پروژه ارشد رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان

پایان نامه
۲۴ آبان
0

پروژه ارشد رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

چکیده
هدف از این تحقیق رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان بوده است. روش تحقیق از نوع روش توصیفی– همبستگی بوده است. جهت نمونه گیری از بین ۲۵۰ نفر مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان بر اساس جدول مورگان ۱۴۸ به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آلبرخت و مدیریت دانش دانگی استفاده گردید. پس – ازجمع آوری داده های مورد نیاز، داده ها به دو روش از طریق نرم افزار ۱۹ Spss تجزیه وتحلیل شد. ابتدا برای توصیف دقیق جامعه آماری مورد بررسی از آمار توصیفی، جدول فراوانی،میانگین وانحراف استانداردو درآماراستنباطی، پس ازاستفاده از ازمون کولموگروف اسمیرنف وتاییدغیرنرمال بودن توزیع داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد:بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان رابطه وجود داردوفرض اصلی تحقیق تایید گردید. وهمچنین یافته های دیگرپژوهش نشان داد: بین ابعاد هوش سازمانی)تصور استراتژیک، سرنوشت، روحیه، اتحادوتوافق، فشارعملکرد(بامدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان رابطه وجوددارد. وتنها دربعدکاربرد دانش با مدیریت کاربردانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان رابطه ای مشاهده نشدو فرض تحقیق رد گردید.
کلیدواژگان: هوش سازمانی، مدیریت دانش، تصور استراتژیک، سرنوشت، روحیه، اتحاد و توافق، فشار عملکرد، کاربردانش

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول-کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
۱-۲- بیان مساله
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی
۱-۴-۲- اهداف جزئی
۱-۵- فرضیه های تحقیق
۱-۵-۱- فرضیه اصلی
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی
۱-۶- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
۱-۶-۱- تعاریف نظری متغیرها
۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی
۱-۷- مدل مفهومی تحقیق
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
۲-۲- بررسی مبانی نظری تحقیق
۲-۲-۱- مفاهیم هوش
۲-۲-۲- هوش سازمانی
۲-۲-۲-۱- انواع هوش سازمانی
۲-۲-۲-۲- شاخص های هوش سازمانی
۲-۲-۲- ۳- دلایل استفاده از هوش سازمانی
۲-۲-۲-۳-۱- عصر اطلاعات
۲-۲-۲- ۳-۲- کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها
۲-۲-۲-۴- فرآیند هوش سازمانی در سازمان‌ها و شرکت‌ها
۲-۲-۲-۴-۱- برنامه‌ریزی و هدایت
۲-۲-۲-۴-۲- مرحله اخذ اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی
۲-۲-۲-۴-۳- پردازش اطلاعات
۲-۲-۲-۴-۴- آنالیز و تولید اطلاعات
۲-۲-۲-۵- رابطه هوش سازمانی و سلامت سازمانی
۲-۲-۲-۶- مدیریت دانش سازمانی و هوش سازمانی
۲-۲-۲-۷- مدیران اجرایی و هوش سازمانی
۲-۲-۲-۸- دیدگاه های مرتبط با هوش سازمانی
۲-۲-۲-۸-۱- دیدگاه آلبرخت
۲-۲-۲-۸-۲- هوش سازمانی از دیدگاه ماتسودا
۲-۲-۲-۸-۳- هوش سازمانی از دیدگاه ویلیام هلل
۲-۲-۲-۸-۴- هوش سازمانی از دیدگاه مک مستر
۲-۳- مبانی نظری مرتبط با مدیریت دانش
۲-۳-۱- مفهوم مدیریت دانش
۲-۳-۲- راهبردهای مدیریت دانش
۲-۳-۳- اهداف مدیریت دانش
۲-۳-۳-۱- نیاز به حمایت از دانش ضمنی افراد
۲-۳-۳-۲- ضرورت توجه به سیستم‌های سنتی مدیریت دانش
۲-۳-۴- رویکردهای مدیریت دانش
۲-۳-۴-۱- دانش محصول، دانش مشتری و دانش فرآیند
۲-۳-۴-۲- مدیریت دانش فرآیند محور
۲-۳-۴-۳- مدیریت دانش محصول محور
۲-۳-۵- فرایند مدیریت دانش
۲-۳-۶- مؤلفه‌های مدیریت دانش
۲-۳-۷- عناصر مدیریت دانش
۲-۳-۸- مراحل عملیاتی کردن مدیریت دانش در سازمان‌ (مراحل پیاده‌سازی)
۲-۳-۸-۱- آموزش مفاهیم و جلب نظر مدیران
۲-۳-۸-۲- ارزیابی سطح دانش سازمان
۲-۳-۸-۳- تشکیل تیم دانش
۲-۳-۸-۴- تدوین چشم‌انداز دانش
۲-۳-۸-۵- ادامه مستقل واحد مدیریت دانش
۲-۳-۹- عوامل موفقیت مدیریت دانش
۲-۳-۹-۱- تکنولوژی
۲-۳-۹-۲- فرایندها
۲-۳-۹-۳- افراد
۲-۳-۹-۴- تعهد استراتژیکی مستمر
۲-۳-۱۰- عوامل عدم موفقیت مدیریت دانش
۲-۳-۱۱- چالش‌های مدیریت دانش
۲-۳-۱۲- دیدگاه های مرتبط با مدیریت دانش
۲-۳-۱۲-۱- دیدگاه داونپورت و پروساک
۲-۳-۱۲-۲-دیدگاه مشارکتی در یاددهی و یادگیری
۲-۳-۱۲-۳- مدل بینش از اطلاعات به بصیرت و دانایی
۲-۳-۱۲-۴- دیدگاه رانش ضمنی
۲-۳-۱۲-۵- دیدگاه تجزیه دانش
۲-۳-۱۲-۶- مدل مفهومی مدیریت دانش
۲-۳-۱۲-۷- الگوهای استراتژی مدیریت دانش
۲-۳-۱۲-۸- دیدگاه نوناکا و تاکاشی
۲-۳-۱۲-۹- دیدگاه هانسن و همکاران
۲-۳-۱۲-۱۰- دیدگاه بات
۲-۳-۱۲-۱۱- دیدگاه زاک
۲-۳-۱۲-۱۲-دیدگاه بیرلی و چارکرابارتی
۲-۳-۱۲-۱۳- دیدگاه دی پابلوس
۲-۳-۱۲-۱۴- دیدگاه بیرلی و دالی
۲-۳-۱۲-۱۴-دیدگاهکستن
۲-۳-۱۲-۱۵- دیدگاه راه حل دانش
۲-۴- جمع بندی مباحث
۲-۵- پیشینه تحقیق
۲-۵-۱- پیشینه داخلی
۲-۵-۲- پیشینه خارجی
فصل سوم- روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲-روش تحقیق
۳-۳- جامعه آماری
۳-۴-حجم نمونه و روش نمونه گیری
۳-۵-روش گردآوری اطلاعات
۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۷- روایی
۳-۸- پایایی
۳-۹- روش تجزیه تحلیل اطلاعات

فصل چهارم-تجزیه وتحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه
۴-۲- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی
۴-۲-۱- توصیف مشخصات فردی
۴-۲-۱-۱- وضعیت جنسیت آزمودنی ها
۴-۲-۱-۲- وضعیت مدرک تحصیلی آزمودنی ها
۴-۲-۱-۳- وضعیت سنی آزمودنی ها
۴-۲-۱-۴- وضعیت تجربه کاری آزمودنی ها
۴-۲-۲- توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه
۴- ۲- ۲-۱- توصیف سوالات پرسشنامه مربوط به هوش سازمانی و مدیریت دانش
۴-۲-۲- توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه هوش سازمانی
۴- ۳- آزمون فرضیه‌های تحقیق
۴- ۳-۱- بررسی وضعیت نرمال بودن مؤلفه های تحت مطالعه توسط آزمون کالموگرف اسمیرنوف
۴-۳ –۲- بررسی فرضیه ها
فصل پنجم -نتیجه گیری و پیشنهاداها
۵-۱- خلاصه
۵-۲- نتایج حاصل ازیافته های پژوهش
۵-۳- بحث و نتیجه گیری
۵-۴- محدودیت‌های تحقیق
۵-۵ – پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق
۵-۶- پیشنهادهایی برای محققین آینده
منابع
ضمائم

برای دریافت فایل لطفا ابتدا از طیق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود.

فرمت:docx و قابل ویرایش

آماده چاپ: بله

تعداد صفحات:۱۲۲

حجم: ۱٫۳ مگابایت

قیمت:۳۵۰۰۰ تومان

پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی- یادگیری سازمانی

پایان نامه
۱۹ آبان
0

پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی- یادگیری سازمانی

موضوع: ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت ویادگیری در شرکت های مستقر در مرکز رشدوفناوری استان گلستان

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف مدل یابی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر خلاقیت و یادگیری سازمانی
به منظور پاسخ به این مسئله که از بین عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش ،کدام یک باعث افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در مرکز رشدوفناوری استان گلستان می شوند ، صورت گرفته است. محقق به منظور پاسخگویی به این سؤال از بین تعداد زیادی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش ، هفت عامل که با عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت و یادگیری سازمانی مشترک می باشند را به عنوان متغیر های مستقل تحقیق انتخاب کرده و تاثیر آنها را بر افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی به عنوان متغیر های وابسته تحقیق بررسی شده است.بر این اساس یک هدف اصلی و هفت هدف فرعی تنظیم گشت.روش تحقیق حاظر از لحاظ هدف کاربردی، واز لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات ، توصیفی- پیمایشی و میدانی است.به منظور گرد آوری داده از پرسشنامه ۶۱ سوالی استفاده شد.بر این اساس از نرم افزار spss به کمک آزمون های آلفای کرونباخ،فریدمن،ks ورگرسیون استفاده شد.نتیجه آزمون نشان داد که باید متغیرهای مستقل مدیریت منابع انسانی و اختصاص پاداش برای کارکنان بصورت موفقیت آمیزی اعمال شوند تا خلاقیت ویادگیری سازمانی بصورت تواما افزایش یابند.

واژگان کلیدی:مدیریت دانش،خلاقیت سازمانی،یادگیری سازمانی،عوامل کلیدی موفقیت

فهرست مطالب

۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- ضرورت واهمیت موضوع
۱-۴- مدل مفهومی پژوهش
۱-۵-اهداف پژوهش
۱-۵-۱- اهداف اصلی پژوهش
۱-۵-۲-اهداف فرعی پژوهش
۱-۶-سوالات پژوهش
۱-۶-۱-سوال اصلی
۱-۶-۲-سوالات فرعی
۱-۷-فرضیات پژوهش.
۱-۷-۱-فرضیه اصلی
۱-۷-۲-فرضیه های فرعی
۱-۸-قلمرو تحقیق
۱-۸-۱-قلمرو موضوعی
۱-۸-۲-قلمروزمانی
۱-۸-۳-قلمرومکانی
۱-۹-تعاریف
۱-۹-۱-تعاریف مفهومی
۱-۱۰-جمع بندی

فصل دوم:ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
۲-۲-ادبیات موضوعی مربوط به مدیریت دانش
۲-۲-۱ تعاریف مدیریت دانش
۲-۲-۲- تاریخچه مدیریت دانش
۲-۲-۳- دیدگاه های مدیریت دانش
۲-۲-۴-مدل های مدیریت دانش
۲-۲-۵- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش
۲-۳-ادبیات مربوط به خلاقیت سازمانی
۲-۳-۱- تعاریف خلاقیت سازمانی
۲-۳-۲-دیدگاه های خلاقیت سازمانی
۲-۳-۳-ضرورت واهمیت خلاقیت سازمانی
۲-۳-۳- عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت سازمانی
۲-۴- ادبیات موضوعی مربوط به یادگیری سازمانی
۲-۴-۱- تعاریف یادگیری
۲-۴-۲-ضرورت واهمیت یادگیری
۲-۴-۳-نظریه یادگیری سازمانی
۲-۴-۴- عوامل کلیدی موفقیت یادگیری سازمانی
۲-۴-سابقه تحقیقات مشابه
۲-۵-جمع بندی
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۳- جامعه آماری تحقیق
۳-۴- نمونه گیری و نمونه
۳-۴-۱- حجم نمونه
۳-۴-۲- روش نمونه گیری
۳-۵-روش وابزارهای گردآوری اطلاعات
۳-۵-۱-مطالعات کتابخانه ای
۳-۵-۲-تحقیقات میدانی
۳-۶-روش تجزیه وتحلیل داده ها
۳-۷- جمع بندی
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه
۴-۲-امارهای توصیفی داده های جمعیت شناختی
۴-۲-۱- امارهای توصیفی متغیرجنسیت
۴-۲-۲-امارهای توصیفی متغیرسن
۴-۲-۳-امارهای توصیفی متغیرمدرک تحصیلی
۴-۲-۴- امارهای توصیفی متغیرسابقه کار
۴-۲-۵- امارهای توصیفی متغیرسمت سازمانی
۴-۳-امارهای استنباطی
۴-۳-۱-ازمون های الفای کرونباخ
۴-۳-۲-ازمون های فریدمن
۴-۳-۲-۱-رتبه بندی سوالات متغیرفرهنگ سازمانی
۴-۳-۲-۲-رتبه بندی سوالات متغیراشتراک وتسهیم دانش
۴-۳-۲-۳- رتبه بندی سوالات متغیراختصاص پاداش برای کارکنان
۴-۳-۲-۴- رتبه بندی سوالات متغیراستراتژی وسیاست های سازمان
۴-۳-۲-۵-رتبه بندی سوالات متغیرحمایت مدیریت ارشد
۴-۳-۲-۶- رتبه بندی سوالات متغیر مدیریت منابع انسانی
۴-۳-۲-۷- رتبه بندی سوالات متغیر استفاده از فناوری اطلاعات
.۴-۳-۲-۸- رتبه بندی سوالات متغیر خلاقیت سازمانی
۴-۳-۲-۹- رتبه بندی سوالات متغیریادگیری سازمانی
۴-۳-۳-ازمون فرض نرمال بودنk-s
۴-۳-۴-ازمون رگرسیون
۴-۳-۴-۱-تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه فرعی اول
۴-۳-۴-۲ تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه فرعی دوم
۴-۳-۴-۳- تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه فرعی سوم
۴-۳-۴-۴- تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه فرعی چهارم
۴-۳-۴-۵- تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه فرعی پنجم
۴-۳-۴-۶- تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه فرعی ششم
۴-۳-۴-۷- تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه فرعی هفتم
۴-۳-۴-۸- تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه فرعی هشتم
۴-۳-۴-۹- تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه فرعی نهم
۴-۳-۴-۱۰- تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه فرعی دهم
۴-۳-۴-۱۱- تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه فرعی یازدهم
۴-۳-۴-۱۲- تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه فرعی دوازدهم
۴-۳-۴-۱۳ تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه فرعی سیزدهم
۴-۳-۴-۱۴- تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه فرعی چهاردهم
۴-۳-۴-۱۵- بررسی متغیرهای مستقل برخلاقیت سازمانی
۴-۳-۴-۱۶-بررسی متغیرهای مستقل بریادگیری سازمانی
فصل بنجم:جمع بندی وارائه بیشنهادات
۵-۱-مقدمه
۵-۲-نتایج ازمون

۵-۳-مرورمختصربرتحقیق
۵-۴-محدودیت های تحقیق
۵-۵-ارائه پیشنهادات مدیریتی
۵-۶-ارائه پیشنهادات برای محققان اتی
۵-۷-جمع بندی فصل
فهرست منابع وماخذ

برای دانلود این پروژه لطفا از طریق دکمه ی زیر نسبت به پرداخت مبلغ ۲۹۰۰۰ تومان اقدام فرمایید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود.

قیمت: ۲۹۰۰۰ تومان

فرمت: docx  و قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۱۱۲

حجم: ۱٫۰۳ مگابایت

آماده چاپ: بله