نقش سیستم سیاسی آلمان در توسعه همه جانبه این کشور بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون

پایان نامه
۱۳ بهمن
0

پایان نامه نقش سیستم سیاسی آلمان در توسعه همه جانبه این کشور بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

چکیده

نظام سیاسی رهیافتی نو در شناخت پدیده سیاسی و در برگیرنده نه تنها نهادهای سیاسی رسمی بلکه همه انواع فعالیت سیاسی در جامعه است.نوع نظام سیاسی کشور آلمان نقش بسزائی در تغییرات مثبت سیاسی و اقتصادی این کشور داشته است. بطور کلی مشخصه های کلی نظام سیاسی آلمان عبارتند از: قانون اساسی دمکراتیک ،جمهوری فدرالی و حکومت پارلمانی . رکن مهم نظام جدید آلمان پلورالیسم و عدم تمرکز بوده که عدم رعایت آن در گذشته آن همه فجایع به بار آورده بود . همچنین تعدد احزاب از اصول مهم این نظام می باشد. برای جلوگیری از تمرکز قدرت نیز ماده ۲۰ قانون پایه چنین مقرر می داشت که جمهوری فدرال آلمان یک دولت فدرال دمکراتیک و اجتماعی است. بالاخره بر تمام اینها باید اصل تفکیک قوا را افزود که کاملا در قانون پایه رعایت شده است .بدین ترتیب نظام جدید آلمان درردیف دمکراسیهای لیبرال مبتنی بر تعدد احزاب و پارلمان قرار می گیرد که فرق عمده آن با نظامهای انگلیس و فرانسه در فدرال بودن آن است.یکی از موثر ترین و با اهمیت ترین نتایج حکومتهای دمکراتیک که به عنوان حکومت قانون شناخته می شود این است که تمام رده های حکومتی از بالاترین رده تا  پایین ترین آن را در مقابل افکار عمومی ، پاسخگو و مسئول دانسته و به همه آنها در برابر قانون و نظام قضائی کشور یکسان نگریسته که بصورت جلوگیری از فساد اداری و مالی و در نتیجه شفافیت در کلیه جنبه های اداری یک کشور نمود پیدا می کند .بنابراین این نوع از پاسخگوئی و شفافیت در امورات کشور موجب ارتقاء سطح اعتماد ملی و از بین رفتن رانتها و روزنه هایی می گردد که از طریق آنها فاسدان اقتصادی ، قوانین و آئین نامه های موجود را دور زده و به ثروتهای کلان دست می یابند . در نتیجه با رعایت اصل شفافیت اداری و اقتصادی ، فضای کسب و کار رونق گرفته و راه برای ورود بخشهای کوچک و متوسط و خرده سرمایه گذار نیزدر بازار های اقتصادی داخلی و به موازات آن ، خارجی نیز باز شده و به فعالیتهای اقتصادی روی آورده و با توجه به اصل مهم اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار با غولهای اقتصادی در بخش دولتی برخورد نکرده و آزادانه و بدون هیچ محدودیتی به فعالیتهای سالم اقتصادی روی آورند. همانگونه که گفته شد نوع نظام سیاسی آلمان با توجه به ساختار دمکراتیک و نتایج ملموس آن ، نظیر دوام و پایداری سیاسی و نوع مدیریت سیاسی آن کشور که موجب ثبات طولانی سیاسی و اجتماعی برای این کشور گردیده منجر به نتایج درخشان اقتصادی برای کشور آلمان شده است .

 

واژه های کلیدی : نظام سیاسی ، دمکراسی ، حکومت پارلمانی ، جمهوری فدرالی ، توسعه همه جانبه

 

چکیده انگلیسی

Abstract
The political system of the new approach in understanding political phenomena and includes not only formal political institutions but also all kinds of political activities in the community. The political system of Germany ‘s political and economic role in the country has had a positive change . In general, the overall features of the German political system are: Democratic constitution , parliamentary government and a federal republic . An important element of the new German system of pluralism and decentralization of non-compliance in the past that had brought it all disasters . The multiplicity of parties from the first day he was admitted . To prevent the concentration of power in Article 20 of the Basic Law stipulates that the Federal Republic of Germany is a democratic and social federal state . Finally, all these should be added that the principle of separation of powers is fully in compliance with the basic rules. Thus, a new system based on a multiplicity of parties and parliaments in Germany Drrdyf liberal democracies is the main difference between the systems is that it is a federal Britain and France . One of the most effective and the most important results of the democratic rule of law is known as this is all from the highest to the lowest echelons of government to the public , Accountable and responsible to know and they are all against the law and the judicial system , which looks identical to curb corruption and financial and thus the transparency in all administrative aspects of a country can be seen . So this kind of accountability and Promote trust and transparency in the country and the loss of rents and has openings through which economic evil , Bypass existing laws and regulations and to achieve massive wealth . As a result, compliance with the administrative and financial transparency , Business environment and the way of prosperity for small and medium sectors and Domestic economic and retail investors noted markets and parallel to it , Open and turned to foreign economic activities and according to the principle of social economy based on economic giants in the public sector did not hit the market and freely without any restrictions on their activities economically healthy . As mentioned with regard to the structure of the German political system democratic and its tangible results , Such as durability of the political and the political management of the country, which led to political instability. This has led to the country’s social and economic consequences for Germany is brilliant .
Keywords: Political system , Democracy , Parliamentary government , The Federal Republic, Comprehensive development

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
۱-۱- بیان مسئله
۲-۱- ضرورت انجام تحقیق
۳-۱- اهداف تحقیق
۴-۱- محدوده زمانی و مکانی تحقیق
۵-۱- پیشینه تحقیق
۶-۱- کلید واژه‌ها
الف) نظام سیاسی
ب) دمکراسی
ج) حکومت پارلمانی
د) جمهوری فدرالی
ذ) توسعه همه جانبه
-۱-۷ سوالات تحقیق
۸-۱- فرضیه های تحقیق
۹-۱- متغیرهای تحقیق
۱۰-۱- روش تحقیق
۱۱-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۱۲-۱ چارچوب نظری محقق
فصل دوم تشریح نظام سیاسی آلمان
۲-۱ – نظام سیاسی آلمان
۲-۱-۱- مفهوم نظام
:۲-۱-۲ویژگیهای بنیادی یک نظام
۲-۱-۳- انواع نظام
۲-۲ – مفهوم نظام سیاسی
-۲-۲-۱نظام سیاسی آلمان
-۲-۲-۲ مشخصه های کلی نظام سیاسی آلمان
الف) قانون اساسی دمکراتیک
ب) جمهوری فدرالی
ج) حکومت پارلمانی
-۷ حکومت پارلمانی در آلمان
۸- ساختار نظام حزبی پارلمانی آلمان
فصل سوم ( شناخت مبانی نظام سیاسی آلمان )
۱-۳- مبانی نظام سیاسی آلمان
الف) اصول مهم قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان
ب) ماهیت نظام سیاسی آلمان
۱ – دمکراسی
الف – معنی و تعریف دمکراسی
ب – دمکراسی به مثابه فلسفه اجتماعی
ج – انواع دمکراسی
د) نقش اپوزیسیون در دمکراسی
ذ- احزاب سیاسی
۱) تعریف و ماهیت احزاب سیاسی
۲) خاستگاه احزاب سیاسی
۳) پایه های احزاب سیاسی
۴) کارویژه های احزاب سیاسی
ج) اصول و مبانی فکری و عملی دمکراسی های غربی
۱) اصول مشترک دمکراسی های غربی
الف) اصل مشروعیت
ب) اصل برابری
ج) اصل آزادی
۲) مکانیسمها و اسلوبهایی که اصول دمکراسی را تضمین می کند
۲-دولت رفاه
الف) دولت رفاه چیست
ب) خصوصیات دولت رفاه
ج) کارویژه های دولت رفاه
فصل چهارم ( نتایج و دستاوردهای اجرای نظام سیاسی آلمان )
بخش اول
الف) حوزه سیاسی
۱- سیاست داخلی
الف) تداوم و استمرار نظام سیاسی
ب ) جلوگیری از بروز کودتا یا انقلاب
ج) اتحاد مجدد شرق و غرب آلمان
۲- سیاست خارجی
الف) آلمان به عنوان شریکی در جهان
ب) سیاست خارجی آلمان
ج) خطوط اصلی سیاست خارجی آلمان
د) تلاش برای همگرایی اروپایی
ذ) آلمان به عنوان شریکی سازنده در اتحادیه اروپا
ر) آلمان شریکی مطلوب در عرصه بین المللی
ز) آلمان و مقوله حقوق بشر
س) نقش آلمان در اتحادیه اروپا
ش) ابتکارات جهت تعمیق و توسعه
ص) نقش آلمان در پارلمان اروپا
ض) وظایف آینده اتحادیه اروپا
ط) ماموریت های بین المللی برای صلح
ظ) فعالیت آلمان درسازمانهای بین المللی
ک) سیاست توسعه
م) شاخصهای حوزه سیاسی
۱ ) نظام سیاسی کشور عراق
۲) نظام سیاسی کشور لیبی
ب) حوزه اقتصادی
۱- جایگاه اقتصادی جمهوری فدرال آلمان
۲) آلمان مرکز پرقدرت اقتصادی در بازار جهانی
۳) صادرات
۴) سیاست اقتصادی
۵) نظام اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار
۶) مواجهه با بحران اقتصادی
۷) نوآوری برای بازارهای آینده
۸) بخش های قوی در صنعت و خدمات
۹) بخش خدمات
۱۰) شکوفایی اقتصاد فرهنگی و خلاقانه
۱۱) سرمایه گذاری در آلمان
۱۲) سرمایه گذاران بین المللی در آلمان
۱۳) فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۴) جنبه های مختلف اقتصادی آلمان
۱۵) سیاست اقتصاد خارجی
۱۷) شاخصهای حوزه اقتصادی
ج) حوزه اجتماعی
۱) جامعه ای دوستدار خانواده
۲) جامعه مدنی ، تلاش در جهت خدمت به جامعه
۳ ) سهم بزرگ زنان شاغل
۴ ) گرایش بیشتر به کار پاره وقت
۵ ) کلیسا و جوامع دینی
۶ ) آلمان کشور ورزش
۷ ) افزایش مشارکت مدنی
۸ ) اعطای تابعیت
۹) برابری حقوق زنان و مردان
۱۰ ) بیمه بیکاری
۱۱ ) بیمه بازنشستگی
۱۲ ) دولت اجتماعی
۱۳ ) تقسیم پستهای مدیریتی
۱۴ ) سطح تخصص
۱۵ ) مهاجرین و قانون مهاجرت
۱۶ ) در خصوص شادمانی، سیر وسفر ، فرهنگ روزمره و شیوه زندگی آلمان
۱۷)آلمان ، سرزمین گردشگران
۱۸) سایر جاذبه های گردشگری آلمانیها
۱۹ ) خوش فرمی ، مد و طراحی
۲۰ ) معماری با بیان
۲۱ ) کشاورزی آلمان
۲۲) شاخصهای حوزه اجتماعی
د)حوزه آموزش، علم، پژوهش
۱) رقابت جهانی برای جذب بهترین مغزها
۲) اصلاحات برای ورود به عرصه رقابت بین المللی
۳ ) نظام آموزش عالی
۴ ) فعالیت گسترده پژوهشی توسط بخش خصوصی
۵ )آموزش در مدرسه
۶ ) نظام دوگانه آموزش حرفه ای
۷ ) اختراعات و نوآوری ها در آلمان فدرال (۱۹۴۹-۲۰۰۸)
۸ ) برندگان آلمانی جایزه نوبل
۹) شاخصهای حوزه علمی و پژوهشی
ذ) حوزه فرهنگ
الف) جنبه های مختلف عرصه فرهنگ در آلمان
۱- ادبیات
۲- تئاتر ، ژانری که همواره در حال کشفی جدید است
۳) موسیقی ، طیفی سرزنده از سبک ها
۴) سینما ، تاریخ موفقیت آمیز تصاویر متحرک
۵) هنرهای تجسمی ، میدانی برای ایده های جدید
۶) آلمانی ، یک زبان خارجی جذاب
۷) رسانه ها ، نظامی با وجوه متنوع
۸) عرصه مطبوعات ، دنیای روزنامه ای چندصدایی
۹) اینترنت و رسانه های اجتماعی ، یک دنیای جدید
۱۰) عرصه رادیو و تلویزیون ، نظامی دو گانه
۱۱) سیاست های فرهنگی در خارج
۱۲ ) استفاده از رسانه ها
۱۳ ) اقتصاد ، هنر و خلاقیت
۱۴ ) بازار کتاب

۱۵ ) بنیاد فرهنگی دولت فدرال
۱۶ ) جایزه فیلم آلمان
۱۷ ) جشنواره ها
۱۸ ) دکومنتا

۱۹ ) فعالیت فرهنگی ایالات

۲۰ ) نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت
۲۱) شاخصهای حوزه فرهنگ و هنر
ر) حوزه زیست محیطی
(۱مسیرهایی جهت دست یابی به سیاستی مدرن و پایدار برای حفظ شرایط اقلیمی و انرژی
الف ) انرژی اتمی
ب) گازهای گلخانه ای وفعالیت در جهت کاهش آن
ج) انرژی های تجدید شونده
د ) ضرورت همکاری بین المللی برای حفظ شرایط اقلیمی
ذ ) معاهده شرایط اقلیمی
بخش دوم
آلمان به عنوان یکی از پیشرفته ترین و توسعه یافته ترین کشورهای جهان
۱- مفهوم رشد و توسعه
۲- تقسیم بندی جوامع براساس سطح توسعه آنها
۳- معیارهای سنجش رشد و توسعه اقتصادی جوامع
۴- شاخص کیفیت زندگی ، معیاری برای سنجش رفاه انسان
۵ – آلمان به عنوان کشور توسعه یافته
۶) جهانی شدن اقتصاد ، محیط زیست و توسعه پایدار
الف) مفهوم توسعه پایدار
ب) محیط زیست و اجزای آن
ج) جهانی شدن اقتصاد ، توسعه پایدار و محیط زیست
د)چگونگی تحقق توسعه پایدار همراه با حفظ محیط زیست
ر) آلمان پیشتاز توسعه پایدار
فصل پنجم نتیجه گیری
۱) دست یابی به اهداف تحقیق
۲) دلایل عمده تاثیرگذاری نظام سیاسی آلمان بر نتایج مهم اقتصادی این کشور
۳) مهمترین مزایای شکل حکومت دمکراسی

۴) تائید و اثبات فرضیه های تحقیق

منابع و مآخذ

 

در فایل دانلودی که به صورت فشرده شده است یک فایل شامل متن کامل و آماده ی چاپ پایان نامه ، و دو فایل نیز برای ارائه و دفاع وجود دارد که به صورت خلاصه است.

 

برای دریافت این پایان نامه  ۱۹۹ صفحه ای لطفا ابتدا مبلغ ۶۱۰۰۰ تومان را از طریق لینک زیر پرداخت کنید تا لینک مستقیم دانلود برای شما نمایش داده شود

تعداد صفحات: ۱۹۹

فرمت: docx

حجم: ۶٫۴ مگابایت

قیمت: ۶۱۰۰۰ تومان

پروژه ارشد رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان

پایان نامه
۲۴ آبان
0

پروژه ارشد رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

چکیده
هدف از این تحقیق رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان بوده است. روش تحقیق از نوع روش توصیفی– همبستگی بوده است. جهت نمونه گیری از بین ۲۵۰ نفر مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان بر اساس جدول مورگان ۱۴۸ به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آلبرخت و مدیریت دانش دانگی استفاده گردید. پس – ازجمع آوری داده های مورد نیاز، داده ها به دو روش از طریق نرم افزار ۱۹ Spss تجزیه وتحلیل شد. ابتدا برای توصیف دقیق جامعه آماری مورد بررسی از آمار توصیفی، جدول فراوانی،میانگین وانحراف استانداردو درآماراستنباطی، پس ازاستفاده از ازمون کولموگروف اسمیرنف وتاییدغیرنرمال بودن توزیع داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد:بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان رابطه وجود داردوفرض اصلی تحقیق تایید گردید. وهمچنین یافته های دیگرپژوهش نشان داد: بین ابعاد هوش سازمانی)تصور استراتژیک، سرنوشت، روحیه، اتحادوتوافق، فشارعملکرد(بامدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان رابطه وجوددارد. وتنها دربعدکاربرد دانش با مدیریت کاربردانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان رابطه ای مشاهده نشدو فرض تحقیق رد گردید.
کلیدواژگان: هوش سازمانی، مدیریت دانش، تصور استراتژیک، سرنوشت، روحیه، اتحاد و توافق، فشار عملکرد، کاربردانش

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول-کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
۱-۲- بیان مساله
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی
۱-۴-۲- اهداف جزئی
۱-۵- فرضیه های تحقیق
۱-۵-۱- فرضیه اصلی
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی
۱-۶- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
۱-۶-۱- تعاریف نظری متغیرها
۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی
۱-۷- مدل مفهومی تحقیق
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
۲-۲- بررسی مبانی نظری تحقیق
۲-۲-۱- مفاهیم هوش
۲-۲-۲- هوش سازمانی
۲-۲-۲-۱- انواع هوش سازمانی
۲-۲-۲-۲- شاخص های هوش سازمانی
۲-۲-۲- ۳- دلایل استفاده از هوش سازمانی
۲-۲-۲-۳-۱- عصر اطلاعات
۲-۲-۲- ۳-۲- کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها
۲-۲-۲-۴- فرآیند هوش سازمانی در سازمان‌ها و شرکت‌ها
۲-۲-۲-۴-۱- برنامه‌ریزی و هدایت
۲-۲-۲-۴-۲- مرحله اخذ اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی
۲-۲-۲-۴-۳- پردازش اطلاعات
۲-۲-۲-۴-۴- آنالیز و تولید اطلاعات
۲-۲-۲-۵- رابطه هوش سازمانی و سلامت سازمانی
۲-۲-۲-۶- مدیریت دانش سازمانی و هوش سازمانی
۲-۲-۲-۷- مدیران اجرایی و هوش سازمانی
۲-۲-۲-۸- دیدگاه های مرتبط با هوش سازمانی
۲-۲-۲-۸-۱- دیدگاه آلبرخت
۲-۲-۲-۸-۲- هوش سازمانی از دیدگاه ماتسودا
۲-۲-۲-۸-۳- هوش سازمانی از دیدگاه ویلیام هلل
۲-۲-۲-۸-۴- هوش سازمانی از دیدگاه مک مستر
۲-۳- مبانی نظری مرتبط با مدیریت دانش
۲-۳-۱- مفهوم مدیریت دانش
۲-۳-۲- راهبردهای مدیریت دانش
۲-۳-۳- اهداف مدیریت دانش
۲-۳-۳-۱- نیاز به حمایت از دانش ضمنی افراد
۲-۳-۳-۲- ضرورت توجه به سیستم‌های سنتی مدیریت دانش
۲-۳-۴- رویکردهای مدیریت دانش
۲-۳-۴-۱- دانش محصول، دانش مشتری و دانش فرآیند
۲-۳-۴-۲- مدیریت دانش فرآیند محور
۲-۳-۴-۳- مدیریت دانش محصول محور
۲-۳-۵- فرایند مدیریت دانش
۲-۳-۶- مؤلفه‌های مدیریت دانش
۲-۳-۷- عناصر مدیریت دانش
۲-۳-۸- مراحل عملیاتی کردن مدیریت دانش در سازمان‌ (مراحل پیاده‌سازی)
۲-۳-۸-۱- آموزش مفاهیم و جلب نظر مدیران
۲-۳-۸-۲- ارزیابی سطح دانش سازمان
۲-۳-۸-۳- تشکیل تیم دانش
۲-۳-۸-۴- تدوین چشم‌انداز دانش
۲-۳-۸-۵- ادامه مستقل واحد مدیریت دانش
۲-۳-۹- عوامل موفقیت مدیریت دانش
۲-۳-۹-۱- تکنولوژی
۲-۳-۹-۲- فرایندها
۲-۳-۹-۳- افراد
۲-۳-۹-۴- تعهد استراتژیکی مستمر
۲-۳-۱۰- عوامل عدم موفقیت مدیریت دانش
۲-۳-۱۱- چالش‌های مدیریت دانش
۲-۳-۱۲- دیدگاه های مرتبط با مدیریت دانش
۲-۳-۱۲-۱- دیدگاه داونپورت و پروساک
۲-۳-۱۲-۲-دیدگاه مشارکتی در یاددهی و یادگیری
۲-۳-۱۲-۳- مدل بینش از اطلاعات به بصیرت و دانایی
۲-۳-۱۲-۴- دیدگاه رانش ضمنی
۲-۳-۱۲-۵- دیدگاه تجزیه دانش
۲-۳-۱۲-۶- مدل مفهومی مدیریت دانش
۲-۳-۱۲-۷- الگوهای استراتژی مدیریت دانش
۲-۳-۱۲-۸- دیدگاه نوناکا و تاکاشی
۲-۳-۱۲-۹- دیدگاه هانسن و همکاران
۲-۳-۱۲-۱۰- دیدگاه بات
۲-۳-۱۲-۱۱- دیدگاه زاک
۲-۳-۱۲-۱۲-دیدگاه بیرلی و چارکرابارتی
۲-۳-۱۲-۱۳- دیدگاه دی پابلوس
۲-۳-۱۲-۱۴- دیدگاه بیرلی و دالی
۲-۳-۱۲-۱۴-دیدگاهکستن
۲-۳-۱۲-۱۵- دیدگاه راه حل دانش
۲-۴- جمع بندی مباحث
۲-۵- پیشینه تحقیق
۲-۵-۱- پیشینه داخلی
۲-۵-۲- پیشینه خارجی
فصل سوم- روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲-روش تحقیق
۳-۳- جامعه آماری
۳-۴-حجم نمونه و روش نمونه گیری
۳-۵-روش گردآوری اطلاعات
۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۷- روایی
۳-۸- پایایی
۳-۹- روش تجزیه تحلیل اطلاعات

فصل چهارم-تجزیه وتحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه
۴-۲- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی
۴-۲-۱- توصیف مشخصات فردی
۴-۲-۱-۱- وضعیت جنسیت آزمودنی ها
۴-۲-۱-۲- وضعیت مدرک تحصیلی آزمودنی ها
۴-۲-۱-۳- وضعیت سنی آزمودنی ها
۴-۲-۱-۴- وضعیت تجربه کاری آزمودنی ها
۴-۲-۲- توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه
۴- ۲- ۲-۱- توصیف سوالات پرسشنامه مربوط به هوش سازمانی و مدیریت دانش
۴-۲-۲- توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه هوش سازمانی
۴- ۳- آزمون فرضیه‌های تحقیق
۴- ۳-۱- بررسی وضعیت نرمال بودن مؤلفه های تحت مطالعه توسط آزمون کالموگرف اسمیرنوف
۴-۳ –۲- بررسی فرضیه ها
فصل پنجم -نتیجه گیری و پیشنهاداها
۵-۱- خلاصه
۵-۲- نتایج حاصل ازیافته های پژوهش
۵-۳- بحث و نتیجه گیری
۵-۴- محدودیت‌های تحقیق
۵-۵ – پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق
۵-۶- پیشنهادهایی برای محققین آینده
منابع
ضمائم

برای دریافت فایل لطفا ابتدا از طیق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود.

فرمت:docx و قابل ویرایش

آماده چاپ: بله

تعداد صفحات:۱۲۲

حجم: ۱٫۳ مگابایت

قیمت:۳۵۰۰۰ تومان

پروژه ارشد بررسی تاریخچه شکل گیری هولوکاست و بازتاب آن بر ایران

پایان نامه
۲۰ آبان
0

پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته علوم اسلامی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

عنوان:
بررسی تاریخچه شکل گیری هولوکاست و بازتاب آن بر ایرانو مناسبات بین المللی

چکیده
-هدف تحقیق
هدف این تحقیق بررسی تارخچه شکل گیری هولوکاست وبازتاب آن بر ایران و مناسبات بین المللی.
-روش تحقیق
روش تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای وسایت اینترنتی می باشد .
واقعه هولوکاست یک کشتار سازمان یافته است که همزمان با آغازجنگ جهانی دوم درسال ۱۹۳۹ اتفاق افتاده است باتمامی استنادات موجود دراین پزوهش وسخنان پزوهشگرانی چون گارادی.فینکل.شتاین وفورسن مبنی بر اغراق وبزرگ نمایی های رزیم صهیونیستی درجریان هولوکاست این نتایج در این پزوهش حاصل شد.
نتایج تحقیق عبارتند از..
۱- هولوکاست واقعیت داشته امادرپردازش این واقعه وفجایعی که اتفاق افتاده است به نحوی مبالغه آمیز وزیاده روی شده است.
۲- واقعه هولوکاست بر جوامع بشری ومناسبات بین المللی تاثیر به سزایی داشته از آنجایی که در جهان امروز هرگونه بحث وتبادل نظر انکار هولوکاست به منزله ی تخطی از قانون وآزادی بیان وقلم و ورود به حریم ممنوعه می باشد برای مثال در امریکا روز یادبود هولوکاست رخداد ملی به شمار می آید وهمچنین یک موزه یهودی ستیزی با بودجه وسرپرستی دولت مرکزی در عمارت کنگره در واشنگتن وجود دارد. در اروپا روز یادبود هولوکاست پدیده ی نسبتا جدیدی به شمار می رود در ۲۷زانویه ۲۰۰۰میلادی دولتمردان حدود ۴۰کشور اروپایی ونیزایالات متحده آمریکااجلاسی باعنوان (مجمع بین المللی هولوکاست)در استهلکم –پایتخت سوئد برگزار کردند تاهولوکاست را به عنوان بخشی از تارخ ملی کشورشان به رسمیت بشناسند .
۳-بازتاب هولوکاست وماجرای کشتار شش میلیون یهودی در اردوگاه های اسیران آلمان درجنگ جهانی دوم بر ایران مرکز توجه وکنجکاوی افراد ازجمله نسل جوان قرار گرفته است واین کنجکاوی بر خلاف تصور رایج جهان غرب که غالبا همسووهماهنگ وموافق صهیونیسم است کاملا علمی .هوشمندانه وآگاهانه ومخالف صهیونیست می باشد.
۴-صهیونیست ها به واقعه هولوکاست قالب ایدئولوزیک بخشیدند وآن راتبدیل به نیرومندترین سلاح برای انحراف افکار عمومی ازجرایم اسرائیل کرده اندوهرکس راکه بااسرائیل مخالفت کندبه طرفداری ازنازی ها متهم می کنند و به او واقعه هولوکاست را یادآور می شوند این سلاح یکی از قدرت های نظامی جهان که درعرصه حقوق بشر سابقه ای بسیار تاریک و وحشتناک دارد درمقام دولتی خود را مظلوم نشانده است. این مظلوم نمایی مزایای بسیارداشته که مهمترین آن تشکیل دولت غاصب اسرائیل ومصون نگه داشتن اسرائیل از انتقادات خواه موجه وخواه غیر موجه بوده است.
واژگان کلیدی: هولوکاست، اسرائیل، بین الملل، ایران ، یهود، جامعه بشری، موجه ، ایدئولوزیک، سلاح، واشنگتن، کنگره، نظامی، حقوق بشر، ممنوعه، حریم، فجایع

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ بیان مساله
۱-۲ اهمیت تحقیق
۱-۳ اهداف تحقیق
۱-۳-۱ هدف اصلی
۱-۳-۲ هدف فرعی
۱-۴ سوالات تحقیق
۱-۴-۱ سوال اصلی
۱-۴-۲ سوال فرعی
۱-۵ فرضیات تحقیق
۱-۶ مفاهیم
۱-۷ روش تحقیق
۱-۸ سازماندهی تحقیق
فصل دوم : ادبیات وپیشینه ی تحقیق
۲-۱ پیشینه تاریخی
۲-۲ ایران باستان
۲-۳ جنگ جهانی اول
۲-۴ هولوکاست واقعی در ایران
۲-۵ جنگ جهانی دوم
۲-۶ چرا آلمان؟
۲-۷ تاسیس اسرائیل
۲-۸ پیشینه ی تحقیق
فصل سوم: بازتاب هولوکاست برمناسبات بین المللی
۳-۱ ماجرایی به نام هولو کاست
۳-۲ آمریکا
۳-۳ اروپا
۳-۴ سازمان ملل متحد
۳-۵ ایران
۳-۶ بیزاری ونفرت جوامع مختلف از قوم یهود
۳-۷ نفوذ یهودی ها در اروپا
۳-۸ تجهیز اتمی اسرائیل
۳-۹ منکرین هولوکاست
۳-۹-۱ رابرت فوریسون
۳-۹-۲ راجر گارادی
۳-۹-۳ محمود احمدی نژاد
۳-۹-۴ دیدگاه روبرت فوریسون در انکار هولوکاست
۳-۹-۵ کشتار جمعی با قتل مخصوص:
۳-۹-۶ اتاق های گاز با اسلحه مخصوص
۳-۱۰ مدافعان هولوکاست
۳-۱۱ آغاز یهود ستیزی در اروپا
۳-۱۲ ارتباط و همکاری متقابل هیتلر و یهودیان
فصل چهارم: ماهیت واقعه هولوکاست
۴-۱ دلایل واقعیت هولوکاست
۴-۲ اسناد هولوکاست
۴-۲-۱ اتاق های گاز
۴-۲-۲ دلایل رد ادعای اتاق های گاز
۴-۲-۳ کوره ای آدم سوزی
۴-۳ تعداد کشته شدگان هولوکاست
۴-۴ دلایل نقض ادعا
۴-۵ عوامل استحکام ادعا
۴-۵-۱ شهادت بازماندگان
۴-۵-۲ مقررات حاکم بر اردوگاه ها
۴-۵-۳ امنیت اتاق ها
۴-۵-۴ آزمایشات فنی و تکنیکی
۴-۶ چه کسی دروغ می گوید؟
۴-۷ مارشالکو
۴-۸ هولوکاست
۴-۹ هولوکاست و صنعت فیلم سازی
فصل پنجم: شناخت صهیونیست
۵-۱ دیدگاه صاحب نظران درباره ی هولوکاست و ( عامل بوجود آورنده ی آن) صهیونیست
۵-۱-۱ امام خمینی، صاحب دیدگاه جامع در مورد صهیونیست
۵-۱-۲ دیدگاه آیت الله خامنه ای در باره هولوکاست
۵-۲ پاسخ ایران در مورد هولوکاست
۵-۳ گرده همایی و نمایشگاه داخلی (هولوکاست دروغ بزرگ)
۵-۴ یهودیان ایران، گذشته و روند چالش ها
۵-۵ صهیونیست
۵-۶ تاسیس صهیونیست مهم ترین شخصیت های آن
۵-۷ افکار و اعتقادات
۵-۸ ریشه های فکری و اعتقادی یهود
۵-۹ پراکندگی و مراحل نفوذ
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۶-۱ نتیجه گیری
۶-۲ پیشنهاد ها
منابع
کتاب ها
مقاله ی اینترنتی

برای دریافت این پایان نامه لطفا ابتدا از طریق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۳۱۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک مستقیم دانلود در اختیارتان قرار گیرد

مبلغ:۳۱۰۰۰ تومان

فرمت:doc

تعداد صفحات:۹۸

حجم:۱٫۷ مگابایت

آماده چاپ: بله

پروژه ارشد بررسی جایگاه و شخصیت زن در بوستان و گلستان و مثنوی

پایان نامه
۲۰ آبان
0

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.A)
گروه زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

تحلیل و بررسی جایگاه و شخصیت زن در بوستان و گلستان سعدی و مثنوی مولوی

چکیده

زن در عرصه­ی جهان ما پیوسته زن بوده و در همه جای این جهان و از آغاز پیدایش بر زمین، فارغ از زمان و مکان و نژاد و رنگ، بار مسئولیتی ویژه را بر دوش داشته است. بررسی اشعار و حکایت‌های بوستان و گلستان شاعر بزرگ ایران، سعدی شیرازی با هدف تحلیل و تبیین نگاه شاعر به زن (اعم از همسر، مادر، معشوقه و یا جنس زن به طور کلی) و ترسیم خطوط کلی سیمای زن در داستان­های مثنوی اهتمام اصلی نویسنده در نگارش این پژوهش بوده است. حقیقت زن در اشعار مولانا نیز با نگاه دو سویه­ی او به زن همراه شده است، به این معنی که اگر چه در جایی زن را در جایگاه نفس قرار می­دهد، اما در جایی دیگر حالت آینگی دارد، یعنی جمال جمیل حق را در آیینه­ی حسن دیدن، چنان که زن پل رسیدن به عشق حقیقی معبود می­شود. به رغم تناقض ضمنی در برخی اشعار و حکایت‌ها در این رابطه همچون بسیاری از اشعار و حکایت‌ها در زمینه‌ی موضوعات دیگر که امری طبیعی به نظر می‌رسد می‌توان خطوط کلی نگاه سعدی و مولانا را در رابطه با زنان مورد بررسی قرار داد.

کلمات کلیدی: بوستان، زن، سعدی، گلستان، مثنوی، مولانا

فهرست

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسأله
۱-۳ ضرورت تحقیق
۱-۴ فرضیه¬های تحقیق
۱-۵ اهداف تحقیق
فصل دوم: کلیات نظری
۲-۱ جایگاه و منزلت زنان در اشعار و ادبیات گذشته
۲-۲ جایگاه و منزلت زنان در ادبیات معاصر
۲-۳ ریشه واژه زن
۲-۴ واژه شناسی و تعریف فمینیسم
۲-۵ جایگاه زن در اعصار
۲-۶ جایگاه زن در زندگی سعدی
۲-۷ زن در زندگی مولانا
۲-۸ زندگینامه ی مولانا
۲-۹ مثنوی
۲-۱۰ پیشینه تحقیق
فصل سوم: بررسی و تحلیل
۳-۱ روش تحقیق
۳-۲ روش گردآوری اطلاعات
۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۵ مقدمه

۳-۶ سعدی، زندگی، زن
۳-۶-۱ زن در نقش مادر
۳-۶-۲ در ذم مادر زن
۳-۶-۳ همسر در آثار سعدی
۳-۶-۴ عشق
۳-۶-۵ زن در قیاس با مرد
۳-۷ تفسیر حکایات گلستان سعدی با موضوع زنان
۳-۸ رابطه زناشویی از منظر سعدی
۳-۹ زن در حکمت عملی سعدی
۳-۹-۱ فضایل زنان
۳-۹-۲ رذایل زنان
۳-۱۰ تربیت فرزندان توسط مادران از منظر سعدی
۳-۱۱ زن از دیدگاه مولانا
۳-۱۲ زنانی که نماد نفس هستند
۳-۱۲-۱ زن و مرد اعرابی
۳-۱۲-۲ پیرزنی که رویش را گلگون می¬کرد
۳-۱۲-۳ باز و کمپیر زن
۳-۱۳ ذکر زنان ناشایست
۳-۱۳-۱ زنی که مایه ی رنج شوهر بود
۳-۱۴ مادر
۳-۱۴-۱ مهر فرزند محک ایمان مادر
۳-۱۴-۲ داستان مادر کافر

۳-۱۴-۳ مادری که فرزندانش نمی زیستند
۳-۱۴-۴ مادری که از فرط علاقه فرزند نزد امام علی رفت
۳-۱۴-۵ مادر بد کاره
۳-۱۵ کنیزک
۳-۱۵-۱ پادشاه و کنیزک
۳-۱۵-۲ کنیزک و زاهد
۳-۱۵-۳ کنیزک و شاه موصل
۳-۱۵-۴ کنیزک و خر خاتون
۳-۱۶ داستان¬هایی با عنوان کلی عاشق و معشوق
۳-۱۶-۱ عاشق و عشق نامه خواندن کنار معشوق
۳-۱۶-۲ عاشقی که شرط اصلی عشق را به جا آورد
۳-۱۶-۳ داستان عاشقی که دیر به وصال رسید
۳-۱۶-۴ ویس و رامین
۳-۱۶-۵ لیلی و مجنون
۳-۱۷ مکر زن
۳-۱۷-۱ حوا و اولین مکر در عالم
۳-۱۷-۲ صوفی وزنش
۳-۱۷-۳ زن و امرودبن
۳-۱۷-۴ پیرزنی که روی خود را گلگونه می¬کرد
۳-۱۷-۵ زن جوحی و قاضی
۳-۱۸ مشاهیر
۳-۱۸-۱ آسیـه

۳-۱۸-۲ بلقیس
۳-۱۸-۳ حلیمه
۳-۱۸-۴ زلیخا
۳-۱۸-۵ زنان مصر
۳-۱۸-۶ عایشه
۳-۱۸-۷ مادر حضرت موسی
۳-۱۸-۸ مادر حضرت یحیی (ع)
۳-۱۸-۹ مریم
۳-۱۸-۱۰ همسر موسی (ع)
۳-۱۸-۱۱ همسر نوح (ع)
فصل چهارم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
۴-۱ نتیجه گیری
۴-۲ پیشنهادات
فهرست منابع
چکیده انگلیسی

برای دریافت این پروژه  لطفا ابتدا مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان را از طریق دکمه ی زیر پرداخت نمایید تا پس از پرداخت لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود:

حجم: ۶۳۳ کیلوبایت

فرمت: docx و قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۱۲۵

آماده چاپ: بله