پایان نامه شناسایی شاخص ها و عوامل موثر بر تاب آوری در شهر گرگان

پایان نامه
۱۴ بهمن
2+

پایان نامه شناسایی شاخص ها و عوامل موثر بر تاب آوری در شهر گرگان

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

چکیده:
امروزه تاب آوری راهی مهم برای تقویت جوامع و شهر با استفاده از ظرفیت های آنها مطرح می شود و تعاریف، رویکردها، شاخص ها و مدل های سنجش و ارزیابی گوناگونی در زمینه تاب آوری شکل گرفته است. جوامع شهری برای بازگشت سریع به وضعیت پیش از بحران در زمان وقوع مخاطرات طبیعی به دنبال دست یابی به شرایطی هستند که تا حدودی از خسارات وارده کم نماید. به همین منظور شناخت و ارزیابی میزان خطر پذیری نسبت به مخاطرات طبیعی و ریشه یابی علل ان برای رسیدن به شهر تاب آور ضروری می باشد. این پژوهش ازنوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به شناسایی شاخص ها و عوامل موثر بر تاب آوری در شهر گرگان می پردازد. در این پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای شاخص ها و عوامل موثر بر تاب آوری شناسایی و تعریف عملیاتی و مفهومی شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه میدانی به وسیله مردم، اطلاعات مورد نیاز نواحی شش گانه به صورت تصادفی جمع آوری گردید.برای تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS و روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد، و در آخر با استفاده از امکانات تحلیلی و نمایشی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS به مدل سازی و نمایش میزان تاب آوری در نواحی ششگانه شهر گرگان پرداخته شد. خروجی آزمون آماری تی تک نمونه ای نشان داد که در ۱۲ بعد مربوط به تاب آوری شهری در گرگان شاهد عدم مطلوبیت نسبی هستیم و تنها یک بعد دارای مطلوبیت می باشد. همچنین آزمون پیرسون نشان داد که همبستگی ابعاد ۱۳ گانه در نواحی شهری گرگان، دارای رابطه معناداری با کاهش بلایای طبیعی بوده و بر اساس تحلیل رگرسیون، ابعاد مختلف تاب آوری در نواحی مختلف شهر گرگان دارای پراکنش فضایی ناهمگونی می باشد.
واژگان کلیدی: تاب آوری شهری، ارزیابی، گرگان

 

فهرست مطالب این پایان نامه

چکیده
فصل اول – کلیات
۱-۱مقدمه
۱- ۲- بیان مساله
۱- ۳- همیت و ضرورت تحقیق
۱- ۴- سابقه تحقیق
۱- ۵- اهداف تحقیق
۱- ۶- فرضیه های تحقیق
۱- ۷ – کاربردهای تحقیق
۱- ۸- جنبه جدید بودن و نوآوری در طرح .
۱- ۹- روش انجام تحقیق
۱- ۱۰ – روش و ابزار گردآوری اطلاعات
فصل دوم – مبانی نظری
۲- ۱- مفاهیم و تعاریف تاب آوری
۲ – ۱-۱- مفاهیم واژه ای تاب آوری
۲-۱-۲- طبقه بندی تعاریف تاب آوری
۲-۱-۳- رویکردهای مفهومی تاب آوری
۲-۱-۴- تحلیل تبیینی مفهوم تاب آوری
۲-۲- ابعاد و مولفه های تاب آوری
۲-۲-۱- ابعاد تاب آوری
۲-۲-۲-ضرورت های تاب آوری
۲-۲-۳- مولفه های تاب آوری
۲-۳- انواع تاب آوری
۲-۳-۱- تاب آوری اقتصادی
۲-۳-۲- تاب آوری کالبدی
۲-۳-۳- تاب آوری زیست محیطی
۲-۳-۴- تاب آوری اجتماعی
۲-۳-۵- تاب آوری منطقه ای
۲-۴- رویکردهای بحث تاب آوری
۲-۵- ویژگی های تاب آوری
۲-۶- تاب آوری در شهرها
۲-۷- سیر تاریخی مفهوم تاب آوری
۲-۸- اقدامات و شاخص های تاب آوری.
۲-۹- مفهوم تاب آوری و آسیب پذیری .
۲-۹-۱- کاهش آسیب پذیری یا افزایش تاب آوری؛ تغییر رویکرد
۲-۱۰- چارچوب های مفهومی سنجش تاب آوری
۲-۱۰-۲- چارچوب معیشت پایدار
۲-۱۰-۲-۱ مدل تقلیل خطر
۲-۱۰-۲-۲- مدل بازیابی
۲-۱۰-۲-۳- مدل ساختاری – شناختی
۲-۱۰-۲-۴- مقیاس عمل مدل توبین
۲-۱۰-۳- مدل مکانی (DROP)
۲-۱۰-۳-۱-فرضیات به کار گرفته شده درمفهوم سازی مدل DROP
۲-۱۰-۳-۲-فرایند مدل DROP
۲-۱۰-۳-۳- گونه های متعدد تاب آوری درگیر در فرایند مدل DROP
۲-۱۰-۴- رویکرد سرمایه – پایه مایونگا
۲-۱۱- خصوصیات یک جامعه تاب آوری
۲-۱۲- نتیجه گیری
فصل سوم- روش شناسی و شناخت محدوده
الف. روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۳- جامعه آماری تحقیق.
۳-۴- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه.
۳-۵- ابزارهای جمع آوری داده های تحقیق
۳-۶- مقیاس های پرسشنامه
۳-۷- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق
۳-۸- روش تجزیه تحلیل داده ها
ب)شناخت محدوده مورد مطالعه
۳-۲-۱- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری
۳-۲-۲- ویژگی های جمعیتی شهر گرگان
۳-۲-۳- ویژگی های طبیعی شهر گرگان
۳-۲-۳-۱- عوارض طبیعی و مصنوعی منطقه طرح
۳-۲-۳-۱-۱- عوارض طبیعی
۳-۲-۳-۱-۲- عوارض مصنوع
۳-۲-۳-۲- توزیع شیب
۳-۲-۳-۳- بررسی خصوصیات تکنوتیکی زمین(زلزله)
۳-۲-۳-۴- زمین لغزش
زمین شناسی حوضه آبریز بالادست گرگان
۳-۲-۴- منابع و نحوه تامین آب شهر
۳-۲-۴-۱- آب های سطحی
۳-۲-۵- شرایط اقلیمی و آب و هوایی
۳-۲-۵-۱- دمای هوا
۳-۲-۵-۲- بارش
۳-۲-۶- اوضاع کلی اقتصاد شهر، میزان تولید و نوع آن در هر یک از بخشهای اقتصادی
۳-۲-۷-بافت و سازمان شهری
۳-۲-۷-۱- الگوی بافت
۳-۲-۷-۱-۱- الگوی ارگانیک (Uncurvilinear).
۳-۲-۷-۱-۲- الگوی شطرنجی(Grid)
۳-۲-۷-۱-۳- الگوی نامنظم (Deregular)
۳-۲-۷-۱-۴- الگوی شعاعی (Radial)
۳-۲-۷-۱-۵- الگوی فیوز گرید (Fused Grid).
۳-۲-۷-۲- الگوی توده و فضا.
۳-۳- نتیجه گیری.
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات (یافته های تحقیق)
۴-۱- مقدمه.
۴-۲- ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه.
۴-۲-۱- جنسیت
۴-۳-۲- وضعیت تاهل
۴-۳-۲- سن
۴-۳-۴- سطح تحصیلات
۴-۳-۵- سابقه سکونت در شهر
۴-۴- توصیف آماری سوالات پرسشنامه تاب آوری شهر گرگان
۴-۵- توصیف آماری و مقایسه میانگین ابعاد مختلف متغیر تاب آوری شهر گرگان
۴-۶- توصیف میانگین ابعاد مختلف متغیر تاب آوری شهری
۴-۶-۱- بعد سیاستهای ملی و چارچوب های قانونی موثر بر کاهش خطر پذیری بلایا
۴-۶-۲- بعد منابع و خدمات تخصیص یافته برای برنامه های اجرای با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا
۴-۶-۳- بعد سیاست ها و برنامه های توسعه اجتماعی با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا
۴-۶-۴- بعد سیاست ها و برنامه های اقتصادی و مولد با رویکرد کاهش خطر آسیب پذیری.
۴-۶-۵- بعد داده های مربوط به مخاطرات و اطلاعات مربوط به آسیب پذیری با ارزیابی هایخطر پذیری ملی و محلی
۴-۶-۶- بعد سیستم های هشدار سریع با تاکید بر کاهش خطرپذیری
۴-۶-۷- بعد همکاری ملی ، منطقه ای در زمینه خطرپذیری با تاکید بر کاهش خطرپذیری بلایا
۴-۶-۸- بعد قابلیت دسترسی به اطلاعات مربوط به بلایا در تمامی سطح برای ذینفعان
۴-۶-۹- بعد آموزش مرتبط با کاهش خطرپذیری و شناخت آسیب های طبیعی در مدارس و موارد آموزشی و کارگاههای آموزشی
۴-۶-۱۰- کاهش خطرپذیری بلایا هدف یکپارچه در سیاست ها و برنامه های مرتبط با محیط (استفاده از زمین، مدیریت منابع طبیعی و…)
۴- ۶-۱۱- بعد برگزاری تمرین های آموزشی مداوم برای آزمایش و توسعه برنامه های واکنش در برابر بلایا
۴ –۶-۱۲- بعد برقرار نمودن برنامه های آمادگی در برابر بلایا و برنامه های احتیاطی در تمامی سطوح اداری
۴-۶-۱۳- ذخایر مالی و ساز و کارهای احتیاطی به منظور پشتیبانی از واکنش و بازیابی موثر در زمان های مورد نیاز.
۴-۷- آزمون کولموگروف – اسمیرنف (آزمون نیکویی برازش)
۴- ۸- بررسی وضعیت ابعاد مختلف تاب آوری در شهر گرگان
۴-۹- بررسی و تحلیل تاثیر ابعاد مختلف تاب آوری شهری در کاهش مخاطرات محیطی و بلایا.
۴-۹-۱- بررسی تأثیر بُعد « سیاست های ملی و چارچوب های قانونی موثر بر کاهش خطر پذیری بلایا» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۲- بررسی تاثیر بعد «منابع و خدمات تخصیص یافته برای نامه ها یا جرایب با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۳- بررسی تاثیر بعد « سیاست ها و برنامه های توسعه اجتماعی با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا» بر تاب آوری شهر گرگان.
۴-۹-۴- بررسی تاثیر بعد «سیاست ها و برنامه های اقتصادی و مولد با رویکرد کاهش خطر آسیب پذیری» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۵- بررسی تاثیر بعد «داده های مربوط به مخاطرات و اطلاعات مربوط به آسیب پذیری با ارزیابی های خطرپذیری ملی و محلی » بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۶- بررسی تاثیر بعد «رابطه سیستم های هشدار سریع با کاهش خطرپذیری» بر تاب آوری شهر گرگان.
۴-۹-۷- بررسی تاثیر بعد « تاثیر همکاری ملی ، منطقه ای در زمینه خطرپذیری بر کاهش خطرپذیری بلایا» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۸- بررسی تاثیر بعد «قابلیت دسترسی به اطلاعات مربوط به بلایا در تمامی سطوح برای ذینفعان» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۹- بررسی تاثیر بعد «آموزش مرتبط با کاهش خطرپذیری و شناخت آسیب های طبیعی در مدارس و موارد آموزشی و کارگاه های آموزشی» بر تاب آوری شهر گرگان
۴=۹=۱۰= بررسی تاثیر بعد «کاهش خطرپذیری بلایا هدف یکپارچه در سیاست ها و برنامه های مرتبط محیط (استفاده از زمین ، مدیریت منابع طبیعی و…) » برتاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۱۱- بررسی تاثیر بعد «برگزاری تمرینهای آموزشی مداوم برای آزمایش و توسعه برنامه های واکنش در برابر بلایا» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۱۲- بررسی تاثیر بعد «برقرار نمودن برنامه های آمادگی در برابر بلایا و برنامه های احتیاطی در تمامی سطوح اداری» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۱۳- بررسی تاثیر بعد «ارتباط ذخایر مالی و ساز و کارهای احتیاطی به منظور پشتیبانی از واکنش و یازیابی موصر در زمانهای مورد نیاز» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۱۰- جمع بندی فصل چهارم
فصل پنجم – نتیجه گیری ، آزمون فرضیات، ارائه پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
۵-۲- نتیجه گیری
۵-۲-۱- نتیجه گیری از یافته های توصیفی
۵-۲-۲- نتیجه گیری از یافته های تحلیلی..
۵-۲-۲-۱- نتیجه گیری از ارزیابی میزان مطلوبیت ابعاد مختلف تاب آوری در شهرگرگان
۵-۲-۲-۲- نتیجه گیری از ارزیابی میزان وابستگی و تاثیر ابعاد مختلف تاب آوری شهر گرگان در کاهش مخاطرات طبیعی
۵-۳- آزمون فرضیه ها
۵-۴- ارائه پیشنهادات
۵-۴-۱- پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق؛ ارائه پیشنهادات کاربردی در راستای افزایش تاب آوری شهر گرگان در برابر مخاطرات محیط
۵-۴-۱-۱- پیشنهادات در خصوص بعد سیاست های ملی و چارچوب های قانونی موثر بر کاهش خطرپذیری بلایا
۵-۴-۱-۲- پیشنهادات در خصوص بعد منابع و خدمات تخصیص یافته برای برنامه های اجرایی با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا
۵-۴-۱-۳- پیشنهادات در خصوص بعد سیاستها و برنامه های توسعه اجتماعی با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا
۵-۴-۱-۴- پیشنهادات در خصوص بعد سیاستها و برنامه های اقتصادی و مولد با رویکرد کاهش خطر آسیب پذیری
۵-۴-۱-۵- پیشنهادات در خصوص بعد داده های مربوط به مخاطرات و اطلاعات مربوط به آسیب پذیری با ارزیابی های خطرپذیری ملی و محلی
۵-۴-۱-۶- پیشنهادات در خصوص بعد رابطه سیستمهای هشدار سریع کاهش خطرپذیری
۵-۴-۱-۷- پیشنهادات در خصوص بعد تاثیر همکاری های ملی ، منطقه ای در زمینه خطرپذیری بر کاهش خطرپذیری بلایا
۵-۴-۱-۸- پیشنهادات در خصوص بعد قابلیت دسترسی به اطلاعات مربوط به بلایا در تمامی سطوح برای ذینفعان.
۵-۴-۱-۹- پیشنتهادات در خصوص بعد آموزش مرتبط با کاهش خطرپذیری و شناخت آسیب های طبیعی در مدارس و موارد آموزشی و کارگاه های آموزشی
۵-۴-۱-۱۰- پیشنهادات در خصوص بعد کاهش خطرپذیری بلایا با هدف یکپارچه در سیاستها و برنامه های مرتبط با محیط (استفاده از زمین، مدیریت منابع طبیعی و …)
۵-۴-۱-۱۱- پیشنهادات در خصوص بعد برگزاری تمرینهای آموزشی مدارم برای آزمایش و توسعه برنامه های واکنش در برابر بلایا
۵-۴-۱-۱۲- پیشنهادات در خصوص بعد برقرار نمودن برنامه های آمادگی در برابر بالایا و برنامه های احتیاطی در تمامی سطوح اداری
۵-۴-۱-۱۳- پیشنهادات در خصوص بعد ارتباط ذخایر مالی و ساز و کارهای اختیاطی به منظور پشتیبانی از واکنش و بازیابی موثر در زمانهای مورد نیاز
۵-۴-۲- ارائه پیشنهادات پژوهشی برای تحقیقات آتی.
منابع

 

برای دریافت این پایان نامه لطفا ابتدا نسبت به پرداخت مبلغ ۵۴٫۰۰۰ تومان از طریق لینک زیر اقدام کنید تا لینک مستقیم دانلود به شما نشان داده شود

تعداد صفحات:۲۰۴

فرمت:docx

حجم: ۶٫۵ مگابایت

قیمت: ۵۴۰۰۰ تومان