پایان نامه معماری دبیرستان پسرانه

پایان نامه
۱۲ بهمن
0

پایان نامه معماری دبیرستان پسرانه

جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته معماری

مقدمه این پایان نامه

ﭘﺮوﻓﺴﻮر«ﻻوﺳﻮن» ﻳﻜﻲاز ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺌﻮرﻳﺴﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهﻛﺘﺎب‬ «ﻃﺮاﺣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ؟»اﻋﺘﻘﺎد دارد:از ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻛﻪ ﻣﻲ‬ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻴﭽﻴﻚ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬاب و دل اﻧﮕﻴﺰ‬ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻬﻢاﻧﺴﺎﻧﻲ وآﻣﻮزﺷﻲ ورﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻤﺎن ﻣﻲ‬اﻧﺠﺎﻣﺪ…‬
ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻜﻲاز ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری-ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای را در‬ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ایفاء ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧکارﻧﺎﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ. ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را‬ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ‬
ﻳﻜﻲاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ دراﻳﻦ ﺣﻮزه، ﻫﻤﺪوﺳتی ﻣیان ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدآن در ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ.
ﺟﻨبشهای اﺻﻼح ﻣﺪارس ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و‬ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻼﺳﻬﺎاز ﻳﻚ ﭼﻬﺎردﻳﻮاری ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻳﻚ‬ ﻣﺴﺄﻟﻪﻋﺎم و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﺎﻟﻬﺎی دﻫﺔ ۷۰ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ،ﻧﮕﺎهﻫﺎدر ﻃﺮاﺣﻲ‬ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ درون ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪاﺟﺰاء‬ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮد. ازﺳﺎﻟﻬﺎی ۶۰ و ۷۰ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺪارس وﻛﻼﺳﻬﺎی درس،ازﺣﺎﻟﺖ آﻣﻮزش ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا‬‬ ﻧﻤﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺑﺎ ﭘﻼنﻫﺎی ﺑﺎز، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮص ﮔﺮدﻳﺪ درﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ، ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ازﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪاﺳﺖ.‬‬
ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی‬ ﺷﻬﺮی، ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ،‬اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺰای ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ ﻬﺎﺳﺖ- ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺗﺴﻬﻴﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در راﺑﻄﻪ‬ ﺑﺎ ﻛﻞ‬ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮی در ﻧﻈﺮ آﻳﺪ واﻳﻦ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺘﻲ ﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ آﻣﻮزﺷﻲ را از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﺠﺰادﻳﺪه و در واﻗﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ دو ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻮازی و‬ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.‬
از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺪارس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎداﻧﺶآﻣﻮزان، ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻣﺪارس و ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ‬ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد. ﻋﻤﻠﻜﺮداﺻﻠﻲ ، ﻳﻌﻨﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛﻮدﻛﺎن و‬ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺻﺔ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ی دﻳﮕﺮ‬ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮی در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎص،آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآورد. اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪارس از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ، زﻣﻴﻦ ورزش، ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و… ﺑﺎاﻧﺪﻛﻲ‬ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺎرک، ورز ﺷﮕﺎه و… را اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺪارس در ﻛﻨﺎر و ‬ﻫﻤﺠﻮاری ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ﺧﺎص ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ، اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺳﺒﺐ:‬
‬‬۱- ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدی‬
۲- ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.‬
۳-دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻗﺘﺼﺎد زﻣﺎن‬
۴- رفع ﻓﻘﺪان ﺗﺴﻬﻴﻼت آﻣﻮزﺷﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ورزﺷﻲ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم و داﻧﺶآﻣﻮزان.‬
ﻣﻲﺷﻮد.‬ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در واﻗﻊ ﻫﺪف ازاﻳﻦ ﭘﺮوژه: ۱- اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﻜﺎریﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ًﺗﻌﺎﻣﻼت و‬ ﺗﺪاوم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
‬۲-اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﭘﺎرکﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮوﻳﺲ دادن ﻫﻢ ﺑﻪ‬ ﻋﻤﻮم و ﻫﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ
‬۳-اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺟﺬاب و دﻟﻨﺸﻴﻦ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان (ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ و راﺑﻄﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ‬ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ)و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻮدن در ﻣﺪرﺳﻪ
‬۴-ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺲ ﺷﻬﺮوﻧﺪی‬ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬

 

فهرست مطالب

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻓﺼﻞاول:
بیان مسئله
۱-۱- اهمیت و ضرورت
۲-۱- اهداف
۳-۱- فرضیات
۴-۱- روش تحقیق
ﻓﺼﻞدوم:
ادبیات موضوع
۱-۲- ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪارس دراﻳﺮان
۱-۲-۱- ﻣﺪرﺳﻪ دراﻳﺮان ﭘﻴﺶ ازاﺳﻼم‬
۲-۲- شکل گیری مدارس معاصر در ایران
۲-۲-۲- ( سیستم آموزشی رایج )معلم سالار:
۲-۲-۳- ( سیستم آموزشی مدرن )دانشآموز محور:
۲-۲-۴- سیستم فضا باز :
۳-۲- سازماندهی کلاس:
۳-۲-۲- سازماندهی آزاد
۳-۲-۳- شکل دایره ای
۳-۲-۴- گروهی
۳-۲-۳- شکل دایرهای:
۳-۲-۴- سازماندهی گروهی:
۴-۲- ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪارس
‬۴-۲-۱- ﻣﺪارس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:‬
‬۴-۲-۲- ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺪون دﻳﻮار «School without walls‬‬»:
‬‬‬۴-۲-۳- ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﻮﻳﺸﻲ‬
‬‬‬‬‬‬۴-۲-۴- فضا های باز در طراحی مدارس.
۵-۲- ارتفاع کلاس:
۶-۲- درب کلاس درس:
۷-۲-.نور
۸-۲- ادراک کودک از فرم
۹-۲- عملکرد
‬‬ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی‬
ﻓﺼﻞ سوم:
مبانی نظری
۱-۳- معماری پایدار (Sustainable Architecture )
۱-۳-۱- معماری سبز ( Green Architecture ).
۱-۳-۴- اصول توسعه ساخت و ساز پایدار :
۱-۳-۵- طراحی پایدار و اصول اولیه آن :
۱-۳-۶- شش اصل مهم در مورد در مورد معماری پایدار :
۲-۳- ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎﻫﺎ در ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ‬
۲-۳-۱- ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ‬
‬ ۳-۳- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪارس‬
۳-۳-۱- ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ‬
ﻓﺼﻞ چهارم:
مطالعات موردی
۱-۴- نمونه داخلی
۲-۴-نمونه خارجی
فصل پنجم :
مطالعات زمینه
۱-۵- شهرگرگان
۲-۵- جغرافیا گرگان
۲-۵-۱ اقلیم گرگان‬
۳-۵- بافت گرگان
ﻓﺼﻞ ششم:
اصول و ضوابط, استانداردها, سازه, تاسیسات
۱-۶- ﺿﻮاﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻲﻓﻀﺎﻫﺎ‬
۲-۶- روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺪارس‬
۲-۶-۱- ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺳﻄﻮح
۳-۶- ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺠﻬﻴﺰات‬
۴-۶- ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺮﻳﻖ
۵-۶- اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪارس
۵-۶-۱- اﻧﺪازه ﻣﺪرﺳﻪ «school size‬‬»:
‬‬۵-۶-۲- ﺗﻨﻮع اﺷﻜﺎل ﻣﺪارس ﻛﻮﭼﻚ‬
ﻓﺼﻞ هفتم:
طراحی
۱-۷- ﻣﻌﺮﻓﻲزﻳﺮﻓﻀﺎﻫﺎیﻣﻮردﻧﻴﺎز‬
‬۱-۷-۱- ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎﻫﺎ‬
۱-۷-۱-۱- ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﻲ‬
۱-۷-۱-۲- ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ
۱-۷-۱-۳- ﺳﺎﻟﻦﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره(آﻣﻔﻲﺗﺌﺎﺗﺮ‬)
۱-۷-۱-۴- ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎز
۱-۷-۱-۵- ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
۱-۷-۲-ﻓﻀﺎﻫﺎیﻏﻴﺮآﻣﻮزﺷﻲ‬
۱-۷-۲-۱- ﺳﺎﻟﻦﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره (ورزﺷﻲ)
۱-۷-۲-۲- ﻓﻀﺎﻫﺎی اداری
۱-۷-۲-۳-ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری
۱-۷-۲-۴- ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ
۱-۷-۲-۵- ﺧﺪﻣﺎت‬
۱-۷-۲-۶- ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
۱-۷-۲-۷- آﺑﺨﻮری
۱-۷-۲-۸- ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت واﻧﺒﺎر داری
۱-۷-۲-۹- ﺳﺮاﻳﺪاری و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ
۱-۷-۲-۱۰-ﺑﻮﻓﻪ:‬
۱-۷-۳- ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪ‬
۱-۷-۳-۱- ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﺤﻮﻃﻪ:‬
۱-۷-۳-۲- ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ و ﺻﻒ ﺟﻤﻊ:‬
۱-۷-۳-۳- ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ‬
۱-۷-۳-۴- ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ‬
۱-۷-۳-۵- ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﻲ
۱-۷-۳-۶- راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻓﻀﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺤﻮﻃﻪ:‬
سایت‬ , همسایگیها
مساحت زمین , تحلیل اقلیمی‬
روند طراحی ,حوزه بندی محوطه
حوزه بندی طبقات , دیاگرام ارتباط عمودی
دیاگرام درز انقطاع
پلان همکف ‬
پلان طبقه اول
نمای جنوبی
مقطع A-A
مقطع B-B
ستون گذاری
پرسپکتیو‬
‬ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ

 

برای دریافت این پایان نامه کامل لطفا ابتدا از طریق لینک زیر مبلغ ۲۹۰۰۰ تومان را پرداخت کنید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود

صفحات:۱۰۵

حجم:۱۶ مگابایت

فرمت:docx

آماده چاپ: بله

پایان نامه معرفی شبکه های حسگر بی سیم ،مفاهیم،معماری ومنطق فازی

پایان نامه
۲۸ آبان
0

پایان نامه کارشناسی معرفی شبکه های حسگر بی سیم ،مفاهیم،معماری ومنطق فازی

رشته کامپیوتر

 

چکیده
گستره کاربری شبکه‌های بی‌سیم حسگر بسیار وسیع بوده و از کاربردهای کشاورزی، پزشکی و صنعتی تا کاربردهای نظامی را شامل می‌شود. به عنوان مثال یکی از متداول‌ترین کاربردهای این تکنولوژی، نظارت بر یک محیط دور از دسترس است. مثلاً نشتی یک کارخانه شیمیایی در محیط وسیع کارخانه می‌تواند توسط صدها حسگر که به طور خودکار یک شبکه بی‌سیم را تشکیل می‌دهند، نظارت شده و در هنگام بروز نشت شیمیایی به سرعت به مرکز اطلاع داده شود.
هدف از این پرژه بررسی بررسی سخت افزار برای شبکه های حسگر محدودیت های موجود مانند هزینه های پایین ، حجم کوچک، توان مصرفی پایین، نرخ بیت پایین می باشد.
در این سیستم‌ها بر خلاف سیستم‌های سیمی قدیمی، از یک سو هزینه‌های پیکربندی و آرایش شبکه کاسته می‌شود از سوی دیگر به جای نصب هزاران متر سیم فقط باید دستگاه‌های کوچکی را که تقریباً به اندازه یک سکه هستند. شبکه حسگر بی‌سیم (Wireless Sensor Network/ WSN) به یک شبکه بی سیم از حسگرهای خودراهبر گفته می‌شود که با فاصله پخش شده اند و برای اندازه گیری گروهی برخی از کمیت‌های فیزیکی یا شرایط محیطی مانند دما، صدا، لرزش، فشار، حرکت یا آلاینده ها، در مکانهای مختلف یک محدوده کاربرد دارد. شبکه‌های حسگر با انگیزه استفاده در کاربردهای نظامی مانند نظارت بر میدان جنگ، توسعه پیدا کرد. اما امروزه شبکه‌های حسگر بی سیم در صنعت و بسیاری از مقاصد غیر نظامی استفاده می‌شوند، از جمله نظارت و کنترل فرآیندهای صنعتی، نظارت بر سلامت دستگاهها، نظارت بر محیط و یا خانه، کاربردهای مراقبت از سلامتی، خانه‌های هوشمند و کنترل ترافیک.

 

فهرست مطالب

چکیده ‌
فصل اول : کلیات پژوهش
۱٫۳) فرضیه‌ها
۱٫۴) اهداف تحقیق
۱٫۵) روش تحقیق
۱٫۶) مراحل انجام تحقیق
۱٫۷) ساختار پایان‌نامه
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع معرفی شبکه های حسگر بی سیم ، مفاهیم ، معماری و منطق فازی
۲-۱) معرفی شبکه‌های حسگر بی‌سیم WSN
۲-۱-۱) ساختار کلی شبکه حس/کار بی سیم
۲-۱-۲ ) ساختمان گره
۲-۱-۳) اجزای نرم افزاری – ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ‪ Tiny OS
۲-۱-۴) ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ:‬
۲-۱-۵) ﻣﻌﻤﺎری ارﺗﺒﺎﻃﻲ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ:‬
۲-۱-۶) محدوده حسگری هر نود:
۲-۱-۷) کاربردها:
۲-۱-۸) پشته پروتکلی:
۲-۱-۹) الگوهای کاهش مصرف انرژی در شبکه حسگر بی سیم
۲-۱-۱۰) طبقه‌بندی روش‌های کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر
۲-۲) منطق فازی چیست؟
۲-۲-۱ ) مجموعه‌های فازی:
۲-۲-۲) متغیر های زبان شناختی :
۲-۲-۳) منطق فازی چگونه به‌کار گرفته می‌شود؟
۲-۲-۴) کاربردهای منطق فازی:
فصل سوم : روشها و مواد تحقیق مسیر یابی در شبکه های حسگر بیسیم
۳-۱) پروتکل های Data-Centric
۳-۱-۱ ) روش مسیریابی Flooding :
۳-۱-۲ ) روش gossiping :
۳-۱-۳ ) روش SPIN :
۳-۱-۴ ) Directed Diffusion
۳-۱-۵ ) مسیر یابی RUMOR
۳-۱-۶ ) Gradient-Base-Routing
۳-۲ ) پروتکل های سلسله مراتبی
۳-۲-۱ ) روش LEACH (سلسله مراتب خوشه بندی تطبیق پذیر کم انرژی)
جزییات الگوریتم Leach :
فاز تشکیل دسته ها :
فاز تشکیل برنامه:
فاز انتقال داده ها:
برخی معایب الگوریتم Leach :
۳-۲-۲ ) PEGASIS
۳-۳) پروتکل های بر مبنای مکان (Location-Based Protocols)
۳-۳-۱) الگوریتم GAF
۳-۳-۲) الگوریتم Gear (Geographic and Energy Aware Routing)
رساندن داده به مقصد در منطقه مورد نظر:
فصل چهارم : مقالاتی در مورد روش های فازی در مسیریابی شبکه های سنسوری
۴-۱) الگوریتمClusterhead Election Using Fuzzy Logic for Wireless Sensor Network
۴-۱-۱) مدل شبکه
۴-۱-۲) کنترل منطق فازی
۴-۱-۳) نمایش دانش فرد خبره
۴-۱-۴) نتایج شبیه سازی
۴-۲-۱) مدل سیستم پیشنهادی
۴-۲-۳) بررسی شبیه سازی ها
۴-۳-۱ ) Transmission Relay Using Fuzzy
۴-۳- ۲) Transmission Relay
۴-۳-۴) مقدار Threshold فاصله
۴-۳-۴) بررسی نتایج شبیه سازی ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع‌بندی و پیشنهاد‌ها
۵-۱: یافته‌های تحقیق
۵-۲: نوآوری تحقیق
۵-۳: پیشنهاد‌ها
پیوستها
ب: واژه‌نامه
مراجع
واژه‌نامه انگلیسی به فارسی
واژه‌نامه فارسی به نگلیسی

 

برای دریافت فایل این پایان نامه لطفا ابتدا مبلغ ۳۷۰۰۰ تومان را از طریق دکمه ی زیر پرداخت کنید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود:

370,000ریال – خرید

قیمت:۳۷۰۰۰ تومان

تعداد صفحات: ۱۴۰

حجم:۳٫۰۳ مگابایت

فرمت:docx و قابل ویرایش

آماده چاپ: بله

پایان نامه کارشناسی ایده از نقوش تخت جمشید در طراحی لباس مانتو

پایان نامه
۱۴ آبان
1+

پایان نامه کارشناسی ایده از نقوش تخت جمشید در طراحی لباس مانتو

چکیده پایان نامه

چکیده:
پوشش زن و مرد ایرانی از جمله مسائلی که از دوران باستان دارای اهمیت بوده است و در شرع مقدس اسلام نیز بر آن تأکید بسیار شده است پوشش ایرانی از ابتدای تاریخ باستانی این کشور تا کنون دست خوش تحولات جدی نشده و مفهوم پژوهش از زمان باستان به این سو در فرهنگ ایرانی حفظ شده است.
این تحقیق پیرامون پادشاهان هخامنشی و بناهای تخت جمشید در عصر هخامنشینان پرداخته و با تکیه بر نقوش ستونهای تخت جمشید، آتشدانها، بیستون، نهرها و کتیبه ها و بافندگی و نقوش هخامنشی، به مدل و نقش مایه هایی مدرن و زیبا دست یابد.
لباس هر انسان نشانه شخصیت وجودی اوست و انسان تا مادامی که به یک سلسله ارزش ها و بینش ها معتقد و دلبسته باشد ، لباسی متناسب با آن ارزش ها و بینش ها به تن خواهد کرد.
حفظ فرهنگ اصیل ایرانی و کوشش جهت دور بودن از آلودگی های فرهنگی و در عین حال به روز بودن و مدرن بودن خود باختگی فرهنگی، لوازم طراحی لباس بر مبنای فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و همچنین به روز بودن این گونه لباسها به صورتی که مورد توجه و اقبال نسل جوان قرار گیرد ، از اهمیت فراوانی برخورد است. نتایج حاصله از این پژوهش بیانگر آن است که تخت جمشید، بنای تاریخی بوده و این بنا متعلق به دوران هخامنشیان و در استان فارس شهر شیراز قرار دارد.

واژگان کلیدی: پادشاهان هخامنشی- بناهای تخت جمشید-هنر معماری – بافت و نقش- لباس

 

فهرست مطالب

چکیده:
مقدمه:
بیان مسئله:
نگاهی اجمالی به تاریخ هخامنشی:
فصل اول: پادشاهان هخامنشی
۱-۱- سلطنت کوروش بزرگ:
۱-۲- سلطنت کمبوجیه : (۵۳۹-۵۲۲ ق م)
۱-۳- سلطنت داریوش اول : (۵۲۱تا۴۸۶ ق.م)
۱-۳-۱- اقدامات داریوش بزرگ :
۱-۴- خشایارشا : (۴۸۶-۴۶۵ ق.م )
۱-۵- حکومت اردشیر بعد از خشایارشا :
فصل دوم : بناهای تاریخی دوره هخامنشی
۲-۱- پاسارگاد:
۲-۲- آرامگاه کوروش
۲-۳- شوش:
۲-۴- کاخ آپادانا:
۲-۵- ستون های هخامنشی:
۲-۶- آتشدان های هخامنشی:
۲-۷- بیستون:
۲-۸- تخت جمشید:
۲-۸-۱- سرانجام تخت جمشید:
۲-۸-۲- جایگاه کنونی این سازه:
فصل سوم : هنر در دوره هخامنشی
۳-۱- هنر در عصر هخامنشی:
۳-۲- هنر معماری:
۳-۳- هنر تجملاتی:
۳-۴- ریتون های هخامنشی:
۳-۵- مهرهای هخامنشی:
۳-۶- کتیبه های هخامنشی:
۳-۷- حجاری دوره هخامنشی:
۳-۸- سکه زنی در دوره هخامنشی:
۳-۹- بافندگی :
۳-۱۰- سفال هخامنشی:
فصل چهارم : رودوزیها و بافتها در دوره هخامنشی
۴-۱- تاریخچه رودوزی ایران در دوره هخامنشی:
۴-۲- نقش و رنگ در بافتها و دوخت های دوره هخامنشی:
فصل پنجم : پوشاک مردمان دوره هخامنشیان
۵-۱- نوع پوشش در سلسله هخامنشیان:
۵-۲- پو شاک زنان پارسی :
۵-۳- پو شاک مردان پارسی:
۵-۳-۱- بالا پوش:
۵-۳-۲- کلاه پارسیان:
۵-۳-۳- کفش پارسی:
فصل ششم : گزارش کار عملی
طرح های اتدی
طرح های رنگی
الگوی گسترده شماره ۱
الگوی گسترده شماره ۲
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

 

 

برای دریافت لینک دانلود ابتدا از طریق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۳۷۰۰۰ تومان اقدام کنید تا پایان نامه آماده چاپ و کامل در اختیار شما قرار گیرد

قیمت: ۳۷۰۰۰ تومان

حجم: ۱۴ مگابایت
فرمت: doc و قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۱۳۰

پاورپوینت : محوطه سازی و زیبا سازی ویلا

محوطه سازی ویلا
۳۰ خرداد
4+

محوطه سازی ویلا

معماری منظر (محوطه‌سازی) تلفیقی از علوم مهندسی شهرسازی و مهندسی معماری است که به طراحی و فضاسازی در محیط باز می‌پردازد. معماری منظر می‌تواند مربوط به یک بنا، بوستان و غیره باشد.
معماری منظر همان طراحی شهری ولی در سطح پایین است. معماری منظر در مورد انسان و نحوهٔ آرامش آن بحث می‌کند؛ یعنی هرچه‌قدر معماری منظر ما بهتر باشد، منظر ما در همهٔ زمینه‌ها -چه در زمینهٔ فرهنگی و چه در زمینهٔ اجتماعی- پیشرفت خواهد کرد.
“در تعاریف کنونی معماری منظر به خصوص به عنوان هنر ایجاد ارتباط میان انسان و طبیعت بیش ازهر چیز به خلق و آماده‌سازی زمینه های درک زیبایی در محیط انسانی و به عبارت دیگر به بخش وسیعی از محیط طبیعی و باز توجه می شود. لذا این دانش و حرفه با هنرمندی زمینه ساز طراحی و پردازش زمین و به ویژه نمایش خوانا و پایدار جلوه های بصری در فضاهای باز است، بعلاوه نقش بسیار مهمی را نیز درمدیریت به تعادل رسانیدنمجموعه عوامل و عناصر طبیعی و مصنوع در جوامع زیستی ایفا می کند. مجموعه فعالیت هایی که در مقیاس های متفاوت و با هدف خلق مکان هایی لذت بخش، فضاهایی تماشائی و احساس برانگیز صورت می پذیرد.

برای دانلود فایل پاورپوینت آماده با پایین مطلب مراجعه کنید

آماده سازی اولیه
۱. ایجاد نقاط نقشه : برای اجرای ساختمانها , خیابان ها و … در محوطه , باید قبلا یم سری نقاط در روی زمین مشخص نمود . این نقاط باید طوری انتخاب شوند که اولا بر یکدیگر دید داشته باشند ,ثانیا فواصل آنها طوری باشد که پیاده کردن نقاط بعدی به سهولت انجام شود . این نقاط به وسیله میخ های فلزی مشخص می شوند . میخ های فلزی بر روی پایه های بتنی , به ابعاد حداقل ۱۰ * ۱۰ سانتیمتر و حداقل عمق ۷۰ سانتیمتر قرار می گیرند . میخ های فلزی باید رنگ آمیزی و شماره گذاری شده و حداقل ۲۵ سانتیمتر بالاتر از سطح زمین قرار گیرند .
۱. ایجاد نقاط نقشه : برای اجرای ساختمانها , خیابان ها و … در محوطه , باید قبلا یم سری نقاط در روی زمین مشخص نمود . این نقاط باید طوری انتخاب شوند که اولا بر یکدیگر دید داشته باشند ,ثانیا فواصل آنها طوری باشد که پیاده کردن نقاط بعدی به سهولت انجام شود . این نقاط به وسیله میخ های فلزی مشخص می شوند . میخ های فلزی بر روی پایه های بتنی , به ابعاد حداقل ۱۰ * ۱۰ سانتیمتر و حداقل عمق ۷۰ سانتیمتر قرار می گیرند . میخ های فلزی باید رنگ آمیزی و شماره گذاری شده و حداقل ۲۵ سانتیمتر بالاتر از سطح زمین قرار گیرند
۲. پر کردن چاه ها و قنوات مزاحم متروکه : چنانچه در محوطه و محل تاسیسات , چاه های قدیمی فاضلاب یا قنات های متروکه ای که پر کردن آنها ضروری است وجود داشته باشد , باید این کار با مصالح مناسب نظیر خاک , شفته و سنگ لاشه انجام شود. در صورتی که پر کردن چاه , مقرون بصرفه نباشد و یا در مورد چاه های عمیق , به شرط آن که خاک اطراف چاه دارای مقاومت بالایی باشد ( ریزشی نباشد ) , می توان به طوقه چینی و مسدود نمودن اقدام کرد .
قنات های آبدار همیشه بایستی حفظ و لایروبی شوند . چاه های آبی و فاضلابی نیز در صورت قابل استفاده بودن بایستی مرمت و مورد استفاده مجدد قرار گیرند . در مورد قنات های متروکه , اگر عمق قنات حداکثر تا ۱۰ متر باشد , باید به طریق فوق آن را پر و اصلاح نمود . ولی اگر عمق آن بیش از ۱۰ متر باشد , در این حالت توصیه می شود با مصالح رودخانه ای ( شن و ماسه شکسته شده طبیعی موجود در سواحل رودخانه ها ) پر شود .

۳. تخریب : تخریب ساختمانها و بناهای قدیمی , شامل تهیه صورت مجالس ( طبقات , نوع مصالح , نوع اجزا, حجم عملیات تخریب ) و پیش بینی موارد ایمنی از جمله حصار کشی , شمع کوبی , قطع انشعابات برق و گاز و آب خارج کردن مصالح تیز و برنده و مصالح با ارزش یا قابل استفاده مجدد است .

۴. دفع گیاهان و قطع درختان : طراحی محوطه باید طوری باشد که به تاسیسات و ساختمانهای مجاور پروژه , صدمه ای وارد نیاید و درختان زیبا و چندین ساله محفوظ مانده و حتی الامکان قطع نشوند . در صورتی که ناگزیر از قطع درخت یا درختانی باشند , ابتدا صورت مجلسی درباره ی حجم عملیات تهیه کرده , سپس بوته ها و نهال ها را ریشه کن می کنند . اگر درخت بزرگ باشد , در نزدیکی سطح زمین بریده شده و اطراف ریشه های ضخیم حاکبرداری و ریشه ها حداقل از فاصله ی نیم متری زیر سطح خاک قطع می شود . سپس سطح ریشه ها سوزانده شده و محل چاله ها با شفته آهکی یا سیمانی پر می شود . سپس سطح ریشه ها سوزانده شده و محل چاله ها با شفته آهکی یا سیمانی پر می شود . ریشه های خیلی بزرگ را می توان با مواد منفجره ترکاند .
انتخاب خاک در محوطه سازی
در محوطه سازی در بخش های مختلف عناصر با نیروهای دینامیکی و استاتیکی متفاوتی در کنار هم قرار میگیرند که هر کدام از آنها نیاز های متفاوتی برای زیر سازی دارند . همچنین با توجه به ایجاد بستر کاشت گیاهان در محوطه سازی ،بررسی ، جمع آوری ، خاکبرداری و خاکریزی با مطالعه دقیق خاک موجود در سایت و همچنین استفاده از خاک مناسب در محوطه سازی نقش مهمی در رشد و سهولت نگهداری گیاهان و استقامت عناصر در مقابل نیرو های ذکر شده داشته باشد .

مصالح ساختمانی در محوطه سازی
خوشبختانه امروزه تولید و نو آوری مصالح در بخش ساختمان با توجه به رونق ساختمان سازی در جامعه با رشد سریعی روبروست ؛ اما شناخت وانتخاب صحیح مصالح برای محوطه سازی امرییست که علاوه بر حس زیبایی شناسی در محوطه سازی نیاز به تجربه در مورد تغییرات احتمالی این مصالح در برابر شرایط جوی داراست . علاوه بر مصالحی که بصورت عمومی در فعالیت های مختلف ساختمانی استفاده میشود بخشی از مصالح بطور تخصصی فقط در محوطه سازی استفاده میشوند که اطلاع از این موارد میتواند کمک بزرگی در بالا بردن سطح کار محوطه سازی باشد.

ساخت المانها در محوطه سازی
با توجه به مساحت وخواست کارفرما المانهای متفاوتی در محوطه سازی مورد استفاده قرار میگیرند. برخی از المانها عبارتند از آلاچیق ، رواق ، آّبنما ، برکه ، استخر ، باربیکیو و…
• آلاچیق در محوطه سازی
الاچیق کلمه عمومی است که در زبان فارسی به هرنوع سرپناهی در فضای باز استفاده میشود ؛ وحتی نوع کاربری آن که گاها برا ی پارک اتومبیل استفاده میشود نیز تغییری د راین نام ایجاد نمیکند . این در حالیست که در محوطه سازی برای انواع مختلف از آلاچیق نامها و تعاریف جداگانهای وجود دارد .

• آبنما در محوطه سازی
یکی از المایی که در چند سال اخیربرای محوطه سازی شدیدا مورد استقبال قرار گرفته آبنماست . ساخت آبنما میتواند با مصالح مختلف انجام پذیرد . در ساخت آبنما مواردی چون نحوه ریزش آب ، مقدار صدای مورد نیاز برای فضا، نور پردازی و سهولت نگهداری از اهمیت بالایی برخوردار است .
• برکه در محوطه سازی
برکه به فضایی گفته میشود که آب در آن بدون جریان قرار دا رد . برکه در محوطه سازی معمولا برای فضا هایی با هدف آرا مش طراحی و ساخته میشود میتوان المان مفیدی باشد . برکه ها علاوه بر کاربرد از نظر زیبا یی محوطه سازی میتواند نقش مهمی در ذخیره سازی آب برای آبیاری فضای سبز داشت باشد. گیاهانی چون نیلوفر آبی ، لویی و.. که به عنوان گیاهان آبزی در محوطه سازی استفاده میشوند در آبهایی که جریان ندارند نگهداری میشوند.
• استخر در محوطه سازی
از دیر باز شنا به عنوان یکی از مفرح ترین ورزشها مورد توجه بوده است، به همین دلیل ساخت استخر سالها در حیاط منازل مسکونی مورد توجه محوطه سازان بوده . امروزه با تغیر شکل زندگی شهر نشینی معمولا استخر بعنوان بخشی از محوطه سازی ویلا ها دیده میشود . ساخت استخر به دلیل چالشهایی چون آب بندی ، تصفیه و نگهداری از تخصصی ترین عناصر در محوط سازی میباشد.
• نهر در محوطه سازی
در فرهنگ کهن ماهمیشه ابهای روان چه در باغای ایرانی که ساخت آنها به بیش از ۲۰۰۰ سال میرسد و چه در شرایط طبیعی از اهمیت و استقبال زیادی برخوردار بوده ، به همین دلیل داشتن چنین المانی در محوطه سازی می تواند فضایی متفاوت ایجاد نماید

• کف سازیها در محوطه سازی
هموار یکی از اثر گذار ترین بخشها در محوطه سازی کفسازیهاست کفسازیها جزیی از بخش سخت محوطه سازی((hard scape است که میتواند نقش مهمی در راهنمایی استفاده کنندگان ، تقسیم فضا، زیبایی، القای حسی خاص و … در محوطه سازی داشته باشد . استفاده از مصالح مناسب محوطه سازی در این بخش برای حفظ امنیت ، زیبایی ، استحکام و .. بسیار دارای اهمیت است.

• تاسیات برقی در محوطه سازی
استفاده از انرژی برق برای روشنایی عمومی، نور پردازی و راه اندازی تاسیسات مکانیکی در محوطه سازی امری اجتناب نا پذیر است . اگر چه به دلیل حضور مهندسین در بخش ساختمان سازی استفاده از استاندارد های مهندسی برق را در ساختمانها نهادینه کرده ؛ اما در محوطه سازی بدلیل اجرای سنتی محوطه ها کمتر از به این امر توجه شده.استفاده از روشهای صحیح در انتقال و بهره برداری برق در محوطه سازی نقش مهمی در ایمن سازی و کاهش هزینه های نگهداری داراست.

• تاسیسات مکانیکی در محوطه سازی
تاسیسات در محوطه سازی شامل آبرسانی ، تاسیسات آبیاری اتومات ، تاسیسات استخر و تاسیسات آبنما بخشی از علم تاسیسات است که کمتر در بخش ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد . به همین دلیل برای داشتن تاسیسات مناسب در محوطه سازی نیاز به آگاهی از نوع و عملکرد لوازم موجود در بازار و بکار گیری آنها در محلهای مناسب امر اجتناب ناپذیر است.

 

جهت دانلود از باکس زیر استفاده کنید: