پایان نامه ریاضی محض – برخی از خواص خودریختی های خودمرکزی یک گروه

پایان نامه
۱۴ بهمن
0

پایان نامه ریاضی محض – برخی از خواص خودریختی های خودمرکزی یک گروه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض

۱۲۳

۴۵۶

برای دریافت این پایان نامه ۶۲ صفحه ای رشته ریاضی محض لطفا ابتدا مبلغ ۲۵٫۰۰۰ تومان را از طریق لینک زیر پرداخت کرده تا لینک مستقیم دانلود به شما نشان داده شود.

تعداد صفحات: ۶۲

فرمت: pdf

حجم: ۵۳۰ کیلوبایت

قیمت: ۲۵٫۰۰۰ تومان

 

 

پایان نامه ارشد نشاندارسازی تیوسمیکاربازون ودزیمتری آن

پایان نامه
۱۴ آبان
0

پایان نامه کارشناسی ارشد نشاندارسازی تیوسمیکاربازون ودزیمتری آن

چکیده

تیوسمیکاربازون ها وکمپلکس های فلزی انها ترکیبت اکتیو بیولوژیکی هستند که دارای وضد قارچی وانتی توری هستند.به این منظور نشاندارسازی سه کمپلکس استیل استونات بی ای اس تیوسمیکاربازون(AATS) وپیرروالدهید بی ای اس متیل تیوسمی کاربازون(PTSM) ودی استیل متیل تیوسمیکاربازون(ATSM) با ایزوتوپ اسکاندیوم-۴۶ انجام شده است.
روش:ابتدااسکاندیوم-۴۶ در راکتور هسته ای تهران ازبمباران Sc-45با شار نوترون حرارتی طی واکنش ۴۵Sc(n,γ)۴۶Scولید گردید،در گام دوم کمپلکس AATSطی مراحل شیمیایی سنتز انجام گردید ودر گام سوم نشاندار سازی سه کمپلکس AATS,PTSM,ATSMبا ۴۶Scصورت گرفت ودر نهایت با روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)وITLC خلوص رایوشیمیایی انها مورد بررسی قرار گرفت و گام پنجم نیز کمپلکس نشاندار بهینه به موش تزریق گردیده وتوزیع بیولوژیکی ان مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج:تهیه ی رادیونوکلئید۴۶Sc با خلوص رادیوشیمیایی بالای نود درصد اتفاق افتاده است وهمچنین خلوص رادیوشیمیایی کمپلکسAATS نشاندار با رادیوایزوتوپ اسکاندیوم بسیار مطلوب بوده (>99.9%)ودر مورد PTSMمتوسط (>50%)و در مورد ATSMضعیف (>20%)بوده است.مطالعه ی بیولوژیکی کمپلکسAATS-46Sc نیز طی ۴۸ ساعت انجام شده که جذب محسوس این لیگاند به ترتیب در کبد ،ریه،قلب،طحال،کلیه ومغز مشاهده می شود.
بحث:همانطور که مشاهده شد دو ترکیب PTSMو ATSMبه طور کاملا موفقی با ۴۶Sc نشاندار نشده اند وفقط AATSبطور موفقی با این رادیو ایزوتوپ نشاندار شده است.به علاوه مکانیسم های جذب سه کمپلکس نشاندار فوق نیازمند مطالعه وتحقیق بیشتری است.از طرفی نشاندارسازی سه ترکیب فوق با ۴۷Scکه دارای نیمه عمر کوتاه روز وگسیلنده ی بتای متوسط انرژی است ،می توان ساخت رادیو داروی درمانی جدید را مورد مطالعه قرار داد.
کلمات کلیدی:تیوسمیکاربازون،۴۶Sc،نشاندارسازی،توزیع بیولوژیکی

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول
۱-۱-مقدمه
۱-۲-تعاریف
۱-۲-۱هسته
۱-۲-۲ایزوتوپ۱۱
۱-۳-فروپاشی رادیو اکتیو
۱-۳-۱٫ شکافت خود به خودی
۱-۳-۲٫ واپاشی ∝
۱-۳-۴فروپاشی پوزیترون
۱-۳-۵-گیراندازی الکترون
۱-۳-۶-گذار ایزومری
۱-۴-تولید رادیونوکلئیدها (رادیوایزوتوپها)

۱-۴-۱-رادیونوکلئیدهای تولید شده در سیکلوترون:
-۴-۱-الف-رادیو نوکلئیدهای با نیمه عمر کوتاه
۱-۴-۲-رادیونوکلئیدهای تولیدی رآکتور
۱-۴-۲-الف-شکافت یا واکنش (f و n)
-۴-۲-ب-واکنش گیراندازی نوترون (γ و n)
۱-۴-۳-ژنراتورهای رادیونوکلئید
۱-۴-۳-الف-مولد ۹۹MO -99mTC
۱-۴-۳-ب- ساختار

۱-۴-۳-ج-مولد ستون جامد
۱-۵-روش های جداسازی
۱-۵-روش های جداسازی
۱-۵-۱٫ تبلور و رسوب دهی شیمیایی جز به جز
۱-۵-۲- استخراج با حلال
۱-۵-۳-. تعویض یونی
۱-۵-۴-کوروماتوگرافی استخراجی

۱-۵-۵-استخراج باز فاز جامد
۱-۵-۵-الف- آماده سازی
۱-۵-۵-ب- جذب آنالیت روی فاز جامد
۱-۶-۶- توضیح برخی روش های کروماتوگرافی
۱-۶-۶-الف-کروماتوگرافی جذب سطحی
۱-۶-۶-ب-کروماتوگرافی لایه نازک
۱-۶-۶-ج-کروماتوگرافی تبادل یونی
۱-۶-۶-د-کروماتوگرافی ژلی
۱-۶-۶-ه-کروماتوگرافی تقسیمی
۱-۶-۶-و-کروماتوگرافی کاغذی
۱-۶-۶-ی-کروماتوگرافی ستون موئین
۱-۷-کاربرد ایزوتوپ ها در پزشکی
۱-۷-۱-پرتو درمانی یا رادیوتراپی
۱-۷-۱-الف-دیگر کاربردهای پرتو درمانی
۱-۷-۱-ب-پیشینه
۱-۷-۱-ت-انواع پرتو درمانی
-۷-۱-ت-۱-رادیوتراپی خارجی ۱
۱-۷-۱-ت-۲-رادیو تراپی حین جراحی
۱-۷-۱-ت-۳-رادیوتراپی تطبیقی سه بعدی
۱-۷-۱-ت-۳-الف-(IMRT)- Therapy Intensity – Modulated Radiotherapy1
۱-۷-۱-ث-رادیوتراپی داخلی (Brachy Therapy)
-۷-۱-ث-۱رادیوتراپی داخلی نسج
۱-۷-۱-ث-۲-رادیوتراپی داخل حفره ای
۱-۷-۱-ث-۳-رادیوتراپی سیستمیک (پزشکی هسته ای
۱-۷-۱-ج-منابع انرژی در رادیوتراپی خارجی
۱-۷-۱-ج-۱-اشعه گاما یاX
۱-۷-۱-ج-۲-تشعشعات ذره ای
۱-۷-۱-ج-۳-درمان با پرتوی پروتون
۱-۷-۱-ج-۴-درمان با پرتوی کربن
۱-۷-۱-د-منابع انرژی مورد استفاده در پرتو درمانی داخلی
-۷-۱-ذ-دسته بندی ابزار پرتو درمانی
۱-۷-۱ذ-۱-ابزار شبیه سازی
۱-۷-۱-ذ-۲-ابزار بر پایی و خودداری انباشتگی بیمار
۱-۷-۱-ذ-۳-ابزار اطمینان کیفیت
۱-۷-۱-ر-مواقع استفاده از پرتو درمانی
۱-۷-۱-ز-اندازه گیری دوز تشعشع
۱-۷-۱-ژ-پرتوهای lET low و پرتوهای LET High
۱-۷-۱-س-طراحی درمان
۱-۷-۱-ش-مکان یابی تومور و ابزار شبیه سازی درمان
۱-۷-۱-ص-حساسکننده ها و محافظتکنندههای پرتوی
۱-۷-۱-ض-رادیو داروها و چگونگی استفاده از آنها
۱-۷-۱-ط-شیوه های جدید رادیو تراپی
۱-۷-۱-ظ-مقایسه ای بین پرتو درمانی و عمل جراحی در یک مورد خاص
۱-۷-۱-ظ-۱-عوارض رادیوتراپی در این مورد
۱-۷-۱-ع-عوارض جانبی پرتو درمانی
۱-۷-۱-غ-پرتو درمانی نوین
۱-۷-۲پزشکی هسته ای
۱-۷-الف- مفاهیم بنیادی
۱-۷-۲-ب- پزشکی هسته ای شامل دو دسته ی گسترده می باشد
۱-۷-۲-ت-تصویر برداری پوزیترون
۱-۷-۲-ث- قدرت پزشکی هسته ای
-۷-ج- پیشینه ی تاریخی
۱-۷-۲-چ-کاربرد فعلی پزشکی هسته ای
۱-۷-۲-د- نقش فیزیک در پزشکی هسته ای
فصـل دوم
۲-۱-پزشکی هسته ای داخلی
۲-۱-۱مقدمه
۲-۱–۳کاربردهای درمانی
۲-۱- ۴کاربردهای تصویربرداری
۲-۱- -۵کاربردهای تصویر برداری قلبی
۲-۱-۶در این بخش شرایط رادیوداروهای قلبی و موضوعات پذیرفته شده ی طراحی عوامل تزریقی وریدی توصیف می شود.
۲-۱-۶-الف- عوامل گسیلنده ی تک فوتونی
۲-۱-۶-ب- توموگرافی گسیل پوزیترون (PET)
۲-۱-۶-ت- تصویر برداری سرطان
۲-۱-۷- کاربردهای دیگر پزشکی هسته ای
۲-۱-۷-الف- تیروئید
-۱-۷-ب- مغز
۲-۱-۷-ت- کلیه
۲-۱-۷-ث- ریه
۲-۱-۷-ج- عفونت
۲-۱-۷-ج- انسداد شریان و .لخته
-۲۲-۱-۸-بحث
۲-۲-رادیو تراپی هدفمند
۲-۲-۹-الف -رادیوداروهای درمانی
۲-۲-۲بیوتوزیع
۲-۲-۳-انتخاب رادیو ایزوتوپ
۲-۲-۴-هدف گیری بافت
۲-۲-۵-کنترل کیفی رادیو داروی درمانی
۲-۲-۸-گسیلنده های بتا
۲-۲-۸-الف-تولید گسیلنده های بتا
-۲-۹-الف -۱-راکتور
۲-۲-۹-الف-۱-الف-روش اکتیوسازی مستقیم (γ و n)
۲-۲-۹-الف-۱-ب- اکتیو سازی توسط واکنش غیرمستقیم (γوn)
۲-۲-۹-الف-۲-ژنراتورها
۲-۲-۹الف-۳-شتابدهنده ها
۲-۲-۹-ب-انرژی ذرات بتا
۲-۲-۱۰-نیمه عمر
۲-۲-۱۱-ویژگی های شیمیایی و بیوشیمیایی
۲-۲-۱۲-گسیلنده های پرتوگاما
فصـل سوم
۳-۱-تیوسمیکاربازون
۳-۲-الف- ردوکتاز ریبونوکلئوتیدی
۳-۲-ب-مولد های ROS
۳-۲-ت-توپوایزومراز II و واکنش های DNA
۳-۲-ث-مکانیسم های دیگر :
۳-۲-ج-هیپوکسیا و مقاومت چند دارویی
-۲-چ- فعالیت آنتی پروتوزال (ضد تک یاختگی):
-۲-د-تیوسمیکاربازون های ناجور حلقه ی نشاندار با فلزات نیکل(II) ، مس(I)، مس(II)
فصـل چهارم
۴-۱-تهیه ی لیگاند
۴-۱-الف-سنتز AATS ( استیل استونات – بی آی اس (تیوسمیکاربازون)
۴-۲-آزمایشات سرد
۴-۳-تهیه ی رادیونوکلئید
۴-۳-۱-روش اول تهیه ی رادیونوکلئید
۴-۳-۲- روش دوم تهیه ی رادیونوکلئید
۴-۴- نشاندارسازی ترکیب های AATS , PTSM وATSM بارادیوایزوتوپ Sc46
۴-۴-۱-روش اول نشاندارسازی:
۴-۴-۲-روش دوم نشاندارسازی
۴-۴-۳روش سوم نشاندارسازی
۴-۵- بررسی پایداری آزمایشگاهی
۴-۶- بهینه سازی رادیو دارووبررسی توزیع بیولوژیکی رادیو دارو در موش
۴-۶-۱-الف- مرحله دوم بهینه سازی رادیو دارو
۴-۶-۱-ب- مرحله دوم بهینه سازی رادیو دارو
۴-۶-۲-ج- مرحله سوم بهینه سازی رادیو دارو
فصـل پنجم
۵-۱-نتایج
۵-۱-۲-نتایج مربوط به آزمایشات سرد

۵-۱-۳-الف- نتیجه روش اول تهیه رادیو نوکلئید
۵-۱-۳-ب- نتیجه روش دوم تهیه رادیو نوکلئید
۵-۱-۴-نشاندارسازی ترکیب های AATS , PTSM وATSM بارادیوایزوتوپ Sc46
۵-۱-۴-الف- نتیجه روش اول نشانداسازی
۵-۱-۴-ب- نتیجه روش دوم نشاندارسازی
۵-۱-۴-ج- نتیجه روش سوم نشاندارسازی
۵-۱-۶-بهینه سازی رادیودارو و بررسی توزیع بیولوژیکی آن در موش :
۵-۱-۶-الف-نتایج مربوط به مرحله ی اول بهینه سازی:
۵-۱-۶-ب-نتایج مربوط به مرحله دوم بهینه سازی
۵-۱-۶-۳-نتایج مربوط به مرحله ی سوم بهینه سازی
۵-۲-بحث :
۵-۲-۱آزمایشات سرد
۵-۲-۲-تهیه رادیونوکلئید
۵-۲-۱-الف- روش اول تهیه رادیونوکلئید
۵-۲-۲-ب- روش دوم تهیه رادیونوکلئید

۵-۲-۳-نشاندارسازی ترکیب های AATS , PTSM وATSM بارادیوایزوتوپ Sc46
۵-۲-۴-پایداری ترکیبات (۲۴ پس از ساخت)
۵-۲-۵-بهینه سازی رادیو دارو و بررسی توزیع بیولوژیکی آن در موش ها
۵-۲-۵-الف-در مرحله ی اول بهینه سازی رادیو دارو
۵-۲-۵-الف-در مرحله ی اول بهینه سازی رادیو دارو
۵-۲-۵-ب-در مرحله ی دوم بهینه سازی رادیو دارو
۵-۲-۵-ت- مرحله سوم بهینه سازی رادیو دارو
۵-۲-۶-پیشنهادات احتمالی
منابع و مآخذ

برای دریافت لینک دانلود این پایان نامه لطفا ابتدا مبلغ ۴۹۰۰۰ تومان از طریق دکمه ی زیر واریز کنید تا لینک در اختیارتان قرار گیرد

تعداد صفحات: ۲۰۱

مبلغ : ۴۹۰۰۰ تومان

فرمت: docx

حجم: ۳٫۴۵ مگابایت

پایان نامه بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت برعملکرد کارکنان تهران

پایان نامه
۲۵ شهریور
2+

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری
عنوان:
«بررسی تاثیر دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت برعملکرد کارکنان تهران  »

مطالعه موردی شهرداری منطقه۷

 

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان « بررسی تاثیر دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت برعملکرد کارکنان شهرداری منطقه۷ تهران درسال۸۹ مطالعه موردی» می باشد. مهمترین هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت بر میزان برعملکرد کارکنان شهرداری منطقه۷ تهران می باشد.
در پژوهش حاضر که رویکرد غالب تحقیق پیماشی است، اما به منظور گردآوری داده های تکمیلی و نیل به نتایج دقیق تر از رهیافت های دیگر از جمله پژوهش اسنادی و میدانی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارمندان شهرداری منطقه هفت تهران تشکیل می دهند، جامعه آماری هر دوجنس زن و مرد ۶۷۳ نفر بوده که از این تعداد ۵۲۶ نفر مرد و ۱۴۸ نفر زن بوده اند حجم نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به میزان۳۳۰ نفر می باشد. شیوۀ نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است، ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه بوده، که برای پایایی آن از روش آلفای کرونباخ، و برای روایی از CVR استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها دارای دو بخش آمار توصیفی واستنباطی است که ازطریق نرم افزارSPSS انجام شده است.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که؛ که بیشترین همبستگی میان عوامل تاثیر گذار دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت برعملکرد کارکنان شهرداری را به ترتیب ۱- میزان تسهیل در کارها و وظایف ۲- علاقه و رضایت از کار و فعالیت ۳- رعایت نظم و انضباط کاری ۴- توانایی در استفاده از منابع و وسایل(تکنولوژی های روز)۵- روحیه همکاری و تعامل سازمانی ۶- ارتقای سطح مهارت شغلی ۷- افزایش سطح دانش در محیط کار ۸- نبود تفاوت بین دو جنس(زن و مرد) کارکنان شهرداری منطقه۷ تهران، با میزان عملکرد آنها.
کلید واژه ها: دوره های آموزشی ضمن خدمت، عملکرد کارکنان، شهرداری منطقه۷ تهران، سطح دانش، ارتقای سطح مهارت شغلی

 

فهرست مطالب پایان نامه:

فصل  اول: کلیات پژوهش
۱٫ مقدمه
۱-۱٫ بیان مسأله
۱-۲٫ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴٫ اهداف پژوهش
۱-۲٫ سوالات پژوهش
۱-۳٫ متغیرهای پژوهش
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری پژوهش
۲٫ مقدمه
۲-۱٫ ارزیابی عملکرد چیست
۲-۲٫ فرهنگ، هدف و راهبرد سازمان
۲-۳٫ مفاهیم کلیدی عملکرد
۲-۴٫ سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن
۲-۵٫ عوامل مؤثر در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و ارائه الگوی مناسب
۲-۶٫ ارزیابی عملکرد
۲-۷٫ کاربرد معیارهای سنجش ارزیابی عملکرد کارکنان فکری
۲-۸٫ تاثیر متقابل مدیریت ارزیابی عملکرد و کیفیت زندگی کاری
۲-۹٫ چرخه ارزیابی عملکرد
۲-۱۰٫ منافع و اهداف ارزیابی عملکرد
۲-۱۱٫ شاخص ارزیابی عملکرد نیروی کار
۲-۱۲٫ دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد
۲-۱۳٫ مفهوم و تعریف آموزش
۲-۱۴٫ آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران
۲-۱۵٫ انواع آموزش
۲-۱۶٫ آموزش ضمن خدمت
۲-۱۷٫ رابطه «آموزش ضمن خدمت» و «افزایش عملکرد» در سازمان ها
۲-۱۷-۱٫ آموزش سنگ بنای پیشرفت
۲-۱۷-۲٫ توسعه منابع انسانی
۲-۱۸٫ اهمیت و نقش آموزش های ضمن خدمت
۲-۱۹٫ فواید آموزش برای سازمان
۲-۲۰٫ مبانی نظری پژوهش
۲-۲۰-۱٫ نظریه پردازان رویکرد شناختی
۲-۲۰-۲٫ نظریه کنفوسیوس در مورد آموزش
۲-۲۰-۳٫ نظریه فرانک در مورد آموزش
۲-۲۰-۴٫ آموزش از دیدگاه ویلیام ایچ دراپر
۲-۲۰-۵٫ آموزش از دیدگاه رادیورن
۲-۲۰-۶٫ آموزش از دیدگاه فاکس
۲-۲۰-۷٫ آموزش از دیدگاه بارون و گریبزگ
۲-۲۰-۸٫ آموزش از دیدگاه کانگر و کانگو
۲-۲۰-۹٫ نظریه مدیریتی- آموزشی فایول
۲-۲۱ . آشنایی با ساختار و وظایف شهرداری تهران
۲-۲۲٫ چهارچوب نظری پژوهش
۲-۲۳٫ پیشینه پژوهش
۲-۲۴٫ مدل تحلیلی
۲-۲۵٫ فرضیه ها
۲-۲۶٫ تعریف متغییرها و اصطلاحات
فصل سوم: متدلوژی ( روش شناسی پژوهش)
۳ . مقدمه
۳-۱٫ روش پژوهش
۳-۲٫ جامعه آماری و نمونه آماری
۳-۳ . تعیین حجم نمونه
۳-۴٫ روش گردآوری اطلاعات
۳-۵ . ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۶٫ اعتبار یا «روایی»
۳-۷٫ پایایی
۳-۸٫ تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم. یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
۴ . یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
۴ -۱٫ توصیف سوالات مربوط به دموگرافیک
۴ -۲٫ توصیف توزیع فراوانی سوالات اصلی پرسشنامه
۴-۳٫ تجزیه وتحلیل استنباطی فرضیات
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
۵ . بحث و نتیجه گیری
۵-۱٫ خلاصه
۵-۲٫ خلاصه نتایج بدست آمده پژوهش
۵-۳ . مهمترین یافته های پژوهش
۵-۴٫ مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پیشینه پژوهش های انجام شده
۵-۵ . پیشنهادها و راهکارهای پژوهش
۵-۶٫ ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی به پژوهشگران و کاربران دیگر
۵-۷٫ محدودیت های پژوهش
منابع و مأخذ
پرسشنامه

 

برای دریافت این پایان نامه ۱۷۰ صفحه ای لطفا ابتدا از طریق لینک زیر اقدام به پرداخت مبلغ ۴۸۰۰۰ تومان بفرمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود

تعداد صفحات:۱۷۰

مبلغ: ۴۸۰۰۰ تومان

حجم: ۹۳۱ کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت پایان نامه:docx و قابل ویرایش

آماده چاپ: بله