پروژه ارشد رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان

پایان نامه
۲۴ آبان
0

پروژه ارشد رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

چکیده
هدف از این تحقیق رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان بوده است. روش تحقیق از نوع روش توصیفی– همبستگی بوده است. جهت نمونه گیری از بین ۲۵۰ نفر مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان بر اساس جدول مورگان ۱۴۸ به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آلبرخت و مدیریت دانش دانگی استفاده گردید. پس – ازجمع آوری داده های مورد نیاز، داده ها به دو روش از طریق نرم افزار ۱۹ Spss تجزیه وتحلیل شد. ابتدا برای توصیف دقیق جامعه آماری مورد بررسی از آمار توصیفی، جدول فراوانی،میانگین وانحراف استانداردو درآماراستنباطی، پس ازاستفاده از ازمون کولموگروف اسمیرنف وتاییدغیرنرمال بودن توزیع داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد:بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان رابطه وجود داردوفرض اصلی تحقیق تایید گردید. وهمچنین یافته های دیگرپژوهش نشان داد: بین ابعاد هوش سازمانی)تصور استراتژیک، سرنوشت، روحیه، اتحادوتوافق، فشارعملکرد(بامدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان رابطه وجوددارد. وتنها دربعدکاربرد دانش با مدیریت کاربردانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان رابطه ای مشاهده نشدو فرض تحقیق رد گردید.
کلیدواژگان: هوش سازمانی، مدیریت دانش، تصور استراتژیک، سرنوشت، روحیه، اتحاد و توافق، فشار عملکرد، کاربردانش

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول-کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
۱-۲- بیان مساله
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی
۱-۴-۲- اهداف جزئی
۱-۵- فرضیه های تحقیق
۱-۵-۱- فرضیه اصلی
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی
۱-۶- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
۱-۶-۱- تعاریف نظری متغیرها
۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی
۱-۷- مدل مفهومی تحقیق
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
۲-۲- بررسی مبانی نظری تحقیق
۲-۲-۱- مفاهیم هوش
۲-۲-۲- هوش سازمانی
۲-۲-۲-۱- انواع هوش سازمانی
۲-۲-۲-۲- شاخص های هوش سازمانی
۲-۲-۲- ۳- دلایل استفاده از هوش سازمانی
۲-۲-۲-۳-۱- عصر اطلاعات
۲-۲-۲- ۳-۲- کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها
۲-۲-۲-۴- فرآیند هوش سازمانی در سازمان‌ها و شرکت‌ها
۲-۲-۲-۴-۱- برنامه‌ریزی و هدایت
۲-۲-۲-۴-۲- مرحله اخذ اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی
۲-۲-۲-۴-۳- پردازش اطلاعات
۲-۲-۲-۴-۴- آنالیز و تولید اطلاعات
۲-۲-۲-۵- رابطه هوش سازمانی و سلامت سازمانی
۲-۲-۲-۶- مدیریت دانش سازمانی و هوش سازمانی
۲-۲-۲-۷- مدیران اجرایی و هوش سازمانی
۲-۲-۲-۸- دیدگاه های مرتبط با هوش سازمانی
۲-۲-۲-۸-۱- دیدگاه آلبرخت
۲-۲-۲-۸-۲- هوش سازمانی از دیدگاه ماتسودا
۲-۲-۲-۸-۳- هوش سازمانی از دیدگاه ویلیام هلل
۲-۲-۲-۸-۴- هوش سازمانی از دیدگاه مک مستر
۲-۳- مبانی نظری مرتبط با مدیریت دانش
۲-۳-۱- مفهوم مدیریت دانش
۲-۳-۲- راهبردهای مدیریت دانش
۲-۳-۳- اهداف مدیریت دانش
۲-۳-۳-۱- نیاز به حمایت از دانش ضمنی افراد
۲-۳-۳-۲- ضرورت توجه به سیستم‌های سنتی مدیریت دانش
۲-۳-۴- رویکردهای مدیریت دانش
۲-۳-۴-۱- دانش محصول، دانش مشتری و دانش فرآیند
۲-۳-۴-۲- مدیریت دانش فرآیند محور
۲-۳-۴-۳- مدیریت دانش محصول محور
۲-۳-۵- فرایند مدیریت دانش
۲-۳-۶- مؤلفه‌های مدیریت دانش
۲-۳-۷- عناصر مدیریت دانش
۲-۳-۸- مراحل عملیاتی کردن مدیریت دانش در سازمان‌ (مراحل پیاده‌سازی)
۲-۳-۸-۱- آموزش مفاهیم و جلب نظر مدیران
۲-۳-۸-۲- ارزیابی سطح دانش سازمان
۲-۳-۸-۳- تشکیل تیم دانش
۲-۳-۸-۴- تدوین چشم‌انداز دانش
۲-۳-۸-۵- ادامه مستقل واحد مدیریت دانش
۲-۳-۹- عوامل موفقیت مدیریت دانش
۲-۳-۹-۱- تکنولوژی
۲-۳-۹-۲- فرایندها
۲-۳-۹-۳- افراد
۲-۳-۹-۴- تعهد استراتژیکی مستمر
۲-۳-۱۰- عوامل عدم موفقیت مدیریت دانش
۲-۳-۱۱- چالش‌های مدیریت دانش
۲-۳-۱۲- دیدگاه های مرتبط با مدیریت دانش
۲-۳-۱۲-۱- دیدگاه داونپورت و پروساک
۲-۳-۱۲-۲-دیدگاه مشارکتی در یاددهی و یادگیری
۲-۳-۱۲-۳- مدل بینش از اطلاعات به بصیرت و دانایی
۲-۳-۱۲-۴- دیدگاه رانش ضمنی
۲-۳-۱۲-۵- دیدگاه تجزیه دانش
۲-۳-۱۲-۶- مدل مفهومی مدیریت دانش
۲-۳-۱۲-۷- الگوهای استراتژی مدیریت دانش
۲-۳-۱۲-۸- دیدگاه نوناکا و تاکاشی
۲-۳-۱۲-۹- دیدگاه هانسن و همکاران
۲-۳-۱۲-۱۰- دیدگاه بات
۲-۳-۱۲-۱۱- دیدگاه زاک
۲-۳-۱۲-۱۲-دیدگاه بیرلی و چارکرابارتی
۲-۳-۱۲-۱۳- دیدگاه دی پابلوس
۲-۳-۱۲-۱۴- دیدگاه بیرلی و دالی
۲-۳-۱۲-۱۴-دیدگاهکستن
۲-۳-۱۲-۱۵- دیدگاه راه حل دانش
۲-۴- جمع بندی مباحث
۲-۵- پیشینه تحقیق
۲-۵-۱- پیشینه داخلی
۲-۵-۲- پیشینه خارجی
فصل سوم- روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲-روش تحقیق
۳-۳- جامعه آماری
۳-۴-حجم نمونه و روش نمونه گیری
۳-۵-روش گردآوری اطلاعات
۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۷- روایی
۳-۸- پایایی
۳-۹- روش تجزیه تحلیل اطلاعات

فصل چهارم-تجزیه وتحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه
۴-۲- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی
۴-۲-۱- توصیف مشخصات فردی
۴-۲-۱-۱- وضعیت جنسیت آزمودنی ها
۴-۲-۱-۲- وضعیت مدرک تحصیلی آزمودنی ها
۴-۲-۱-۳- وضعیت سنی آزمودنی ها
۴-۲-۱-۴- وضعیت تجربه کاری آزمودنی ها
۴-۲-۲- توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه
۴- ۲- ۲-۱- توصیف سوالات پرسشنامه مربوط به هوش سازمانی و مدیریت دانش
۴-۲-۲- توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه هوش سازمانی
۴- ۳- آزمون فرضیه‌های تحقیق
۴- ۳-۱- بررسی وضعیت نرمال بودن مؤلفه های تحت مطالعه توسط آزمون کالموگرف اسمیرنوف
۴-۳ –۲- بررسی فرضیه ها
فصل پنجم -نتیجه گیری و پیشنهاداها
۵-۱- خلاصه
۵-۲- نتایج حاصل ازیافته های پژوهش
۵-۳- بحث و نتیجه گیری
۵-۴- محدودیت‌های تحقیق
۵-۵ – پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق
۵-۶- پیشنهادهایی برای محققین آینده
منابع
ضمائم

برای دریافت فایل لطفا ابتدا از طیق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود.

فرمت:docx و قابل ویرایش

آماده چاپ: بله

تعداد صفحات:۱۲۲

حجم: ۱٫۳ مگابایت

قیمت:۳۵۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی ارتباط بین تعهد کارمند و سیاستهای سازمانی

پایان نامه
۳۱ مرداد
0

پایان نامه کارشناسی بررسی ارتباط بین تعهد کارمند و سیاستهای سازمانی

(پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت دولتی)

 

مقدمه ی پژوهش:

سازماندهی و نگه داری نظام سازمانی یکی از مهمترین وظایف و مسولیتهای مدیر محسوب می شود و انجام چنین وظیفه خطیری بدان معناست که تعهد سازمانی کارمندان و احساس مسولیت شاغلان رشد روز افزونی یابد. بنابراین مدیر یک سازمان، در واقع مسول میزان و نوع تعهد کارمندان نسبت به ارزشهای رسمی و سیاست های سازمانی است.

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی در روانشناسی، خصوصا روانشناسی اجتماعی بوده است. همچنین با توجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از جمله کوچک سازیها و ادغام شرکت ها در یکدیگر عده ای از صاحب نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت همچون: ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و بهمین جهت بررسی آن بی مورد است.

اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و متعهدند تعهد سازمانی اهمیت خود را از دست نداده و همچنان می تواند مورد تحقق قرار گیرد.

پایبندی به گروه، متعهد بودن به اهداف و التزام به شرایط تیم شاید معنایی دقیق از تعهد باشد. تعهد به کار و تیم کاری در شرایط سخت کاری مهم تر و سرنوشت سازتر است. شاید زمان مناسب برای آزمایش تعهد کارمندان، در مشکلات و سختی های کاری باشد. البته تعهد اعضای گروه هنگامی استوارتر خواهد بود که مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و فطری (انسانی) بوده و همچنین در نتیجه انتخاب آگاهانه صورت گرفته باشد زیرا که اجبار و تحمیل در جهت عکس تعهد عمل می کند.

آنچه که قابل تامل به نظر می رسد این نکته است که تعهد به کار و تیم کاری، ارتباط با استعداد و هوش افراد ندارد، اگر چه سطح دانش و آگاهیهای اعضاء سطح تعهد را بالا و بالاتر می برد.

بررسی رابطه میان تعهد کارمندان با سیاستهای سازمانی از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند بر رفتار کارمند اثر بگذارد وتحقیقات نشان می دهند که بین تعهد کاری، غیبت و جابجایی کارکنان رابطه معکوس وجود دارد. برای پیش بینی و توجیه رفتار افراد تعهد به مراتب بیش از رضایت مندی ارباب رجوع اثر گذار است. در این فصل شمای کلی از تحقیق ارائه شده است. بدین صورت که ابتدا به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است و سپس از آن چهارچوب مفهومی ارائه شده است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق مبحث دیگری است که در این فصل به آن پرداخته شده است و در ادامه اهداف محقق از انجام این تحقیق در خصوص موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن فرضیات تحقیق آورده شده است.

پس از آن بطور خلاصه روش تحقیق مورد استفاده توضیح داده شده است. در پایان نیز پس از ارائه تعریف مفهومی، تعاریف عملیاتی مربوط به هر یک از شاخصها بطور جداگانه بیان شده است.

 

فهرست مطالب این پایان نامه:

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
۲-۱ بیان مسئله
۳-۱ چارچوب نظری و مدل تحقیق
۴-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق
۵-۱ اهداف تحقیق
۱-۶ فرضیه های تحقیق:
۷-۱ روش تحقیق:
۸-۱ تعریف واژه ها
۱-۸-۱ تعریف مفهومی
۲-۸-۱ تعاریف عملیاتی
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
۲-۲ سیاست های سازمانی
۱-۲-۲ تعاریف مختلف از سیاست های سازمانی
تعریف رفتار سیاسی
اهمیت دیدگاه سیاسی:
۲-۲-۲ راههای کاهش اثرات ناشی از سیاست های سازمانی
۳-۲ تعهد سازمانی
۱-۳-۲ تعاریف مختلف از تعهد سازمانی
مفهوم تعهد
انواع تعهد
ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی
الف) وابستگی عاطفی
ب) درک هزینه‌ها
عوامل مؤثر برتعهد سازمانی
الف) تعهد عاطفی
مطالعه مودی و همکاران
۱ – ویژگیهای شخصی
۲- ویژگی‌های مبتنی بر نقش
۳- ویژگی‌های ساختاری
۴- تجربیات کاری
مطالعه بارن و همکاران
مطالعات ماتیو
مطالعه کوهن
۲-۳-۲ اهمیت تعهد سازمانی
۴-۲ انواع تعهد سازمانی
۱-تعهد نسبت به مشتری
۲- تعهد نسبت به سازمان
۳- تعهد نسبت به خود
۴-تعهد نسبت به مردم
۵-تعهد نسبت به وظیفه “تکلیف”
۶-تعهد نسبت به سیاست های سازمانی (تعهد سیاسی)
۶-۲ تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی
الگوهای چند بعدی تعهد
۷-۲ عوامل موثر در تعهد سازمانی کارکنان
۱-نفوذ شخصی مدیر
۲-رهبری توکیلی
۴-تجربه مدیریت فردی
ب-شالوده سازمانی
۱-گستره سازمانی
۲-فضای سازمانی
۳-ساختار سازمانی
۸-۲ نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی
۱-۸-۲ تعهد کم یا ضعیف
۲-۸-۲ تعهد متوسط
۲-۸-۲ تعهد زیاد
پیامدهای مطلوب(مثبت) موثر بر گروه کاری:
پیامدهای مطلوب موثر بر سازمان و افزایش اثر بخشی به خاطر
۴-۸-۲ مطالعه ماتیو و زاجاک
ویژگی های شخصی موثر بر تعهد سازمانی
۹-۲ عوامل موثر به سیاستها( تعهد سیاسی)
۱۰-۲ نقش تعهد سازمانی در تمایل به قصد ماندن درسازمان
۱۱-۲ قصد ماندن در سازمان
۱-۱۱-۲ اهمیت و ضرورت قصد ماندن در سازمان
هزینه های ترک خدمت کارکنان را می تواند به شرح ذیل بر شمرد
تاثیر انواع تعهد سازمانی بر ترک خدمت طبق مدل آلن و می یر
۲-۱۱-۲ نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل
۱۲-۲ پیشینه نظری پژوهش
۱-۱۲-۲ پیشینه میدانی پژوهش
الف) پیشینه داخلی
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه
۲-۳ روش تحقیق
۳-۳جامعه آماری
۴-۳ تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
۵-۳ روش گردآوری اطلاعات
۶-۳ ابزار گردآوری اطلاعات
نگرش
شفافیت نقش
تضاد نقش
تعهد به سیاستهای سازمان(تعهد سیاسی)
وجدان کاری
ویژگی شهروندی سازمانی (فضیلت شهروندی)
۷-۳روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
۱-۷-۳ روایی
۲-۷-۳پایانی
۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۸-۳ تحلیل عامل تاییدی
۲-۸-۳ مدل معادلات ساختاری
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱-۴- مقدمه
۲-۴- آمار توصیفی
۳-۴- تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۴- بررسی اثرات متغیرها بر یکدیگر
۵-۴- آزمونهای نیکویی برازش
۴-۵ آزمون فرضیه ها
-آزمون فرضیه دوم
ادعای محقق
-آزمون فرضیه سوم
ادعای محقق
-آزمون فرضیه چهارم
ادعای محقق
فرض آماری
-آزمون فرضیه پنجم
ادعای محقق
خلاصه نتایج مدل ساختاری
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه
۲-۵ نتایج به دست آمده از فرضیات تحقیق
۲-۲-۵ نتیجه فرضیه دوم
۳-۲-۵ نتیجه فرضیه سوم
۴-۲-۵ نتیجه فرضیه چهارم
۵-۲-۵ نتیجه فرضیه پنجم
۳-۵ نتیجه گیری کلی
۴-۵ پیشنهادات
۵-۵سایر پیشنهادات
۶-۵ محدودیت های تحقیق و پیشنهادات برای محققین آینده
۲-۶-۵ پیشنهادات برای محققین آینده

 

 

جهت دریافت این پایان نامه ۱۲۵ صفحه ای و آماده چاپ لطفا ابتدا از طریق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۲۳۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک دانلود به شما نمایش داده شود:

مبلغ:۲۳۰۰۰ تومان

صفحات:۱۲۵

حجم: ۱٫۵ مگابایت

فرمت : docx و قابل ویرایش

آماده چاپ: بله