پایان نامه شبکه های کامپیوتری DSL

پایان نامه
۱۴ بهمن
0

پایان نامه شبکه های کامپیوتری DSL

مقدمه:
امروزه، اینترنت میرود که بعنوان جزء لاینفک زندگی انسان این عصر قرار گیرد. بدون شک حتی اگر یکبار هم شده با این تکنولوژی روز دنیا برخورد کرده باشید به نقش وسیع و اهمیت و لازمه حضور آن پی خواهید برد. همان اندازه که روز به روز به اهمیت وجودی اینترنت افزوده میشود به موازات آن سرعت دستیابی به اطلاعات از طریق این تکنولوژی نیز اهمیت فراوانی پیدا میکند. به همین جهت راه حل های متفاوتی در جهت اتصال به شبکه جهانی پیشنهاد میشود که بی شک آسان ترین و کم هزینه ترین روش همیشه مورد توجه قرار میگیرد. در این بین تکنولوژی DSL گوی سبقت را از مابقی راه حلها ربوده به نحوی که روزانه حداقل ۰۰۰/۲۰ نفر در سطح جهان به علاقه مندان این تکنولوژی افزوده میشود. اما براستی چرا؟ چرا تکنولوژی DSL به محبوبیتی این چنینی دست یافته است؟
شاید دلایلی که در ذیل میآید به اندازه کافی سخنگوی این سئوال باشد.
• شما میتوانید ضمن ارتباط با اینترنت، از خط تلفن خود برای مکالمات صوتی استفاده کنید.
• سـرعت این ارتباط خـیلی بالاتر از یک مودم معمولی اسـت (mbps5/1 در مقایسه با kbps56 مودمهای کنونی)
• در این شیوه لزوماً نیازی به کابل کشی جدید ندارید بلکه میتوانید از خط تلفن معمولی خود برای ارتباط استفاده کنید.
• ارتباط دائمی با شبکه اینترنت و عدم قطعی
• هزینه شارژ ماهیانه پایین تر
• مدیریت ساده تجهیزات DSL
• پشتیبانی از کلیه پروتکلها و بهره وری از آخرین امکانات سوئیچها چون:
IP PACKET FILTERING, TRAFFIC SHAPING, VLAN

 

فهرست مطالب این پایان نامه

تکنولوژی dsl
چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL:
خطوط تلفن
DSL آسیمتریک (نامتقارن)
پل اتصالهای توپی:
کابلهای فیبر نوری:
۲٫ تجزیه سیگنال:
معایب DSL:
آینده DSL:
مختصری درباره DSL
● DSL چیست؟
● سرعت DSL
۲) کیفیت و نوع خطوط تلفن شما
● آیا می‌توانیم سرویس DSL داشته باشیم؟
▪ چگونه می‌توانم یک شبکه خانگی بسازم؟
● SPLITTERS چیست؟
۲) RADSL
۳) IDSL
۴) SDSL
۵. VDSL
ساختار جدید شبکه‎های کامپیوتری
مزایای توپولوژی BUS
معایب توپولوژی BUS
توپولوژی STAR
مزایای توپولوژی STAR
معایب توپولوژی STAR
زمان مورد نیاز برای تحویل طرح:
تجهیزات:
ارائه سرویسهای مختلف بر روی بستر شبکه:
روتر
انواع روترها
مهمترین ویژگی های یک روتر :
نحوه ارسال پیام
ارسال بسته های اطلاعاتی
آگاهی از مقصد یک پیام
پروتکل ها
ردیابی یک پیام
ستون فقرات اینترنت
روتر چیست؟
روترهای نرم افزاری :
کار یک Router چیست؟
Routerدستور کار خودش رو از کجا تهیه میکنه ؟
آشنائى با روتر
آشنائی با عناصر داخلی روتر
اینترفیس ها :
محل نصب عناصر داخلی درون روتر
مهمترین ویژگی های یک روتر :
Routerدستور کار خودش رو از کجا تهیه میکنه ؟
راه اندازی روتر سیسکو
مراحل زیر را دنبال کنید:
« نمایش config روتر»
« ذخیره config روتر»
«بازیابی config روتر»
نتیجه:
منابع :

 

برای دریافت این پایان نامه لطفا ابتدا از طریق لینک زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۳۱٫۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نشان داده شود

تعداد صفحات:۱۰۸

فرمت: docx

حجم:۴۰۰ کیلوبایت

قیمت: ۳۱۰۰۰ تومان

پایان نامه معماری دبیرستان پسرانه

پایان نامه
۱۲ بهمن
0

پایان نامه معماری دبیرستان پسرانه

جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته معماری

مقدمه این پایان نامه

ﭘﺮوﻓﺴﻮر«ﻻوﺳﻮن» ﻳﻜﻲاز ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺌﻮرﻳﺴﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهﻛﺘﺎب‬ «ﻃﺮاﺣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ؟»اﻋﺘﻘﺎد دارد:از ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻛﻪ ﻣﻲ‬ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻴﭽﻴﻚ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬاب و دل اﻧﮕﻴﺰ‬ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻬﻢاﻧﺴﺎﻧﻲ وآﻣﻮزﺷﻲ ورﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻤﺎن ﻣﻲ‬اﻧﺠﺎﻣﺪ…‬
ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻜﻲاز ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری-ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای را در‬ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ایفاء ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧکارﻧﺎﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ. ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را‬ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ‬
ﻳﻜﻲاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ دراﻳﻦ ﺣﻮزه، ﻫﻤﺪوﺳتی ﻣیان ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدآن در ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ.
ﺟﻨبشهای اﺻﻼح ﻣﺪارس ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و‬ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻼﺳﻬﺎاز ﻳﻚ ﭼﻬﺎردﻳﻮاری ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻳﻚ‬ ﻣﺴﺄﻟﻪﻋﺎم و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﺎﻟﻬﺎی دﻫﺔ ۷۰ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ،ﻧﮕﺎهﻫﺎدر ﻃﺮاﺣﻲ‬ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ درون ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪاﺟﺰاء‬ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮد. ازﺳﺎﻟﻬﺎی ۶۰ و ۷۰ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺪارس وﻛﻼﺳﻬﺎی درس،ازﺣﺎﻟﺖ آﻣﻮزش ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا‬‬ ﻧﻤﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺑﺎ ﭘﻼنﻫﺎی ﺑﺎز، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮص ﮔﺮدﻳﺪ درﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ، ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ازﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪاﺳﺖ.‬‬
ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی‬ ﺷﻬﺮی، ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ،‬اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺰای ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ ﻬﺎﺳﺖ- ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺗﺴﻬﻴﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در راﺑﻄﻪ‬ ﺑﺎ ﻛﻞ‬ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮی در ﻧﻈﺮ آﻳﺪ واﻳﻦ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺘﻲ ﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ آﻣﻮزﺷﻲ را از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﺠﺰادﻳﺪه و در واﻗﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ دو ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻮازی و‬ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.‬
از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺪارس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎداﻧﺶآﻣﻮزان، ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻣﺪارس و ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ‬ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد. ﻋﻤﻠﻜﺮداﺻﻠﻲ ، ﻳﻌﻨﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛﻮدﻛﺎن و‬ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺻﺔ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ی دﻳﮕﺮ‬ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮی در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎص،آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآورد. اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪارس از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ، زﻣﻴﻦ ورزش، ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و… ﺑﺎاﻧﺪﻛﻲ‬ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺎرک، ورز ﺷﮕﺎه و… را اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺪارس در ﻛﻨﺎر و ‬ﻫﻤﺠﻮاری ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ﺧﺎص ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ، اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺳﺒﺐ:‬
‬‬۱- ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدی‬
۲- ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.‬
۳-دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻗﺘﺼﺎد زﻣﺎن‬
۴- رفع ﻓﻘﺪان ﺗﺴﻬﻴﻼت آﻣﻮزﺷﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ورزﺷﻲ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم و داﻧﺶآﻣﻮزان.‬
ﻣﻲﺷﻮد.‬ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در واﻗﻊ ﻫﺪف ازاﻳﻦ ﭘﺮوژه: ۱- اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﻜﺎریﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ًﺗﻌﺎﻣﻼت و‬ ﺗﺪاوم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
‬۲-اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﭘﺎرکﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮوﻳﺲ دادن ﻫﻢ ﺑﻪ‬ ﻋﻤﻮم و ﻫﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ
‬۳-اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺟﺬاب و دﻟﻨﺸﻴﻦ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان (ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ و راﺑﻄﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ‬ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ)و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻮدن در ﻣﺪرﺳﻪ
‬۴-ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺲ ﺷﻬﺮوﻧﺪی‬ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬

 

فهرست مطالب

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻓﺼﻞاول:
بیان مسئله
۱-۱- اهمیت و ضرورت
۲-۱- اهداف
۳-۱- فرضیات
۴-۱- روش تحقیق
ﻓﺼﻞدوم:
ادبیات موضوع
۱-۲- ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪارس دراﻳﺮان
۱-۲-۱- ﻣﺪرﺳﻪ دراﻳﺮان ﭘﻴﺶ ازاﺳﻼم‬
۲-۲- شکل گیری مدارس معاصر در ایران
۲-۲-۲- ( سیستم آموزشی رایج )معلم سالار:
۲-۲-۳- ( سیستم آموزشی مدرن )دانشآموز محور:
۲-۲-۴- سیستم فضا باز :
۳-۲- سازماندهی کلاس:
۳-۲-۲- سازماندهی آزاد
۳-۲-۳- شکل دایره ای
۳-۲-۴- گروهی
۳-۲-۳- شکل دایرهای:
۳-۲-۴- سازماندهی گروهی:
۴-۲- ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪارس
‬۴-۲-۱- ﻣﺪارس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:‬
‬۴-۲-۲- ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺪون دﻳﻮار «School without walls‬‬»:
‬‬‬۴-۲-۳- ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﻮﻳﺸﻲ‬
‬‬‬‬‬‬۴-۲-۴- فضا های باز در طراحی مدارس.
۵-۲- ارتفاع کلاس:
۶-۲- درب کلاس درس:
۷-۲-.نور
۸-۲- ادراک کودک از فرم
۹-۲- عملکرد
‬‬ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی‬
ﻓﺼﻞ سوم:
مبانی نظری
۱-۳- معماری پایدار (Sustainable Architecture )
۱-۳-۱- معماری سبز ( Green Architecture ).
۱-۳-۴- اصول توسعه ساخت و ساز پایدار :
۱-۳-۵- طراحی پایدار و اصول اولیه آن :
۱-۳-۶- شش اصل مهم در مورد در مورد معماری پایدار :
۲-۳- ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎﻫﺎ در ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ‬
۲-۳-۱- ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ‬
‬ ۳-۳- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪارس‬
۳-۳-۱- ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ‬
ﻓﺼﻞ چهارم:
مطالعات موردی
۱-۴- نمونه داخلی
۲-۴-نمونه خارجی
فصل پنجم :
مطالعات زمینه
۱-۵- شهرگرگان
۲-۵- جغرافیا گرگان
۲-۵-۱ اقلیم گرگان‬
۳-۵- بافت گرگان
ﻓﺼﻞ ششم:
اصول و ضوابط, استانداردها, سازه, تاسیسات
۱-۶- ﺿﻮاﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻲﻓﻀﺎﻫﺎ‬
۲-۶- روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺪارس‬
۲-۶-۱- ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺳﻄﻮح
۳-۶- ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺠﻬﻴﺰات‬
۴-۶- ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺮﻳﻖ
۵-۶- اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪارس
۵-۶-۱- اﻧﺪازه ﻣﺪرﺳﻪ «school size‬‬»:
‬‬۵-۶-۲- ﺗﻨﻮع اﺷﻜﺎل ﻣﺪارس ﻛﻮﭼﻚ‬
ﻓﺼﻞ هفتم:
طراحی
۱-۷- ﻣﻌﺮﻓﻲزﻳﺮﻓﻀﺎﻫﺎیﻣﻮردﻧﻴﺎز‬
‬۱-۷-۱- ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎﻫﺎ‬
۱-۷-۱-۱- ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﻲ‬
۱-۷-۱-۲- ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ
۱-۷-۱-۳- ﺳﺎﻟﻦﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره(آﻣﻔﻲﺗﺌﺎﺗﺮ‬)
۱-۷-۱-۴- ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎز
۱-۷-۱-۵- ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
۱-۷-۲-ﻓﻀﺎﻫﺎیﻏﻴﺮآﻣﻮزﺷﻲ‬
۱-۷-۲-۱- ﺳﺎﻟﻦﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره (ورزﺷﻲ)
۱-۷-۲-۲- ﻓﻀﺎﻫﺎی اداری
۱-۷-۲-۳-ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری
۱-۷-۲-۴- ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ
۱-۷-۲-۵- ﺧﺪﻣﺎت‬
۱-۷-۲-۶- ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
۱-۷-۲-۷- آﺑﺨﻮری
۱-۷-۲-۸- ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت واﻧﺒﺎر داری
۱-۷-۲-۹- ﺳﺮاﻳﺪاری و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ
۱-۷-۲-۱۰-ﺑﻮﻓﻪ:‬
۱-۷-۳- ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪ‬
۱-۷-۳-۱- ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﺤﻮﻃﻪ:‬
۱-۷-۳-۲- ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ و ﺻﻒ ﺟﻤﻊ:‬
۱-۷-۳-۳- ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ‬
۱-۷-۳-۴- ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ‬
۱-۷-۳-۵- ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﻲ
۱-۷-۳-۶- راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻓﻀﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺤﻮﻃﻪ:‬
سایت‬ , همسایگیها
مساحت زمین , تحلیل اقلیمی‬
روند طراحی ,حوزه بندی محوطه
حوزه بندی طبقات , دیاگرام ارتباط عمودی
دیاگرام درز انقطاع
پلان همکف ‬
پلان طبقه اول
نمای جنوبی
مقطع A-A
مقطع B-B
ستون گذاری
پرسپکتیو‬
‬ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ

 

برای دریافت این پایان نامه کامل لطفا ابتدا از طریق لینک زیر مبلغ ۲۹۰۰۰ تومان را پرداخت کنید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود

صفحات:۱۰۵

حجم:۱۶ مگابایت

فرمت:docx

آماده چاپ: بله

پایان نامه بررسی روتینگ پروتکلها در شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری
۱۱ بهمن
0

پایان نامه بررسی روتینگ پروتکلها در شبکه های کامپیوتری

چکیده

امروزه علم کامپیوتر به حدی پیشرفت کرده که بسیاری از علوم دیگر پیشرفتشان وابسته به علم کامپیوتر می باشد. شبکه های کامپیوتری به حدی پیشرفت کرده اند که توانسته اند جهان را به یک دهکده علمی کوچک تبدیل نمایند. برای برقراری ارتباط بین این شبکه ها نیازمند به یک ستون فقرات می باشیم، این شبکه زیربنایی که از تعداد زیادی مسیریاب تشکیل شده است وظیفه انتقال اطلاعات را دارد. بر روی این مسیریاب ها باید الگوریتهایی اجرا شوند تا بتوانند بهترین مسیر را برای انتقال اطلاعات در این دهکده را انتخاب کنند.

مجموعه مطالبی که در اختیار شما خواننده گرامی است پژوهشی در رابطه با مسیر یابی در شبکه های جهانی اینترنت و بررسی الگوریتم های مسیریابی متفاوت ، تجزیه و تحلیل، نحوه پیاده سازی این الگوریتم ها به صورت کاربردی می باشد.

 

برای دانلود این پایان نامه از باکس زیر استفاده کنید

 

پروژه کارشناسی بررسی تکنولوژی اس اس ال

پایان نامه
۰۴ دی
0

پروژه کارشناسی بررسی تکنولوژی اس اس ال

مقدمه.

تجارت الکترونیک یکی از مهمترین وقایع قرن حاضر است که می توان از این طریق مبادلات بازرگانی و تجاری و بانکی وعواملهای دیگر را به صورت شبکه ای انجام داد که دارای مزایای بسیاری است که از جمله می توان پرداختهای الکترونیکی رانام برد که این روش توانست بسیاری از راههای سخت را هموار کرده و باعث رونق بخشیدن مبادلات گردد.
پرداخت الکترونیک عبارتست از پرداخت پول از طریق وسائل الکترونیک به خصوص اینترنت در مقابل کالا.
بدیهی است وجود نقاط آسیب پذیر و یا عدم پیکربندی مناسب یک سایت تجاری کاربران اینترنت را در معرض تهدیدات و حملات گسترده ای قرار خواهد داد .
برای برقراری امنیت در پرداخت های الکترونیکی یک سایت تجاری، روش های مختلفی وجود دارد که در این جا فقط به بررسی یکی از راهکار ها ،یعنی پروتکل امنیتی ssl (اس اس ال) می پردازیم.

برای دریافت لینک دانلود این پروژه لطفا ابتدا از طریق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۷۰۰۰ تومان اقدام کنید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود

70,000ریال – خرید

صفحات: ۳۰

فرمت: docx و قابل ویرایش

قیمت: ۷۰۰۰ تومان

پروژه آماده و قابل چاپ

پایان نامه کارشناسی مراحل حسابداری پیمانکاری

پایان نامه
۲۹ شهریور
0

پایان نامه کارشناسی مراحل حسابداری پیمانکاری

مقدمه

تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند .

 

فهرست مطالب این پایان نامه

فصل اول : عملیات پیمانکاری
– ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
– انواع قرارداد های پیمانکاری
– مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
– مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
– ارجاع کار به پیمانکار
– انعقاد قرار داد با پیمانکار
– اجرای کار ( شروع عملیات )
– خاتمه کار
– سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
دارائی های جاری
– بانک و صندوق
– تخواه گردان ها
– حساب های دریافتنی
– حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
– اسناد دریافتنی
– پیش پرداخت ها
– سپرده حسن انجام کار
درارئیهای ثابت
– دارائیهای ثابت مشهود
– داراییهای ثابت نا مشهود
بدهی های جاری
– حسابهای پرداختنی
– اسناد پرداختنی
– پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت
– سرمایه
– در آمدها
– هزینه ها
– حساب پیمان
– حساب کار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری
– روش کار تکمیل شده
– روش درصد پیشرفت کار
– ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
– دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
– تعیین سود پیمان تکمیل شده
– انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
– محاسبه صود پیمان نا تمام
– نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
– نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .
فصل چهارم : مالیات پیمانکاری
– مالیات مقملوع
– مالیات بر در آمد پیمانکاری
– در آ‚د مشحول مالیات پیمانکاری
– مالیات موسسات پیمانکاری
– شرکت های سهامی
– نحوه نگهدای حساب های مالیاتی
– پیش پرداخت مالیات
– مالیات قطعی پیمان ها
– ذخیره مالیات بر در آمد
فصل پنجم : گزارش های مالی
– ترازنامه
– جدول بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت
– گزارش های عملیاتی
– گزارش پیشرفت کار
– صورت حساب صودو زیان
– تراز آزمایشی

خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می باشد
۱- مراحل انجام عملیات پیمانکاری
۲- حسابهای شرکت پیمانکاری
۳- روش های متداول حسابداری پیمانکاری
۴- مالیات پیمانکاری
۵- گزارش های مالی
۶- صورت مسئله پیمانکاری

 

برای دریافت این پایان نامه ابتدا از طریق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت تنها مبلغ ۲۴٫۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود

تعداد صفحات: ۱۱۱

حجم:۲۴۰ کیلوبایت

فرمت: docx و قابل ویرایش

قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان

 

پایان نامه بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت برعملکرد کارکنان تهران

پایان نامه
۲۵ شهریور
2+

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری
عنوان:
«بررسی تاثیر دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت برعملکرد کارکنان تهران  »

مطالعه موردی شهرداری منطقه۷

 

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان « بررسی تاثیر دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت برعملکرد کارکنان شهرداری منطقه۷ تهران درسال۸۹ مطالعه موردی» می باشد. مهمترین هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت بر میزان برعملکرد کارکنان شهرداری منطقه۷ تهران می باشد.
در پژوهش حاضر که رویکرد غالب تحقیق پیماشی است، اما به منظور گردآوری داده های تکمیلی و نیل به نتایج دقیق تر از رهیافت های دیگر از جمله پژوهش اسنادی و میدانی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارمندان شهرداری منطقه هفت تهران تشکیل می دهند، جامعه آماری هر دوجنس زن و مرد ۶۷۳ نفر بوده که از این تعداد ۵۲۶ نفر مرد و ۱۴۸ نفر زن بوده اند حجم نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به میزان۳۳۰ نفر می باشد. شیوۀ نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است، ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه بوده، که برای پایایی آن از روش آلفای کرونباخ، و برای روایی از CVR استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها دارای دو بخش آمار توصیفی واستنباطی است که ازطریق نرم افزارSPSS انجام شده است.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که؛ که بیشترین همبستگی میان عوامل تاثیر گذار دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت برعملکرد کارکنان شهرداری را به ترتیب ۱- میزان تسهیل در کارها و وظایف ۲- علاقه و رضایت از کار و فعالیت ۳- رعایت نظم و انضباط کاری ۴- توانایی در استفاده از منابع و وسایل(تکنولوژی های روز)۵- روحیه همکاری و تعامل سازمانی ۶- ارتقای سطح مهارت شغلی ۷- افزایش سطح دانش در محیط کار ۸- نبود تفاوت بین دو جنس(زن و مرد) کارکنان شهرداری منطقه۷ تهران، با میزان عملکرد آنها.
کلید واژه ها: دوره های آموزشی ضمن خدمت، عملکرد کارکنان، شهرداری منطقه۷ تهران، سطح دانش، ارتقای سطح مهارت شغلی

 

فهرست مطالب پایان نامه:

فصل  اول: کلیات پژوهش
۱٫ مقدمه
۱-۱٫ بیان مسأله
۱-۲٫ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴٫ اهداف پژوهش
۱-۲٫ سوالات پژوهش
۱-۳٫ متغیرهای پژوهش
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری پژوهش
۲٫ مقدمه
۲-۱٫ ارزیابی عملکرد چیست
۲-۲٫ فرهنگ، هدف و راهبرد سازمان
۲-۳٫ مفاهیم کلیدی عملکرد
۲-۴٫ سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن
۲-۵٫ عوامل مؤثر در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و ارائه الگوی مناسب
۲-۶٫ ارزیابی عملکرد
۲-۷٫ کاربرد معیارهای سنجش ارزیابی عملکرد کارکنان فکری
۲-۸٫ تاثیر متقابل مدیریت ارزیابی عملکرد و کیفیت زندگی کاری
۲-۹٫ چرخه ارزیابی عملکرد
۲-۱۰٫ منافع و اهداف ارزیابی عملکرد
۲-۱۱٫ شاخص ارزیابی عملکرد نیروی کار
۲-۱۲٫ دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد
۲-۱۳٫ مفهوم و تعریف آموزش
۲-۱۴٫ آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران
۲-۱۵٫ انواع آموزش
۲-۱۶٫ آموزش ضمن خدمت
۲-۱۷٫ رابطه «آموزش ضمن خدمت» و «افزایش عملکرد» در سازمان ها
۲-۱۷-۱٫ آموزش سنگ بنای پیشرفت
۲-۱۷-۲٫ توسعه منابع انسانی
۲-۱۸٫ اهمیت و نقش آموزش های ضمن خدمت
۲-۱۹٫ فواید آموزش برای سازمان
۲-۲۰٫ مبانی نظری پژوهش
۲-۲۰-۱٫ نظریه پردازان رویکرد شناختی
۲-۲۰-۲٫ نظریه کنفوسیوس در مورد آموزش
۲-۲۰-۳٫ نظریه فرانک در مورد آموزش
۲-۲۰-۴٫ آموزش از دیدگاه ویلیام ایچ دراپر
۲-۲۰-۵٫ آموزش از دیدگاه رادیورن
۲-۲۰-۶٫ آموزش از دیدگاه فاکس
۲-۲۰-۷٫ آموزش از دیدگاه بارون و گریبزگ
۲-۲۰-۸٫ آموزش از دیدگاه کانگر و کانگو
۲-۲۰-۹٫ نظریه مدیریتی- آموزشی فایول
۲-۲۱ . آشنایی با ساختار و وظایف شهرداری تهران
۲-۲۲٫ چهارچوب نظری پژوهش
۲-۲۳٫ پیشینه پژوهش
۲-۲۴٫ مدل تحلیلی
۲-۲۵٫ فرضیه ها
۲-۲۶٫ تعریف متغییرها و اصطلاحات
فصل سوم: متدلوژی ( روش شناسی پژوهش)
۳ . مقدمه
۳-۱٫ روش پژوهش
۳-۲٫ جامعه آماری و نمونه آماری
۳-۳ . تعیین حجم نمونه
۳-۴٫ روش گردآوری اطلاعات
۳-۵ . ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۶٫ اعتبار یا «روایی»
۳-۷٫ پایایی
۳-۸٫ تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم. یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
۴ . یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
۴ -۱٫ توصیف سوالات مربوط به دموگرافیک
۴ -۲٫ توصیف توزیع فراوانی سوالات اصلی پرسشنامه
۴-۳٫ تجزیه وتحلیل استنباطی فرضیات
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
۵ . بحث و نتیجه گیری
۵-۱٫ خلاصه
۵-۲٫ خلاصه نتایج بدست آمده پژوهش
۵-۳ . مهمترین یافته های پژوهش
۵-۴٫ مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پیشینه پژوهش های انجام شده
۵-۵ . پیشنهادها و راهکارهای پژوهش
۵-۶٫ ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی به پژوهشگران و کاربران دیگر
۵-۷٫ محدودیت های پژوهش
منابع و مأخذ
پرسشنامه

 

برای دریافت این پایان نامه ۱۷۰ صفحه ای لطفا ابتدا از طریق لینک زیر اقدام به پرداخت مبلغ ۴۸۰۰۰ تومان بفرمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود

تعداد صفحات:۱۷۰

مبلغ: ۴۸۰۰۰ تومان

حجم: ۹۳۱ کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت پایان نامه:docx و قابل ویرایش

آماده چاپ: بله

 

پایان نامه کارشناسی بررسی شبکه های موبایلی و ماهواره ای

پایان نامه
۲۳ شهریور
0

بررسی شبکه های موبایلی و ماهواره ای

پروژه برای دریافت درجه کارشناسی
در رشته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر گرایش نرم افزار

چکیده

در این پروژه که بررسی شبکه های موبایلی و ماهواره ای می باشد سعی بر آن شده تا بیشتر نرم افزارهای اجتماعی موبایلی (لاین، وایبر، تانگو و …) و ماهواره ای را بررسی نموده و معایب و مزایا و کاربرد آنها را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین به بررسی بیوگرافی افراد مطرح و تاثیر گذار در عرصه وسیع ارتباطات مانند مارک زوکربرگ و … پرداخته شد.

 

فهرست مطالب این پایان نامه

۱-۱ بررسی شبکه های موبایلی و ماهواره ای
۱-۲ اتلاف وقت و از بین بردن عمر افراد
۱-۳ عدم رعایت حریم خصوصی افراد و نداشتن امنیت کافی کاربران در نگهداشتن اطلاعات شخصی خود
۱-۴ گسترش فساد و ترویج روابط نامشروع و غیرشرعی
۱-۵ فریب و کلاه‌برداری از کاربران:
۱-۶ رسانه‌ی اجتماعی
۱-۶ واتس‌اپ
۱-۷ کارکرد
۱-۸ شکسته شدن رکورد جهانی
۱-۹ خریداری توسط شرکت فیسبوک
۱-۱۰ حضور در ایران
۱-۱۱ از جمله مزایای واتس اپ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد
۱-۱۲ وایبر
۱-۱۳ تانگو
۱-۱۴ لاین
۱-۱۵ شبکه‌های اجتماعی
فصل دوم
۱-۲فیسبوک
۲-۲ مشخصات مارک زوکربرگ
۳-۲ همکاری فیس‌بوک با سازمان سیا
۴-۲ برخی مفاد استفاده از فیس‌بوک
۵-۲شکایت از فیس‌بوک
۶-۲ ایده‌پردازان اولیه فیس‌بوک
۷-۲ تویتر
۸-۲ منابع مالی توییتر
۹-۲ ویژگی‌های توییتر
۱۰-۲ کارکردهای توییتر
۱-۱۰-۲ سازماندهی انقلاب های توییتری
۱۱-۲ توییتر و جنبش وال استریت
۱۲-۲ خبررسانی در شرایط اضطراری
۱۳-۲ تبلیغ برنامه‌های تلویزیونی
۱۴-۲ آیا واقعاً توییتر در میزان استقبال از برنامه‌های تلویزیونی جهشی ایجاد کرده است؟
۱۵-۲ عملیات پلیس
۱۶-۲ تهدیدی امنیتی به نام شبکه های اجتماعی
۱۷-۲ جاسوسی توییتر یا جاسوسی از توییتر؟
۱۸-۲ پروفایل‌های جعلی و انتشار اطلاعات نادرست
۱۹-۲تهیه شده در نیروی هوایی آمریکا
۲۰-۲ آیا توییتر تعبیر نظریه اورول در کتاب ۱۹۸۴ است؟
۱۲-۲ مای اسپیس
۲۲-۲ دلیشز
۱-۲۲-۲ تاریخچه
۲-۲۲-۲ کار با سایت
۲۳-۲ یوتیوب
۱-۲۳-۲ تاریخچه یوتیوب ( Youtube )
۲۴-۲ فلیکر
۱-۲۴-۲ تاریخچه فلیکر
۲۵-۲ یاهو! عکس‌ها
۱-۲۵-۲تغییرات شرکت
۲۶-۲ گوگل تاک
۱-۳ ماهواره
۱-۱-۳ کاربرد ماهواره‌ها
۲-۱-۳ تاریخچه ماهواره
۲-۳ شروع قرن بیستم
۳-۳ جنگ جهانی دوم
۴-۳رقابت فضایی
۵-۳ وضعیت ماهواره و زمین
۶-۳ ارتباط با زمین
۷-۳ امواج ارسالی
۸-۳ انواع ماهواره
۱-۸-۳ ماهواره ضد سلاح
۲-۸-۳ماهواره‌های ستاره‌شناختی
۳-۸-۳ ماهواره‌های زیستی
۴-۸-۳ ماهواره‌های مخابراتی
۵-۸-۳ ماهواره‌های مینیاتوری
۶-۸-۳ ماهواره‌های هدایت‌کننده
۷-۸-۳ ماهواره‌های اکتشافی
۸-۸-۳ ماهواره‌های زمین‌شناسی
۹-۸-۳ ماهواره‌های تتر
۱۰-۸-۳ماهواره‌های هواشناسی
۹-۳ ایستگاه فضایی
۱۰-۳ مدار ماهواره‌ها
۱۱-۳ ماهواره‌های مدار پائین زمین
۱۲-۳ ماهواره‌های مدار قطبی
۱۳-۳ ماهواره‌های مدار قطبی
۱۴-۳ ماهواره‌های مدار زمین‌ایست
۱۵-۳ ماهواره‌های مدار بیضوی
۱۶-۳ آسیب ها و پیامدهای شبکه های ماهواره ای بر خانواده
۱-۱۶-۳ ترویج خشونت
۲-۱۶-۳ بلوغ زودرس و دسترسی سریع به اطلاعات جنسی
۳-۱۶-۳ باورهای غلط درباره مسائل عاطفی و جنسی
۴-۱۶-۳ فراهم سازی گسست و درگیری بین نسلی
۵-۱۶-۳ ایجاد زمینه های اختلاف و تنش بین همسران
۶-۱۶-۳ کاهش تعاملات واقعی
۷-۱۶-۳ وابستگی و اتلاف وقت
۸-۱۶-۳ افت عملکردهای تحصیلی و شغلی
۹-۱۶-۳ افزایش مصرف گرایی
۱۰-۱۶-۳ تهدید سلامت جسمانی
۱۷-۳شبکه های تلویزیونی فارسی زبان
۱۸-۳ ادامه افشاگری ها
۱۹-۳ برگی دیگر
۲۰-۳ سعید کریمیان کیست و چه می کند؟
۱-۲۰-۳ سعید کریمیان مدیر شبکه جم تی وی
۲-۲۰-۳ پرده اول) اظهارات مهدی و علی رضا خزعلی
۳-۲۰-۳ پرده دوم) اظهارات سارا رهبری
۴-۲۰-۳ پرده سوم) اظهارات سینا ولی الله زاده
۵-۲۰-۳ پرده چهارم) اظهارات رابرت مرداک
منابع

 

برای دریافت لینک دانلود این پایان نامه ۱۱۱ صفحه ای لطفا ابتدا مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان را از طریق دکمه ی زیر پرداخت نمایید تا لینک به شما نمایش داده شود

تعداد صفحات: ۱۱۱

حجم: ۷ مگابایت

قیمت: ۲۵ هزار تومان

لینک: مستقیم

فرمت پایان نامه : docx

آماده چاپ: بله

پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای یادگیری و شناختی

پایان نامه
۱۹ شهریور
0

پایان نامه  کارشناسی بررسی رابطه بین سبکهای یادگیری و شناختی

مقدمه پایان نامه

یکی از موضوعهایی که در دهه های اخیر (۱۹۷۰و به بعد) در پژوهش های آموزشی مورد توجه قرار گرفته ، این است که دانش آموزان با بهره گیری از چه سیکلهایی به فراگیری مطالب می پردازند. در این زمینه سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستثل از زمینه ویتکین و سبک های یادگیری کلب با توجه به کاربردهای روز افزون آن تحقیقات وسیعی را بخود اختصاص داده اند. سبکهای شناختی شیوه های نسبتا ثابتی هستند که افراد با استفاده از آنها اطلاعات را دریافت کرده، آن را پردازش می کنند و به آن سازمان می بخشند (هان ، ۱۹۹۵). سبکهای یادگیری باورها، اعتقادات، رجحانها و رفتارهایی هستند که افراد به کار می برند تا در یک موقعیت معین به یادگیری خود کمک کنند (سورش اسریو استاوا ۱۹۹۷ به نقل از ساراچو (۱۹۹۸)). این سبک ها تا اندازه ای تحت تاثیر تفاوتهای فردی و تا اندازه ای تحت تاثیر محیطی که فرد در آن قرار دارد شکل می گیرند.
سبک های یادگیری کلب دارای چهار وجه همگرا ، واگرا ، جذب کننده و انطباق دهنده می باشند؛ از نظر کلب (۱۹۹۰) خصوصیات این افراد به شرح زیر است: افراد همگرا: دستکاری کردن اشیاء ، تجزیه و تحلیل منطقی عقاید، برنامه ریز و یادگیری از راه تفکر. افراد واگرا: مشاهده تاملی، یادگیری از طریق ادراک، در نظر گرفتن جنبه های متفاوت موضوع افراد جذب کننده: مفهوم سازی انتزاعی ، مطالعه، تفکر، در تنهایی ایجاد مفاهیم انتزاعی، علاقه به علوم پایه و علوم کاربردی، افراد انطباق دهنده تجزیه عینی ، بحث گروهی، علاقه به همراهی با همسالان، علاقهبه همراهی با همسالان، علاقه به خرید و فروش و معامله و بازار یابی و علوم انسانی و هنر (کلب (۱۹۹۰) به نقل از اندرسون ، آدامز ۱۹۹۲).

در سبکهای شناحتی ، افراد وابسته به زمینه ، اشخاصی هستند که بیشتر تحت تاثیر محیط خود قرار می گیرند، در یادگیری خود کل گرا هستند و به دریافت الگو به صورت کلی گرایش دارند؛ در حالیکه افراد مستقل از زمینه تحلیلی عمل می کنند و بیشتر تمایل دارند تا یک الگو را به بخشهای مختلف تجزیه کرده و به جئیات آن توجه کنند و کمتر تحت تاثیر محیط قرار می گیرند (ارمرد ۱۹۹۵؛ وول فوک ۱۹۹۵ و ویتکین ۱۹۷۱ به نقل از آزاد مرد (۱۳۷۹).
افراد مناسب با تفاوتهای فردی ، راههای متفاوتی را برای یادگیری مورد استفاده قرار می دهند. ویتکین بر این عقیده است که این تفاوتها کاربرد مهمی در موقعیت های آموزشی و شغلی دارد. با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر مقایسه سبکهای یادگیری و شناختی دانش آموزان سال دوم دبیرستان گروههای علوم انسانی، ریاضی و تجربی در انتخاب رشته های تحصیلی است، امید است، نتایج این تحقیق بتواند رهنمودهایی در جهت بهبود وضعیت یادگیری دانش آموزان ارائه دهد.

 

 

برای دریافت این پایان نامه آماده چاپ لطفا ابتدا مبلغ ۲۰٫۰۰۰ تومان را از طریق دکمه ی زیر پرداخت نماید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود:

تعداد صفحات:۷۲

حجم فایل: ۵۱۲ کیلوبایت

فرمت: docx و قابل ویرایش

دارای بیان مسئله،ضرورت تحقیق، مقدمه، پیشنهادات، فرضیه ها و منابع

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی زمین شناسی

پایان نامه
۲۷ مرداد
0

پایان نامه دوره کارشناسی زمین شناسی

با عنوان گزارشات عملیات صحرایی

 

مقدمه پایان نامه

باتوجه به اینکه درس عملیات صحرایی به عنوان کار عملی نهایی (پروژه) ارائه میشود، و با توجه به امکانات موجود در دانشگاه و نیز عنایت استاد گرانقدر، جناب آقای مهندس شیخ پوربه بررسی موقعت زمین شناسی شهرستان سمنان و دامغان به منظور ارائه کار عملی در درس مذکور پرداختیم.
به طور کلی این مجموعه در۶فصل تنظیم شده است

فصل اول دردوبخش تنظیم شده است بخش اول مورد استان سمنان و دامغان می باشد. در بخش دوم به  یک نگاه کلی  در موردسازندهاوتکتونیک استان سمنا ن پرداختیم همچنین در فصل دوم به بررسی رسوب شناسی وسانگ های رسوبی پرداختیم.در فصل سوم به توصیف مقاطع تهیه شده پرداختیم.درفصل چهارم معادن استان سمنان و مورد بررسی قرارگرفت.در فصل پنج  به بررسی مخاطرات زمین شناسی (جنگل)پرداختیم . ودر فصل اخر (فصل شش) به بررسی پدیده ژئوتوریسم در استان گلستان(تالاب،پارک ملی)مازندران(ابگرم،دریاچه ها)سمنان(سد شهید شاه چراغی،چشمه علی) پرداختیم.
با تمام این توضیحات امیدوارم ماحصل مطا لعه گروه (با وجود نواقص آن) مطبوع طبع واقع شود و به عنوان یک راهنما برای باقی دوستان دانشجو مفید باشد.
فهرست مطالب این پایان نامه

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
کلیات
۱-۱روش کار
۱-۲موقعیت شهرسمنان
۱-۲-۱آب و هوای سمنان
۱-۳پوشش گیاهی سمنان
۱-۴پوشش گیاهی دامغان
۱-۵آداب و رسوب سمنان
۱-۷موسیقی
۱-۸آداب و رسوم دامغان
۱-۸-۱مراسم گل غلتان نوزاد
۱-۹جمعیت سمنان
۱-۱۰جمعیت دامغان
۱-۱۱راه های دسترسی
۱-۱۲معرفی ایستگاه ها
روز اول
روزدوم
روزسوم
بخش دوم
مروری برمطالعات گذشته
۱-۱۳مقدمه وکلیاتی اززمین شناسی و چینه شناسی
۱-۱۴ پالئوزوییک در ایران
۱-۱۵مزوزوئیک در ایران
۱-۱۶سنوزوئیک در ایران
۱-۱۷تکتونیک استان سمنان
۱-۱۸گسل های موجود در استان سمنان
۱-۱۸-۱گسل عطاری
۱-۱۸-۲گسل ترود
۱-۱۸-۳گسل میامی یا شاهرود
۱-۱۸-۴گسل سمنان
۱-۱۸-۵گسل دامغان
۱-۱۹سازند های ایران مرکزی
۱-۱۹-۱سازند پادها
۱-۱۹-۲سازند سیبزار
۱-۱۹-۳سازند بهرام
۱-۲۰سازند های البرز
۱-۲۰-۱سازند خوش ییلاق
۱-۲۰-۲سازندمبارک
۱-۲۰-۳سازند درود
۱-۲۰-۴سازند روته
۱-۲۰-۵سازند الیکا
۱-۲۰-۶سازند شمشک
۱-۲۰-۷سازند دلیچای
۱-۲۰-۸سازند لار
۱-۲۰-۹سازندفجن
۱-۲۰-۱۰سازند زیارت
۱-۲۰-۱۱سازند کرج
فصل دوم
سنگهای رسوبی
۲-۱سنگ های رسوبی
۲-۲گروههای اصلی سنگهای رسوبی
۲-۳رسوبات آواری
۲-۳-۲طبقه بندی کنگلومراها براساس بافت
۲-۳-۴طبقه بندی کنگلومراها براساس تنوع جنس قلوه ها
۲-۵جمع آوری اطلاعات به دست آمده ازکنگلومرای سازندشمشک
۲-۶طبقه بندی ماسه سنگها به روش فولک
۲-۷رسوبات بیوژنیک، بیوشیمیایی و آلی
۲-۷-۱سنگهای آهکی
۲-۸رسوبات شیمیایی
سنگهای تبخیری
۲-۹سنگهای اپی کلاستیک
۲-۱۰ساختارهای رسوبی
ریپل مارک
گسل
مشخصه گسل
رسوب شناسی
۴-۳اندازه گیری ذرات درحد ماسه
۱-روش غربال
۲-۱۱نمونه رسوب گرفته شده از رود خانه چشمه علی دامغان
۲-۱۱-۲تعیین پارامترهای آماری به روش ترسیمی
۲-۱۲نمودار ها
نمودار تجمعی
۲-۱۳میانگین
۲-۱۴ جورشدگی
۲-۱۵کج شدگی
طبقه بندی کج شدگی در رسوبات
فصل سوم
توصیف مقاطع
۳-۱ سازند زیارت
توصیف نمونه دستی
توصیف مقطع
۳-۲سازند لار
توصیف نمونه دستی
توصیف مقطع
۳-۳سازندمبارک GPS:5169/35^78
توصیف نمونه دستی
توصیف مقطع
توصیف نمونه دستی
توصیف مقطع
۳-۵سازنددرود:GPS:51^36/36^15 84
توصیف نمونه دستی
توصیف مقطع
۳-۶سازند توف کرج GPS;36^14/NE59^12
سازند شمشک
۳-۸سازند خوش ییلاق
۳-۹محیط‌های رسوبی
۳-۱۰انواع محیط های رسوبی
۳-۱۰-۲محیط دلتایی
۳-۱۰-۳محیط دریایی
۳-۱۰-۴محیط دریای باز
۳-۱۰-۵محیط دریایی عمیق
لاگون
۳-۱۱دیا‍‍ژنز
۳-۱۲فرایندهای دیاژنزی
۳-۱۲-۱سیمانی شدن
۱-سیمان بلوکی هم بعد
۲-سیمان کلسیتی
۳-۱۲-۲میکرایتی شدن
۳-۱۲-۳آشفتگی زیستی
۳-۱۲-۴فشردگی
۳-۱۳تخلخل
۳-۱۳-۱تخلخل اولیه
۳-۱۳-۲تخلخل ثانویه
۳-۱۴شکستگی
۳-۱۵محیط دیاژنتیک
۳-۱۶محیط فراتیک دریایی
۳-۱۷محیط وادوز متئوریک ودریایی
۳-۱۸محیط فراتیک متئوریک
۳-۱۹محیط تدفینی
۳-۲۰محیط مخلوط
فصل چهارم
اقتصادی
۴-۱معدن بالاست
۴-۱-۱وضعیت آب و هوایی و پوشش گیاهی
۴-۱-۲زمین شناسی عمومی
مهم ترین کانسارها
۴-۱-۳بهره برداری
۴-۱-۴خریدار بالاست
۴-۱-۵مزایای سنگ آهک بالاست و موارد استفاده
۴-۲ معدن تراورتن
۴-۲-۱نحوه تشکیل
۴-۲-۲نحوه رخنمون
۴-۲-۳نحوه استخراج
۴-۲-۴دلایل مصرف تراورتن ها به عنوان سنگ ساختمانی
۴-۲-۶مشخصات فیزیکی
۴-۲-۷معدن تراورتن باباحافظ
فصل پنجم
مخاطرات زیست محیطی
۵-۱مقدمه
۵-۲عوامل مخاطره آمیز
۵-۴قطع بی رویه درختان جنگل سرکلاته
۵-۵حضور دام در جنگل فاجعه است
۵-۷راهکارهای ساده پیشگیری
۵-۸توصیه هایی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست
فصل ششم
ژِئوتوریسم
۶-۱آبگرم های استان مازندران
آب معدنی آزرو
چشمه آب گرم هرمس
آب گرم معدنی لاریجان
آب گرم معدنی رامسر
آب گرم معدنی سادات شهر
آب گرم معدنی فلک ده
دسترسی به این آبگرم
آبگرم معدنی لاویج
آبمعدنی قرمرض
تالاب های استان مازندران
تالاب حمید آباد ساری
حیات وحش
تالاب سراندون و بالندون ساری
دریاچه الندان ساری
دریاچه شورمست مازندران
مسیردسترسی
تالاب و دریاچه استان گلستان
تالاب های آلماگل، آجی گل و آلاگل
جانوران وآبزیان
دوزیستان
خزندگان
پرندگان
۶-۴پارک ملی گلستان
توپوگرافی
اکو توریسم
آب و هوا
پستانداران
پرندگان
تاریخچه
حیات وحش
۶- ۵استان سمنان
۶-۵-۱سد شهید شاهچراغی
۶-۵-۲چشمه علی دامغان
منابع

 

لینک دانلود این پایان نامه ی آماده چاپ پس از پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان از طریق لینک زیر برای شما نمایش داده می شود:

تعداد صفحات: ۱۶۵ صفحه

آماده چاپ: بله

فرمت: docx و قابل ویرایش

حجم : ۲۲٫۲ مگابایت

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

پایان نامه کارشناسی پست های گازی GIS

پایان نامه
۰۴ مرداد
0

خلاصه نویسی پایان نامه کارشناسی پست های گازی GIS :

با توجه به افزایش مصرف, تولید انرژی الکتریکی بایستی در ارتباط کامل با نحوه توزیع و پخش انرژی آن باشد. در مراکز شهری چگالی انرژی موجب گشته تا با توجه به کمبود فضا و ایمنی لازم در سیستم, بکار گیری پستهای GIS در مقایسه با انواع دیگر پستها در کشور ما مورد بررسی و توجه قرار گیرد که این اهمیت چه از نظر فنی و چه از نظر اقتصادی و با توجه به روند تکنولوژی در آینده مورد توجه ما می باشد و همچنین انرژی مورد نیاز انواع مختلف مصرف کننده ها در هر موقعیت و به هر میزان, تنها از طریق شبکه هایی امکان پذیر است که کلیه مراکز مصرف و تولیدشان با یکدیگر در ارتباط کامل و به هم پیوسته باشد. با احداث شبکه های سراسری که ظرفیت مناسب و کافی دارند, می توانیم یک تبادل انرژی بین مراکز مصرف کننده ها و تولید کنندگان داشته باشیم. که جهت این تبادل انرژی نیاز به افزایش ولتاژ و سپس کاهش آن می باشد که در این خصوص ایستگاههای فشار قوی مناسب این مشکل را بر طرف کرده و گام اساسی در جهت پیش برد این مساله برداشته است. و با توجه به محدودیت های محیطی و نامناسب بودن وضعیت جوی و استراتژیکی منطقه این امکان را به ما می دهد که با احداث و توسعه پست های فشارقوی از نوع بسته GIS این تبادل انرژی را به نحو مطلوبی در مراکز مصرف و حوزه شهری داشته باشیم که در این میان مسئله اقتصادی در این مراکز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که پستهای سربسته GIS تا حدودی به این مسائل جواب گو می باشد.
این پایان نامه شامل ده فصل, می باشد که در فصل اول به بررسی عایق های گازی SF6 که در پستهای سربسته گازی بیشترین کاربرد را دارد می پردازیم. در فصل دوم به نقش و نوع پستهای فشار قوی در شبکه های انتقال و پخش انرژی و همچنین سطح ولتاژهای موجود در ایران بحث می شود. در فصل سوم به نقش و اساس پستهای GIS و همچنین تکنولوژی سیستمهای GIS, مزایا و معایب پستهای GIS در صنعت برق اشاره می شود. سیستمهای GIS داخلی (indoor) و بیرونی (out door) و همچنین هزینه های مربوط به احداث آنها در فصل چهارم آورده شده است. بررسی جنبه های اقتصادی سیستمهای GIS از نظر هزینه و فاکتورهای موثر در آن و ارزیابی پروژه از لحاظ اقتصادی و نیز مقایسه سیستم های GIS با AIS در فصل پنجم بحث شده است. در فصل ششم به عیب یابی و تعمیرات تجهیزات پستهای GIS پرداخته می شود. نحوه نگهداری پستهای GIS نیز در فصل نهم بحث شده است و فصل آخر به نتیجه گیری کلی و پیشنهادات اختصاص دارد. در ضمن نمونه ای از تجهیزات انواع پستهای GIS در ضمیمه های یک و دو آورده شده است.

 

فهرست مطالب این پایان نامه ۱۳۶ صفحه ای:

پیشگفتار الف

فصل اول – عایق های گازی SF6
مقدمه
آشنایی با گاز SF6
ساختمان مولکولی گاز SF6
شناخت و خواص گاز SF6
اثر هوا بر روی گاز SF6
اثر رطوبت در گاز SF6
کیفیت تجاری گاز SF6
اهمیت و فشار چگالی گاز SF6
کاربردهای مختلف گاز SF6 در صنعت فشار قوی

فصل دوّم – نقش و رفع پست های فشار قوی در شبکه های انتقال پوشش اضافی
مقدمه
ولتاژهای انتقال و ولتاژهای پخش انرژی
خصوصیات ساختمانی پست های فشار قوی و تقسیم بندی پست ها از نظر ساختمانی

فصل سوّم – سیستم های فشار قوی سر بسته گازی با عایق گازی SF6
مقدمه
سیستم GIS
عناصر مختلف پست های فشار قوی GIS
اساس کار پستهای GIS
کلیاتی درباره تکنولوژی پست های GIS
میدان های استوانه ای هم محور و کروی هم مرکز
مقایسه پست های گازی GIS و معمولی AIS
مزایای عمده یک پست GIS نسبت به AIS

فصل چهارم – بررسی سیستم های GIS در مورد بکارگیری آنها بصورت بیرون یا داخلی
مقدمه
نکاتی در جهت انتخاب بین سیستم داخلی یا خارجی GIS
انتخاب بین سیستم های داخلی و بیرونی بر اساس محاسبه هزینه های طراحی و طول عمر پست

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل پنجم – بررسی جنبه های اقتصادی سیستم GIS
مقدمه
ارزیابی اقتصادی پروژه ها
مقایسه سیستم های GIS و AIS و فاکتورهای موثر در انتخاب سیستم
کاهش زمان از مدار خارج بودن سیستم
هزینه های نگهداری و بهره برداری
اثر ولتاژ بر روی مقایسه هزینه ها و قیمت سیستم های GIS
مقایسه اقتصادی پستهای گازی GIS و معمولی AIS

فصل ششم – نصب و راه اندازی GIS
مقدمه
نصب و راه اندازی GIS

فصل هفتم – عیب یابی در تجهیزات GIS
مقدمه
روش های موجود در شناخت عیب
روش های نوین عیب یابی

فصل هشتم – تجربه های تعمیراتی GIS
طبقه بندی کلی عیوب در GIS
عیوب داخلی در تاسیسات GIS
عیوب خارجی در تاسیسات GIS

فصل نهم – تجربه های نگهداری GIS
اندازه گیری ناخالصی گاز SF6
اندازه گیری رطوبت موجود در گاز SF6
آنالیز گاز SF6
آزمایش نشتی گاز SF6
آزمایشات عایقی GIS
اهداف آزمایش های عایقی درGIS
تجهیزات آزمایش عایقی

فصل دهم – نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
مراجع

 

برای دریافت لینک دانلود این پایان نامه از طریق دکمه ی زیر اقدام فرمایید:

تعداد صفحات: ۱۳۶

مبلغ:۲۰٫۰۰۰ تومان

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: .doc

حجم فایل دانلود: ۷ مگابایت