تاثیر آگاهی معلمان از سطوح یادگیری در نظریه شناختی بلوم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

پایان نامه
۱۴ بهمن
0

پایان نامه تاثیر آگاهی معلمان از سطوح یادگیری در نظریه شناختی بلوم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

جهت دریافت کارشناسی ارشد

 

چکیده

این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش­های کاربردی و از شاخه ی توسعه ای و از لحاظ ماهیت و روش، جزء پژوهش­های توصیفی پیمایشی است.

جامعه آماری: جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بندرگز
می­باشد که در سال ۱۳۹۲ مشغول به کار می­باشند و بر اساس آمار ثبت شده در آموزش و پرورش شهرستان بندرگز تعداد آنها برابر با ۱۰۵ نفر می­­باشد. حجم نمونه: با توجه به حجم جامعه (۱۰۵) و مراجعه به جدول برآورد حجم نمونه مورگان، حجم نمونه پژوهش برابر با ۸۳ نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری: برای انتخاب نمونه های پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس مدارس معلمان مرد و زن استفاده گردید .ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است که بر مبنای مبانی نظری و پیشینه های پژوهش تهیه گردیده و شامل ۱۸ سوال و ۶ مولفه اصلی با طیف پنج گزینه ای لیکرت بوده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برابر با ۷۹/۰ محاسبه گردیده است. برای آزمون فرضیه­های پژوهش و داده­های حاصل از پرسشنامه­ها با استفاده از نرم افزار spss و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: یافته­های پژوهش نشان داد که آگاهی معلمان از سطوح یادگیری دانش، درک و فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بندرگز تاثیر دارد.

 

فهرست مطالب این پایان نامه

چکیده
فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
هدف¬های پژوهش
فرضیه¬های پژوهش
تعاریف واژه¬ها و اصطلاحات
الف) تعاریف نظری
ب)تعاریف عملیاتی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه¬ی پژوهش
مقدمه
الف) مبانی نظری پژوهش
سطوح اهداف در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
اهداف غایی(آرمانی)
مقاصد آموزشی و پرورشی
دوره¬ی ابتدایی
اهداف دوره ابتدایی
پیشرفت تحصیلی
عوامل خانوادگی
نظریه یادگیری اجتماعی
انگیزش پیشرفت
نظریه هنری موری
نظریه مک کللند
ویژگیهای افراد دارای انگیزش بالا
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۲ـ کتاب¬های درسی و مواد آموزشی
۳- معلم، روش تدریس و تربیت معلم
۳-۱-تجربه معلمان
۳-۲- آماده کردن درس و نمره دادن
۳-۳- مهارت ها
۳-۴-تحصیلات عمومی
۳-۵-تحصیلات در زمینه تعلیم و تربیت
۴ـ مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل
۵ـ سازمان و تسهیلات مدرسه
۶ـ مدارس شهری و روستایی
۷- نقش مدیر مدرسه
۸ ـ آموزش از راه دور
یادگیری
مکاتب یادگیری
نظریه شناختی یادگیری بلوم
شناخت
فهمیدن
سطح فهمیدن به اجزای فرعی دیگری تقسیم می‏شود
به کار بستن
تحلیل
ترکیب
ارزش‏یابی و قضاوت
پیشینه¬ی پژوهش
الف) پژوهشات انجام شده در داخل کشور
ب) پژوهشات انجام شده در خارج از ایران
جمع¬بندی

فصل سوم: روش¬شناسی پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری تحقیق ، نمونه و روش نمونه گیری
روش و ابزار گردآوری داده ها
روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
مقدمه
بخش اول: توصیف جمعیت شناختی نمونه های پژوهش
بخش دوم : توصیف متغیرهای پژوهش
بخش سوم: بررسی فرضیه¬های پژوهش
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه¬گیری و پیشنهادها
خلاصه¬ی پژوهش
یافته¬های پژوهش
الف)یافته¬های توصیفی
ب)یافته¬های استنباطی
بحث و تفسیر
محدودیت¬های پژوهش
پیشنهادها
منابع
پیوست¬ها
چکیده انگلیسی

 

برای دریافت این پایان نامه لطفا ابتدا از طریق لینک زیر مبلغ ۳۶٫۰۰۰ تومان واریز کنید تا لینک مستقیم دانلود به شما نشان داده شود

حجم:۳٫۳۲

تعداد صفحات: ۱۲۱

فرمت:doc

قیمت:۳۶٫۰۰۰ تومان

پایان نامه شناسایی شاخص ها و عوامل موثر بر تاب آوری در شهر گرگان

پایان نامه
۱۴ بهمن
2+

پایان نامه شناسایی شاخص ها و عوامل موثر بر تاب آوری در شهر گرگان

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

چکیده:
امروزه تاب آوری راهی مهم برای تقویت جوامع و شهر با استفاده از ظرفیت های آنها مطرح می شود و تعاریف، رویکردها، شاخص ها و مدل های سنجش و ارزیابی گوناگونی در زمینه تاب آوری شکل گرفته است. جوامع شهری برای بازگشت سریع به وضعیت پیش از بحران در زمان وقوع مخاطرات طبیعی به دنبال دست یابی به شرایطی هستند که تا حدودی از خسارات وارده کم نماید. به همین منظور شناخت و ارزیابی میزان خطر پذیری نسبت به مخاطرات طبیعی و ریشه یابی علل ان برای رسیدن به شهر تاب آور ضروری می باشد. این پژوهش ازنوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به شناسایی شاخص ها و عوامل موثر بر تاب آوری در شهر گرگان می پردازد. در این پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای شاخص ها و عوامل موثر بر تاب آوری شناسایی و تعریف عملیاتی و مفهومی شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه میدانی به وسیله مردم، اطلاعات مورد نیاز نواحی شش گانه به صورت تصادفی جمع آوری گردید.برای تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS و روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد، و در آخر با استفاده از امکانات تحلیلی و نمایشی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS به مدل سازی و نمایش میزان تاب آوری در نواحی ششگانه شهر گرگان پرداخته شد. خروجی آزمون آماری تی تک نمونه ای نشان داد که در ۱۲ بعد مربوط به تاب آوری شهری در گرگان شاهد عدم مطلوبیت نسبی هستیم و تنها یک بعد دارای مطلوبیت می باشد. همچنین آزمون پیرسون نشان داد که همبستگی ابعاد ۱۳ گانه در نواحی شهری گرگان، دارای رابطه معناداری با کاهش بلایای طبیعی بوده و بر اساس تحلیل رگرسیون، ابعاد مختلف تاب آوری در نواحی مختلف شهر گرگان دارای پراکنش فضایی ناهمگونی می باشد.
واژگان کلیدی: تاب آوری شهری، ارزیابی، گرگان

 

فهرست مطالب این پایان نامه

چکیده
فصل اول – کلیات
۱-۱مقدمه
۱- ۲- بیان مساله
۱- ۳- همیت و ضرورت تحقیق
۱- ۴- سابقه تحقیق
۱- ۵- اهداف تحقیق
۱- ۶- فرضیه های تحقیق
۱- ۷ – کاربردهای تحقیق
۱- ۸- جنبه جدید بودن و نوآوری در طرح .
۱- ۹- روش انجام تحقیق
۱- ۱۰ – روش و ابزار گردآوری اطلاعات
فصل دوم – مبانی نظری
۲- ۱- مفاهیم و تعاریف تاب آوری
۲ – ۱-۱- مفاهیم واژه ای تاب آوری
۲-۱-۲- طبقه بندی تعاریف تاب آوری
۲-۱-۳- رویکردهای مفهومی تاب آوری
۲-۱-۴- تحلیل تبیینی مفهوم تاب آوری
۲-۲- ابعاد و مولفه های تاب آوری
۲-۲-۱- ابعاد تاب آوری
۲-۲-۲-ضرورت های تاب آوری
۲-۲-۳- مولفه های تاب آوری
۲-۳- انواع تاب آوری
۲-۳-۱- تاب آوری اقتصادی
۲-۳-۲- تاب آوری کالبدی
۲-۳-۳- تاب آوری زیست محیطی
۲-۳-۴- تاب آوری اجتماعی
۲-۳-۵- تاب آوری منطقه ای
۲-۴- رویکردهای بحث تاب آوری
۲-۵- ویژگی های تاب آوری
۲-۶- تاب آوری در شهرها
۲-۷- سیر تاریخی مفهوم تاب آوری
۲-۸- اقدامات و شاخص های تاب آوری.
۲-۹- مفهوم تاب آوری و آسیب پذیری .
۲-۹-۱- کاهش آسیب پذیری یا افزایش تاب آوری؛ تغییر رویکرد
۲-۱۰- چارچوب های مفهومی سنجش تاب آوری
۲-۱۰-۲- چارچوب معیشت پایدار
۲-۱۰-۲-۱ مدل تقلیل خطر
۲-۱۰-۲-۲- مدل بازیابی
۲-۱۰-۲-۳- مدل ساختاری – شناختی
۲-۱۰-۲-۴- مقیاس عمل مدل توبین
۲-۱۰-۳- مدل مکانی (DROP)
۲-۱۰-۳-۱-فرضیات به کار گرفته شده درمفهوم سازی مدل DROP
۲-۱۰-۳-۲-فرایند مدل DROP
۲-۱۰-۳-۳- گونه های متعدد تاب آوری درگیر در فرایند مدل DROP
۲-۱۰-۴- رویکرد سرمایه – پایه مایونگا
۲-۱۱- خصوصیات یک جامعه تاب آوری
۲-۱۲- نتیجه گیری
فصل سوم- روش شناسی و شناخت محدوده
الف. روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۳- جامعه آماری تحقیق.
۳-۴- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه.
۳-۵- ابزارهای جمع آوری داده های تحقیق
۳-۶- مقیاس های پرسشنامه
۳-۷- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق
۳-۸- روش تجزیه تحلیل داده ها
ب)شناخت محدوده مورد مطالعه
۳-۲-۱- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری
۳-۲-۲- ویژگی های جمعیتی شهر گرگان
۳-۲-۳- ویژگی های طبیعی شهر گرگان
۳-۲-۳-۱- عوارض طبیعی و مصنوعی منطقه طرح
۳-۲-۳-۱-۱- عوارض طبیعی
۳-۲-۳-۱-۲- عوارض مصنوع
۳-۲-۳-۲- توزیع شیب
۳-۲-۳-۳- بررسی خصوصیات تکنوتیکی زمین(زلزله)
۳-۲-۳-۴- زمین لغزش
زمین شناسی حوضه آبریز بالادست گرگان
۳-۲-۴- منابع و نحوه تامین آب شهر
۳-۲-۴-۱- آب های سطحی
۳-۲-۵- شرایط اقلیمی و آب و هوایی
۳-۲-۵-۱- دمای هوا
۳-۲-۵-۲- بارش
۳-۲-۶- اوضاع کلی اقتصاد شهر، میزان تولید و نوع آن در هر یک از بخشهای اقتصادی
۳-۲-۷-بافت و سازمان شهری
۳-۲-۷-۱- الگوی بافت
۳-۲-۷-۱-۱- الگوی ارگانیک (Uncurvilinear).
۳-۲-۷-۱-۲- الگوی شطرنجی(Grid)
۳-۲-۷-۱-۳- الگوی نامنظم (Deregular)
۳-۲-۷-۱-۴- الگوی شعاعی (Radial)
۳-۲-۷-۱-۵- الگوی فیوز گرید (Fused Grid).
۳-۲-۷-۲- الگوی توده و فضا.
۳-۳- نتیجه گیری.
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات (یافته های تحقیق)
۴-۱- مقدمه.
۴-۲- ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه.
۴-۲-۱- جنسیت
۴-۳-۲- وضعیت تاهل
۴-۳-۲- سن
۴-۳-۴- سطح تحصیلات
۴-۳-۵- سابقه سکونت در شهر
۴-۴- توصیف آماری سوالات پرسشنامه تاب آوری شهر گرگان
۴-۵- توصیف آماری و مقایسه میانگین ابعاد مختلف متغیر تاب آوری شهر گرگان
۴-۶- توصیف میانگین ابعاد مختلف متغیر تاب آوری شهری
۴-۶-۱- بعد سیاستهای ملی و چارچوب های قانونی موثر بر کاهش خطر پذیری بلایا
۴-۶-۲- بعد منابع و خدمات تخصیص یافته برای برنامه های اجرای با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا
۴-۶-۳- بعد سیاست ها و برنامه های توسعه اجتماعی با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا
۴-۶-۴- بعد سیاست ها و برنامه های اقتصادی و مولد با رویکرد کاهش خطر آسیب پذیری.
۴-۶-۵- بعد داده های مربوط به مخاطرات و اطلاعات مربوط به آسیب پذیری با ارزیابی هایخطر پذیری ملی و محلی
۴-۶-۶- بعد سیستم های هشدار سریع با تاکید بر کاهش خطرپذیری
۴-۶-۷- بعد همکاری ملی ، منطقه ای در زمینه خطرپذیری با تاکید بر کاهش خطرپذیری بلایا
۴-۶-۸- بعد قابلیت دسترسی به اطلاعات مربوط به بلایا در تمامی سطح برای ذینفعان
۴-۶-۹- بعد آموزش مرتبط با کاهش خطرپذیری و شناخت آسیب های طبیعی در مدارس و موارد آموزشی و کارگاههای آموزشی
۴-۶-۱۰- کاهش خطرپذیری بلایا هدف یکپارچه در سیاست ها و برنامه های مرتبط با محیط (استفاده از زمین، مدیریت منابع طبیعی و…)
۴- ۶-۱۱- بعد برگزاری تمرین های آموزشی مداوم برای آزمایش و توسعه برنامه های واکنش در برابر بلایا
۴ –۶-۱۲- بعد برقرار نمودن برنامه های آمادگی در برابر بلایا و برنامه های احتیاطی در تمامی سطوح اداری
۴-۶-۱۳- ذخایر مالی و ساز و کارهای احتیاطی به منظور پشتیبانی از واکنش و بازیابی موثر در زمان های مورد نیاز.
۴-۷- آزمون کولموگروف – اسمیرنف (آزمون نیکویی برازش)
۴- ۸- بررسی وضعیت ابعاد مختلف تاب آوری در شهر گرگان
۴-۹- بررسی و تحلیل تاثیر ابعاد مختلف تاب آوری شهری در کاهش مخاطرات محیطی و بلایا.
۴-۹-۱- بررسی تأثیر بُعد « سیاست های ملی و چارچوب های قانونی موثر بر کاهش خطر پذیری بلایا» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۲- بررسی تاثیر بعد «منابع و خدمات تخصیص یافته برای نامه ها یا جرایب با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۳- بررسی تاثیر بعد « سیاست ها و برنامه های توسعه اجتماعی با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا» بر تاب آوری شهر گرگان.
۴-۹-۴- بررسی تاثیر بعد «سیاست ها و برنامه های اقتصادی و مولد با رویکرد کاهش خطر آسیب پذیری» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۵- بررسی تاثیر بعد «داده های مربوط به مخاطرات و اطلاعات مربوط به آسیب پذیری با ارزیابی های خطرپذیری ملی و محلی » بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۶- بررسی تاثیر بعد «رابطه سیستم های هشدار سریع با کاهش خطرپذیری» بر تاب آوری شهر گرگان.
۴-۹-۷- بررسی تاثیر بعد « تاثیر همکاری ملی ، منطقه ای در زمینه خطرپذیری بر کاهش خطرپذیری بلایا» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۸- بررسی تاثیر بعد «قابلیت دسترسی به اطلاعات مربوط به بلایا در تمامی سطوح برای ذینفعان» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۹- بررسی تاثیر بعد «آموزش مرتبط با کاهش خطرپذیری و شناخت آسیب های طبیعی در مدارس و موارد آموزشی و کارگاه های آموزشی» بر تاب آوری شهر گرگان
۴=۹=۱۰= بررسی تاثیر بعد «کاهش خطرپذیری بلایا هدف یکپارچه در سیاست ها و برنامه های مرتبط محیط (استفاده از زمین ، مدیریت منابع طبیعی و…) » برتاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۱۱- بررسی تاثیر بعد «برگزاری تمرینهای آموزشی مداوم برای آزمایش و توسعه برنامه های واکنش در برابر بلایا» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۱۲- بررسی تاثیر بعد «برقرار نمودن برنامه های آمادگی در برابر بلایا و برنامه های احتیاطی در تمامی سطوح اداری» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۹-۱۳- بررسی تاثیر بعد «ارتباط ذخایر مالی و ساز و کارهای احتیاطی به منظور پشتیبانی از واکنش و یازیابی موصر در زمانهای مورد نیاز» بر تاب آوری شهر گرگان
۴-۱۰- جمع بندی فصل چهارم
فصل پنجم – نتیجه گیری ، آزمون فرضیات، ارائه پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
۵-۲- نتیجه گیری
۵-۲-۱- نتیجه گیری از یافته های توصیفی
۵-۲-۲- نتیجه گیری از یافته های تحلیلی..
۵-۲-۲-۱- نتیجه گیری از ارزیابی میزان مطلوبیت ابعاد مختلف تاب آوری در شهرگرگان
۵-۲-۲-۲- نتیجه گیری از ارزیابی میزان وابستگی و تاثیر ابعاد مختلف تاب آوری شهر گرگان در کاهش مخاطرات طبیعی
۵-۳- آزمون فرضیه ها
۵-۴- ارائه پیشنهادات
۵-۴-۱- پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق؛ ارائه پیشنهادات کاربردی در راستای افزایش تاب آوری شهر گرگان در برابر مخاطرات محیط
۵-۴-۱-۱- پیشنهادات در خصوص بعد سیاست های ملی و چارچوب های قانونی موثر بر کاهش خطرپذیری بلایا
۵-۴-۱-۲- پیشنهادات در خصوص بعد منابع و خدمات تخصیص یافته برای برنامه های اجرایی با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا
۵-۴-۱-۳- پیشنهادات در خصوص بعد سیاستها و برنامه های توسعه اجتماعی با رویکرد کاهش خطرپذیری بلایا
۵-۴-۱-۴- پیشنهادات در خصوص بعد سیاستها و برنامه های اقتصادی و مولد با رویکرد کاهش خطر آسیب پذیری
۵-۴-۱-۵- پیشنهادات در خصوص بعد داده های مربوط به مخاطرات و اطلاعات مربوط به آسیب پذیری با ارزیابی های خطرپذیری ملی و محلی
۵-۴-۱-۶- پیشنهادات در خصوص بعد رابطه سیستمهای هشدار سریع کاهش خطرپذیری
۵-۴-۱-۷- پیشنهادات در خصوص بعد تاثیر همکاری های ملی ، منطقه ای در زمینه خطرپذیری بر کاهش خطرپذیری بلایا
۵-۴-۱-۸- پیشنهادات در خصوص بعد قابلیت دسترسی به اطلاعات مربوط به بلایا در تمامی سطوح برای ذینفعان.
۵-۴-۱-۹- پیشنتهادات در خصوص بعد آموزش مرتبط با کاهش خطرپذیری و شناخت آسیب های طبیعی در مدارس و موارد آموزشی و کارگاه های آموزشی
۵-۴-۱-۱۰- پیشنهادات در خصوص بعد کاهش خطرپذیری بلایا با هدف یکپارچه در سیاستها و برنامه های مرتبط با محیط (استفاده از زمین، مدیریت منابع طبیعی و …)
۵-۴-۱-۱۱- پیشنهادات در خصوص بعد برگزاری تمرینهای آموزشی مدارم برای آزمایش و توسعه برنامه های واکنش در برابر بلایا
۵-۴-۱-۱۲- پیشنهادات در خصوص بعد برقرار نمودن برنامه های آمادگی در برابر بالایا و برنامه های احتیاطی در تمامی سطوح اداری
۵-۴-۱-۱۳- پیشنهادات در خصوص بعد ارتباط ذخایر مالی و ساز و کارهای اختیاطی به منظور پشتیبانی از واکنش و بازیابی موثر در زمانهای مورد نیاز
۵-۴-۲- ارائه پیشنهادات پژوهشی برای تحقیقات آتی.
منابع

 

برای دریافت این پایان نامه لطفا ابتدا نسبت به پرداخت مبلغ ۵۴٫۰۰۰ تومان از طریق لینک زیر اقدام کنید تا لینک مستقیم دانلود به شما نشان داده شود

تعداد صفحات:۲۰۴

فرمت:docx

حجم: ۶٫۵ مگابایت

قیمت: ۵۴۰۰۰ تومان

نقش سیستم سیاسی آلمان در توسعه همه جانبه این کشور بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون

پایان نامه
۱۳ بهمن
0

پایان نامه نقش سیستم سیاسی آلمان در توسعه همه جانبه این کشور بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

چکیده

نظام سیاسی رهیافتی نو در شناخت پدیده سیاسی و در برگیرنده نه تنها نهادهای سیاسی رسمی بلکه همه انواع فعالیت سیاسی در جامعه است.نوع نظام سیاسی کشور آلمان نقش بسزائی در تغییرات مثبت سیاسی و اقتصادی این کشور داشته است. بطور کلی مشخصه های کلی نظام سیاسی آلمان عبارتند از: قانون اساسی دمکراتیک ،جمهوری فدرالی و حکومت پارلمانی . رکن مهم نظام جدید آلمان پلورالیسم و عدم تمرکز بوده که عدم رعایت آن در گذشته آن همه فجایع به بار آورده بود . همچنین تعدد احزاب از اصول مهم این نظام می باشد. برای جلوگیری از تمرکز قدرت نیز ماده ۲۰ قانون پایه چنین مقرر می داشت که جمهوری فدرال آلمان یک دولت فدرال دمکراتیک و اجتماعی است. بالاخره بر تمام اینها باید اصل تفکیک قوا را افزود که کاملا در قانون پایه رعایت شده است .بدین ترتیب نظام جدید آلمان درردیف دمکراسیهای لیبرال مبتنی بر تعدد احزاب و پارلمان قرار می گیرد که فرق عمده آن با نظامهای انگلیس و فرانسه در فدرال بودن آن است.یکی از موثر ترین و با اهمیت ترین نتایج حکومتهای دمکراتیک که به عنوان حکومت قانون شناخته می شود این است که تمام رده های حکومتی از بالاترین رده تا  پایین ترین آن را در مقابل افکار عمومی ، پاسخگو و مسئول دانسته و به همه آنها در برابر قانون و نظام قضائی کشور یکسان نگریسته که بصورت جلوگیری از فساد اداری و مالی و در نتیجه شفافیت در کلیه جنبه های اداری یک کشور نمود پیدا می کند .بنابراین این نوع از پاسخگوئی و شفافیت در امورات کشور موجب ارتقاء سطح اعتماد ملی و از بین رفتن رانتها و روزنه هایی می گردد که از طریق آنها فاسدان اقتصادی ، قوانین و آئین نامه های موجود را دور زده و به ثروتهای کلان دست می یابند . در نتیجه با رعایت اصل شفافیت اداری و اقتصادی ، فضای کسب و کار رونق گرفته و راه برای ورود بخشهای کوچک و متوسط و خرده سرمایه گذار نیزدر بازار های اقتصادی داخلی و به موازات آن ، خارجی نیز باز شده و به فعالیتهای اقتصادی روی آورده و با توجه به اصل مهم اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار با غولهای اقتصادی در بخش دولتی برخورد نکرده و آزادانه و بدون هیچ محدودیتی به فعالیتهای سالم اقتصادی روی آورند. همانگونه که گفته شد نوع نظام سیاسی آلمان با توجه به ساختار دمکراتیک و نتایج ملموس آن ، نظیر دوام و پایداری سیاسی و نوع مدیریت سیاسی آن کشور که موجب ثبات طولانی سیاسی و اجتماعی برای این کشور گردیده منجر به نتایج درخشان اقتصادی برای کشور آلمان شده است .

 

واژه های کلیدی : نظام سیاسی ، دمکراسی ، حکومت پارلمانی ، جمهوری فدرالی ، توسعه همه جانبه

 

چکیده انگلیسی

Abstract
The political system of the new approach in understanding political phenomena and includes not only formal political institutions but also all kinds of political activities in the community. The political system of Germany ‘s political and economic role in the country has had a positive change . In general, the overall features of the German political system are: Democratic constitution , parliamentary government and a federal republic . An important element of the new German system of pluralism and decentralization of non-compliance in the past that had brought it all disasters . The multiplicity of parties from the first day he was admitted . To prevent the concentration of power in Article 20 of the Basic Law stipulates that the Federal Republic of Germany is a democratic and social federal state . Finally, all these should be added that the principle of separation of powers is fully in compliance with the basic rules. Thus, a new system based on a multiplicity of parties and parliaments in Germany Drrdyf liberal democracies is the main difference between the systems is that it is a federal Britain and France . One of the most effective and the most important results of the democratic rule of law is known as this is all from the highest to the lowest echelons of government to the public , Accountable and responsible to know and they are all against the law and the judicial system , which looks identical to curb corruption and financial and thus the transparency in all administrative aspects of a country can be seen . So this kind of accountability and Promote trust and transparency in the country and the loss of rents and has openings through which economic evil , Bypass existing laws and regulations and to achieve massive wealth . As a result, compliance with the administrative and financial transparency , Business environment and the way of prosperity for small and medium sectors and Domestic economic and retail investors noted markets and parallel to it , Open and turned to foreign economic activities and according to the principle of social economy based on economic giants in the public sector did not hit the market and freely without any restrictions on their activities economically healthy . As mentioned with regard to the structure of the German political system democratic and its tangible results , Such as durability of the political and the political management of the country, which led to political instability. This has led to the country’s social and economic consequences for Germany is brilliant .
Keywords: Political system , Democracy , Parliamentary government , The Federal Republic, Comprehensive development

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
۱-۱- بیان مسئله
۲-۱- ضرورت انجام تحقیق
۳-۱- اهداف تحقیق
۴-۱- محدوده زمانی و مکانی تحقیق
۵-۱- پیشینه تحقیق
۶-۱- کلید واژه‌ها
الف) نظام سیاسی
ب) دمکراسی
ج) حکومت پارلمانی
د) جمهوری فدرالی
ذ) توسعه همه جانبه
-۱-۷ سوالات تحقیق
۸-۱- فرضیه های تحقیق
۹-۱- متغیرهای تحقیق
۱۰-۱- روش تحقیق
۱۱-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۱۲-۱ چارچوب نظری محقق
فصل دوم تشریح نظام سیاسی آلمان
۲-۱ – نظام سیاسی آلمان
۲-۱-۱- مفهوم نظام
:۲-۱-۲ویژگیهای بنیادی یک نظام
۲-۱-۳- انواع نظام
۲-۲ – مفهوم نظام سیاسی
-۲-۲-۱نظام سیاسی آلمان
-۲-۲-۲ مشخصه های کلی نظام سیاسی آلمان
الف) قانون اساسی دمکراتیک
ب) جمهوری فدرالی
ج) حکومت پارلمانی
-۷ حکومت پارلمانی در آلمان
۸- ساختار نظام حزبی پارلمانی آلمان
فصل سوم ( شناخت مبانی نظام سیاسی آلمان )
۱-۳- مبانی نظام سیاسی آلمان
الف) اصول مهم قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان
ب) ماهیت نظام سیاسی آلمان
۱ – دمکراسی
الف – معنی و تعریف دمکراسی
ب – دمکراسی به مثابه فلسفه اجتماعی
ج – انواع دمکراسی
د) نقش اپوزیسیون در دمکراسی
ذ- احزاب سیاسی
۱) تعریف و ماهیت احزاب سیاسی
۲) خاستگاه احزاب سیاسی
۳) پایه های احزاب سیاسی
۴) کارویژه های احزاب سیاسی
ج) اصول و مبانی فکری و عملی دمکراسی های غربی
۱) اصول مشترک دمکراسی های غربی
الف) اصل مشروعیت
ب) اصل برابری
ج) اصل آزادی
۲) مکانیسمها و اسلوبهایی که اصول دمکراسی را تضمین می کند
۲-دولت رفاه
الف) دولت رفاه چیست
ب) خصوصیات دولت رفاه
ج) کارویژه های دولت رفاه
فصل چهارم ( نتایج و دستاوردهای اجرای نظام سیاسی آلمان )
بخش اول
الف) حوزه سیاسی
۱- سیاست داخلی
الف) تداوم و استمرار نظام سیاسی
ب ) جلوگیری از بروز کودتا یا انقلاب
ج) اتحاد مجدد شرق و غرب آلمان
۲- سیاست خارجی
الف) آلمان به عنوان شریکی در جهان
ب) سیاست خارجی آلمان
ج) خطوط اصلی سیاست خارجی آلمان
د) تلاش برای همگرایی اروپایی
ذ) آلمان به عنوان شریکی سازنده در اتحادیه اروپا
ر) آلمان شریکی مطلوب در عرصه بین المللی
ز) آلمان و مقوله حقوق بشر
س) نقش آلمان در اتحادیه اروپا
ش) ابتکارات جهت تعمیق و توسعه
ص) نقش آلمان در پارلمان اروپا
ض) وظایف آینده اتحادیه اروپا
ط) ماموریت های بین المللی برای صلح
ظ) فعالیت آلمان درسازمانهای بین المللی
ک) سیاست توسعه
م) شاخصهای حوزه سیاسی
۱ ) نظام سیاسی کشور عراق
۲) نظام سیاسی کشور لیبی
ب) حوزه اقتصادی
۱- جایگاه اقتصادی جمهوری فدرال آلمان
۲) آلمان مرکز پرقدرت اقتصادی در بازار جهانی
۳) صادرات
۴) سیاست اقتصادی
۵) نظام اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار
۶) مواجهه با بحران اقتصادی
۷) نوآوری برای بازارهای آینده
۸) بخش های قوی در صنعت و خدمات
۹) بخش خدمات
۱۰) شکوفایی اقتصاد فرهنگی و خلاقانه
۱۱) سرمایه گذاری در آلمان
۱۲) سرمایه گذاران بین المللی در آلمان
۱۳) فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۴) جنبه های مختلف اقتصادی آلمان
۱۵) سیاست اقتصاد خارجی
۱۷) شاخصهای حوزه اقتصادی
ج) حوزه اجتماعی
۱) جامعه ای دوستدار خانواده
۲) جامعه مدنی ، تلاش در جهت خدمت به جامعه
۳ ) سهم بزرگ زنان شاغل
۴ ) گرایش بیشتر به کار پاره وقت
۵ ) کلیسا و جوامع دینی
۶ ) آلمان کشور ورزش
۷ ) افزایش مشارکت مدنی
۸ ) اعطای تابعیت
۹) برابری حقوق زنان و مردان
۱۰ ) بیمه بیکاری
۱۱ ) بیمه بازنشستگی
۱۲ ) دولت اجتماعی
۱۳ ) تقسیم پستهای مدیریتی
۱۴ ) سطح تخصص
۱۵ ) مهاجرین و قانون مهاجرت
۱۶ ) در خصوص شادمانی، سیر وسفر ، فرهنگ روزمره و شیوه زندگی آلمان
۱۷)آلمان ، سرزمین گردشگران
۱۸) سایر جاذبه های گردشگری آلمانیها
۱۹ ) خوش فرمی ، مد و طراحی
۲۰ ) معماری با بیان
۲۱ ) کشاورزی آلمان
۲۲) شاخصهای حوزه اجتماعی
د)حوزه آموزش، علم، پژوهش
۱) رقابت جهانی برای جذب بهترین مغزها
۲) اصلاحات برای ورود به عرصه رقابت بین المللی
۳ ) نظام آموزش عالی
۴ ) فعالیت گسترده پژوهشی توسط بخش خصوصی
۵ )آموزش در مدرسه
۶ ) نظام دوگانه آموزش حرفه ای
۷ ) اختراعات و نوآوری ها در آلمان فدرال (۱۹۴۹-۲۰۰۸)
۸ ) برندگان آلمانی جایزه نوبل
۹) شاخصهای حوزه علمی و پژوهشی
ذ) حوزه فرهنگ
الف) جنبه های مختلف عرصه فرهنگ در آلمان
۱- ادبیات
۲- تئاتر ، ژانری که همواره در حال کشفی جدید است
۳) موسیقی ، طیفی سرزنده از سبک ها
۴) سینما ، تاریخ موفقیت آمیز تصاویر متحرک
۵) هنرهای تجسمی ، میدانی برای ایده های جدید
۶) آلمانی ، یک زبان خارجی جذاب
۷) رسانه ها ، نظامی با وجوه متنوع
۸) عرصه مطبوعات ، دنیای روزنامه ای چندصدایی
۹) اینترنت و رسانه های اجتماعی ، یک دنیای جدید
۱۰) عرصه رادیو و تلویزیون ، نظامی دو گانه
۱۱) سیاست های فرهنگی در خارج
۱۲ ) استفاده از رسانه ها
۱۳ ) اقتصاد ، هنر و خلاقیت
۱۴ ) بازار کتاب

۱۵ ) بنیاد فرهنگی دولت فدرال
۱۶ ) جایزه فیلم آلمان
۱۷ ) جشنواره ها
۱۸ ) دکومنتا

۱۹ ) فعالیت فرهنگی ایالات

۲۰ ) نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت
۲۱) شاخصهای حوزه فرهنگ و هنر
ر) حوزه زیست محیطی
(۱مسیرهایی جهت دست یابی به سیاستی مدرن و پایدار برای حفظ شرایط اقلیمی و انرژی
الف ) انرژی اتمی
ب) گازهای گلخانه ای وفعالیت در جهت کاهش آن
ج) انرژی های تجدید شونده
د ) ضرورت همکاری بین المللی برای حفظ شرایط اقلیمی
ذ ) معاهده شرایط اقلیمی
بخش دوم
آلمان به عنوان یکی از پیشرفته ترین و توسعه یافته ترین کشورهای جهان
۱- مفهوم رشد و توسعه
۲- تقسیم بندی جوامع براساس سطح توسعه آنها
۳- معیارهای سنجش رشد و توسعه اقتصادی جوامع
۴- شاخص کیفیت زندگی ، معیاری برای سنجش رفاه انسان
۵ – آلمان به عنوان کشور توسعه یافته
۶) جهانی شدن اقتصاد ، محیط زیست و توسعه پایدار
الف) مفهوم توسعه پایدار
ب) محیط زیست و اجزای آن
ج) جهانی شدن اقتصاد ، توسعه پایدار و محیط زیست
د)چگونگی تحقق توسعه پایدار همراه با حفظ محیط زیست
ر) آلمان پیشتاز توسعه پایدار
فصل پنجم نتیجه گیری
۱) دست یابی به اهداف تحقیق
۲) دلایل عمده تاثیرگذاری نظام سیاسی آلمان بر نتایج مهم اقتصادی این کشور
۳) مهمترین مزایای شکل حکومت دمکراسی

۴) تائید و اثبات فرضیه های تحقیق

منابع و مآخذ

 

در فایل دانلودی که به صورت فشرده شده است یک فایل شامل متن کامل و آماده ی چاپ پایان نامه ، و دو فایل نیز برای ارائه و دفاع وجود دارد که به صورت خلاصه است.

 

برای دریافت این پایان نامه  ۱۹۹ صفحه ای لطفا ابتدا مبلغ ۶۱۰۰۰ تومان را از طریق لینک زیر پرداخت کنید تا لینک مستقیم دانلود برای شما نمایش داده شود

تعداد صفحات: ۱۹۹

فرمت: docx

حجم: ۶٫۴ مگابایت

قیمت: ۶۱۰۰۰ تومان

پروژه ارشد رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان

پایان نامه
۲۴ آبان
0

پروژه ارشد رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

چکیده
هدف از این تحقیق رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان بوده است. روش تحقیق از نوع روش توصیفی– همبستگی بوده است. جهت نمونه گیری از بین ۲۵۰ نفر مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان بر اساس جدول مورگان ۱۴۸ به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آلبرخت و مدیریت دانش دانگی استفاده گردید. پس – ازجمع آوری داده های مورد نیاز، داده ها به دو روش از طریق نرم افزار ۱۹ Spss تجزیه وتحلیل شد. ابتدا برای توصیف دقیق جامعه آماری مورد بررسی از آمار توصیفی، جدول فراوانی،میانگین وانحراف استانداردو درآماراستنباطی، پس ازاستفاده از ازمون کولموگروف اسمیرنف وتاییدغیرنرمال بودن توزیع داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد:بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان رابطه وجود داردوفرض اصلی تحقیق تایید گردید. وهمچنین یافته های دیگرپژوهش نشان داد: بین ابعاد هوش سازمانی)تصور استراتژیک، سرنوشت، روحیه، اتحادوتوافق، فشارعملکرد(بامدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان رابطه وجوددارد. وتنها دربعدکاربرد دانش با مدیریت کاربردانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان رابطه ای مشاهده نشدو فرض تحقیق رد گردید.
کلیدواژگان: هوش سازمانی، مدیریت دانش، تصور استراتژیک، سرنوشت، روحیه، اتحاد و توافق، فشار عملکرد، کاربردانش

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول-کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
۱-۲- بیان مساله
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی
۱-۴-۲- اهداف جزئی
۱-۵- فرضیه های تحقیق
۱-۵-۱- فرضیه اصلی
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی
۱-۶- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
۱-۶-۱- تعاریف نظری متغیرها
۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی
۱-۷- مدل مفهومی تحقیق
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
۲-۲- بررسی مبانی نظری تحقیق
۲-۲-۱- مفاهیم هوش
۲-۲-۲- هوش سازمانی
۲-۲-۲-۱- انواع هوش سازمانی
۲-۲-۲-۲- شاخص های هوش سازمانی
۲-۲-۲- ۳- دلایل استفاده از هوش سازمانی
۲-۲-۲-۳-۱- عصر اطلاعات
۲-۲-۲- ۳-۲- کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها
۲-۲-۲-۴- فرآیند هوش سازمانی در سازمان‌ها و شرکت‌ها
۲-۲-۲-۴-۱- برنامه‌ریزی و هدایت
۲-۲-۲-۴-۲- مرحله اخذ اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی
۲-۲-۲-۴-۳- پردازش اطلاعات
۲-۲-۲-۴-۴- آنالیز و تولید اطلاعات
۲-۲-۲-۵- رابطه هوش سازمانی و سلامت سازمانی
۲-۲-۲-۶- مدیریت دانش سازمانی و هوش سازمانی
۲-۲-۲-۷- مدیران اجرایی و هوش سازمانی
۲-۲-۲-۸- دیدگاه های مرتبط با هوش سازمانی
۲-۲-۲-۸-۱- دیدگاه آلبرخت
۲-۲-۲-۸-۲- هوش سازمانی از دیدگاه ماتسودا
۲-۲-۲-۸-۳- هوش سازمانی از دیدگاه ویلیام هلل
۲-۲-۲-۸-۴- هوش سازمانی از دیدگاه مک مستر
۲-۳- مبانی نظری مرتبط با مدیریت دانش
۲-۳-۱- مفهوم مدیریت دانش
۲-۳-۲- راهبردهای مدیریت دانش
۲-۳-۳- اهداف مدیریت دانش
۲-۳-۳-۱- نیاز به حمایت از دانش ضمنی افراد
۲-۳-۳-۲- ضرورت توجه به سیستم‌های سنتی مدیریت دانش
۲-۳-۴- رویکردهای مدیریت دانش
۲-۳-۴-۱- دانش محصول، دانش مشتری و دانش فرآیند
۲-۳-۴-۲- مدیریت دانش فرآیند محور
۲-۳-۴-۳- مدیریت دانش محصول محور
۲-۳-۵- فرایند مدیریت دانش
۲-۳-۶- مؤلفه‌های مدیریت دانش
۲-۳-۷- عناصر مدیریت دانش
۲-۳-۸- مراحل عملیاتی کردن مدیریت دانش در سازمان‌ (مراحل پیاده‌سازی)
۲-۳-۸-۱- آموزش مفاهیم و جلب نظر مدیران
۲-۳-۸-۲- ارزیابی سطح دانش سازمان
۲-۳-۸-۳- تشکیل تیم دانش
۲-۳-۸-۴- تدوین چشم‌انداز دانش
۲-۳-۸-۵- ادامه مستقل واحد مدیریت دانش
۲-۳-۹- عوامل موفقیت مدیریت دانش
۲-۳-۹-۱- تکنولوژی
۲-۳-۹-۲- فرایندها
۲-۳-۹-۳- افراد
۲-۳-۹-۴- تعهد استراتژیکی مستمر
۲-۳-۱۰- عوامل عدم موفقیت مدیریت دانش
۲-۳-۱۱- چالش‌های مدیریت دانش
۲-۳-۱۲- دیدگاه های مرتبط با مدیریت دانش
۲-۳-۱۲-۱- دیدگاه داونپورت و پروساک
۲-۳-۱۲-۲-دیدگاه مشارکتی در یاددهی و یادگیری
۲-۳-۱۲-۳- مدل بینش از اطلاعات به بصیرت و دانایی
۲-۳-۱۲-۴- دیدگاه رانش ضمنی
۲-۳-۱۲-۵- دیدگاه تجزیه دانش
۲-۳-۱۲-۶- مدل مفهومی مدیریت دانش
۲-۳-۱۲-۷- الگوهای استراتژی مدیریت دانش
۲-۳-۱۲-۸- دیدگاه نوناکا و تاکاشی
۲-۳-۱۲-۹- دیدگاه هانسن و همکاران
۲-۳-۱۲-۱۰- دیدگاه بات
۲-۳-۱۲-۱۱- دیدگاه زاک
۲-۳-۱۲-۱۲-دیدگاه بیرلی و چارکرابارتی
۲-۳-۱۲-۱۳- دیدگاه دی پابلوس
۲-۳-۱۲-۱۴- دیدگاه بیرلی و دالی
۲-۳-۱۲-۱۴-دیدگاهکستن
۲-۳-۱۲-۱۵- دیدگاه راه حل دانش
۲-۴- جمع بندی مباحث
۲-۵- پیشینه تحقیق
۲-۵-۱- پیشینه داخلی
۲-۵-۲- پیشینه خارجی
فصل سوم- روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲-روش تحقیق
۳-۳- جامعه آماری
۳-۴-حجم نمونه و روش نمونه گیری
۳-۵-روش گردآوری اطلاعات
۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۷- روایی
۳-۸- پایایی
۳-۹- روش تجزیه تحلیل اطلاعات

فصل چهارم-تجزیه وتحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه
۴-۲- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی
۴-۲-۱- توصیف مشخصات فردی
۴-۲-۱-۱- وضعیت جنسیت آزمودنی ها
۴-۲-۱-۲- وضعیت مدرک تحصیلی آزمودنی ها
۴-۲-۱-۳- وضعیت سنی آزمودنی ها
۴-۲-۱-۴- وضعیت تجربه کاری آزمودنی ها
۴-۲-۲- توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه
۴- ۲- ۲-۱- توصیف سوالات پرسشنامه مربوط به هوش سازمانی و مدیریت دانش
۴-۲-۲- توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه هوش سازمانی
۴- ۳- آزمون فرضیه‌های تحقیق
۴- ۳-۱- بررسی وضعیت نرمال بودن مؤلفه های تحت مطالعه توسط آزمون کالموگرف اسمیرنوف
۴-۳ –۲- بررسی فرضیه ها
فصل پنجم -نتیجه گیری و پیشنهاداها
۵-۱- خلاصه
۵-۲- نتایج حاصل ازیافته های پژوهش
۵-۳- بحث و نتیجه گیری
۵-۴- محدودیت‌های تحقیق
۵-۵ – پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق
۵-۶- پیشنهادهایی برای محققین آینده
منابع
ضمائم

برای دریافت فایل لطفا ابتدا از طیق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود.

فرمت:docx و قابل ویرایش

آماده چاپ: بله

تعداد صفحات:۱۲۲

حجم: ۱٫۳ مگابایت

قیمت:۳۵۰۰۰ تومان

پروژه ارشد بررسی تاریخچه شکل گیری هولوکاست و بازتاب آن بر ایران

پایان نامه
۲۰ آبان
0

پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته علوم اسلامی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

عنوان:
بررسی تاریخچه شکل گیری هولوکاست و بازتاب آن بر ایرانو مناسبات بین المللی

چکیده
-هدف تحقیق
هدف این تحقیق بررسی تارخچه شکل گیری هولوکاست وبازتاب آن بر ایران و مناسبات بین المللی.
-روش تحقیق
روش تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای وسایت اینترنتی می باشد .
واقعه هولوکاست یک کشتار سازمان یافته است که همزمان با آغازجنگ جهانی دوم درسال ۱۹۳۹ اتفاق افتاده است باتمامی استنادات موجود دراین پزوهش وسخنان پزوهشگرانی چون گارادی.فینکل.شتاین وفورسن مبنی بر اغراق وبزرگ نمایی های رزیم صهیونیستی درجریان هولوکاست این نتایج در این پزوهش حاصل شد.
نتایج تحقیق عبارتند از..
۱- هولوکاست واقعیت داشته امادرپردازش این واقعه وفجایعی که اتفاق افتاده است به نحوی مبالغه آمیز وزیاده روی شده است.
۲- واقعه هولوکاست بر جوامع بشری ومناسبات بین المللی تاثیر به سزایی داشته از آنجایی که در جهان امروز هرگونه بحث وتبادل نظر انکار هولوکاست به منزله ی تخطی از قانون وآزادی بیان وقلم و ورود به حریم ممنوعه می باشد برای مثال در امریکا روز یادبود هولوکاست رخداد ملی به شمار می آید وهمچنین یک موزه یهودی ستیزی با بودجه وسرپرستی دولت مرکزی در عمارت کنگره در واشنگتن وجود دارد. در اروپا روز یادبود هولوکاست پدیده ی نسبتا جدیدی به شمار می رود در ۲۷زانویه ۲۰۰۰میلادی دولتمردان حدود ۴۰کشور اروپایی ونیزایالات متحده آمریکااجلاسی باعنوان (مجمع بین المللی هولوکاست)در استهلکم –پایتخت سوئد برگزار کردند تاهولوکاست را به عنوان بخشی از تارخ ملی کشورشان به رسمیت بشناسند .
۳-بازتاب هولوکاست وماجرای کشتار شش میلیون یهودی در اردوگاه های اسیران آلمان درجنگ جهانی دوم بر ایران مرکز توجه وکنجکاوی افراد ازجمله نسل جوان قرار گرفته است واین کنجکاوی بر خلاف تصور رایج جهان غرب که غالبا همسووهماهنگ وموافق صهیونیسم است کاملا علمی .هوشمندانه وآگاهانه ومخالف صهیونیست می باشد.
۴-صهیونیست ها به واقعه هولوکاست قالب ایدئولوزیک بخشیدند وآن راتبدیل به نیرومندترین سلاح برای انحراف افکار عمومی ازجرایم اسرائیل کرده اندوهرکس راکه بااسرائیل مخالفت کندبه طرفداری ازنازی ها متهم می کنند و به او واقعه هولوکاست را یادآور می شوند این سلاح یکی از قدرت های نظامی جهان که درعرصه حقوق بشر سابقه ای بسیار تاریک و وحشتناک دارد درمقام دولتی خود را مظلوم نشانده است. این مظلوم نمایی مزایای بسیارداشته که مهمترین آن تشکیل دولت غاصب اسرائیل ومصون نگه داشتن اسرائیل از انتقادات خواه موجه وخواه غیر موجه بوده است.
واژگان کلیدی: هولوکاست، اسرائیل، بین الملل، ایران ، یهود، جامعه بشری، موجه ، ایدئولوزیک، سلاح، واشنگتن، کنگره، نظامی، حقوق بشر، ممنوعه، حریم، فجایع

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ بیان مساله
۱-۲ اهمیت تحقیق
۱-۳ اهداف تحقیق
۱-۳-۱ هدف اصلی
۱-۳-۲ هدف فرعی
۱-۴ سوالات تحقیق
۱-۴-۱ سوال اصلی
۱-۴-۲ سوال فرعی
۱-۵ فرضیات تحقیق
۱-۶ مفاهیم
۱-۷ روش تحقیق
۱-۸ سازماندهی تحقیق
فصل دوم : ادبیات وپیشینه ی تحقیق
۲-۱ پیشینه تاریخی
۲-۲ ایران باستان
۲-۳ جنگ جهانی اول
۲-۴ هولوکاست واقعی در ایران
۲-۵ جنگ جهانی دوم
۲-۶ چرا آلمان؟
۲-۷ تاسیس اسرائیل
۲-۸ پیشینه ی تحقیق
فصل سوم: بازتاب هولوکاست برمناسبات بین المللی
۳-۱ ماجرایی به نام هولو کاست
۳-۲ آمریکا
۳-۳ اروپا
۳-۴ سازمان ملل متحد
۳-۵ ایران
۳-۶ بیزاری ونفرت جوامع مختلف از قوم یهود
۳-۷ نفوذ یهودی ها در اروپا
۳-۸ تجهیز اتمی اسرائیل
۳-۹ منکرین هولوکاست
۳-۹-۱ رابرت فوریسون
۳-۹-۲ راجر گارادی
۳-۹-۳ محمود احمدی نژاد
۳-۹-۴ دیدگاه روبرت فوریسون در انکار هولوکاست
۳-۹-۵ کشتار جمعی با قتل مخصوص:
۳-۹-۶ اتاق های گاز با اسلحه مخصوص
۳-۱۰ مدافعان هولوکاست
۳-۱۱ آغاز یهود ستیزی در اروپا
۳-۱۲ ارتباط و همکاری متقابل هیتلر و یهودیان
فصل چهارم: ماهیت واقعه هولوکاست
۴-۱ دلایل واقعیت هولوکاست
۴-۲ اسناد هولوکاست
۴-۲-۱ اتاق های گاز
۴-۲-۲ دلایل رد ادعای اتاق های گاز
۴-۲-۳ کوره ای آدم سوزی
۴-۳ تعداد کشته شدگان هولوکاست
۴-۴ دلایل نقض ادعا
۴-۵ عوامل استحکام ادعا
۴-۵-۱ شهادت بازماندگان
۴-۵-۲ مقررات حاکم بر اردوگاه ها
۴-۵-۳ امنیت اتاق ها
۴-۵-۴ آزمایشات فنی و تکنیکی
۴-۶ چه کسی دروغ می گوید؟
۴-۷ مارشالکو
۴-۸ هولوکاست
۴-۹ هولوکاست و صنعت فیلم سازی
فصل پنجم: شناخت صهیونیست
۵-۱ دیدگاه صاحب نظران درباره ی هولوکاست و ( عامل بوجود آورنده ی آن) صهیونیست
۵-۱-۱ امام خمینی، صاحب دیدگاه جامع در مورد صهیونیست
۵-۱-۲ دیدگاه آیت الله خامنه ای در باره هولوکاست
۵-۲ پاسخ ایران در مورد هولوکاست
۵-۳ گرده همایی و نمایشگاه داخلی (هولوکاست دروغ بزرگ)
۵-۴ یهودیان ایران، گذشته و روند چالش ها
۵-۵ صهیونیست
۵-۶ تاسیس صهیونیست مهم ترین شخصیت های آن
۵-۷ افکار و اعتقادات
۵-۸ ریشه های فکری و اعتقادی یهود
۵-۹ پراکندگی و مراحل نفوذ
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۶-۱ نتیجه گیری
۶-۲ پیشنهاد ها
منابع
کتاب ها
مقاله ی اینترنتی

برای دریافت این پایان نامه لطفا ابتدا از طریق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۳۱۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک مستقیم دانلود در اختیارتان قرار گیرد

مبلغ:۳۱۰۰۰ تومان

فرمت:doc

تعداد صفحات:۹۸

حجم:۱٫۷ مگابایت

آماده چاپ: بله

پروژه ارشد بررسی جایگاه و شخصیت زن در بوستان و گلستان و مثنوی

پایان نامه
۲۰ آبان
0

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.A)
گروه زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

تحلیل و بررسی جایگاه و شخصیت زن در بوستان و گلستان سعدی و مثنوی مولوی

چکیده

زن در عرصه­ی جهان ما پیوسته زن بوده و در همه جای این جهان و از آغاز پیدایش بر زمین، فارغ از زمان و مکان و نژاد و رنگ، بار مسئولیتی ویژه را بر دوش داشته است. بررسی اشعار و حکایت‌های بوستان و گلستان شاعر بزرگ ایران، سعدی شیرازی با هدف تحلیل و تبیین نگاه شاعر به زن (اعم از همسر، مادر، معشوقه و یا جنس زن به طور کلی) و ترسیم خطوط کلی سیمای زن در داستان­های مثنوی اهتمام اصلی نویسنده در نگارش این پژوهش بوده است. حقیقت زن در اشعار مولانا نیز با نگاه دو سویه­ی او به زن همراه شده است، به این معنی که اگر چه در جایی زن را در جایگاه نفس قرار می­دهد، اما در جایی دیگر حالت آینگی دارد، یعنی جمال جمیل حق را در آیینه­ی حسن دیدن، چنان که زن پل رسیدن به عشق حقیقی معبود می­شود. به رغم تناقض ضمنی در برخی اشعار و حکایت‌ها در این رابطه همچون بسیاری از اشعار و حکایت‌ها در زمینه‌ی موضوعات دیگر که امری طبیعی به نظر می‌رسد می‌توان خطوط کلی نگاه سعدی و مولانا را در رابطه با زنان مورد بررسی قرار داد.

کلمات کلیدی: بوستان، زن، سعدی، گلستان، مثنوی، مولانا

فهرست

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسأله
۱-۳ ضرورت تحقیق
۱-۴ فرضیه¬های تحقیق
۱-۵ اهداف تحقیق
فصل دوم: کلیات نظری
۲-۱ جایگاه و منزلت زنان در اشعار و ادبیات گذشته
۲-۲ جایگاه و منزلت زنان در ادبیات معاصر
۲-۳ ریشه واژه زن
۲-۴ واژه شناسی و تعریف فمینیسم
۲-۵ جایگاه زن در اعصار
۲-۶ جایگاه زن در زندگی سعدی
۲-۷ زن در زندگی مولانا
۲-۸ زندگینامه ی مولانا
۲-۹ مثنوی
۲-۱۰ پیشینه تحقیق
فصل سوم: بررسی و تحلیل
۳-۱ روش تحقیق
۳-۲ روش گردآوری اطلاعات
۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۵ مقدمه

۳-۶ سعدی، زندگی، زن
۳-۶-۱ زن در نقش مادر
۳-۶-۲ در ذم مادر زن
۳-۶-۳ همسر در آثار سعدی
۳-۶-۴ عشق
۳-۶-۵ زن در قیاس با مرد
۳-۷ تفسیر حکایات گلستان سعدی با موضوع زنان
۳-۸ رابطه زناشویی از منظر سعدی
۳-۹ زن در حکمت عملی سعدی
۳-۹-۱ فضایل زنان
۳-۹-۲ رذایل زنان
۳-۱۰ تربیت فرزندان توسط مادران از منظر سعدی
۳-۱۱ زن از دیدگاه مولانا
۳-۱۲ زنانی که نماد نفس هستند
۳-۱۲-۱ زن و مرد اعرابی
۳-۱۲-۲ پیرزنی که رویش را گلگون می¬کرد
۳-۱۲-۳ باز و کمپیر زن
۳-۱۳ ذکر زنان ناشایست
۳-۱۳-۱ زنی که مایه ی رنج شوهر بود
۳-۱۴ مادر
۳-۱۴-۱ مهر فرزند محک ایمان مادر
۳-۱۴-۲ داستان مادر کافر

۳-۱۴-۳ مادری که فرزندانش نمی زیستند
۳-۱۴-۴ مادری که از فرط علاقه فرزند نزد امام علی رفت
۳-۱۴-۵ مادر بد کاره
۳-۱۵ کنیزک
۳-۱۵-۱ پادشاه و کنیزک
۳-۱۵-۲ کنیزک و زاهد
۳-۱۵-۳ کنیزک و شاه موصل
۳-۱۵-۴ کنیزک و خر خاتون
۳-۱۶ داستان¬هایی با عنوان کلی عاشق و معشوق
۳-۱۶-۱ عاشق و عشق نامه خواندن کنار معشوق
۳-۱۶-۲ عاشقی که شرط اصلی عشق را به جا آورد
۳-۱۶-۳ داستان عاشقی که دیر به وصال رسید
۳-۱۶-۴ ویس و رامین
۳-۱۶-۵ لیلی و مجنون
۳-۱۷ مکر زن
۳-۱۷-۱ حوا و اولین مکر در عالم
۳-۱۷-۲ صوفی وزنش
۳-۱۷-۳ زن و امرودبن
۳-۱۷-۴ پیرزنی که روی خود را گلگونه می¬کرد
۳-۱۷-۵ زن جوحی و قاضی
۳-۱۸ مشاهیر
۳-۱۸-۱ آسیـه

۳-۱۸-۲ بلقیس
۳-۱۸-۳ حلیمه
۳-۱۸-۴ زلیخا
۳-۱۸-۵ زنان مصر
۳-۱۸-۶ عایشه
۳-۱۸-۷ مادر حضرت موسی
۳-۱۸-۸ مادر حضرت یحیی (ع)
۳-۱۸-۹ مریم
۳-۱۸-۱۰ همسر موسی (ع)
۳-۱۸-۱۱ همسر نوح (ع)
فصل چهارم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
۴-۱ نتیجه گیری
۴-۲ پیشنهادات
فهرست منابع
چکیده انگلیسی

برای دریافت این پروژه  لطفا ابتدا مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان را از طریق دکمه ی زیر پرداخت نمایید تا پس از پرداخت لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود:

حجم: ۶۳۳ کیلوبایت

فرمت: docx و قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۱۲۵

آماده چاپ: بله

پایان نامه ارشد نشاندارسازی تیوسمیکاربازون ودزیمتری آن

پایان نامه
۱۴ آبان
0

پایان نامه کارشناسی ارشد نشاندارسازی تیوسمیکاربازون ودزیمتری آن

چکیده

تیوسمیکاربازون ها وکمپلکس های فلزی انها ترکیبت اکتیو بیولوژیکی هستند که دارای وضد قارچی وانتی توری هستند.به این منظور نشاندارسازی سه کمپلکس استیل استونات بی ای اس تیوسمیکاربازون(AATS) وپیرروالدهید بی ای اس متیل تیوسمی کاربازون(PTSM) ودی استیل متیل تیوسمیکاربازون(ATSM) با ایزوتوپ اسکاندیوم-۴۶ انجام شده است.
روش:ابتدااسکاندیوم-۴۶ در راکتور هسته ای تهران ازبمباران Sc-45با شار نوترون حرارتی طی واکنش ۴۵Sc(n,γ)۴۶Scولید گردید،در گام دوم کمپلکس AATSطی مراحل شیمیایی سنتز انجام گردید ودر گام سوم نشاندار سازی سه کمپلکس AATS,PTSM,ATSMبا ۴۶Scصورت گرفت ودر نهایت با روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)وITLC خلوص رایوشیمیایی انها مورد بررسی قرار گرفت و گام پنجم نیز کمپلکس نشاندار بهینه به موش تزریق گردیده وتوزیع بیولوژیکی ان مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج:تهیه ی رادیونوکلئید۴۶Sc با خلوص رادیوشیمیایی بالای نود درصد اتفاق افتاده است وهمچنین خلوص رادیوشیمیایی کمپلکسAATS نشاندار با رادیوایزوتوپ اسکاندیوم بسیار مطلوب بوده (>99.9%)ودر مورد PTSMمتوسط (>50%)و در مورد ATSMضعیف (>20%)بوده است.مطالعه ی بیولوژیکی کمپلکسAATS-46Sc نیز طی ۴۸ ساعت انجام شده که جذب محسوس این لیگاند به ترتیب در کبد ،ریه،قلب،طحال،کلیه ومغز مشاهده می شود.
بحث:همانطور که مشاهده شد دو ترکیب PTSMو ATSMبه طور کاملا موفقی با ۴۶Sc نشاندار نشده اند وفقط AATSبطور موفقی با این رادیو ایزوتوپ نشاندار شده است.به علاوه مکانیسم های جذب سه کمپلکس نشاندار فوق نیازمند مطالعه وتحقیق بیشتری است.از طرفی نشاندارسازی سه ترکیب فوق با ۴۷Scکه دارای نیمه عمر کوتاه روز وگسیلنده ی بتای متوسط انرژی است ،می توان ساخت رادیو داروی درمانی جدید را مورد مطالعه قرار داد.
کلمات کلیدی:تیوسمیکاربازون،۴۶Sc،نشاندارسازی،توزیع بیولوژیکی

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول
۱-۱-مقدمه
۱-۲-تعاریف
۱-۲-۱هسته
۱-۲-۲ایزوتوپ۱۱
۱-۳-فروپاشی رادیو اکتیو
۱-۳-۱٫ شکافت خود به خودی
۱-۳-۲٫ واپاشی ∝
۱-۳-۴فروپاشی پوزیترون
۱-۳-۵-گیراندازی الکترون
۱-۳-۶-گذار ایزومری
۱-۴-تولید رادیونوکلئیدها (رادیوایزوتوپها)

۱-۴-۱-رادیونوکلئیدهای تولید شده در سیکلوترون:
-۴-۱-الف-رادیو نوکلئیدهای با نیمه عمر کوتاه
۱-۴-۲-رادیونوکلئیدهای تولیدی رآکتور
۱-۴-۲-الف-شکافت یا واکنش (f و n)
-۴-۲-ب-واکنش گیراندازی نوترون (γ و n)
۱-۴-۳-ژنراتورهای رادیونوکلئید
۱-۴-۳-الف-مولد ۹۹MO -99mTC
۱-۴-۳-ب- ساختار

۱-۴-۳-ج-مولد ستون جامد
۱-۵-روش های جداسازی
۱-۵-روش های جداسازی
۱-۵-۱٫ تبلور و رسوب دهی شیمیایی جز به جز
۱-۵-۲- استخراج با حلال
۱-۵-۳-. تعویض یونی
۱-۵-۴-کوروماتوگرافی استخراجی

۱-۵-۵-استخراج باز فاز جامد
۱-۵-۵-الف- آماده سازی
۱-۵-۵-ب- جذب آنالیت روی فاز جامد
۱-۶-۶- توضیح برخی روش های کروماتوگرافی
۱-۶-۶-الف-کروماتوگرافی جذب سطحی
۱-۶-۶-ب-کروماتوگرافی لایه نازک
۱-۶-۶-ج-کروماتوگرافی تبادل یونی
۱-۶-۶-د-کروماتوگرافی ژلی
۱-۶-۶-ه-کروماتوگرافی تقسیمی
۱-۶-۶-و-کروماتوگرافی کاغذی
۱-۶-۶-ی-کروماتوگرافی ستون موئین
۱-۷-کاربرد ایزوتوپ ها در پزشکی
۱-۷-۱-پرتو درمانی یا رادیوتراپی
۱-۷-۱-الف-دیگر کاربردهای پرتو درمانی
۱-۷-۱-ب-پیشینه
۱-۷-۱-ت-انواع پرتو درمانی
-۷-۱-ت-۱-رادیوتراپی خارجی ۱
۱-۷-۱-ت-۲-رادیو تراپی حین جراحی
۱-۷-۱-ت-۳-رادیوتراپی تطبیقی سه بعدی
۱-۷-۱-ت-۳-الف-(IMRT)- Therapy Intensity – Modulated Radiotherapy1
۱-۷-۱-ث-رادیوتراپی داخلی (Brachy Therapy)
-۷-۱-ث-۱رادیوتراپی داخلی نسج
۱-۷-۱-ث-۲-رادیوتراپی داخل حفره ای
۱-۷-۱-ث-۳-رادیوتراپی سیستمیک (پزشکی هسته ای
۱-۷-۱-ج-منابع انرژی در رادیوتراپی خارجی
۱-۷-۱-ج-۱-اشعه گاما یاX
۱-۷-۱-ج-۲-تشعشعات ذره ای
۱-۷-۱-ج-۳-درمان با پرتوی پروتون
۱-۷-۱-ج-۴-درمان با پرتوی کربن
۱-۷-۱-د-منابع انرژی مورد استفاده در پرتو درمانی داخلی
-۷-۱-ذ-دسته بندی ابزار پرتو درمانی
۱-۷-۱ذ-۱-ابزار شبیه سازی
۱-۷-۱-ذ-۲-ابزار بر پایی و خودداری انباشتگی بیمار
۱-۷-۱-ذ-۳-ابزار اطمینان کیفیت
۱-۷-۱-ر-مواقع استفاده از پرتو درمانی
۱-۷-۱-ز-اندازه گیری دوز تشعشع
۱-۷-۱-ژ-پرتوهای lET low و پرتوهای LET High
۱-۷-۱-س-طراحی درمان
۱-۷-۱-ش-مکان یابی تومور و ابزار شبیه سازی درمان
۱-۷-۱-ص-حساسکننده ها و محافظتکنندههای پرتوی
۱-۷-۱-ض-رادیو داروها و چگونگی استفاده از آنها
۱-۷-۱-ط-شیوه های جدید رادیو تراپی
۱-۷-۱-ظ-مقایسه ای بین پرتو درمانی و عمل جراحی در یک مورد خاص
۱-۷-۱-ظ-۱-عوارض رادیوتراپی در این مورد
۱-۷-۱-ع-عوارض جانبی پرتو درمانی
۱-۷-۱-غ-پرتو درمانی نوین
۱-۷-۲پزشکی هسته ای
۱-۷-الف- مفاهیم بنیادی
۱-۷-۲-ب- پزشکی هسته ای شامل دو دسته ی گسترده می باشد
۱-۷-۲-ت-تصویر برداری پوزیترون
۱-۷-۲-ث- قدرت پزشکی هسته ای
-۷-ج- پیشینه ی تاریخی
۱-۷-۲-چ-کاربرد فعلی پزشکی هسته ای
۱-۷-۲-د- نقش فیزیک در پزشکی هسته ای
فصـل دوم
۲-۱-پزشکی هسته ای داخلی
۲-۱-۱مقدمه
۲-۱–۳کاربردهای درمانی
۲-۱- ۴کاربردهای تصویربرداری
۲-۱- -۵کاربردهای تصویر برداری قلبی
۲-۱-۶در این بخش شرایط رادیوداروهای قلبی و موضوعات پذیرفته شده ی طراحی عوامل تزریقی وریدی توصیف می شود.
۲-۱-۶-الف- عوامل گسیلنده ی تک فوتونی
۲-۱-۶-ب- توموگرافی گسیل پوزیترون (PET)
۲-۱-۶-ت- تصویر برداری سرطان
۲-۱-۷- کاربردهای دیگر پزشکی هسته ای
۲-۱-۷-الف- تیروئید
-۱-۷-ب- مغز
۲-۱-۷-ت- کلیه
۲-۱-۷-ث- ریه
۲-۱-۷-ج- عفونت
۲-۱-۷-ج- انسداد شریان و .لخته
-۲۲-۱-۸-بحث
۲-۲-رادیو تراپی هدفمند
۲-۲-۹-الف -رادیوداروهای درمانی
۲-۲-۲بیوتوزیع
۲-۲-۳-انتخاب رادیو ایزوتوپ
۲-۲-۴-هدف گیری بافت
۲-۲-۵-کنترل کیفی رادیو داروی درمانی
۲-۲-۸-گسیلنده های بتا
۲-۲-۸-الف-تولید گسیلنده های بتا
-۲-۹-الف -۱-راکتور
۲-۲-۹-الف-۱-الف-روش اکتیوسازی مستقیم (γ و n)
۲-۲-۹-الف-۱-ب- اکتیو سازی توسط واکنش غیرمستقیم (γوn)
۲-۲-۹-الف-۲-ژنراتورها
۲-۲-۹الف-۳-شتابدهنده ها
۲-۲-۹-ب-انرژی ذرات بتا
۲-۲-۱۰-نیمه عمر
۲-۲-۱۱-ویژگی های شیمیایی و بیوشیمیایی
۲-۲-۱۲-گسیلنده های پرتوگاما
فصـل سوم
۳-۱-تیوسمیکاربازون
۳-۲-الف- ردوکتاز ریبونوکلئوتیدی
۳-۲-ب-مولد های ROS
۳-۲-ت-توپوایزومراز II و واکنش های DNA
۳-۲-ث-مکانیسم های دیگر :
۳-۲-ج-هیپوکسیا و مقاومت چند دارویی
-۲-چ- فعالیت آنتی پروتوزال (ضد تک یاختگی):
-۲-د-تیوسمیکاربازون های ناجور حلقه ی نشاندار با فلزات نیکل(II) ، مس(I)، مس(II)
فصـل چهارم
۴-۱-تهیه ی لیگاند
۴-۱-الف-سنتز AATS ( استیل استونات – بی آی اس (تیوسمیکاربازون)
۴-۲-آزمایشات سرد
۴-۳-تهیه ی رادیونوکلئید
۴-۳-۱-روش اول تهیه ی رادیونوکلئید
۴-۳-۲- روش دوم تهیه ی رادیونوکلئید
۴-۴- نشاندارسازی ترکیب های AATS , PTSM وATSM بارادیوایزوتوپ Sc46
۴-۴-۱-روش اول نشاندارسازی:
۴-۴-۲-روش دوم نشاندارسازی
۴-۴-۳روش سوم نشاندارسازی
۴-۵- بررسی پایداری آزمایشگاهی
۴-۶- بهینه سازی رادیو دارووبررسی توزیع بیولوژیکی رادیو دارو در موش
۴-۶-۱-الف- مرحله دوم بهینه سازی رادیو دارو
۴-۶-۱-ب- مرحله دوم بهینه سازی رادیو دارو
۴-۶-۲-ج- مرحله سوم بهینه سازی رادیو دارو
فصـل پنجم
۵-۱-نتایج
۵-۱-۲-نتایج مربوط به آزمایشات سرد

۵-۱-۳-الف- نتیجه روش اول تهیه رادیو نوکلئید
۵-۱-۳-ب- نتیجه روش دوم تهیه رادیو نوکلئید
۵-۱-۴-نشاندارسازی ترکیب های AATS , PTSM وATSM بارادیوایزوتوپ Sc46
۵-۱-۴-الف- نتیجه روش اول نشانداسازی
۵-۱-۴-ب- نتیجه روش دوم نشاندارسازی
۵-۱-۴-ج- نتیجه روش سوم نشاندارسازی
۵-۱-۶-بهینه سازی رادیودارو و بررسی توزیع بیولوژیکی آن در موش :
۵-۱-۶-الف-نتایج مربوط به مرحله ی اول بهینه سازی:
۵-۱-۶-ب-نتایج مربوط به مرحله دوم بهینه سازی
۵-۱-۶-۳-نتایج مربوط به مرحله ی سوم بهینه سازی
۵-۲-بحث :
۵-۲-۱آزمایشات سرد
۵-۲-۲-تهیه رادیونوکلئید
۵-۲-۱-الف- روش اول تهیه رادیونوکلئید
۵-۲-۲-ب- روش دوم تهیه رادیونوکلئید

۵-۲-۳-نشاندارسازی ترکیب های AATS , PTSM وATSM بارادیوایزوتوپ Sc46
۵-۲-۴-پایداری ترکیبات (۲۴ پس از ساخت)
۵-۲-۵-بهینه سازی رادیو دارو و بررسی توزیع بیولوژیکی آن در موش ها
۵-۲-۵-الف-در مرحله ی اول بهینه سازی رادیو دارو
۵-۲-۵-الف-در مرحله ی اول بهینه سازی رادیو دارو
۵-۲-۵-ب-در مرحله ی دوم بهینه سازی رادیو دارو
۵-۲-۵-ت- مرحله سوم بهینه سازی رادیو دارو
۵-۲-۶-پیشنهادات احتمالی
منابع و مآخذ

برای دریافت لینک دانلود این پایان نامه لطفا ابتدا مبلغ ۴۹۰۰۰ تومان از طریق دکمه ی زیر واریز کنید تا لینک در اختیارتان قرار گیرد

تعداد صفحات: ۲۰۱

مبلغ : ۴۹۰۰۰ تومان

فرمت: docx

حجم: ۳٫۴۵ مگابایت

پایان نامه ارشد بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار

پایان نامه
۲۹ مرداد
0

پایان نامه ارشد بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار

رشته جغرافیا

 

چکیده این پایان نامه

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی پایدار شهر آمل به انجام رسیده است. بدین منظور، پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی ۴۰ گویه، در قالب مقیاس لیکرت طراحی شد. مجموعه سرپرست خانوارهای ساکن در محلات شهر آمل، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دند. حجم نمونه، با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد ۳۸۰ خانوار انتخاب شد؛ تجزیه و تحلیل یافته ها ، به دو روش توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش با محاسبه آزمون t تک نمونه ای نشان داد  که شهر آمل به لحاظ مولفه های مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی ، وضعیت نسبتا مطلوب و به لحاظ مولفه اعتماد اجتماعی و شاخص توسعه پایدار اقتصادی وضعیت نامطلوبی داشته است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نیز همبستگی مثبت و معناداری را در سطح ۱ درصد بین توسعه اقتصادی پایدار و سرمایه اجتماعی و مولفه های آن نشان داد. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده و به منظور تقویت سرمایه اجتماعی در راستای تسریع روند توسعه اقتصادی پایدار شهر، نیز پیشنهادهایی ارائه شد.

کلیدواژه ها: سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، توسعه اقتصادی پایدار، شهر آمل.

 

برای نمایش لینک دانلود لطفا ابتدا از طریق زیر اقدام به پرداخت نمایید تا لینک به شما نمایش داده شود

عنوان پایان نامه: پایان نامه کارشناسی ارشد نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار

مبلغ:۳۴۰۰۰ تومان

تعداد صفحات پایان نامه:۱۰۸

حجم فایل: ۲٫۶ مگابایت

فرمت دانلودی: zip

فرمت پایان نامه: PDF

آماده چاپ: بله