پایان نامه کارشناسی اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها

پایان نامه
۲۸ تیر
0

پایان نامه کارشناسی اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها

توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود.

این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه، پایداری سیستم در نقطه کار جدید تهدید شود.

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری
سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یک روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار کننده مقاوم به مسئله پایدار کردن
مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط کار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یک مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام کارایی روش فوق در طراحی پایدار کننده های مقاوم برای یک سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش کلاسیک به اثبات می رسد.

فهرست مطالب این پایان نامه

چکیده

فصل اول مقدمه

۱-۱- پیشگفتار

۱-۲- رئوس مطالب

۱-۳- تاریخچه

فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

۲-۱- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

۲-۲- نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت

۲-۳- مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه

۲-۴- طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS)

۲-۵- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه

فصل سوم: کنترل مقاوم

۳-۱-کنترل مقاوم

۳-۲- مسئله کنترل مقاوم

۳-۲-۱- مدل سیستم

۳-۲-۲- عدم قطعیت در مدلسازی

۳-۳- تاریخچه کنترل مقاوم

۳-۳-۱- سیر پیشرفت تئوری

۳-۳-۲- معرفی شاخه های کنترل مقاوم

۳-۴- طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال

۳-۴-۱- بیان مسئله

۳-۴-۲- تعاریف و مقدمات

۳-۴-۴-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick

۳-۴-۵- طراحی کنترل کننده

۳-۵- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای

۳-۵-۱- مقدمه و تعاریف لازم

۲-۵-۳- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای

۳-۵-۳- طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا

فصل چهارم  : طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

۴-۱- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

۴-۲- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick.

برای سیستم های قدرت تک ماشینه

۴-۲-۱- مدل سیستم

۴-۲-۲- طرح یک مثال

۴-۲-۳ – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick

۴-۲-۲- بررسی نتایج.

۴-۲-۵- نقدی بر مقاله

۴-۳- بررسی پایداری دینامیکییک سیستم قدرت چند ماشینه

۴-۳-۱- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه

۴-۳-۲- مشخصات یک سیستم چند ماشینه

۴-۳-۳-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت

۴-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله

۴-۴- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه

۴-۴-۱- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی

۴-۴-۲- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای

۴-۴-۳-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی

۴-۴-۴- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم

۴-۴-۵- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم

۴-۵- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (۲)

۴-۵-۱- جمع بندی مطالب

۴-۵-۲-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار

۴-۵-۳- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید

۴-۵-۴- نتیجه گیری

فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله

۵-۱- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله

۵-۲- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS  ها

۵-۲-۱- تداخل PSS‌ها

۵-۲-۲- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یک سیستم قدرت سه ماشینه

۵-۲-۳- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ

انتخاب مجموعه مدلهای طراحی

۵-۲-۴-‌مقایسه‌عملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری

۵-۳- طراحی کنترل کننده های بهینه (  فیدبک حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت

۵-۳-۱) طراحی کننده فیدبک حالت بهینه

تنظیم کننده  های خطی

۵-۳-۲-کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه

۵-۳-۳-طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم

۵-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله

فصل ششم : بیان نتایج

۶-۱- بیان نتایج

۶-۲- پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر

مراجع

 

لینک دانلود این پایان نامه ۱۱۹ صفحه ای را میتوانید پس از پرداخت مبلغ ۲۲۰۰۰ تومان از طریق لینک زیر مشاهده کنید:

عنوان فایل: پایان نامه اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها

تعداد صفحات ۱۱۹

آماده چاپ: بله

حجم فایل: ۳٫۵ مگابایت

فرمت دانلودی: zip

فرمت پایان نامه: docx

پایان نامه تاثیر محیط مدرسه بر خلاقیت دانش آموزان ابتدایی

پایان نامه
۲۵ تیر
0

تاثیر محیط مدرسه بر خلاقیت دانش آموزان انکار ناپذیر می باشد و مدرسه می تواند به عنوان یکی از اجزای مهم نظام آموزشی در فرایند تفکر و فرایند ذهنی و شیوه یادگیری دانش آموزان تاثیر شگرف بگذارد. تحقیق حاضر که با قشر محبوب و دوست داشتنی دانش آموزان می باشد در پی کشف آن است و لذا اهمیت و ضرورت خاصی پیدا می کند.

 

مقدمه

خلاقیت یکی از عالی ترین و پیچیده ترین فعالیتهای ذهن آدمی است که تعلیم و تربیت باید بدان توجه کند. خلاقیت نه فقط به هوش وتفکر بلکه به سازمان شخصیت فرد نیز مربوط می شود. تربیت آزادانه کودک در وضعیتی که والدین دارای علایق قوی گوناگونی باشند باعث بروز صفت خلاقیت در کودکان می شود. از این رو مسا له تربیت کودکان و پرورش استعدادهای قطری آنان از مسایل بسیار مهمی است که باید مورد توجه مربیان و والدین قرار گیرد و معلمان بایستی امکانات تجلی اندیشه خلاق را در مدارس فراهم آورند و دانش آموزان به تدریج مفاهیم اساسی علوم مختلف را بیاموزند تا با مسایل زندگی خلاقانه برخورد کنند و جهان اطراف خویش را در جهت مطلوب تغییر دهنده (۱) تصاویر ذهنی که ما به کودکان خود می دهیم آینده آنهارا شکل می بخشد. این تصاویر ذهنی بصورت پیشگویی هایی هستند که به تحقق در می آیند و تصویر ذهنی شما میزان شاد بودن، مفید بودن و خلاق بودن کودکتان را شکل می بخشند، مطمئنا تصویر ذهنی شما برای هریک از کودکانتان بیش از آنچه انجام می دهید و یا به آنها می گویید در رشد انگیزه خلاقیت و موفقیت آنها در آینده موثر خواهد بود.(۲)یکی از سوالاتی که در چهار دهه گذشته ذهن بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان تعلیم و تربیت را به خود مشغول کرده است این است که آیا می توان خلاقیت را پرورش داد؟

نتایج تحقیق (بودو، تورنس و…) نشان داده است خلاقیت که در تمام فعالیتهای فردی و گروهی انسان مشاهده می گردد، با شدت و ضعف بالقوه و پرورش پذیردر همهانسانها وجود دارد و برای پرورش خلاقیت ( سندرز و سندرز) باید به کودکان و نوجوانان امکان تفکر داد و آنان را از انجام دادن فعالیتهای قالبی و از پیش تعیین شده تا حد امکان بر حذر داشت.

با توجه به اینکه خلاقیت می تواند شکننده محدودیتها، بر اندازه ناتوانیها ، شکافنده نا شناخته ها و یابنده نادانستنیها باشد این سوال مطرح می شود که چه نوع تصاویری می تواند الهام بخش کودکان در انجام کارهای خلاق بوده و جگونه می توان نسلی متفکر و خلاق پرورش داد؟

 

پایان نامه ی کاشناسی حاضر را می توانید از طریق دکمه ی زیر دانلود کنید

پایان نامه کارشناسی بررسی منوگرافی روستای جفاکنده

پایان نامه
۱۵ تیر
0

در این پایان نامه می خوانیم : ده یا روستا یا قریه کوچکترین واحد اجتماعی مستقلی است که اجتماع روستایی را در خود جای می دهد و مبنا و محور بررسیهای روستایی شمرده می شود. روستا از مفاهیم جامعه شناختی است که در ترعیف و تحدید حدود آن میان جامعه شناسان توافق کامل وجود ندارد.
در یک تعریف گفته می شود که جامعه روستایی عبارت است از مطالعه و بررسی حیات اجتماعی افرادی که در محیط روستا زندگی می کنند و غالبا به تولید محصولات غذایی مشغولند.
موضوع بررسی در این پژوهش « بررسی منوگرافی (تک نگاری) روستای جفا کنده» است و محقق قصد دارد جامعه مورد نظر را (روستای جفاکنده) به طور ژرف و تقریبا همه جانبه مورد بررسی قرار دهد .

 

فهرست مطالب موجود در این پایان نامه:

طرح مسئله
اهمیت و ضرورت
جامعه شناسی روستایی
لغت ده و اجتماع روستایی
موقعیت سیاسی و جغرافیایی
ویژگی های محلی
وضعیت اجمالی زمینهای کشاورزی
وضعیت تاریخی
وضعیت جمعیتی و اجتماعی
وضعیت اقتصادی و کشاورزی
وضعیت دامپروری
باغداری
صنایع روستایی
تاسیسات و تجهیزات
مرکز مخابرات
سازمانها و موسسات اجتماعی
نیازها و مشکلات
انتخابات سال ۸۵
فرهنگ و آداب و رسوم
طب عامیانه
نقش روستا در دفاع مقدس
تصاویر پیوستی
منابع و مآخذ

پایان نامه کارشناسی : شبکه های حسگر بی سیم

پایان نامه
۱۱ تیر
0

در این پروژه در مورد شبکه های حسگر بیسیم تحقیق به عمل رسیده است.
هم چنین مزایا ، معایب ، خصوصیات ، کاربردها و عملکردهای شبکه های حسگر بی سیم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

همین طور شبکه های حسگر بی سیم که از نامشان هم پیداست شبکه هایی هستند که بدون سیم می باشند و اطلاعات را به صورت سیگنال دریافت می کنند مانند شبکه بی سیم Wire less.

 

 

مطالب پایان نامه شامل موارد زیر است:

فصل اول : شبکه های حسگر بی سیم

۱-۱ مقدمه ای بر شبکه های حسگربی سیم
۱-۲ تاریخچه شبکه های حسگر
۱-۳ معماری مجزای در حسگرهای بی سیم
۱-۴ معماری شبکه های حسگرهای بی سیم
۱-۵ شبکه توری mesh network
۱-۶ زیگ بی Zig Bee

فصل دوم : کاربرد شبکه های حسگر بی سیم

۲-۱ کاربردهای شبکه های حسگر بی سیم APPLICATIONS of Wireless Sensor Networks
۲-۲ نظارت برسازه های بهداشتی– سازه های هوشمند
۲-۳ اتوماسیون(خودکاری سازی)صنعتی industrial automation
۲-۴ کاربردهای برجسته – نظارت سازه های شهری
۲-۵ پیشرفتهای آینده
۲-۶ شبکه های حسگر بی سیم
۲-۷ معماری یک شبکه حسگر بی سیم Multi hop
۲-۸ کاربردهای شبکه حسگر بی سیم
۲-۹ نظارت بر محیط شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۰ مشخصه های شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۱ سخت‌افزار در شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۲ استانداردهای شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۳ نرم‌افزارهای شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۴ سیستم‌عامل در شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۵ میان افزار شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۶ زبان برنامه نویسی شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۷ الگوریتم شبکه حسگر بی سیم
۲-۱۸ تجسم فکری داده ها
۲-۱۹ شبکه های حسگر بی سیم و کاربردهای آن
۲-۲۰ خصوصیات مهم شبکه های حسگر بی سیم
۲-۲۱ کاربردهای نظامی شبکه های حسگر بی سیم
۲-۲۲ کاربردهای محیطی شبکه های حسگر بی سیم
۲-۲۳ کاربردهای بهداشتی شبکه های حسگر بی سیم
۲-۲۴ کاربردهای خانگی شبکه های حسگر بی سیم
۲-۲۵ کاربردهای تجاری شبکه های حسگر بی سیم
۲-۲۶ ویژگی‌های عمومی یک شبکه حسگر
۲-۲۷ چالش های شبکه حسگر
۲-۲۸ مزایای شبکه های حسگر بی سیم
۲-۲۹ معرفی شبکه‌های بی‌سیمWIFI

فصل سوم : WIMAX چیست ؟

۳-۱ WIMAX چیست
۳-۲ معرفی وایمکس
۳-۳ تفاوت WIMAX و Wi-Fi.
۳-۴ ویژگی های وایمکس
۳-۵ محدوده پوشش وسیع
۳-۶ استفاده در حال حرکت Mobility
۳-۷ کاربردهای WIMAX
۳-۸ طرز کار وایمکس
۳-۹ پروتکل‌های شبکه‌های بی سیم
۳-۱۰ پروتکل ۸۰۲٫۱۶
۳-۱۱ مشخصات IEEE ۸۰۲٫۱۶
۳-۱۲ آینده WIMAX.
۳-۱۳ ویژگی های WIMAX.
۳-۱۴ کاربرد شبکه های بی سیم حسگر
۳-۱۵ انواع شبکه های حسگر بیسیم.
۳-۱۶ اجزاء شبکه.
۳-۱۷ غوغای امواج
۳-۱۸ نتیجه گیری از شبکه های حسگر بی سیم

فهرست منابع
چکیده انگلیسی

 

این پایان نامه ی ۵۳ صفحه ای را در قالب دو فایل word  آماده ی چاپ می توانید از طریق دکمه ی زیر (پس از پرداخت) دانلود نمایید.

مشخصات:

حجم فایل:۳۰۴ کیلوبایت

تعداد صفحات:۵۳

قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان

 

پروژه مدیریت روابط انسانی در مدارس

مدیریت روابط انسانی در مدارس
۰۸ تیر
0

—بدون تردید چگونگی روابط انسانی در مدارس، تابع نوع نگرش به انسان است. در مکتب اسلام که بیش از تمام مکاتب بر ارزش انسان و رشد و تعالی مادی و معنوی او، تاکید گردیده در قلمرو مدیریت نیز توجه کافی به انسان و ابعاد آن بالاترین اهداف به شمار می آید لذا بدیهی است روابط انسانها نیز مورد توجه بوده است. مدرسه یکی از اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی و وظیفه آن تربیت انسان‌هایی است که آینده جامعه را تعیین خواهند کرد. هر قدر برنامه‌های این نهاد اصولی و تابع مخاطبان باشد، بازده آن که همانا دانش‌آموزان هستند نیز پربارتر و شایسته‌تر خواهد بود. در این تحقیق سعی بر آن شده تا به موضوع مدیریت روابط انسانی در مدارس پرداخته شود.

پروژه شامل موارد ذیل می باشد:

چکیده
مقدمه
•تعریف آموزش
•تاریخچه آموزش
ماهیت رشته مدیریت آموزشی
با نفوذترین نظریه پرداز علم مدیریت آموزشی
مدل سیستم های اجتماعی
بنیانگذار رشته مدیریت آموزشی در ایران
روابط انسانی
حدیثی از رسول اکرم (ص)
جو
رابطه حسنه
اصول مهم درایجاد روابط حسنه از سوی مدیر مدرسه
قوانین و فنون کلی در روابط حسنه
قانون دوم : قانون ناگزیری (چاره نداشتن)
قانون سوم : قانون دوری از جدال و ستیزه
ب ـ علایم و نشانه های وجود اختلال در روابط انسانی
رابطه مدیر با معلمین مدرسه
راه ایجاد رابطه حسنه با معلمین (کارکنان)
راه ایجاد رابطه حسنه با دانش آموزان
راه ایجاد رابطه حسنه با اولیا
روش های ایجاد رابطه با معلم فرزندتان
مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز
منابع

 

برای دریافت پروژه می توانید از لینک پرداخت زیر استفاده کنید. پس از پرداخت، لینک پروژه به صورت کامل و آماده چاپ در اختیارتان قرار می گیرد:

تعداد صفحات : ۳۵ صفحه

قیمت: ۹۰۰۰ تومان

آماده ی چاپ: بله

فرمت: docx

 

پروژه کارورزی حقوق

کارورزی حقوق
۰۸ تیر
15+

پروژه کارورزی حقوق (دفتر اسناد رسمی) ویژه دانشجویان رشته حقوق

شامل ۹ صفحه آماده چاپ با سرفصلهای زیر:

فصل اول آشنایی کلی با مکان کارورزی

مشخصات محل کارورزی و سوابق کاری و تحصیلی سردفتر

خلاصه ای از مشخصات و وظایف سردفتران

تعداد کارمندان و شرح وظایف آنان

نحوه ساعات کاری کارمندان دفتر خانه اسناد رسمی

فصل دوم شرح مختصری از وظایف و صلاحیتهای شغل مورد نظر

صلاحیت کلی و شرح وظایف دفاتر اسناد رسمی

اوراق مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی را نام ببرید و کاربرد هر یک را توضیح دهید

نحوه ثبت و تنظیم اسناد بایگانی آن ها در دفترخانه شرح داده شود

نحوه محاسبه حق الثبت اسناد صادره شرح داده شود

انواع دفاتر مورد استفاده در دفترخانه اسناد رسمی را نام برده و کاربرد هر یک را توضیح دهید

انواع وکالت نامه های تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی را نام برده و یک نمونه از آن را نگارش نمایید

نگارش حداقل سه نمونه از سند تنظیمی در مورد اموال منقول و غیر منقول (سه نمونه از هر کدام)

 

میتوانید پروژه را از باکس زیر دانلود کنید:

 

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی جوانان

پایان نامه
۰۴ تیر
0

این نوشتار تحت عنوان ” آسیب شناسی مشارکت سیاسی جوانان ” ابتدا با تعریف دو کلیدواژه و مفهوم اصلی مشارکت سیاسی و جوان ، به تبیین موضوع مورد بررسی و اهمیت توجه به آن می پردازد و در ادامه با تلقی جوان به عنوان یکی از منابع مهم انرژی نظام‌های اجتماعی و مرتبط ساختن وی با ساختارهای اجتماعی، شرایط تحقق و موانع ساختاری مشارکت سیاسی جوانان را از زوایای مختلف برمی‌شمارد و در نهایت سعی بر ارائه راهکارهای اجرایی در این زمینه خواهد داشت.

مقدمه :
بطورکلی، افراد در نوعی ویژه از با هم بودن (I) به وجود اصیل و انسانی خویش نائل آمده و تعالی می‌یابند و نتیجه چنین ارتباط و با هم بودنی این خواهد بود که انسان وجود خود را در پرتو شیوه خاصی از نسبت یافتن با دیگران باز می‌شناسد و رابطه خلاق و کارآمدی با جهان اجتماعی ـ میان خود و دیگری ـ برقرار می‌کند و جز از این طریق نمی‌تواند توانایی‌های خود را به عنوان انسانی آگاه، آزاد، فعال، مصمم و با ارده عیان سازد و تمامی این فرآیند نیز در گرو مشارکت است.
جوامع مختلف بشری نیز با تنوع و گستردگی که ناشی از تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی است به تغییر در ترکیب نیازهای خود پرداخته و در سیر زمانی خویش از مراحل پویایی می گذرند. در همه اجتماعات بشری پیش شرط رسیدن به قانونمندی و مدنیت، بهره بردن از شناخت نیازها و ضرورتهای اولویت دار در حوزه های مختلف ملی می‌باشد. بدون تشخیص اساسی ترین خواسته های ملی تحقق وفاق ملی، ممکن نیست و با فقدان شرایط ، “تحول نگرشی ” انگیزه های تغییر و توسعه در عرصه های دیگر انجام نمی‌گیرد.
دراین راستا ، مفهوم مشارکت سیاسی زمانی تعریف واقعی می‌یابد که عناصر تشکیل دهنده آن و شرایط و لوازم محقق شدن آن فراهم آید.
حتی می‌توان توسعه (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) را مقید و مشروط به امر مشارکت دانست زیرا در توسعه، هدف ظهور قابلیت‌های افراد در دو سطح حیات فردی و حیات اجتماعی است و این ظهور و بروز تنها در اثنای مشارکت محقق می‌شود و صد البته پیش شرط هرگونه مشارکتی، ایجاد و فراهم سازی شرایط مناسب برای ظهور توانایی‌های نظری و عملی اقشار جامعه است. زیرا مردم در اجرای تصمیماتی که خود در تعیین آنها نقشی داشته، برنامه‌ریزی کرده و آن را کنترل و ارزیابی نموده‌اند، مشارکت فعال و هدفمندی خواهند داشت.
دراین میان جوانان بعنوان قشری که دارای بیشترین ظرفیت عاطفی سیاسی و انرژی تخریبی یا سازندگی کشور هستند، در صورت پذیرش و احساس “هویت ملی ” به فعالیتهای متنوع سیاسی پرداخته و در این عرصه بی محابا به ابراز لیاقت خواهند پرداخت. اما بی تردید حضور آنان در صورتی تأثیرگذار خواهد بود که جامعه ، نظام حکومتی و مسئولین عرصه را برای مشارکت و فعالیت آنان آماده کنند .
چنانکه تاریخ اجتماعی بشر گواهی می‌دهد رویدادهای عظیم تاریخی در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظیر انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران ، حاصل مبارزه انسان برای دستیابی به جایگاه اجتماعی و سیاسی و قانونی خویش در جامعه بوده و بدون مشارکت مردم و خصوصاً نسل تأثیرگذار جوان قطعاً چنین تحولات شگرفی به وقوع نمی‌پیوست.

مفاهیم کلیدی:
جوان ، مشارکت، تعلق اجتماعی ، پایگاه اجتماعی ، احساس مالکیت بر محیط شهری ، سنت گرایی، رضایت از خدمات شهری، عضویت در تشکل ها ونهادهای مدنی .
شما می توانید  این پایان نامه ۸۵ صفحه ای  با موضوع ” بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی جوانان  ” را از طریق باکس زیر به صورت رایگان دانلود کنید:

توجه ۱: پایان نامه نیاز به ویرایش دارد

توجه ۲: دارای پرسشنامه است

پایان نامه بررسی ازدواج از دیدگاه علمی و قرآنی

پایان نامه ازدواج
۳۱ خرداد
0

ازدواج عبارت از فرایند علاقمندی، کشش جسمی، جنسی، روانی و به دنبال آن فراهم سازی شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی، شغلی، خانوادگی، شخصی دو جنس مخالف ( زن ومرد یا دختر و پسر) در جهت ایجاد یک زندگی مشترک توأم با تفاهم، محبت، پویایی، زایندگی، و هدفمند که در راس آن بیشترین تأثیرات را مذهب و اعتقاد و دین دو طرف دارد.بنابراین در شکل تفکیک شده، ازدواج جنسی مطلق، مخصوص بهایم است ازدواج روانی مخصوص عشاق است و ازدواج اخلاقی مخصوص عرفا می باشد. شیعه واقعی همه اتصالات را باهم برقرار می کند. رابطه جنسی سالم د ارد، عبادت می کند در تصویر گناهان و حضور خداوند اشک می ریزد، با مردم در می آمیزد. تجارت می کند و توالد و تناسل را نیز برقرار می نماید.

تعالیم اسلام نیز بر نکات فوق در ازدواج تأکید دارد، هرچند برخى را بیشتر مورد توجه قرار مى دهد. اسلام ازدواج را قراردادى با شرایط ویژه مى داند و نسبت به ملل و ادیان دیگر، براى مسلمانان در ازدواج شرایط بیشترى مقرر کرده است، هر چند ازدواج سایر فرهنگها را در ظرف و قالب خود به رسمیت مى شناسد. نکته دوم، استحکام این قرارداد است. در قرآن از ازدواج به عنوان «پیمانى محکم» یاد شده است، و جملاتى که در عقد ازدواج و هم زمان با آن از سوى یک طرف گفته مى شود و طرف مقابل نیز آن را مى پذیرد، نشان از استوارى این پیوند دارد. برخى از این جملات از متن قرآن گرفته شده و بر این استوار است که زن و مرد باید به صورت مناسب و مطلوب به زندگى مشترک خویش ادامه دهند، و در صورتى که بخواهند از هم جدا شوند باید با احسان و نیکى به یکدیگر همراه باشد. در عین حال، پیمان زناشویى محکم ترین قرارداد اجتماعى است که مى توان آن را ناشى از دوستى شدید و رحمت متقابل بین زن و شوهر دانست که قرآن به آن اشاره کرده است. این دوستى، قوى ترین امرى است که فرد بر آن اعتماد کرده، والدین، خواهر و برادر و همه خانواده را رها مى نماید و راضى مى شود با فردى که نسبت خونى با او ندارد، زندگى کند و در سختى و آسایش با او شریک باشد. از نشانه هاى مهم خداوند در خلقت انسان، جذبه روان شناختى در وجود مرد و زن است که مى پذیرند از نزدیکان جدا شوند و فرد ناآشنایى را به همسرى برگزیند تا مایه آرامش یکدیگر شوند و رابطه دوستانه آنها از هر رابطه دیگر عمیق تر گردد. به نظر مى رسد، زن و مرد تنها در صورت اطمینان به عمق این رابطه و گوارا بودن زندگى مشترک، به ازدواج رضایت مى دهند. این پیمان فطرى، بسیار محکم و امرى وراى ارضاى جنسى است و اطمینان زن و مرد به یکدیگر بیش از اطمینان افراد به هم در هر رابطه دیگر انسانى است. این امور باعث مى شود ازدواج به پیمان محکمى تبدیل شود.

 

برای دانلود پایان نامه از باکس زیر استفاده کنید: