنوان یک راهنما برای باقی دوستان دانشجو مفید باشد.
فهرست مطالب این پایان نامه

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
کلیات
۱-۱روش کار
۱-۲موقعیت شهرسمنان
۱-۲-۱آب و هوای سمنان
۱-۳پوشش گیاهی سمنان
۱-۴پوشش گیاهی دامغان
۱-۵آداب و رسوب سمنان
۱-۷موسیقی
۱-۸آداب و رسوم دامغان
۱-۸-۱مراسم گل غلتان نوزاد
۱-۹جمعیت سمنان
۱-۱۰جمعیت دامغان
۱-۱۱راه های دسترسی
۱-۱۲معرفی ایستگاه ها
روز اول
روزدوم
روزسوم
بخش دوم
مروری برمطالعات گذشته
۱-۱۳مقدمه وکلیاتی اززمین شناسی و چینه شناسی
۱-۱۴ پالئوزوییک در ایران
۱-۱۵مزوزوئیک در ایران
۱-۱۶سنوزوئیک در ایران
۱-۱۷تکتونیک استان سمنان
۱-۱۸گسل های موجود در استان سمنان
۱-۱۸-۱گسل عطاری
۱-۱۸-۲گسل ترود
۱-۱۸-۳گسل میامی یا شاهرود
۱-۱۸-۴گسل سمنان
۱-۱۸-۵گسل دامغان
۱-۱۹سازند های ایران مرکزی
۱-۱۹-۱سازند پادها
۱-۱۹-۲سازند سیبزار
۱-۱۹-۳سازند بهرام
۱-۲۰سازند های البرز
۱-۲۰-۱سازند خوش ییلاق
۱-۲۰-۲سازندمبارک
۱-۲۰-۳سازند درود
۱-۲۰-۴سازند روته
۱-۲۰-۵سازند الیکا
۱-۲۰-۶سازند شمشک
۱-۲۰-۷سازند دلیچای
۱-۲۰-۸سازند لار
۱-۲۰-۹سازندفجن
۱-۲۰-۱۰سازند زیارت
۱-۲۰-۱۱سازند کرج
فصل دوم
سنگهای رسوبی
۲-۱سنگ های رسوبی
۲-۲گروههای اصلی سنگهای رسوبی
۲-۳رسوبات آواری
۲-۳-۲طبقه بندی کنگلومراها براساس بافت
۲-۳-۴طبقه بندی کنگلومراها براساس تنوع جنس قلوه ها
۲-۵جمع آوری اطلاعات به دست آمده ازکنگلومرای سازندشمشک
۲-۶طبقه بندی ماسه سنگها به روش فولک
۲-۷رسوبات بیوژنیک، بیوشیمیایی و آلی
۲-۷-۱سنگهای آهکی
۲-۸رسوبات شیمیایی
سنگهای تبخیری
۲-۹سنگهای اپی کلاستیک
۲-۱۰ساختارهای رسوبی
ریپل مارک
گسل
مشخصه گسل
رسوب شناسی
۴-۳اندازه گیری ذرات درحد ماسه
۱-روش غربال
۲-۱۱نمونه رسوب گرفته شده از رود خانه چشمه علی دامغان
۲-۱۱-۲تعیین پارامترهای آماری به روش ترسیمی
۲-۱۲نمودار ها
نمودار تجمعی
۲-۱۳میانگین
۲-۱۴ جورشدگی
۲-۱۵کج شدگی
طبقه بندی کج شدگی در رسوبات
فصل سوم
توصیف مقاطع
۳-۱ سازند زیارت
توصیف نمونه دستی
توصیف مقطع
۳-۲سازند لار
توصیف نمونه دستی
توصیف مقطع
۳-۳سازندمبارک GPS:5169/35^78
توصیف نمونه دستی
توصیف مقطع
توصیف نمونه دستی
توصیف مقطع
۳-۵سازنددرود:GPS:51^36/36^15 84
توصیف نمونه دستی
توصیف مقطع
۳-۶سازند توف کرج GPS;36^14/NE59^12
سازند شمشک
۳-۸سازند خوش ییلاق
۳-۹محیط‌های رسوبی
۳-۱۰انواع محیط های رسوبی
۳-۱۰-۲محیط دلتایی
۳-۱۰-۳محیط دریایی
۳-۱۰-۴محیط دریای باز
۳-۱۰-۵محیط دریایی عمیق
لاگون
۳-۱۱دیا‍‍ژنز
۳-۱۲فرایندهای دیاژنزی
۳-۱۲-۱سیمانی شدن
۱-سیمان بلوکی هم بعد
۲-سیمان کلسیتی
۳-۱۲-۲میکرایتی شدن
۳-۱۲-۳آشفتگی زیستی
۳-۱۲-۴فشردگی
۳-۱۳تخلخل
۳-۱۳-۱تخلخل اولیه
۳-۱۳-۲تخلخل ثانویه
۳-۱۴شکستگی
۳-۱۵محیط دیاژنتیک
۳-۱۶محیط فراتیک دریایی
۳-۱۷محیط وادوز متئوریک ودریایی
۳-۱۸محیط فراتیک متئوریک
۳-۱۹محیط تدفینی
۳-۲۰محیط مخلوط
فصل چهارم
اقتصادی
۴-۱معدن بالاست
۴-۱-۱وضعیت آب و هوایی و پوشش گیاهی
۴-۱-۲زمین شناسی عمومی
مهم ترین کانسارها
۴-۱-۳بهره برداری
۴-۱-۴خریدار بالاست
۴-۱-۵مزایای سنگ آهک بالاست و موارد استفاده
۴-۲ معدن تراورتن
۴-۲-۱نحوه تشکیل
۴-۲-۲نحوه رخنمون
۴-۲-۳نحوه استخراج
۴-۲-۴دلایل مصرف تراورتن ها به عنوان سنگ ساختمانی
۴-۲-۶مشخصات فیزیکی
۴-۲-۷معدن تراورتن باباحافظ
فصل پنجم
مخاطرات زیست محیطی
۵-۱مقدمه
۵-۲عوامل مخاطره آمیز
۵-۴قطع بی رویه درختان جنگل سرکلاته
۵-۵حضور دام در جنگل فاجعه است
۵-۷راهکارهای ساده پیشگیری
۵-۸توصیه هایی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست
فصل ششم
ژِئوتوریسم
۶-۱آبگرم های استان مازندران
آب معدنی آزرو
چشمه آب گرم هرمس
آب گرم معدنی لاریجان
آب گرم معدنی رامسر
آب گرم معدنی سادات شهر
آب گرم معدنی فلک ده
دسترسی به این آبگرم
آبگرم معدنی لاویج
آبمعدنی قرمرض
تالاب های استان مازندران
تالاب حمید آباد ساری
حیات وحش
تالاب سراندون و بالندون ساری
دریاچه الندان ساری
دریاچه شورمست مازندران
مسیردسترسی
تالاب و دریاچه استان گلستان
تالاب های آلماگل، آجی گل و آلاگل
جانوران وآبزیان
دوزیستان
خزندگان
پرندگان
۶-۴پارک ملی گلستان
توپوگرافی
اکو توریسم
آب و هوا
پستانداران
پرندگان
تاریخچه
حیات وحش
۶- ۵استان سمنان
۶-۵-۱سد شهید شاهچراغی
۶-۵-۲چشمه علی دامغان
منابع

 

لینک دانلود این پایان نامه ی آماده چاپ پس از پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان از طریق لینک زیر برای شما نمایش داده می شود:

تعداد صفحات: ۱۶۵ صفحه

آماده چاپ: بله

فرمت: docx و قابل ویرایش

حجم : ۲۲٫۲ مگابایت

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

پایان نامه کارشناسی پست های گازی GIS

پایان نامه
۰۴ مرداد
0

خلاصه نویسی پایان نامه کارشناسی پست های گازی GIS :

با توجه به افزایش مصرف, تولید انرژی الکتریکی بایستی در ارتباط کامل با نحوه توزیع و پخش انرژی آن باشد. در مراکز شهری چگالی انرژی موجب گشته تا با توجه به کمبود فضا و ایمنی لازم در سیستم, بکار گیری پستهای GIS در مقایسه با انواع دیگر پستها در کشور ما مورد بررسی و توجه قرار گیرد که این اهمیت چه از نظر فنی و چه از نظر اقتصادی و با توجه به روند تکنولوژی در آینده مورد توجه ما می باشد و همچنین انرژی مورد نیاز انواع مختلف مصرف کننده ها در هر موقعیت و به هر میزان, تنها از طریق شبکه هایی امکان پذیر است که کلیه مراکز مصرف و تولیدشان با یکدیگر در ارتباط کامل و به هم پیوسته باشد. با احداث شبکه های سراسری که ظرفیت مناسب و کافی دارند, می توانیم یک تبادل انرژی بین مراکز مصرف کننده ها و تولید کنندگان داشته باشیم. که جهت این تبادل انرژی نیاز به افزایش ولتاژ و سپس کاهش آن می باشد که در این خصوص ایستگاههای فشار قوی مناسب این مشکل را بر طرف کرده و گام اساسی در جهت پیش برد این مساله برداشته است. و با توجه به محدودیت های محیطی و نامناسب بودن وضعیت جوی و استراتژیکی منطقه این امکان را به ما می دهد که با احداث و توسعه پست های فشارقوی از نوع بسته GIS این تبادل انرژی را به نحو مطلوبی در مراکز مصرف و حوزه شهری داشته باشیم که در این میان مسئله اقتصادی در این مراکز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که پستهای سربسته GIS تا حدودی به این مسائل جواب گو می باشد.
این پایان نامه شامل ده فصل, می باشد که در فصل اول به بررسی عایق های گازی SF6 که در پستهای سربسته گازی بیشترین کاربرد را دارد می پردازیم. در فصل دوم به نقش و نوع پستهای فشار قوی در شبکه های انتقال و پخش انرژی و همچنین سطح ولتاژهای موجود در ایران بحث می شود. در فصل سوم به نقش و اساس پستهای GIS و همچنین تکنولوژی سیستمهای GIS, مزایا و معایب پستهای GIS در صنعت برق اشاره می شود. سیستمهای GIS داخلی (indoor) و بیرونی (out door) و همچنین هزینه های مربوط به احداث آنها در فصل چهارم آورده شده است. بررسی جنبه های اقتصادی سیستمهای GIS از نظر هزینه و فاکتورهای موثر در آن و ارزیابی پروژه از لحاظ اقتصادی و نیز مقایسه سیستم های GIS با AIS در فصل پنجم بحث شده است. در فصل ششم به عیب یابی و تعمیرات تجهیزات پستهای GIS پرداخته می شود. نحوه نگهداری پستهای GIS نیز در فصل نهم بحث شده است و فصل آخر به نتیجه گیری کلی و پیشنهادات اختصاص دارد. در ضمن نمونه ای از تجهیزات انواع پستهای GIS در ضمیمه های یک و دو آورده شده است.

 

فهرست مطالب این پایان نامه ۱۳۶ صفحه ای:

پیشگفتار الف

فصل اول – عایق های گازی SF6
مقدمه
آشنایی با گاز SF6
ساختمان مولکولی گاز SF6
شناخت و خواص گاز SF6
اثر هوا بر روی گاز SF6
اثر رطوبت در گاز SF6
کیفیت تجاری گاز SF6
اهمیت و فشار چگالی گاز SF6
کاربردهای مختلف گاز SF6 در صنعت فشار قوی

فصل دوّم – نقش و رفع پست های فشار قوی در شبکه های انتقال پوشش اضافی
مقدمه
ولتاژهای انتقال و ولتاژهای پخش انرژی
خصوصیات ساختمانی پست های فشار قوی و تقسیم بندی پست ها از نظر ساختمانی

فصل سوّم – سیستم های فشار قوی سر بسته گازی با عایق گازی SF6
مقدمه
سیستم GIS
عناصر مختلف پست های فشار قوی GIS
اساس کار پستهای GIS
کلیاتی درباره تکنولوژی پست های GIS
میدان های استوانه ای هم محور و کروی هم مرکز
مقایسه پست های گازی GIS و معمولی AIS
مزایای عمده یک پست GIS نسبت به AIS

فصل چهارم – بررسی سیستم های GIS در مورد بکارگیری آنها بصورت بیرون یا داخلی
مقدمه
نکاتی در جهت انتخاب بین سیستم داخلی یا خارجی GIS
انتخاب بین سیستم های داخلی و بیرونی بر اساس محاسبه هزینه های طراحی و طول عمر پست

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل پنجم – بررسی جنبه های اقتصادی سیستم GIS
مقدمه
ارزیابی اقتصادی پروژه ها
مقایسه سیستم های GIS و AIS و فاکتورهای موثر در انتخاب سیستم
کاهش زمان از مدار خارج بودن سیستم
هزینه های نگهداری و بهره برداری
اثر ولتاژ بر روی مقایسه هزینه ها و قیمت سیستم های GIS
مقایسه اقتصادی پستهای گازی GIS و معمولی AIS

فصل ششم – نصب و راه اندازی GIS
مقدمه
نصب و راه اندازی GIS

فصل هفتم – عیب یابی در تجهیزات GIS
مقدمه
روش های موجود در شناخت عیب
روش های نوین عیب یابی

فصل هشتم – تجربه های تعمیراتی GIS
طبقه بندی کلی عیوب در GIS
عیوب داخلی در تاسیسات GIS
عیوب خارجی در تاسیسات GIS

فصل نهم – تجربه های نگهداری GIS
اندازه گیری ناخالصی گاز SF6
اندازه گیری رطوبت موجود در گاز SF6
آنالیز گاز SF6
آزمایش نشتی گاز SF6
آزمایشات عایقی GIS
اهداف آزمایش های عایقی درGIS
تجهیزات آزمایش عایقی

فصل دهم – نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
مراجع

 

برای دریافت لینک دانلود این پایان نامه از طریق دکمه ی زیر اقدام فرمایید:

تعداد صفحات: ۱۳۶

مبلغ:۲۰٫۰۰۰ تومان

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: .doc

حجم فایل دانلود: ۷ مگابایت

 

 

پایان نامه کارشناسی رابطه سرمایه اجتماعی با آسیب های اجتماعی جوانان در شهرستان بندرگز

پایان نامه
۲۹ تیر
0

پایان نامه کارشناسی رابطه سرمایه اجتماعی با آسیب های اجتماعی جوانان در شهرستان بندرگز.

انسان ها، به سبب اینکه نوع بشر با فطرت اجتماعی بودن خلق شده است، بر پایه اجتماعی و همزیستی با دیگران می بایست عمل نمایند. این ضرورت مشوقی بوده تا از گذشته های دور افراد برای پیروزی بر مشکلات و نارسائی های روزمره خود از تشریک مساعی و همکاری با دیگران و روش های مبتنی بر تعاون کمک گیرند . دستیابی بهتر به اهداف کارگروهی و ارائه خدمات بهتر و منافع بیشتر به اعضاء موجب پیشرفت و توسعه تفکر جمعی و کار گروهی و مشارکت و کاهش آسیب های اجتماعی می گردد و فقدان آن باعث رکود و اضمحلال چنین پدیده ای در جامعه خواهد شد. هدف این تحقیق، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با آسیب های اجتماعی جوانان در شهرستان بندرگز می باشد. دوره ی زمانی این تحقیق در یک دوره ی ۶ ماه طی سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ بوده است. جامعه ی آماری این تحقیق شامل دختران و پسران کلیه مقاطع دبیرستان این شهرستان می باشد که تعداد آنها، ۵۱۰ نفر می باشند که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده، با توجه به جدول مورگان و فرمول کوکران تعداد ۲۱۹ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. در این تحقیق از پرسشنامه های استاندارد شده استفاده گردید که به منظور سنجش میزان سرمایه اجتماعی از پرسشنامه ی مقیمی و رمضان، ۱۳۹۰، و برای سنجش آسیب های اجتماعی از پرسشنامه ی آقایی و تیمورتاش (۱۳۸۹) استفاده گردید. برای تعمیم یافته­های نمونه به جامعه از آزمون T و برای تجزیه و تحلیل داده­ها، با توجه به اطلاعات جمع­آوری شده از روش­های توصیفی و استنباطی با استفاده از روش­های توصیفی جداول توزیع فراوانی و درصدها، شاخص­های گرایش مرکزی و انحرافی  و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج فرضیات نشان داد، بین سرمایه اجتماعی با سرقت جوانان، پرخاشگری، مسائل جنسی و فرار از خانه ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و بین سرمایه اجتماعی با خود کشی ارتباط معناداری یافت نشد.

فهرست مطالب پایان نامه

چکیده
فصل اول
کلیات
۱-۱- مقدمه
۲-۱- طرح مسئله
۳-۱- اهمیت تحقیق
۱-۶-۱- سوال اصلی
۲-۶-۱- سوال های فرعی
۱-۷- قلمرو تحقیق
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی تحقیق
۲-۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق
۳-۷-۱- قلمرو زمانی تحقیق
۸-۱- چهارچوب نظری تحقیق
۱-۸-۱- متغیر مستقل
۱-۱-۸-۱- سرمایه اجتماعی
۲-۸-۱- متغیر وابسته
۱-۲-۸-۱- آسیب های اجتماعی
۱-۹- روش تجزیه و تحلیل
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
۱-۲- مبانی نظری
۱-۱-۲- آسیب های اجتماعی
۲-۱-۲- علل آسیب های اجتماعی
۳-۱-۳- موضوعات مورد بحث در آسیب شناسی اجتماعی
۴-۱-۳- اهمیت آسیب شناسی اجتماعی
۵-۱-۳- شیوه عمل آسیب شناسی اجتماعی
۶-۱-۳- گونه شناسی آسیب های اجتماعی
۷-۱-۲- تعریف و هدف های آسیب شناسی
۸-۱-۲- هدفها و مقاصد آسیبشناسی اجتماعی
۹-۱-۲- دیدگاهها و نظرات جامعه شناسی انحرافات و آسیبهای اجتماعی
۱۰-۱-۲- نظرگاههای اقتصادی در آسیبشناسی اجتماعی
۱۱-۱-۲- نظرگاههای روانشناختی درآسیبشناسی اجتماعی
۱۲-۱-۲- نظرگاهها مبتنی بر ویژگیهای اجتماعی در آسیبشناسی اجتماعی
۱۳-۱-۲- سرمایه اجتماعی
۱۴-۱-۲- نگاه های متفاوت به سرمایه اجتماعی
۱۵-۱-۲- ابعاد سرمایه اجتماعی
۱-۱۵-۱-۲- بُعد ساختاری
۲-۱۵-۱-۲- بعد شناختی
۳-۱۵-۱-۲- بعد رابطه ای
۱۶-۱-۲- سرمایه اجتماعی، مفهوم شناسی و رویکردهای نظری
۱-۱۶-۱-۲- رویکرد اجتماع گرایی
۲-۱۶-۱-۲- رویکرد شبکه ای
۳-۱۶-۱-۲- رویکرد نهادی
۴-۱۶-۱-۲- رویکرد هم افزایی
۲-۲- پیشینه ی تحقیق
۱-۲-۲- پیشینه ی تحقیق در خارج
۲-۲-۲- پیشینه ی تحقیق در ایران
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
۱-۳- روش تحقیق
۲-۳- متغیر های تحقیق
۱-۲-۳- متغیر مستقل
۱-۱-۲-۳- سرمایه اجتماعی
۲-۲-۳- متغیر وابسته
۱-۲-۲-۳- آسیب های اجتماعی
۳-۳- روش گردآوری اطلاعات
۵-۳- چهارچوب نظری تحقیق
۶-۳- فرضیه تحقیق
۱-۶-۳- فرضیه اصلی تحقیق
۲-۶-۳- فرضیه های فرعی
۷-۳- روایی و پایایی پرسشنامه
۸-۳- جامعه آماری
۹-۳- روش نمونه گیری
۱۰-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
۴-۱- توزیع جمعیت‏شناختی
۴-۱-۱- جنسیت
۴-۱-۲- مقطع تحصیلی
۴-۱-۳- تعداد اعضای خانواده
۴-۲- آمار توصیفی
۴-۳ – آمار تحلیلی
۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن توزیع داده‏ها
۴-۴- بررسی آزمون فرضیات
۱-۴-۴- فرضیه اول) بین سرمایه اجتماعی با میزان سرقت جوانان در شهرستان بندرگز ارتباط
۲-۴-۴- فرضیه دوم) بین سرمایه اجتماعی با میزان پرخاشگری جوانان در شهرستان بندرگز ارتباط معناداری وجود دارد
۳-۴-۴- فرضیه سوم) بین سرمایه اجتماعی با مسائل جنسی جوانان در شهرستان بندرگز ارتباط معناداری وجود دارد.
۴-۴-۴- فرضیه چهارم) بین سرمایه اجتماعی با خودکشی جوانان در شهرستان بندرگز ارتباط معناداری وجود دارد.
۵-۴-۴- فرضیه پنجم) بین سرمایه اجتماعی با فرار از خانه جوانان در شهرستان بندرگز ارتباط معناداری وجود دارد.
۵-۴- بررسی متغیرهای جمعیت شناختی
۱-۵-۴- جنسیت
۲-۵-۴- تعداد اعضای خانواده
۳-۵-۴- مقطع تحصیلی
۶-۴- خلاصه نتایج
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
۱-۵- نتیجه گیری
۲-۵- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
۳-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
Abstract
منابع

 

برای دریافت لینک دانلود این پایان نامه ابتدا از طریق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت ۱۹۰۰۰ تومان اقدام کنید و سپس لینک دانلود برای شما نمایش می یابد

قیمت:۱۹۰۰۰تومان

صفحات:۱۱۰

آماده چاپ: بله

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل پایان نامه: Doc

حجم فایل: ۲۵۵ کیلوبایت