پایان نامه معماری دبیرستان پسرانه

پایان نامه
۱۲ بهمن
0

پایان نامه معماری دبیرستان پسرانه

جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته معماری

مقدمه این پایان نامه

ﭘﺮوﻓﺴﻮر«ﻻوﺳﻮن» ﻳﻜﻲاز ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺌﻮرﻳﺴﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهﻛﺘﺎب‬ «ﻃﺮاﺣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ؟»اﻋﺘﻘﺎد دارد:از ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻛﻪ ﻣﻲ‬ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻴﭽﻴﻚ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬاب و دل اﻧﮕﻴﺰ‬ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻬﻢاﻧﺴﺎﻧﻲ وآﻣﻮزﺷﻲ ورﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻤﺎن ﻣﻲ‬اﻧﺠﺎﻣﺪ…‬
ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻜﻲاز ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری-ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای را در‬ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ایفاء ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧکارﻧﺎﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ. ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را‬ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ‬
ﻳﻜﻲاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ دراﻳﻦ ﺣﻮزه، ﻫﻤﺪوﺳتی ﻣیان ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدآن در ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ.
ﺟﻨبشهای اﺻﻼح ﻣﺪارس ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و‬ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻼﺳﻬﺎاز ﻳﻚ ﭼﻬﺎردﻳﻮاری ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻳﻚ‬ ﻣﺴﺄﻟﻪﻋﺎم و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﺎﻟﻬﺎی دﻫﺔ ۷۰ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ،ﻧﮕﺎهﻫﺎدر ﻃﺮاﺣﻲ‬ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ درون ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪاﺟﺰاء‬ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮد. ازﺳﺎﻟﻬﺎی ۶۰ و ۷۰ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺪارس وﻛﻼﺳﻬﺎی درس،ازﺣﺎﻟﺖ آﻣﻮزش ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا‬‬ ﻧﻤﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺑﺎ ﭘﻼنﻫﺎی ﺑﺎز، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮص ﮔﺮدﻳﺪ درﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ، ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ازﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪاﺳﺖ.‬‬
ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی‬ ﺷﻬﺮی، ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ،‬اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺰای ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ ﻬﺎﺳﺖ- ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺗﺴﻬﻴﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در راﺑﻄﻪ‬ ﺑﺎ ﻛﻞ‬ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮی در ﻧﻈﺮ آﻳﺪ واﻳﻦ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺘﻲ ﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ آﻣﻮزﺷﻲ را از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﺠﺰادﻳﺪه و در واﻗﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ دو ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻮازی و‬ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.‬
از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺪارس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎداﻧﺶآﻣﻮزان، ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻣﺪارس و ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ‬ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد. ﻋﻤﻠﻜﺮداﺻﻠﻲ ، ﻳﻌﻨﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛﻮدﻛﺎن و‬ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺻﺔ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ی دﻳﮕﺮ‬ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮی در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎص،آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآورد. اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪارس از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ، زﻣﻴﻦ ورزش، ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و… ﺑﺎاﻧﺪﻛﻲ‬ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺎرک، ورز ﺷﮕﺎه و… را اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺪارس در ﻛﻨﺎر و ‬ﻫﻤﺠﻮاری ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ﺧﺎص ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ، اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺳﺒﺐ:‬
‬‬۱- ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدی‬
۲- ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.‬
۳-دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻗﺘﺼﺎد زﻣﺎن‬
۴- رفع ﻓﻘﺪان ﺗﺴﻬﻴﻼت آﻣﻮزﺷﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ورزﺷﻲ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم و داﻧﺶآﻣﻮزان.‬
ﻣﻲﺷﻮد.‬ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در واﻗﻊ ﻫﺪف ازاﻳﻦ ﭘﺮوژه: ۱- اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﻜﺎریﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ًﺗﻌﺎﻣﻼت و‬ ﺗﺪاوم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
‬۲-اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﭘﺎرکﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮوﻳﺲ دادن ﻫﻢ ﺑﻪ‬ ﻋﻤﻮم و ﻫﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ
‬۳-اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺟﺬاب و دﻟﻨﺸﻴﻦ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان (ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ و راﺑﻄﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ‬ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ)و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻮدن در ﻣﺪرﺳﻪ
‬۴-ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺲ ﺷﻬﺮوﻧﺪی‬ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬

 

فهرست مطالب

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻓﺼﻞاول:
بیان مسئله
۱-۱- اهمیت و ضرورت
۲-۱- اهداف
۳-۱- فرضیات
۴-۱- روش تحقیق
ﻓﺼﻞدوم:
ادبیات موضوع
۱-۲- ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪارس دراﻳﺮان
۱-۲-۱- ﻣﺪرﺳﻪ دراﻳﺮان ﭘﻴﺶ ازاﺳﻼم‬
۲-۲- شکل گیری مدارس معاصر در ایران
۲-۲-۲- ( سیستم آموزشی رایج )معلم سالار:
۲-۲-۳- ( سیستم آموزشی مدرن )دانشآموز محور:
۲-۲-۴- سیستم فضا باز :
۳-۲- سازماندهی کلاس:
۳-۲-۲- سازماندهی آزاد
۳-۲-۳- شکل دایره ای
۳-۲-۴- گروهی
۳-۲-۳- شکل دایرهای:
۳-۲-۴- سازماندهی گروهی:
۴-۲- ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪارس
‬۴-۲-۱- ﻣﺪارس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:‬
‬۴-۲-۲- ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺪون دﻳﻮار «School without walls‬‬»:
‬‬‬۴-۲-۳- ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﻮﻳﺸﻲ‬
‬‬‬‬‬‬۴-۲-۴- فضا های باز در طراحی مدارس.
۵-۲- ارتفاع کلاس:
۶-۲- درب کلاس درس:
۷-۲-.نور
۸-۲- ادراک کودک از فرم
۹-۲- عملکرد
‬‬ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی‬
ﻓﺼﻞ سوم:
مبانی نظری
۱-۳- معماری پایدار (Sustainable Architecture )
۱-۳-۱- معماری سبز ( Green Architecture ).
۱-۳-۴- اصول توسعه ساخت و ساز پایدار :
۱-۳-۵- طراحی پایدار و اصول اولیه آن :
۱-۳-۶- شش اصل مهم در مورد در مورد معماری پایدار :
۲-۳- ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎﻫﺎ در ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ‬
۲-۳-۱- ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ‬
‬ ۳-۳- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪارس‬
۳-۳-۱- ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ‬
ﻓﺼﻞ چهارم:
مطالعات موردی
۱-۴- نمونه داخلی
۲-۴-نمونه خارجی
فصل پنجم :
مطالعات زمینه
۱-۵- شهرگرگان
۲-۵- جغرافیا گرگان
۲-۵-۱ اقلیم گرگان‬
۳-۵- بافت گرگان
ﻓﺼﻞ ششم:
اصول و ضوابط, استانداردها, سازه, تاسیسات
۱-۶- ﺿﻮاﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻲﻓﻀﺎﻫﺎ‬
۲-۶- روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺪارس‬
۲-۶-۱- ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺳﻄﻮح
۳-۶- ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺠﻬﻴﺰات‬
۴-۶- ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺮﻳﻖ
۵-۶- اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪارس
۵-۶-۱- اﻧﺪازه ﻣﺪرﺳﻪ «school size‬‬»:
‬‬۵-۶-۲- ﺗﻨﻮع اﺷﻜﺎل ﻣﺪارس ﻛﻮﭼﻚ‬
ﻓﺼﻞ هفتم:
طراحی
۱-۷- ﻣﻌﺮﻓﻲزﻳﺮﻓﻀﺎﻫﺎیﻣﻮردﻧﻴﺎز‬
‬۱-۷-۱- ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎﻫﺎ‬
۱-۷-۱-۱- ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﻲ‬
۱-۷-۱-۲- ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ
۱-۷-۱-۳- ﺳﺎﻟﻦﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره(آﻣﻔﻲﺗﺌﺎﺗﺮ‬)
۱-۷-۱-۴- ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎز
۱-۷-۱-۵- ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
۱-۷-۲-ﻓﻀﺎﻫﺎیﻏﻴﺮآﻣﻮزﺷﻲ‬
۱-۷-۲-۱- ﺳﺎﻟﻦﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره (ورزﺷﻲ)
۱-۷-۲-۲- ﻓﻀﺎﻫﺎی اداری
۱-۷-۲-۳-ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری
۱-۷-۲-۴- ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ
۱-۷-۲-۵- ﺧﺪﻣﺎت‬
۱-۷-۲-۶- ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
۱-۷-۲-۷- آﺑﺨﻮری
۱-۷-۲-۸- ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت واﻧﺒﺎر داری
۱-۷-۲-۹- ﺳﺮاﻳﺪاری و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ
۱-۷-۲-۱۰-ﺑﻮﻓﻪ:‬
۱-۷-۳- ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪ‬
۱-۷-۳-۱- ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﺤﻮﻃﻪ:‬
۱-۷-۳-۲- ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ و ﺻﻒ ﺟﻤﻊ:‬
۱-۷-۳-۳- ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ‬
۱-۷-۳-۴- ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ‬
۱-۷-۳-۵- ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﻲ
۱-۷-۳-۶- راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻓﻀﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺤﻮﻃﻪ:‬
سایت‬ , همسایگیها
مساحت زمین , تحلیل اقلیمی‬
روند طراحی ,حوزه بندی محوطه
حوزه بندی طبقات , دیاگرام ارتباط عمودی
دیاگرام درز انقطاع
پلان همکف ‬
پلان طبقه اول
نمای جنوبی
مقطع A-A
مقطع B-B
ستون گذاری
پرسپکتیو‬
‬ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ

 

برای دریافت این پایان نامه کامل لطفا ابتدا از طریق لینک زیر مبلغ ۲۹۰۰۰ تومان را پرداخت کنید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود

صفحات:۱۰۵

حجم:۱۶ مگابایت

فرمت:docx

آماده چاپ: بله

پایان نامه کارشناسی بررسی و ارزیابی روشهای ایده کاوی

پایان نامه
۰۹ دی
0

پایان نامه کارشناسی بررسی و ارزیابی روشهای ایده یابی

چکیده

امروزه با توجه به گسترش روز افزون اطلاعاتی که بشر با آنها سر و کار دارد، بهره­گیری از روشهایی همچون داده­کاوی برای استخراج دانش و اطلاعات نهفته در داده­ها، امری غیرقابل اجتناب می­باشد. بدلیل حجم بسیار بالای داده­ها در بسیاری از کاربردها و اهمیت بیشتر داده­های جدید، ذخیره­سازی این داده­ها امری مقرون به صرفه نیست، لذا داده­هایی که باید مورد پردازش قرار گیرند، همواره بصوت پویا در حال تغییر و تحول هستند. مساله دیگری که امروزه در بحث داده­کاوی وجود دارد، بحث توزیع شدگی ذاتی داده­ها است. معمولا پایگاههایی که این داده­ها را ایجاد یا دریافت می­کنند، متعلق به افراد حقیقی یا حقوقی هستند که هر کدام بدنبال اهداف و منافع خود می­باشند و حاضر نیستند دانش خود را بطور رایگان در اختیار دیگران قرار دهند.

با توجه به قابلیتهای عامل و سیستمهای چندعامله و مناسب بودن آنها برای محیطهای پویا و توزیع شده بنظر می­رسد که بتوان از قابلیتهای آنها برای داده­کاوی در محیطهای پویا و محیطهای توزیع شده بهره برد. اکثر کارهایی که تاکنون در زمینه بهره­گیری از عامل و سیستمهای چندعامله انجام شده است خصوصیتهایی همانند خودآغازی و بخصوص متحرک بودن عاملها را مورد بررسی قرار داده است و در آنها مواردی همچون هوشمندی، یادگیری، قابلیت استدلال، هدفگرایی و قابلیتهای اجتماعی عاملها مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق ما قصد داریم تا ضمن بررسی کارهای موجود در زمینه کاربرد عامل و سیستمهای چندعامله در داده­کاوی، بحث طبقه­بندی جریان داده­ها را در یک محیط پویا مورد بررسی قرار دهیم. ما مساله خود را در دو فاز مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فاز اول خصوصیتهای یک عامل تنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در فاز دوم قابلیتهای اجتماعی عاملها مانند مذاکره، دستیابی به توافق و … برای داده­کاوی در یک محیط پویا و توزیع­شده رقابتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بطور کلی دستاوردهای اصلی این تحقیق عبارتند از ۱) ارائه یک رویکرد مبتنی بر عامل برای مساله طبقه­بندی جریان داده­های دارای تغییر مفهوم و پویا با استفاده از قابلیتهای هدفگرایی، هوشمندی، یادگیری و استدلال ۲) ارائه یک رویکرد مبتنی بر سیستمهای چندعامله برای طبقه­بندی جریان داده­های توزیع­شده در یک محیط رقابتی با استفاده از قابلیتهای اجتماعی عاملها و دستیابی به توافق. نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده در این پایان­نامه نشان­دهنده برتری استفاده از عاملها و سیستمهای چندعامله برای بحث طبقه­بندی و داده­کاوی در محیطهای پویا و توزیع شده می­باشد.

 

 

 

برای خرید و دریافت لینک دانلود از دکمه ی زیر استفاده کنید:

400,000ریال – خرید

تعداد صفحات: ۱۴۶

فرمت: docx

حجم: ۸۳۰ کیلوبایت

قیمت: ۴۰٫۰۰۰ تومان

 

پایان نامه معرفی شبکه های حسگر بی سیم ،مفاهیم،معماری ومنطق فازی

پایان نامه
۲۸ آبان
0

پایان نامه کارشناسی معرفی شبکه های حسگر بی سیم ،مفاهیم،معماری ومنطق فازی

رشته کامپیوتر

 

چکیده
گستره کاربری شبکه‌های بی‌سیم حسگر بسیار وسیع بوده و از کاربردهای کشاورزی، پزشکی و صنعتی تا کاربردهای نظامی را شامل می‌شود. به عنوان مثال یکی از متداول‌ترین کاربردهای این تکنولوژی، نظارت بر یک محیط دور از دسترس است. مثلاً نشتی یک کارخانه شیمیایی در محیط وسیع کارخانه می‌تواند توسط صدها حسگر که به طور خودکار یک شبکه بی‌سیم را تشکیل می‌دهند، نظارت شده و در هنگام بروز نشت شیمیایی به سرعت به مرکز اطلاع داده شود.
هدف از این پرژه بررسی بررسی سخت افزار برای شبکه های حسگر محدودیت های موجود مانند هزینه های پایین ، حجم کوچک، توان مصرفی پایین، نرخ بیت پایین می باشد.
در این سیستم‌ها بر خلاف سیستم‌های سیمی قدیمی، از یک سو هزینه‌های پیکربندی و آرایش شبکه کاسته می‌شود از سوی دیگر به جای نصب هزاران متر سیم فقط باید دستگاه‌های کوچکی را که تقریباً به اندازه یک سکه هستند. شبکه حسگر بی‌سیم (Wireless Sensor Network/ WSN) به یک شبکه بی سیم از حسگرهای خودراهبر گفته می‌شود که با فاصله پخش شده اند و برای اندازه گیری گروهی برخی از کمیت‌های فیزیکی یا شرایط محیطی مانند دما، صدا، لرزش، فشار، حرکت یا آلاینده ها، در مکانهای مختلف یک محدوده کاربرد دارد. شبکه‌های حسگر با انگیزه استفاده در کاربردهای نظامی مانند نظارت بر میدان جنگ، توسعه پیدا کرد. اما امروزه شبکه‌های حسگر بی سیم در صنعت و بسیاری از مقاصد غیر نظامی استفاده می‌شوند، از جمله نظارت و کنترل فرآیندهای صنعتی، نظارت بر سلامت دستگاهها، نظارت بر محیط و یا خانه، کاربردهای مراقبت از سلامتی، خانه‌های هوشمند و کنترل ترافیک.

 

فهرست مطالب

چکیده ‌
فصل اول : کلیات پژوهش
۱٫۳) فرضیه‌ها
۱٫۴) اهداف تحقیق
۱٫۵) روش تحقیق
۱٫۶) مراحل انجام تحقیق
۱٫۷) ساختار پایان‌نامه
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع معرفی شبکه های حسگر بی سیم ، مفاهیم ، معماری و منطق فازی
۲-۱) معرفی شبکه‌های حسگر بی‌سیم WSN
۲-۱-۱) ساختار کلی شبکه حس/کار بی سیم
۲-۱-۲ ) ساختمان گره
۲-۱-۳) اجزای نرم افزاری – ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ‪ Tiny OS
۲-۱-۴) ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ:‬
۲-۱-۵) ﻣﻌﻤﺎری ارﺗﺒﺎﻃﻲ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ:‬
۲-۱-۶) محدوده حسگری هر نود:
۲-۱-۷) کاربردها:
۲-۱-۸) پشته پروتکلی:
۲-۱-۹) الگوهای کاهش مصرف انرژی در شبکه حسگر بی سیم
۲-۱-۱۰) طبقه‌بندی روش‌های کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر
۲-۲) منطق فازی چیست؟
۲-۲-۱ ) مجموعه‌های فازی:
۲-۲-۲) متغیر های زبان شناختی :
۲-۲-۳) منطق فازی چگونه به‌کار گرفته می‌شود؟
۲-۲-۴) کاربردهای منطق فازی:
فصل سوم : روشها و مواد تحقیق مسیر یابی در شبکه های حسگر بیسیم
۳-۱) پروتکل های Data-Centric
۳-۱-۱ ) روش مسیریابی Flooding :
۳-۱-۲ ) روش gossiping :
۳-۱-۳ ) روش SPIN :
۳-۱-۴ ) Directed Diffusion
۳-۱-۵ ) مسیر یابی RUMOR
۳-۱-۶ ) Gradient-Base-Routing
۳-۲ ) پروتکل های سلسله مراتبی
۳-۲-۱ ) روش LEACH (سلسله مراتب خوشه بندی تطبیق پذیر کم انرژی)
جزییات الگوریتم Leach :
فاز تشکیل دسته ها :
فاز تشکیل برنامه:
فاز انتقال داده ها:
برخی معایب الگوریتم Leach :
۳-۲-۲ ) PEGASIS
۳-۳) پروتکل های بر مبنای مکان (Location-Based Protocols)
۳-۳-۱) الگوریتم GAF
۳-۳-۲) الگوریتم Gear (Geographic and Energy Aware Routing)
رساندن داده به مقصد در منطقه مورد نظر:
فصل چهارم : مقالاتی در مورد روش های فازی در مسیریابی شبکه های سنسوری
۴-۱) الگوریتمClusterhead Election Using Fuzzy Logic for Wireless Sensor Network
۴-۱-۱) مدل شبکه
۴-۱-۲) کنترل منطق فازی
۴-۱-۳) نمایش دانش فرد خبره
۴-۱-۴) نتایج شبیه سازی
۴-۲-۱) مدل سیستم پیشنهادی
۴-۲-۳) بررسی شبیه سازی ها
۴-۳-۱ ) Transmission Relay Using Fuzzy
۴-۳- ۲) Transmission Relay
۴-۳-۴) مقدار Threshold فاصله
۴-۳-۴) بررسی نتایج شبیه سازی ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع‌بندی و پیشنهاد‌ها
۵-۱: یافته‌های تحقیق
۵-۲: نوآوری تحقیق
۵-۳: پیشنهاد‌ها
پیوستها
ب: واژه‌نامه
مراجع
واژه‌نامه انگلیسی به فارسی
واژه‌نامه فارسی به نگلیسی

 

برای دریافت فایل این پایان نامه لطفا ابتدا مبلغ ۳۷۰۰۰ تومان را از طریق دکمه ی زیر پرداخت کنید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود:

370,000ریال – خرید

قیمت:۳۷۰۰۰ تومان

تعداد صفحات: ۱۴۰

حجم:۳٫۰۳ مگابایت

فرمت:docx و قابل ویرایش

آماده چاپ: بله

پایان نامه کارشناسی مراحل حسابداری پیمانکاری

پایان نامه
۲۹ شهریور
0

پایان نامه کارشناسی مراحل حسابداری پیمانکاری

مقدمه

تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند .

 

فهرست مطالب این پایان نامه

فصل اول : عملیات پیمانکاری
– ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
– انواع قرارداد های پیمانکاری
– مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
– مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
– ارجاع کار به پیمانکار
– انعقاد قرار داد با پیمانکار
– اجرای کار ( شروع عملیات )
– خاتمه کار
– سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
دارائی های جاری
– بانک و صندوق
– تخواه گردان ها
– حساب های دریافتنی
– حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
– اسناد دریافتنی
– پیش پرداخت ها
– سپرده حسن انجام کار
درارئیهای ثابت
– دارائیهای ثابت مشهود
– داراییهای ثابت نا مشهود
بدهی های جاری
– حسابهای پرداختنی
– اسناد پرداختنی
– پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت
– سرمایه
– در آمدها
– هزینه ها
– حساب پیمان
– حساب کار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری
– روش کار تکمیل شده
– روش درصد پیشرفت کار
– ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
– دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
– تعیین سود پیمان تکمیل شده
– انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
– محاسبه صود پیمان نا تمام
– نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
– نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .
فصل چهارم : مالیات پیمانکاری
– مالیات مقملوع
– مالیات بر در آمد پیمانکاری
– در آ‚د مشحول مالیات پیمانکاری
– مالیات موسسات پیمانکاری
– شرکت های سهامی
– نحوه نگهدای حساب های مالیاتی
– پیش پرداخت مالیات
– مالیات قطعی پیمان ها
– ذخیره مالیات بر در آمد
فصل پنجم : گزارش های مالی
– ترازنامه
– جدول بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت
– گزارش های عملیاتی
– گزارش پیشرفت کار
– صورت حساب صودو زیان
– تراز آزمایشی

خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می باشد
۱- مراحل انجام عملیات پیمانکاری
۲- حسابهای شرکت پیمانکاری
۳- روش های متداول حسابداری پیمانکاری
۴- مالیات پیمانکاری
۵- گزارش های مالی
۶- صورت مسئله پیمانکاری

 

برای دریافت این پایان نامه ابتدا از طریق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت تنها مبلغ ۲۴٫۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود

تعداد صفحات: ۱۱۱

حجم:۲۴۰ کیلوبایت

فرمت: docx و قابل ویرایش

قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان

 

پایان نامه کارشناسی بررسی شبکه های موبایلی و ماهواره ای

پایان نامه
۲۳ شهریور
0

بررسی شبکه های موبایلی و ماهواره ای

پروژه برای دریافت درجه کارشناسی
در رشته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر گرایش نرم افزار

چکیده

در این پروژه که بررسی شبکه های موبایلی و ماهواره ای می باشد سعی بر آن شده تا بیشتر نرم افزارهای اجتماعی موبایلی (لاین، وایبر، تانگو و …) و ماهواره ای را بررسی نموده و معایب و مزایا و کاربرد آنها را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین به بررسی بیوگرافی افراد مطرح و تاثیر گذار در عرصه وسیع ارتباطات مانند مارک زوکربرگ و … پرداخته شد.

 

فهرست مطالب این پایان نامه

۱-۱ بررسی شبکه های موبایلی و ماهواره ای
۱-۲ اتلاف وقت و از بین بردن عمر افراد
۱-۳ عدم رعایت حریم خصوصی افراد و نداشتن امنیت کافی کاربران در نگهداشتن اطلاعات شخصی خود
۱-۴ گسترش فساد و ترویج روابط نامشروع و غیرشرعی
۱-۵ فریب و کلاه‌برداری از کاربران:
۱-۶ رسانه‌ی اجتماعی
۱-۶ واتس‌اپ
۱-۷ کارکرد
۱-۸ شکسته شدن رکورد جهانی
۱-۹ خریداری توسط شرکت فیسبوک
۱-۱۰ حضور در ایران
۱-۱۱ از جمله مزایای واتس اپ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد
۱-۱۲ وایبر
۱-۱۳ تانگو
۱-۱۴ لاین
۱-۱۵ شبکه‌های اجتماعی
فصل دوم
۱-۲فیسبوک
۲-۲ مشخصات مارک زوکربرگ
۳-۲ همکاری فیس‌بوک با سازمان سیا
۴-۲ برخی مفاد استفاده از فیس‌بوک
۵-۲شکایت از فیس‌بوک
۶-۲ ایده‌پردازان اولیه فیس‌بوک
۷-۲ تویتر
۸-۲ منابع مالی توییتر
۹-۲ ویژگی‌های توییتر
۱۰-۲ کارکردهای توییتر
۱-۱۰-۲ سازماندهی انقلاب های توییتری
۱۱-۲ توییتر و جنبش وال استریت
۱۲-۲ خبررسانی در شرایط اضطراری
۱۳-۲ تبلیغ برنامه‌های تلویزیونی
۱۴-۲ آیا واقعاً توییتر در میزان استقبال از برنامه‌های تلویزیونی جهشی ایجاد کرده است؟
۱۵-۲ عملیات پلیس
۱۶-۲ تهدیدی امنیتی به نام شبکه های اجتماعی
۱۷-۲ جاسوسی توییتر یا جاسوسی از توییتر؟
۱۸-۲ پروفایل‌های جعلی و انتشار اطلاعات نادرست
۱۹-۲تهیه شده در نیروی هوایی آمریکا
۲۰-۲ آیا توییتر تعبیر نظریه اورول در کتاب ۱۹۸۴ است؟
۱۲-۲ مای اسپیس
۲۲-۲ دلیشز
۱-۲۲-۲ تاریخچه
۲-۲۲-۲ کار با سایت
۲۳-۲ یوتیوب
۱-۲۳-۲ تاریخچه یوتیوب ( Youtube )
۲۴-۲ فلیکر
۱-۲۴-۲ تاریخچه فلیکر
۲۵-۲ یاهو! عکس‌ها
۱-۲۵-۲تغییرات شرکت
۲۶-۲ گوگل تاک
۱-۳ ماهواره
۱-۱-۳ کاربرد ماهواره‌ها
۲-۱-۳ تاریخچه ماهواره
۲-۳ شروع قرن بیستم
۳-۳ جنگ جهانی دوم
۴-۳رقابت فضایی
۵-۳ وضعیت ماهواره و زمین
۶-۳ ارتباط با زمین
۷-۳ امواج ارسالی
۸-۳ انواع ماهواره
۱-۸-۳ ماهواره ضد سلاح
۲-۸-۳ماهواره‌های ستاره‌شناختی
۳-۸-۳ ماهواره‌های زیستی
۴-۸-۳ ماهواره‌های مخابراتی
۵-۸-۳ ماهواره‌های مینیاتوری
۶-۸-۳ ماهواره‌های هدایت‌کننده
۷-۸-۳ ماهواره‌های اکتشافی
۸-۸-۳ ماهواره‌های زمین‌شناسی
۹-۸-۳ ماهواره‌های تتر
۱۰-۸-۳ماهواره‌های هواشناسی
۹-۳ ایستگاه فضایی
۱۰-۳ مدار ماهواره‌ها
۱۱-۳ ماهواره‌های مدار پائین زمین
۱۲-۳ ماهواره‌های مدار قطبی
۱۳-۳ ماهواره‌های مدار قطبی
۱۴-۳ ماهواره‌های مدار زمین‌ایست
۱۵-۳ ماهواره‌های مدار بیضوی
۱۶-۳ آسیب ها و پیامدهای شبکه های ماهواره ای بر خانواده
۱-۱۶-۳ ترویج خشونت
۲-۱۶-۳ بلوغ زودرس و دسترسی سریع به اطلاعات جنسی
۳-۱۶-۳ باورهای غلط درباره مسائل عاطفی و جنسی
۴-۱۶-۳ فراهم سازی گسست و درگیری بین نسلی
۵-۱۶-۳ ایجاد زمینه های اختلاف و تنش بین همسران
۶-۱۶-۳ کاهش تعاملات واقعی
۷-۱۶-۳ وابستگی و اتلاف وقت
۸-۱۶-۳ افت عملکردهای تحصیلی و شغلی
۹-۱۶-۳ افزایش مصرف گرایی
۱۰-۱۶-۳ تهدید سلامت جسمانی
۱۷-۳شبکه های تلویزیونی فارسی زبان
۱۸-۳ ادامه افشاگری ها
۱۹-۳ برگی دیگر
۲۰-۳ سعید کریمیان کیست و چه می کند؟
۱-۲۰-۳ سعید کریمیان مدیر شبکه جم تی وی
۲-۲۰-۳ پرده اول) اظهارات مهدی و علی رضا خزعلی
۳-۲۰-۳ پرده دوم) اظهارات سارا رهبری
۴-۲۰-۳ پرده سوم) اظهارات سینا ولی الله زاده
۵-۲۰-۳ پرده چهارم) اظهارات رابرت مرداک
منابع

 

برای دریافت لینک دانلود این پایان نامه ۱۱۱ صفحه ای لطفا ابتدا مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان را از طریق دکمه ی زیر پرداخت نمایید تا لینک به شما نمایش داده شود

تعداد صفحات: ۱۱۱

حجم: ۷ مگابایت

قیمت: ۲۵ هزار تومان

لینک: مستقیم

فرمت پایان نامه : docx

آماده چاپ: بله

پایان نامه بررسی ارتباط بین تعهد کارمند و سیاستهای سازمانی

پایان نامه
۳۱ مرداد
0

پایان نامه کارشناسی بررسی ارتباط بین تعهد کارمند و سیاستهای سازمانی

(پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت دولتی)

 

مقدمه ی پژوهش:

سازماندهی و نگه داری نظام سازمانی یکی از مهمترین وظایف و مسولیتهای مدیر محسوب می شود و انجام چنین وظیفه خطیری بدان معناست که تعهد سازمانی کارمندان و احساس مسولیت شاغلان رشد روز افزونی یابد. بنابراین مدیر یک سازمان، در واقع مسول میزان و نوع تعهد کارمندان نسبت به ارزشهای رسمی و سیاست های سازمانی است.

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی در روانشناسی، خصوصا روانشناسی اجتماعی بوده است. همچنین با توجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از جمله کوچک سازیها و ادغام شرکت ها در یکدیگر عده ای از صاحب نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت همچون: ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و بهمین جهت بررسی آن بی مورد است.

اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و متعهدند تعهد سازمانی اهمیت خود را از دست نداده و همچنان می تواند مورد تحقق قرار گیرد.

پایبندی به گروه، متعهد بودن به اهداف و التزام به شرایط تیم شاید معنایی دقیق از تعهد باشد. تعهد به کار و تیم کاری در شرایط سخت کاری مهم تر و سرنوشت سازتر است. شاید زمان مناسب برای آزمایش تعهد کارمندان، در مشکلات و سختی های کاری باشد. البته تعهد اعضای گروه هنگامی استوارتر خواهد بود که مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و فطری (انسانی) بوده و همچنین در نتیجه انتخاب آگاهانه صورت گرفته باشد زیرا که اجبار و تحمیل در جهت عکس تعهد عمل می کند.

آنچه که قابل تامل به نظر می رسد این نکته است که تعهد به کار و تیم کاری، ارتباط با استعداد و هوش افراد ندارد، اگر چه سطح دانش و آگاهیهای اعضاء سطح تعهد را بالا و بالاتر می برد.

بررسی رابطه میان تعهد کارمندان با سیاستهای سازمانی از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند بر رفتار کارمند اثر بگذارد وتحقیقات نشان می دهند که بین تعهد کاری، غیبت و جابجایی کارکنان رابطه معکوس وجود دارد. برای پیش بینی و توجیه رفتار افراد تعهد به مراتب بیش از رضایت مندی ارباب رجوع اثر گذار است. در این فصل شمای کلی از تحقیق ارائه شده است. بدین صورت که ابتدا به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است و سپس از آن چهارچوب مفهومی ارائه شده است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق مبحث دیگری است که در این فصل به آن پرداخته شده است و در ادامه اهداف محقق از انجام این تحقیق در خصوص موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن فرضیات تحقیق آورده شده است.

پس از آن بطور خلاصه روش تحقیق مورد استفاده توضیح داده شده است. در پایان نیز پس از ارائه تعریف مفهومی، تعاریف عملیاتی مربوط به هر یک از شاخصها بطور جداگانه بیان شده است.

 

فهرست مطالب این پایان نامه:

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
۲-۱ بیان مسئله
۳-۱ چارچوب نظری و مدل تحقیق
۴-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق
۵-۱ اهداف تحقیق
۱-۶ فرضیه های تحقیق:
۷-۱ روش تحقیق:
۸-۱ تعریف واژه ها
۱-۸-۱ تعریف مفهومی
۲-۸-۱ تعاریف عملیاتی
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
۲-۲ سیاست های سازمانی
۱-۲-۲ تعاریف مختلف از سیاست های سازمانی
تعریف رفتار سیاسی
اهمیت دیدگاه سیاسی:
۲-۲-۲ راههای کاهش اثرات ناشی از سیاست های سازمانی
۳-۲ تعهد سازمانی
۱-۳-۲ تعاریف مختلف از تعهد سازمانی
مفهوم تعهد
انواع تعهد
ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی
الف) وابستگی عاطفی
ب) درک هزینه‌ها
عوامل مؤثر برتعهد سازمانی
الف) تعهد عاطفی
مطالعه مودی و همکاران
۱ – ویژگیهای شخصی
۲- ویژگی‌های مبتنی بر نقش
۳- ویژگی‌های ساختاری
۴- تجربیات کاری
مطالعه بارن و همکاران
مطالعات ماتیو
مطالعه کوهن
۲-۳-۲ اهمیت تعهد سازمانی
۴-۲ انواع تعهد سازمانی
۱-تعهد نسبت به مشتری
۲- تعهد نسبت به سازمان
۳- تعهد نسبت به خود
۴-تعهد نسبت به مردم
۵-تعهد نسبت به وظیفه “تکلیف”
۶-تعهد نسبت به سیاست های سازمانی (تعهد سیاسی)
۶-۲ تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی
الگوهای چند بعدی تعهد
۷-۲ عوامل موثر در تعهد سازمانی کارکنان
۱-نفوذ شخصی مدیر
۲-رهبری توکیلی
۴-تجربه مدیریت فردی
ب-شالوده سازمانی
۱-گستره سازمانی
۲-فضای سازمانی
۳-ساختار سازمانی
۸-۲ نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی
۱-۸-۲ تعهد کم یا ضعیف
۲-۸-۲ تعهد متوسط
۲-۸-۲ تعهد زیاد
پیامدهای مطلوب(مثبت) موثر بر گروه کاری:
پیامدهای مطلوب موثر بر سازمان و افزایش اثر بخشی به خاطر
۴-۸-۲ مطالعه ماتیو و زاجاک
ویژگی های شخصی موثر بر تعهد سازمانی
۹-۲ عوامل موثر به سیاستها( تعهد سیاسی)
۱۰-۲ نقش تعهد سازمانی در تمایل به قصد ماندن درسازمان
۱۱-۲ قصد ماندن در سازمان
۱-۱۱-۲ اهمیت و ضرورت قصد ماندن در سازمان
هزینه های ترک خدمت کارکنان را می تواند به شرح ذیل بر شمرد
تاثیر انواع تعهد سازمانی بر ترک خدمت طبق مدل آلن و می یر
۲-۱۱-۲ نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل
۱۲-۲ پیشینه نظری پژوهش
۱-۱۲-۲ پیشینه میدانی پژوهش
الف) پیشینه داخلی
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه
۲-۳ روش تحقیق
۳-۳جامعه آماری
۴-۳ تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
۵-۳ روش گردآوری اطلاعات
۶-۳ ابزار گردآوری اطلاعات
نگرش
شفافیت نقش
تضاد نقش
تعهد به سیاستهای سازمان(تعهد سیاسی)
وجدان کاری
ویژگی شهروندی سازمانی (فضیلت شهروندی)
۷-۳روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
۱-۷-۳ روایی
۲-۷-۳پایانی
۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۸-۳ تحلیل عامل تاییدی
۲-۸-۳ مدل معادلات ساختاری
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱-۴- مقدمه
۲-۴- آمار توصیفی
۳-۴- تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۴- بررسی اثرات متغیرها بر یکدیگر
۵-۴- آزمونهای نیکویی برازش
۴-۵ آزمون فرضیه ها
-آزمون فرضیه دوم
ادعای محقق
-آزمون فرضیه سوم
ادعای محقق
-آزمون فرضیه چهارم
ادعای محقق
فرض آماری
-آزمون فرضیه پنجم
ادعای محقق
خلاصه نتایج مدل ساختاری
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه
۲-۵ نتایج به دست آمده از فرضیات تحقیق
۲-۲-۵ نتیجه فرضیه دوم
۳-۲-۵ نتیجه فرضیه سوم
۴-۲-۵ نتیجه فرضیه چهارم
۵-۲-۵ نتیجه فرضیه پنجم
۳-۵ نتیجه گیری کلی
۴-۵ پیشنهادات
۵-۵سایر پیشنهادات
۶-۵ محدودیت های تحقیق و پیشنهادات برای محققین آینده
۲-۶-۵ پیشنهادات برای محققین آینده

 

 

جهت دریافت این پایان نامه ۱۲۵ صفحه ای و آماده چاپ لطفا ابتدا از طریق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۲۳۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک دانلود به شما نمایش داده شود:

مبلغ:۲۳۰۰۰ تومان

صفحات:۱۲۵

حجم: ۱٫۵ مگابایت

فرمت : docx و قابل ویرایش

آماده چاپ: بله

پایان نامه کارشناسی رابطه سرمایه اجتماعی با آسیب های اجتماعی جوانان در شهرستان بندرگز

پایان نامه
۲۹ تیر
0

پایان نامه کارشناسی رابطه سرمایه اجتماعی با آسیب های اجتماعی جوانان در شهرستان بندرگز.

انسان ها، به سبب اینکه نوع بشر با فطرت اجتماعی بودن خلق شده است، بر پایه اجتماعی و همزیستی با دیگران می بایست عمل نمایند. این ضرورت مشوقی بوده تا از گذشته های دور افراد برای پیروزی بر مشکلات و نارسائی های روزمره خود از تشریک مساعی و همکاری با دیگران و روش های مبتنی بر تعاون کمک گیرند . دستیابی بهتر به اهداف کارگروهی و ارائه خدمات بهتر و منافع بیشتر به اعضاء موجب پیشرفت و توسعه تفکر جمعی و کار گروهی و مشارکت و کاهش آسیب های اجتماعی می گردد و فقدان آن باعث رکود و اضمحلال چنین پدیده ای در جامعه خواهد شد. هدف این تحقیق، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با آسیب های اجتماعی جوانان در شهرستان بندرگز می باشد. دوره ی زمانی این تحقیق در یک دوره ی ۶ ماه طی سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ بوده است. جامعه ی آماری این تحقیق شامل دختران و پسران کلیه مقاطع دبیرستان این شهرستان می باشد که تعداد آنها، ۵۱۰ نفر می باشند که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده، با توجه به جدول مورگان و فرمول کوکران تعداد ۲۱۹ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. در این تحقیق از پرسشنامه های استاندارد شده استفاده گردید که به منظور سنجش میزان سرمایه اجتماعی از پرسشنامه ی مقیمی و رمضان، ۱۳۹۰، و برای سنجش آسیب های اجتماعی از پرسشنامه ی آقایی و تیمورتاش (۱۳۸۹) استفاده گردید. برای تعمیم یافته­های نمونه به جامعه از آزمون T و برای تجزیه و تحلیل داده­ها، با توجه به اطلاعات جمع­آوری شده از روش­های توصیفی و استنباطی با استفاده از روش­های توصیفی جداول توزیع فراوانی و درصدها، شاخص­های گرایش مرکزی و انحرافی  و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج فرضیات نشان داد، بین سرمایه اجتماعی با سرقت جوانان، پرخاشگری، مسائل جنسی و فرار از خانه ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و بین سرمایه اجتماعی با خود کشی ارتباط معناداری یافت نشد.

فهرست مطالب پایان نامه

چکیده
فصل اول
کلیات
۱-۱- مقدمه
۲-۱- طرح مسئله
۳-۱- اهمیت تحقیق
۱-۶-۱- سوال اصلی
۲-۶-۱- سوال های فرعی
۱-۷- قلمرو تحقیق
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی تحقیق
۲-۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق
۳-۷-۱- قلمرو زمانی تحقیق
۸-۱- چهارچوب نظری تحقیق
۱-۸-۱- متغیر مستقل
۱-۱-۸-۱- سرمایه اجتماعی
۲-۸-۱- متغیر وابسته
۱-۲-۸-۱- آسیب های اجتماعی
۱-۹- روش تجزیه و تحلیل
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
۱-۲- مبانی نظری
۱-۱-۲- آسیب های اجتماعی
۲-۱-۲- علل آسیب های اجتماعی
۳-۱-۳- موضوعات مورد بحث در آسیب شناسی اجتماعی
۴-۱-۳- اهمیت آسیب شناسی اجتماعی
۵-۱-۳- شیوه عمل آسیب شناسی اجتماعی
۶-۱-۳- گونه شناسی آسیب های اجتماعی
۷-۱-۲- تعریف و هدف های آسیب شناسی
۸-۱-۲- هدفها و مقاصد آسیبشناسی اجتماعی
۹-۱-۲- دیدگاهها و نظرات جامعه شناسی انحرافات و آسیبهای اجتماعی
۱۰-۱-۲- نظرگاههای اقتصادی در آسیبشناسی اجتماعی
۱۱-۱-۲- نظرگاههای روانشناختی درآسیبشناسی اجتماعی
۱۲-۱-۲- نظرگاهها مبتنی بر ویژگیهای اجتماعی در آسیبشناسی اجتماعی
۱۳-۱-۲- سرمایه اجتماعی
۱۴-۱-۲- نگاه های متفاوت به سرمایه اجتماعی
۱۵-۱-۲- ابعاد سرمایه اجتماعی
۱-۱۵-۱-۲- بُعد ساختاری
۲-۱۵-۱-۲- بعد شناختی
۳-۱۵-۱-۲- بعد رابطه ای
۱۶-۱-۲- سرمایه اجتماعی، مفهوم شناسی و رویکردهای نظری
۱-۱۶-۱-۲- رویکرد اجتماع گرایی
۲-۱۶-۱-۲- رویکرد شبکه ای
۳-۱۶-۱-۲- رویکرد نهادی
۴-۱۶-۱-۲- رویکرد هم افزایی
۲-۲- پیشینه ی تحقیق
۱-۲-۲- پیشینه ی تحقیق در خارج
۲-۲-۲- پیشینه ی تحقیق در ایران
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
۱-۳- روش تحقیق
۲-۳- متغیر های تحقیق
۱-۲-۳- متغیر مستقل
۱-۱-۲-۳- سرمایه اجتماعی
۲-۲-۳- متغیر وابسته
۱-۲-۲-۳- آسیب های اجتماعی
۳-۳- روش گردآوری اطلاعات
۵-۳- چهارچوب نظری تحقیق
۶-۳- فرضیه تحقیق
۱-۶-۳- فرضیه اصلی تحقیق
۲-۶-۳- فرضیه های فرعی
۷-۳- روایی و پایایی پرسشنامه
۸-۳- جامعه آماری
۹-۳- روش نمونه گیری
۱۰-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
۴-۱- توزیع جمعیت‏شناختی
۴-۱-۱- جنسیت
۴-۱-۲- مقطع تحصیلی
۴-۱-۳- تعداد اعضای خانواده
۴-۲- آمار توصیفی
۴-۳ – آمار تحلیلی
۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن توزیع داده‏ها
۴-۴- بررسی آزمون فرضیات
۱-۴-۴- فرضیه اول) بین سرمایه اجتماعی با میزان سرقت جوانان در شهرستان بندرگز ارتباط
۲-۴-۴- فرضیه دوم) بین سرمایه اجتماعی با میزان پرخاشگری جوانان در شهرستان بندرگز ارتباط معناداری وجود دارد
۳-۴-۴- فرضیه سوم) بین سرمایه اجتماعی با مسائل جنسی جوانان در شهرستان بندرگز ارتباط معناداری وجود دارد.
۴-۴-۴- فرضیه چهارم) بین سرمایه اجتماعی با خودکشی جوانان در شهرستان بندرگز ارتباط معناداری وجود دارد.
۵-۴-۴- فرضیه پنجم) بین سرمایه اجتماعی با فرار از خانه جوانان در شهرستان بندرگز ارتباط معناداری وجود دارد.
۵-۴- بررسی متغیرهای جمعیت شناختی
۱-۵-۴- جنسیت
۲-۵-۴- تعداد اعضای خانواده
۳-۵-۴- مقطع تحصیلی
۶-۴- خلاصه نتایج
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
۱-۵- نتیجه گیری
۲-۵- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
۳-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
Abstract
منابع

 

برای دریافت لینک دانلود این پایان نامه ابتدا از طریق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت ۱۹۰۰۰ تومان اقدام کنید و سپس لینک دانلود برای شما نمایش می یابد

قیمت:۱۹۰۰۰تومان

صفحات:۱۱۰

آماده چاپ: بله

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل پایان نامه: Doc

حجم فایل: ۲۵۵ کیلوبایت

 

پایان نامه کارشناسی اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها

پایان نامه
۲۸ تیر
0

پایان نامه کارشناسی اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها

توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود.

این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه، پایداری سیستم در نقطه کار جدید تهدید شود.

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری
سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یک روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار کننده مقاوم به مسئله پایدار کردن
مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط کار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یک مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام کارایی روش فوق در طراحی پایدار کننده های مقاوم برای یک سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش کلاسیک به اثبات می رسد.

فهرست مطالب این پایان نامه

چکیده

فصل اول مقدمه

۱-۱- پیشگفتار

۱-۲- رئوس مطالب

۱-۳- تاریخچه

فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

۲-۱- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

۲-۲- نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت

۲-۳- مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه

۲-۴- طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS)

۲-۵- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه

فصل سوم: کنترل مقاوم

۳-۱-کنترل مقاوم

۳-۲- مسئله کنترل مقاوم

۳-۲-۱- مدل سیستم

۳-۲-۲- عدم قطعیت در مدلسازی

۳-۳- تاریخچه کنترل مقاوم

۳-۳-۱- سیر پیشرفت تئوری

۳-۳-۲- معرفی شاخه های کنترل مقاوم

۳-۴- طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال

۳-۴-۱- بیان مسئله

۳-۴-۲- تعاریف و مقدمات

۳-۴-۴-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick

۳-۴-۵- طراحی کنترل کننده

۳-۵- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای

۳-۵-۱- مقدمه و تعاریف لازم

۲-۵-۳- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای

۳-۵-۳- طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا

فصل چهارم  : طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

۴-۱- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

۴-۲- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick.

برای سیستم های قدرت تک ماشینه

۴-۲-۱- مدل سیستم

۴-۲-۲- طرح یک مثال

۴-۲-۳ – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick

۴-۲-۲- بررسی نتایج.

۴-۲-۵- نقدی بر مقاله

۴-۳- بررسی پایداری دینامیکییک سیستم قدرت چند ماشینه

۴-۳-۱- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه

۴-۳-۲- مشخصات یک سیستم چند ماشینه

۴-۳-۳-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت

۴-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله

۴-۴- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه

۴-۴-۱- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی

۴-۴-۲- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای

۴-۴-۳-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی

۴-۴-۴- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم

۴-۴-۵- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم

۴-۵- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (۲)

۴-۵-۱- جمع بندی مطالب

۴-۵-۲-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار

۴-۵-۳- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید

۴-۵-۴- نتیجه گیری

فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله

۵-۱- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله

۵-۲- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS  ها

۵-۲-۱- تداخل PSS‌ها

۵-۲-۲- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یک سیستم قدرت سه ماشینه

۵-۲-۳- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ

انتخاب مجموعه مدلهای طراحی

۵-۲-۴-‌مقایسه‌عملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری

۵-۳- طراحی کنترل کننده های بهینه (  فیدبک حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت

۵-۳-۱) طراحی کننده فیدبک حالت بهینه

تنظیم کننده  های خطی

۵-۳-۲-کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه

۵-۳-۳-طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم

۵-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله

فصل ششم : بیان نتایج

۶-۱- بیان نتایج

۶-۲- پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر

مراجع

 

لینک دانلود این پایان نامه ۱۱۹ صفحه ای را میتوانید پس از پرداخت مبلغ ۲۲۰۰۰ تومان از طریق لینک زیر مشاهده کنید:

عنوان فایل: پایان نامه اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها

تعداد صفحات ۱۱۹

آماده چاپ: بله

حجم فایل: ۳٫۵ مگابایت

فرمت دانلودی: zip

فرمت پایان نامه: docx

پایان نامه تاثیر محیط مدرسه بر خلاقیت دانش آموزان ابتدایی

پایان نامه
۲۵ تیر
0

تاثیر محیط مدرسه بر خلاقیت دانش آموزان انکار ناپذیر می باشد و مدرسه می تواند به عنوان یکی از اجزای مهم نظام آموزشی در فرایند تفکر و فرایند ذهنی و شیوه یادگیری دانش آموزان تاثیر شگرف بگذارد. تحقیق حاضر که با قشر محبوب و دوست داشتنی دانش آموزان می باشد در پی کشف آن است و لذا اهمیت و ضرورت خاصی پیدا می کند.

 

مقدمه

خلاقیت یکی از عالی ترین و پیچیده ترین فعالیتهای ذهن آدمی است که تعلیم و تربیت باید بدان توجه کند. خلاقیت نه فقط به هوش وتفکر بلکه به سازمان شخصیت فرد نیز مربوط می شود. تربیت آزادانه کودک در وضعیتی که والدین دارای علایق قوی گوناگونی باشند باعث بروز صفت خلاقیت در کودکان می شود. از این رو مسا له تربیت کودکان و پرورش استعدادهای قطری آنان از مسایل بسیار مهمی است که باید مورد توجه مربیان و والدین قرار گیرد و معلمان بایستی امکانات تجلی اندیشه خلاق را در مدارس فراهم آورند و دانش آموزان به تدریج مفاهیم اساسی علوم مختلف را بیاموزند تا با مسایل زندگی خلاقانه برخورد کنند و جهان اطراف خویش را در جهت مطلوب تغییر دهنده (۱) تصاویر ذهنی که ما به کودکان خود می دهیم آینده آنهارا شکل می بخشد. این تصاویر ذهنی بصورت پیشگویی هایی هستند که به تحقق در می آیند و تصویر ذهنی شما میزان شاد بودن، مفید بودن و خلاق بودن کودکتان را شکل می بخشند، مطمئنا تصویر ذهنی شما برای هریک از کودکانتان بیش از آنچه انجام می دهید و یا به آنها می گویید در رشد انگیزه خلاقیت و موفقیت آنها در آینده موثر خواهد بود.(۲)یکی از سوالاتی که در چهار دهه گذشته ذهن بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان تعلیم و تربیت را به خود مشغول کرده است این است که آیا می توان خلاقیت را پرورش داد؟

نتایج تحقیق (بودو، تورنس و…) نشان داده است خلاقیت که در تمام فعالیتهای فردی و گروهی انسان مشاهده می گردد، با شدت و ضعف بالقوه و پرورش پذیردر همهانسانها وجود دارد و برای پرورش خلاقیت ( سندرز و سندرز) باید به کودکان و نوجوانان امکان تفکر داد و آنان را از انجام دادن فعالیتهای قالبی و از پیش تعیین شده تا حد امکان بر حذر داشت.

با توجه به اینکه خلاقیت می تواند شکننده محدودیتها، بر اندازه ناتوانیها ، شکافنده نا شناخته ها و یابنده نادانستنیها باشد این سوال مطرح می شود که چه نوع تصاویری می تواند الهام بخش کودکان در انجام کارهای خلاق بوده و جگونه می توان نسلی متفکر و خلاق پرورش داد؟

 

پایان نامه ی کاشناسی حاضر را می توانید از طریق دکمه ی زیر دانلود کنید